Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Вдосконалення правового статусу органів виконавчої влади (у контексті адмін реформи) (ID:19417)
| Размер: 45 кб. | Объем: 35 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
Содержание
Вступ 3
1. Конституційно-правові засади системи органів виконавчої влади в України 6
1.1. Виконавча влада в системі поділу державної влади 6
1.2. Система органів виконавчої влади України та конституційно-правові принципи її організації 10
1.3. Конституційно-правовий статус основних елементів системи органів виконавчої влади України 14
2. Розвиток конституційних основ виконавчої влади в сучасній Україні 17
2.1. Передумови та напрями генезису конституційних основ виконавчої влади в Україні 17
2.2. Конституційно-правові основи забезпечення системності функціонування виконавчої влади 18
3. Проблеми конституційно-правового регулювання державної служби в Україні 20
3.1. Інститут правового регулювання державної служби в системі конституційного права України 20
3.2. Конституційно-правові основи реформування державної служби в сучасній Україні 24
Висновок 27
Література 32

Литература1. Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141., остання редакцiя вiд 28.04.2009 2. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 25, ст.241. 3. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 20-21, ст.190. 4. Закон України «Про державну службу» Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 52, ст.490 ) остання редакцiя вiд 22.05.2008. 5. Авер'янов В. Б., Дерець В. А., Ославський М. І., Писаренко Г. М., Пухтецька А. А. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / В.Б. Авер'янов (заг.ред.). — К. : Юстиніан, 2007. — 288c. 6. Битяк Ю. П., Богуцький В. В., Гаращук В. М., Дяченко О. В., Зуй В. В. Адміністративне право України: Підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / Ю.П. Битяк (ред.). — Х. : Право, 2001. — 528с. 7. Вавженчук С. Я. Праволюдинні основи реформування системи органів виконавчої влади // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Одеса: «Фенікс» – 2005. – № 27. – С. 87-97. 8. Вавженчук С. Я. Правові проблеми забезпечення прозорості функціонування системи виконавчої влади у процесі її модернізації // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 11 (61). – С. 134-144. 9. Вавженчук С. Я. “Виконавча влада – Президент України”: конституційно-правові аспекти структурної взаємодії // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 30. – С. 246-255. 10. Вавженчук С. Я. Державна служба в контексті реформування системи виконавчої влади в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 11 (49). – С. 93-102. 11. Гриценко І.С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2007. – 335 с. 12. Гудошников Л М., Жданов А. А., Козырин А. Н., Пащенко Е. Г., Сюкияйнен Л. Р. Административное право зарубежных стран: Учеб. пособие / Московский гос. ин- т международных отношений (ун-т) / А.Н. Козырин (ред.). — М. : Спарк, 1996. — 229с. 13. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посібник. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 495c. 14. Козлов Ю.М., Овсянко Д.М., Попов Л.Л. Административное право: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция" / Московская гос. юридическая академия / Лев Леонидович Попов (ред.). — М. : Юристъ, 2002. — 967с. 15. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. — К. : Юрінком Інтер, 2003. — 544с. 16. Макаренко А.В. Адміністративне право. Загальна частина: навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" — К. : КНЕУ, 2008. — 264с. 17. Остапенко О.І., Кісіль З.Р., Ковалів М.В., Кісіль Р-В. В. Адміністративне право: навч. посібник / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — К. : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. — 533с. 18. Панова Н. С. Адміністративно-правові проблеми забезпечення законності в регулюванні відносин державного управління // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – К., 2006. – Вип. 33. – .С 208-217. 19. Панова Н. С. Відносини державного управління: адміністративно-правові аспекти регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України: Зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 7. – С. 92-101. 20. Панова Н.С. Правові акти державного управління як фактор впорядкування адміністративно-правових відносин // Бюлетень Міністерства юстиції України: Зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 6. – С. 120-127. 21. Панова Н. С. Адміністративно-правові аспекти управління державною службою в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України: Зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 8. – С. 64-72. 22. Потапова О.В. Виконавча влада та її місце в системі поділу влади // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій.  Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004.  Вип. 66.  С. 147-152. 23. Потапова О.В. Исполнительная власть в зарубежных странах: сравнительный анализ // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій.  Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004.  Вип. 68.  С. 169-177. 24. Потапова О.В. Виконавча гілка влади: сутність та особливості // Вісн. Акад. МВС України. – 2005. – № 1. – С.77-81. 25. Потапова О.В. Вдосконалення системи органів виконавчої влади в контексті адміністративної реформи //Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні: Матер. міжнар. наук.- практ. конф., м. Харків, 2004 р./ За ред. Ю.П. Битяка. – Х.: Ін-т держ. будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, 2004. – С.178-180. 26. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: Полный курс / Государственный ун-т - Высшая школа экономики. — 2. изд., доп. и перераб. — М. : Издание Тихомирова М.Ю., 2006. — 696с. 27. Чикурлій С.О. Поняття конституційно-правового статусу органу виконавчої влади України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 25. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С.172-177. 28. Чикурлій С.О. Основні напрямки реформування конституційної моделі організації виконавчої влади України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. Том 1. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С.276-281. 29. Чикурлій С.О. Конституційно-правовий статус міністерств України: основні теоретичні питання // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - №3. – С.115-118. 30. Шкарупа В.К., Коломоєць Т.О., Гулєвська Г.Ю., Армаш Н.О., Поліщук В.Г. Адміністративне право України: Навч. посіб. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" / Т.О. Коломоєць (заг.ред.), Г.Ю. Гулєвська (заг.ред.). — К. : Істина, 2007. — 216с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Вдосконалення правового статусу органів виконавчої влади в контексті адміністративної реформи
  Вступ 3 1. Ознаки та правове становище органів виконавчої влади в контексті адміністративної реформи 5 2. Система органів виконавчої влади в контексті адміністративної реформи 13 3. Виконавча влада та органи виконавчої влади в контексті змін до Конституції України 19 4. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади в контексті адміністративної реформи їх взаємодія 23 Висновки 26 Список джерел 29

 2. Система та особливості конституційно - правового статусу місцевих органів виконавчої влади, шляхи його вдосконалення в контексті конституційної реформи
  Вступ 3 1. Загальна характеристика конституційно-правового статусу органів виконавчої влади 5 1.1. Місце та роль Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади 5 1.2. Центральні органи виконавчої влади 16 1.3. Місцеві органи виконавчої влади 23 2. Конституційно-правовий статус українського уряду у світлі конституційно-правової реформи: проблеми реалізації 27 3. Пострадянський досвід конституційних реформ 38 Висновки 46 Список використаної літератури: 48-49 Мета та завдання дослідження. Метою даною курсової роботи є теоретичний огляд конституційно-правового статусу державних органів виконавчої влади. Об’єктом дослідження є теоретичні положення конституційного права. Предметом дослідження є конституційно-правовий статус органів виконавчої влади. Дана робота складається з трьох розділів, що у свою чергу містять підрозділи, що дозволяють ґрунтовно ознайомитися з темою і систематично відобразити матеріал, а також викласти думки науковців.

 3. Центральні органи виконавчої влади в системі органів виконавчої влади. Допоміжний апарат органів державної влади в Україні (нове законодавство)
  Вступ 3 1. Центральні органи виконавчої влади в системі органів виконавчої влади 4 2. Допоміжний апарат органів державної влади в Україні 14 Висновок 26 Література 27

 4. Повноваження органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій з питань цивільного захисту
  1. Повноваження органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій з питань цивільного захисту. 3 2. Біологічний захист населення та його значення для життєдіяльності людини. 9 3. Загальні принципи превентивного та оперативного (аварійного) планування заходів зниження ризиків і зменшення масштабів надзвичайних ситуацій. 16 Література 24

 5. Система місцевих органів виконавчої влади
  Вступ 3 1. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій 6 2. Порядок формування, структура, функції та повноваження місцевих державних адміністрацій 14 3. Порядок призначення та відповідальність голів місцевих державних адміністрацій 34 4. Підстави та порядок припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій 36 Висновок 37 Список використаних джерел 41

 6. Порівняння органів виконавчої влади двох країн
  Вступ 3 РОЗДІЛ 1. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ 5 1.1. Місце та роль Кабінету Міністрів України в системі органів державної влади 5 1.2. Центральні органи виконавчої влади України 13 1.3. Місцеві органи виконавчої влади в України 20 РОЗДІЛ 2. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ 26 2.1. Федеральний уряд Федеративної Республіки Німеччини 26 2.2. Центральні органи виконавчої влади Федеративної Республіки Німеччини 29 2.3. Федералізм і самоврядування 32 Висновки 35 Список джерел 39

 7. Адміністративно-Правовий статус центральних органів виконавчої влади
  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика центральних органів виконавчої влади, як суб’єктів адміністративних правовідносин 5 1.1. Адміністративний статус центральних органів державної виконавчої влади 5 1.2. Особливості змісту адміністративно-правового статусу центральних органів виконавчої влади 6 Розділ 2. Види центральних органів виконавчої влади 9 2.1. Види центральних органів виконавчої влади в державному механізмі 9 2.2. Становлення видів центральних органів виконавчої влади 11 Розділ 3. Зміст діяльності центральних органів виконавчої влади 16 3.1. Поняття змісту діяльності центральних органів державної виконавчої влади 16 3.2. Повноваження центральних органів державної виконавчої влади 20 Розділ 4. Урядові органи державного управління 27 Висновки 32 Список джерел 34

 8. Роль місцевих фінансових органів в системі виконавчої влади
  Вступ 3 1.Виконавчі органи влади 4 2. Види органів виконавчої влади 7 3.Місцеві державні адміністрації 12 Висновок 14 Література 15

 9. Повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відносин
  Вступ 3 1. Повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відносин 4 2. Основні завдання та повноваження Держземінспекції 9 3. Державний контроль органами виконавчої влади за використанням та охороною земель 12 Висновок 18 Список використаної літератури 20

 10. Повноваження місцевих органів державної виконавчої влади з управління майном
  Вступ 3 1. Органи, наділені повноваженнями щодо управління державною власністю 6 2. Місцеві органи державно виконавчої влади, що здійснюють управління майном та їх повноваження 10 3. Аналіз проекту закону про управління державною власністю 23 Висновки 27 Література: 30

 11. Дослідити ПРИМІРНУ ІНСТРУКЦІЮ з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
  1.Дослідити ПРИМІРНУ ІНСТРУКЦІЮ з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади 3 2. Назвати вимоги до підготування та оформлення документів до засідань колегіальних органів 7 3.Навести приклад контракту 11 ЛІТЕРАТУРА 15

 12. Діловодство. Дослідити ПРИМІРНУ ІНСТРУКЦІЮ з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
  1. Дослідити ПРИМІРНУ ІНСТРУКЦІЮ з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади. 3 2. Назвати вимоги до підготування та оформлення документів до засідань колегіальних органів. 8 3. Навести приклад контракту. 15 Контракт на оренду обладнання Список використаної літератури. 18

 13. Дослідити Примірну інструкцію з діловодства з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
  1 Дослідити Примірну інструкцію з діловодства з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади 3 2. Назвати вимоги до підготування та оформлення документів до засідань колегіальних органів 10 3. Навести приклад контракту 13 Список літератури 18

 14. Особливості правового статусу земель комунальної власності
  Вступ 3 1. Особливості правового статусу земель комунальної власності 4 2. Розмежування земель державної та комунальної власності 11 Висновки 18 Список джерел 19

 15. Система судів загальної юрисдикції принципи її побудови та розвитку у контексті судової реформи
  Вступ 3 Розділ 1. Поняття та порядок створення місцевого суду 5 1.1. Поняття місцевого суду в системі судів загальної юрисдикції принципи її побудови та розвитку у контексті судової реформи 5 1.2. Порядок створення місцевих судів 19 Розділ 2. Система судів загальної юрисдикції принципи її побудови та розвитку у контексті судової реформи 22 2.1. Система судів загальної юрисдикції її характеристика у контексті судової реформи 22 2.2. Принципи побудови судової системи України 28 Висновки 34 Список джерел 37

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua