Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Організація вексельного обігу (ID:19597)
| Размер: 77 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
Содержание1. Розкрийте економічну суть та властивості векселів 3
2. Задача 14
Розрахуйте суму коштів, яку належить отримати фірмі за дисконт доміцильованого векселя номіналом 500 тис. евро, строк погашення якого черех 60 днів , а облікова ставка – 24 % річних. Витрати порто складає 600 евро, а домно – 1,5% річних. Визначте права і обов’язки банка – доміциліата й механізм розрахунків за його послуги.
3. Дайте визначення та розкрийте механізм використання адресованих векселів 17
Література 19
Литература1. Цивільний кодекс України // www.rada.gov.ua 2. Господарський кодекс України // www.rada.gov.ua 3. Закону України “Про цінні папери і фондову біржу” // www.rada.gov.ua 4. Постанова НБУ «Про затвердження Положення про операції банків з векселями» // www.rada.gov.ua 5. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. Посібник / За ред. В.Д. Базилевича. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: Атіка, 2004. – 368 с. 6. Василенко Л.І., Василенко А.В. Фінанси: Навч. посібник для студентів вищих навч. Закладів / За ред. Л.І. Василенко. - К.: КНТЕУ, 2004. – 199 с. 7. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Кондор, 2004. – 382 с. 8. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник для студ. вищ. навч. закл. -К.: Центр Навчальної Літератури, 2003. – 310 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Організація вексельного обігу
  1. Дайте визначення та розкрийте механізм використання адресованих векселів 3 2. Задача 6 Розрахуйте суму коштів, яку належить отримати фірмі за дисконт доміцильованого векселя номіналом 500 тис. евро, строк погашення якого через 60 днів , а облікова ставка - 24 % річних. Витрати порто складає 600 евро, а домно - 1,5% річних. Визначте права і обов'язки банка - доміциліата й механізм розрахунків за його послуги. Список використаної літератури 7

 2. Контрольна робота організація вексельного обігу
  1. З’ясуйте відмінності Женевської та Англо – Американської систем вексельного права. 3 2. Визначте правила нанесення акцепту. 11 3. Задача. 13 Розрахуйте суму коштів, яку отримав векселетримач, якщо номінал доміцильованого векселя становив 600 тис. євро, ставка врахування 20% річних, до терміну платежу 90 днів, порто - 500 євро, а комісія інкасування іногородніх векселів – 1 % номіналу векселя. Обґрунтуйте доцільність і ефективність витрат порто і дамно. Література 16

 3. Контрольна з вексельного обігу
  Зміст 1. Визначення поняття вклад. 3 2. Види векселів. 4 Задача 14 1. Банк уклав договір про депозитний вклад з фізичною особою на строк з 01.02.01 до 01.06.01 на суму 1000 грн. 14 2. Після закінчення терміну зберігання банк нарахував відсотки з розрахунку 30 % річних і виплатив вкладникові суму вкладу і відсотки за ним. 14 3. Відсотки нараховуються лише на суму вкладу, рік не є високосним. 14 Список використаних літературних джерел. 15

 4. Порядок розрахунку швидкості обігу грошей; її вплив на масу та сталість грошей (Здійснити порівняльний аналіз показника швидкості обігу, грошової маси та індексу цін в Україні, зробити висновки)
  Вступ 3 1. Маса грошей в обороті. грошові агрегати та грошова база 3 2. Основні інструменти регулювання грошово-кредитного ринку НБУ 8 3. Аналіз швидкості обороту грошей в Україні та її впливу на інфляційні процеси 15 Висновки 22 Література 26

 5. КУРСОВА РОБОТА з вексельного права України
  1.Індосамент його юридична природа та види 2 2. Дати розгорнуті відповіді на питання: - Що собою являє вексельне право? - Які переваги і які недоліки векселя? - Протест за векселем, терміни протесту. - Як знайти суму вексельних відсотків, якщо вексель виданий на півроку, вексельна сума складає 150 тисяч грн, а процентна ставка - 80% ? 3. Завдання: Сформулювати у письмовій формі варіанти вексельних наказів які порушують: 1. Абстрактність вексельного зобов'язання: 2. Безумовність вексельного зобов'язання. 3. Простота вексельного зобов'язання. 4. Публічна достовірність вексельного зобов'язання: СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 6. Статистика грошового обігу
  І. Теоретична частина : «Статистика грошового обігу» 3 1.1. Поняття і соціально-економічне значення грошового обігу 1.2. Система показників грошового обігу 1.3. Статистичне вивчення купюрного складу грошової маси 1.4. Аналіз структури і динаміки грошової маси. Вплив грошової маси на рівень інфляції. 1.5. Статистичне прогнозування касових оборотів ІІ. Практична частина. 15 1. Побудувати комбінаційний розподіл робочих заводу за загальним стажем роботи і кваліфікацією (розрядом). 2. За даними комбінаційного розподілу розрахувати середній розряд кожної групи робочих по загальному стажу і середній розряд робочих по всім групам разом взятим. 3. Розрахувати дисперсію тарифного розряду робочих в цеху №1 і №2. Визначити коефіцієнт варіації тарифного розряду робочих по цехам. Зробити висновки. 4. З вірогідністю 0,954 визначити помилку вибірки для середнього тарифного розряду робочих цеху №2 і для робочих, які мають четвертий розряд. Вказати межі значень цих показників в генеральній сукупності. 5. 1) За допомогою графічного метода визначити форму зв’язку між тарифним розрядом і загальним стажем роботи робочих цеха №2 з №21 по №40 включно (n=20). 2) Вичислити параметри рівняння регресії, які характеризують залежність між тарифним розрядом робочих і загальним стажем роботи. Пояснити зміст отриманих параметрів. 3) Визначити ступінь тісноти зв’язку між ознаками, які ми розглядали. В результаті вибіркового обстеження 10% робочих заводу (станом на 01.10.2009 р.)отримані наступні дані. № п/п Розряд Стаж роботи, повних років Заробітна плата за січень, грн.. № п/п Розряд Стаж роботи, повних років Заробітна плата за січень, грн.. Цех 1 1. 4 5 4235 21 2 5 2715 2. 1 3 1490 22 1 0 1400 3. 4 7 4560 23 4 8 4648 ........... Література 26

 7. Основи грошового обігу
  Вступ 3 1. Система грошового обігу та еволюція її типів 5 2. Закон грошового обігу. Кількість грошей необхідних для обігу 16 3. Грошовий обіг в Україні, в період переходу до ринкової економіки 28 Висновок 48 Список використаної літератури 50

 8. Заходи грошового обігу
  Зміст Вступ 2 1. Методологічні аспекти дослідження грошового обігу 4 1.1. Сутність та економічна основа грошового обігу 4 1.2. Регулювання грошового обігу 8 2. Закон грошового обігу та фактори, що його порушують 12 2.1. Закон грошового обігу 12 2.2. Маса грошей в обороті. Грошові агрегати 16 3. Особливості реалізації монетарної політики в сучасних умовах 27 Висновок 36 Список використаної літератури 38 Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є системно-концептуальне дослідження теоретичних та методологічних основ грошового обігу. Відповідно до поставленої мети визначені основні завдання дослідження, спрямовані на її досягнення: – дослідити методологічні підходи до визначення сутності та функцій грошей, кількісних та якісних характеристик грошового обігу; – дослідити методологічні аспекти визначення вартості грошей, на цій основі проаналізувати теоретичні концепції порушення рівноваги у грошовій сфері; – розкрити сутність законів грошового обігу; – визначити концептуальну основу монетарної політики, адекватної цілям та умовам соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі. Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є грошовий обіг України у його взаємозв’язку з розвитком виробництва та системою державного регулювання економіки. Предмет дослідження – закони грошового обігу

 9. Методи стабілізації грошового обігу
  Вступ 3 1. Рівновага грошового ринку: зміст та наслідки 5 1.1. Поняття рівноваги грошового ринку 5 1.2. Коливання на грошовому ринку 7 2. Чинники попиту і пропозиції грошей 10 2.1..Чинники попиту на гроші за неокласичною та кейнсіанською теорією 10 2.2. Чинники та елементи пропозиції грошей: зміст грошових агрегатів 19 2.3. Регулювання пропозиції грошей 22 3. Динаміка грошових агрегатів та ставки відсотку в Україні 27 3.1. Структура грошової маси в Україні 27 3.2. Динаміка ставки відсотку в Україні 29 Висновки 31 Список використаної літератури 33

 10. Паперові гроші та особливості їх обігу
  Вступ 3 1. Поняття та історія паперових грошей 5 1.1. Сутність та класифікація паперових грошей 5 1.2. Історія паперових грошей в Україні 8 2. Дослідження обігу паперових грошей в Україні 10 2.1. Закон грошового обігу. Необхідна кількість грошей для обігу. 10 2.2. Сучасний стан готівкового обігу в Україні 16 2.3. Правила визначення платіжності та обміну банкнот в Україні 22 3. Регулювання готівкового обігу в Україні 26 3.1. Емісійно-касове регулювання в Україні 26 3.2. Робота банків із обслуговування грошового обігу 30 3.3. Регламентація готівкового обігу на підприємствах і в організаціях 36 Висновок 44 Список використаної літератури 46

 11. Правове регулювання обігу цінних паперів
  1. Облігації, види та механізм їх функціонування 3 2. Інвестиції та цінні папери 5 3. Первинний та вторинний ринки цінних паперів 11 Список використаної літератури 13

 12. Методи регулювання грошового обігу в Україні
  1. Методи регулювання грошового обігу в Україні 2 2. Процентна політика НБУ 7 Задача 11 Список використаної літератури 13

 13. Паперова - кредитна система грошового обігу
  Вступ 3 1. Відмінність між кредитами та паперовими грошима 4 2. Види кредитних грошей 10 3. Валютні курси, конвертованість грошей 15 Висновки 20 Література 21

 14. Маса грошей в обігу і методи її вимірювання
  Вступ 3 1. Поняття грошової маси та методи її вимірювання 4 2. Агрегатний метод вимірювання маси грошей в обороті 7 3. Механізм зміни та регулювання маси грошей в обігу 15 Висновок 21 Список використаної літератури 22

 15. Проблеми функціонування та розвитку грошового обігу в Україні
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти функціонування грошового обігу 5 1.1. Поняття грошового обігу 5 1.2. Принципи організації готівкового обігу 8 1.3. Сутність, значення та основні проблеми організації безготівкового грошового обігу 11 2. Дослідження функціонування грошового обігу в Україні 14 2.1. Грошовий обіг 14 2.2. Готівковий обіг 18 2.3. Організація безготівкових розрахунків в банках України 21 3. Перспективи розвитку грошового обігу в Україні 23 Висновки 27 Список використаної літератури 29

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua