Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Баланс трудових ресурсів (ID:19802)
| Размер: 28 кб. | Объем: 25 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
СодержаниеВступ 3
1. Соціальна та економічна сутність трудових ресурсів 4
2. Сутність балансу трудових ресурсів 8
3. Баланс трудових ресурсів України 15
Висновки 23
Список використаної літератури 25

Литература1. Богоявленська Ю.В., Ходаківський Є.І. Економіка та менеджмент праці: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. — К. : Кондор, 2005. — 329с. 2. Горовий Д.А., Федотова К.О., Леженко Н.І., Чернета О.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч.-метод. посіб. для практ. і семінар. занять / Харківський національний автомобільно-дорожний ун-т — Х. : ХНДАУ, 2007. — 160с. 3. Городецька Л.О. Економіка праці / Національний авіаційний ун-т. — К. : НАУ, 2005.Модуль. 1 : Курс лекцій. — К. : НАУ, 2005 — 116с. 4. Дядик Т.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини. — Полтава : ФОП Говоров С.В., 2008. — 344c. 5. Ефективність сучасного менеджменту та управління персоналом організації: Зб. наук. пр. / Харківська обласна держ. адміністрація; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна ; Харківський ін-т бізнесу і менеджменту ; Харківський обласний центр зайнятості ; ВАТ "Турбоатом" / М.І. Бондаренко (відп.ред.). — Х. : ХІБМ, 2006. — 304с. 6. Карпенко С.В., Карпенко О.А. Управління персоналом: навч. посіб. для дистантаційного навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Університет "Україна", 2007. — 273с. 7. Качан Є.П., Шушпанов Д.Г. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. — К. : Видавничий дім "Юридична книга", 2003. — 258с. 8. Комар Ю.М. Управління персоналом: Навч. посібник для підготовки до іспитів / Донецький держ. ун-т управління / В.В. Дорофієнко (заг.ред.). — Донецьк : ДонДУУ, 2004. — 164с. 9. Крамаренко В.І., Холод Б.І., Нагорська М.М., Логвіна О.В., Ванєєва І.В. Управління персоналом фірми: Навч. посіб. для студ. екон. спец. / Валентина Іллівна Крамаренко (ред.), Борис Іванович Холод (ред.). — К. : ЦУЛ, 2003. — 271с. 10. Менеджмент у ХХІ столітті: розвиток організацій та управління персоналом: Матеріали щорічної науково-практ. конф., 16 квітня 2004 р.:У 2 ч. / Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України / А.О. Чемерис (заг.ред.) — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2004. — 229с. 11. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Євгенія Василівна Кліменчук (ред.). — К. : Кондор, 2003. — 223с. 12. Петюх В.М., Базилюк Б.Г., Герасименко О.О. Управління персоналом: навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана — К. : КНЕУ, 2007. — 320с. 13. Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління персоналом: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Донбаська держ. машинобудівна академія. — Краматорськ : ДДМА, 2004. — 298с. 14. Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць; Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики: Спец. вип. / Київський національний економічний ун-т / О.О. Бєляєв (відп.ред.). — К. : КНЕУ, 2005. — 384с. 15. Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підруч.. — К. : Академвидав, 2006. — 488с. 16. Храмов В.О., Бовтрук А.П. Основи управління персоналом: Навч.-метод. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2001. — 112с 17. Чалий О.І., Лобза А.В. Трудові ресурси: аспекти формування та розвитку / Дніпропетровський держ. фінансово-економічний ін-т. — Д. : ДДФЕІ, 2003. — 96с. 18. Щербак В.Г. Управління персоналом підприємства. — Х. : ХНЕУ, 2005. — 218с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Статистичне дослідження трудових ресурсів
  Вступ 4 1. Завдання статистики праці 5 2. Основні джерела статистики праці. 7 3. Статистика чисельності робочої сили 9 4. Статистика складу робочої сили 17 Висновок 24 Практичне завдання 26 ВАРІАНТ 8. І. Побудувати ряд розподілу робочих кожного цеха і всього заводу за загальним стажем роботи, виділити п’ять груп з наступними спеціалізованими інтервалами: 1) менш 1 року; 2) від 1 до 2 років; 3) від 3 до 5 років; 4) від 6 до 10 років; 5) від 11 років і вище. ІІ. Розрахувати відносні величини структури, які характеризують склад робочих кожного цеху і всього заводу за загальним стажем роботи. ІІІ. Визначити дисперсію виробничого стажу робочих в кожному цеху і по заводу в цілому; середню із цехових дисперсій; міжцехову дисперсію. Пояснити зміст дисперсії. Використовуючи їх, перевірити правило складання дисперсій. ІV. З вірогідністю 0,954 визначити помилку вибірки для середнього виробничого стажу робочих цеху №1 і для частини робочих, які мають стаж менше ніж 7 років. Вказати межі значень цих показників в генеральній сукупності. V. 1. За допомогою графічного метода визначити форму зв’язку між виробничим стажем і тарифним розрядом робочих цеха №1 з №21 по №40 включно (n=20). 2. Вичислити параметри рівняння регресії, які характеризують залежність між виробничим стажем і тарифним розрядом робочих. Пояснити зміст отриманих параметрів. 3. Визначити ступінь тісноти зв’язку між ознаками, які ми розглядали. В результаті вибіркового обстеження 10% робочих заводу (станом на 01.10.2012 р.)отримані наступні дані. № п/п Розряд Стаж роботи, повних років Заробітна плата за січень, грн.. № п/п Розряд Стаж роботи, повних років Заробітна плата за січень, грн.. Цех 1 1. 4 5 4235 21 5 10 5715 2. 2 3 2490 22 1 0 1400 3. 4 7 4560 23 4 8 4648 4. 2 2 2307 24 4 12 4930 5. 6 14 6210 25 5 9 5680 6. 5 8 5505 26 3 6 3729 7. 3 3 8 3536 27 3 7 3520 8. 5 10 5650 28 5 1 5285 9. 2 1 2190 29 3 8 3925 10. 3 7 3530 30 2 0 2475 11. 2 2 2295 31 4 8 4553 12. 4 8 4524 32 2 4 2688 13. 5 9 5585 33 1 0 1400 14. 1 1 1479 34 4 8 4505 15. 3 6 3500 35 3 8 3907 16. 3 8 3752 36 6 17 6178 17. 2 3 2326 37 2 1 2100 18. 6 12 6120 38 6 20 6300 19. 1 0 1400 39 3 7 3520 20. 4 7 4560 40 3 11 4138 Список використаної літератури 44

 2. Планування трудових ресурсів регіону, підприємства
  Вступ 3 1. Планування потреби в персоналі на підприємстві 4 2. Планування кадрів в регіоні 9 Висновок 16 Перелік використаної літератури 18

 3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
  Аналіз ефективності використання трудових ресурсів 3 Завдання 1 9 Використовуючи способи абсолютних і відносних різниць визначити вплив факторів на обсяг випущеної продукції. Показник План Факт Чисельність працюючих, осіб 145 150 Кількість відпрацьованих днів 253 255 Тривалість робочого дня, годин 8 7,8 Середньогодинний виробіток, грн.. 90 89 Завдання 2 12 Наведено інформацію про динаміку показників, що характеризують господарську діяльність підприємств. Розрахувати показник комплексної оцінки діяльності підприємств, проранжувати підприємства та вибрати найкраще (методами суми різниць і відстані до еталону). Підприємство Показник Обсяг реалізації Оборотність капіталу Продуктивність праці Рівень матеріальних витрат 1 103 100 101 99 2 100 101 99 102 3 98 98 105 103 4 102 100 104 101 5 101 97 95 94 Література 14

 4. Схема балансу трудових ресурсів. Варіант І
  Вступ 2 1. Соціально - економічна характеристика трудових ресурсів 3 2. Ринок робочої сили та його характеристика 7 3. Баланс трудових ресурсів: визначення, система, та схема побудови 13 Висновок 17 Література 19

 5. Аудит ефективності використання трудових ресурсів
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади аудиту ефективності використання трудових ресурсів 5 1.1. Економічна характеристика оплати праці та її види 5 1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань аудиту ефективності використання трудових ресурсів 16 Розділ 2. Організація і методика аудиту ефективності використання трудових ресурсів 21 2.1. Попередня оцінка діяльності та якості звітності підприємства ТОВ “Назва” 21 2.2. Планування аудиту ефективності використання трудових ресурсів 28 2.3. Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства ТОВ “ Назва ” 31 2.4. Методика аудиту ефективності використання трудових ресурсів 36 Розділ 3. Методика аудиту фінансової звітності в умовах застосування комп’ютерних інформаційних систем 50 Висновки 54 Список використаної літератури 56 Додатки 58

 6. Методика аналізу використання трудових ресурсів
  ВСТУП 3 1. Задачі, джерела і напрямки аналізу 4 2. Аналіз чисельності, складу і руху трудових ресурсів 8 3. Аналіз використання фонду робочого часу 11 ВИСНОВОК 14 Список літератури 15

 7. Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти проблеми праці та її оплати в ринкових умовах 6 1.1. Поняття праці і характеру трудових відносин 6 1.2. Основні принципи та напрямки ефективного використання трудових ресурсів 10 1.3. Методичні підходи до вивчення використання трудових ресурсів 18 2. Аналіз використання трудових ресурсів 38 2.1. Роль оплати праці в регулюванні трудових відносин 38 2.2. Аналіз структури трудових ресурсів та використання робочого часу 44 2.3. Організаційно-економічна характеристика ТОВ “Друкарник” 54 2.4. Використання трудових ресурсів на підприємстві 66 3. Напрямки поліпшення використання трудових ресурсів ТОВ “Друкарник” 81 3.1. Шляхи поліпшення використання трудових ресурсів 81 3.2. Доплати за сумісництво як чинник мотивації персоналу 85 Висновки і пропозиції 92 Список використаної літератури 97 Додаток А 101 Додаток Б 104

 8. Використання балансового методу в оцінці трудових ресурсів
  Вступ …………………………………………………………………………3 1. Балансовий метод в оцінці трудових ресурсів ……………………….5 2. Розробка балансу трудових ресурсів ………………………………….6 3. Методологічні основи управління трудовими ресурсами ………...12 4. Фактори та умови розвитку трудових ресурсів в Україні………... 16 Висновки ……………………………………………………………………19 Література …………………………………………………………………..21

 9. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства
  Вступ 3 1. Поняття продуктивності праці та ефективності використання трудових ресурсів 4 2. Показники оцінки ефективності використання трудових ресурсів 9 3. Шляхи підвищення продуктивності праці працівників 16 Задача № 7 20 Згідно з балансом меблевого комбінату на кінець звітного року залишок готової продукції становить 1082 тис. грн., у тому числі: шафи для одягу – 688,7, канапи – 148, 4, стільці 244,9 тис. грн. Середні відпускні (договірні) ціни становили: на шафи: листопад – 109,40 грн., грудень – 112,60, на канапи: вересень – 62,90, жовтень – 63,30, листопад – 61,50, грудень – 56,80 грн., на стільці: листопад – 10,10, грудень – 11,44 грн. Виробнича собівартість оприбуткованої нереалізованої продукції становить: шафи: листопад – 209,4 тис. грн., грудень – 479,3, канапи: вересень – 30,9, жовтень – 14,7, листопад – 102,8, грудень – 56,80 тис. грн., стільці: грудень – 244,9 тис. грн. Визначити розрахункову вартість залишку нереалізованої готової продукції на складах меблевого комбінату з урахуванням зміни цін. Висновки 22 Список використаної літератури 23

 10. Використання балансового методу в оцінці трудових ресурсів
  Вступ …………………………………………………………………………….3 1. Балансовий метод в оцінці трудових ресурсів ………………………….5 2. Методологічні основи управління трудовими ресурсами…………… 12 3. Фактори та умови розвитку трудових ресурсів в Україні…………… 16 Висновки ……………………………………………………………………….21 Література………………………………………………………………………23

 11. РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ПЛИННОСТІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСІВ ПЛИННОСТІ КАДРІВ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Загальні основи кадрової політики підприємства 5 1.2. Плинність кадрів: поняття та причини 8 1.3. Механізми управління процесами плинності кадрів 10 Висновки до розділу 1 14 РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ПРОБЛЕМНИХ ЗОН В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПЛИННОСТІ КАДРІВ АТ «ххх» 15 2.1. Загальна економіко-правова характеристика підприємства 15 2.2. Оцінка діючої кадрової політики підприємства 22 2.3. Аналіз плинності кадрів на підприємстві та визначення проблемних питань 28 Висновки до розділу 2 30 РОЗДІЛ 3. ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ПЛИННОСТІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 31 3.1. Аналіз резервів зниження плинності трудових кадрів 31 3.2. Розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів 38 Висновки до розділу 3 40 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 45 ДОДАТКИ 47

 12. Діагностика використання трудових ресурсів на туристичному підприємстві на прикладі готелю "Назва"
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 5 1.1. Суть та форми трудових ресурсів підприємства 5 1.2. Класифікація трудових ресурсів 16 1.3. Методологічні підходи щодо оцінки трудових ресурсів підприємства, їх характеристика 21 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «ххх» 27 2.1. Фінансово-господарська характеристика туристичного підприємства «ххх» 27 2.2. Аналіз чисельності, складу та руху робочої сили на туристичному підприємстві «ххх» 34 2.3. Аналіз використання фонду робочого часу на туристичному підприємстві «ххх» 37 2.4. Аналіз продуктивності праці на туристичному підприємстві «ххх» 42 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «ххх» 46 3.1. Характерні недоліки та проблеми в ефективності використання трудових ресурсів на туристичному підприємстві «ххх» 46 3.2. Пропозиції щодо вдосконалення ефективності використання трудових ресурсів на туристичному підприємстві «ххх» 49 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 62 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 65 ДОДАТКИ 69

 13. Ефективність використання трудових ресурсів та оплати праці на підприємстві харчової промисловості
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ 5 1.1. Значення трудових ресурсів в діяльності підприємства 5 1.2. Показники ефективності використання трудових ресурсів 6 1.3. Сутність заробітної плати 11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОЇ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ РЕСТОРАНУ „САЛЮТ” 13 2.1. Характеристика трудових ресурсів підприємства 13 2.3. Оцінка інтенсивності використання робочої сили 14 2.3. Аналіз рентабельності персоналу 17 2.4.Аналіз ефективності використання фонду заробітної плати 21 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 23 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28 Додатки 31

 14. Система оплати праці як фактор підвищення ефективності виокристання трудових ресурсів
  ВСТУП 3 1. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ТА ФАКТОРИ, ЯКІ ОБУМОВЛЮЮТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 5 2. ФОРМИ ТА СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 10 3. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЕОМ 22 3.1 .Комплекс задач на дослідження системи оплати праці та її впливу на ефективність використання персоналу підприємства 22 3.2.Аналіз обсягу та структури ФОП ТОВ "СП" 27 3.3.Оцінка ефективності стимулювання персоналу та фінансових можливостей підприємства з формування ФОП 30 4. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ 35 4.1 Посилення ролі оплати праці в системі мотивації праці на підприємстві 35 4.2 Вдосконалення системи додаткового стимулювання персоналу 38 4.3 Обґрунтування планової суми коштів на оплату праці та оцінка фінансових можливостей підприємства з її формування 39 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 43 ЛІТЕРАТУРА 46 Додатки 48-52 Метою даного дослідження є вивчення теоретичних та практичних засад аналізу системи оплати праці та ефективності її застосування на конкретному прикладі. Предметом дослідження є відносини, які виникають між працівниками підприємств, їх керівництвом з приводу стимулювання трудового потенціалу підприємства щодо ефективності діяльності підприємства в умовах ринкових відносин. Об’єктом дослідження є діяльність підприємства ТОВ „СП” з приводу ефективності управління трудовими ресурсами підприємства.

 15. Резерви раціонального використання трудових ресурсів. Інформаційні та організаційні ресурси - можливості їх вдосконалення
  1. Резерви раціонального використання трудових ресурсів. Інформаційні та організаційні ресурси - можливості їх вдосконалення. 3 2. Функціональні стратегії: атакуючі та захисні. 8 3.Внутрішнє середовище підприємства (організації, фірми). Визначення 10 Завдання 2. 16 Вимагає чіткого визначення та розв'язання аналітико-розрахункової задачі з поясненням. (Оцінюється за трибальною системою) Визначити, за допомогою показника "z- рахунка", з яким підприємством буде реалізовувати Ваша фірма спільний інвестиційний проект : з туроператором «А» чи турагентом «В», базуючись на даних наведених у таблиці. Відповідь обгрунтуйте. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua