Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Адміністративне право зарубіжних країн (ID:19877)
| Размер: 55 кб. | Объем: 39 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
Содержание
Вступ 3
1. Становлення і розвиток концептуальних засад адміністративного права 6
2. Адміністративне право країн романо-германської правової сім'ї 11
2.1. Адміністративне право Франції 11
2.2. Адміністративне право ФРН 17
2.3. Адміністративне право Італії 18
3. Адміністративне право країн англо-американської правової сім'ї 22
3.1. Особливості адміністративного права США 22
3.2. Адміністративне право Великобританії 30
Висновок 33
Література 37

Литература1. Авер'янов В. Б., Дерець В. А., Ославський М. І., Писаренко Г. М., Пухтецька А. А. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / В.Б. Авер'янов (заг.ред.). — К. : Юстиніан, 2007. — 288c. 2. Адміністративне право в контексті європейського вибору України: Зб. наук. праць:За матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6-7 лютого 2004 року / Центр політико-правових реформ / Вадим Б. Авер'янов (голова ред.кол.) — К. : Міленіум, 2004. — 196с. 3. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. 021100 "Юриспруденция". — 3. изд., пересмотр. и доп. — М. : Норма, 2007. — 816с. 4. Битяк Ю. П., Богуцький В. В., Гаращук В. М., Дяченко О. В., Зуй В. В. Адміністративне право України: Підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / Ю.П. Битяк (ред.). — Х. : Право, 2001. — 528с. 5. Ведель Ж. Административное право Франции / М.А. Крутоголов (ред.), Л.М. Энтин (пер.). — М. : Прогресс, 1973. — 512с. 6. Гриценко І.С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2007. – 335 с. 7. Гриценко І.С. Джерела адміністративного права у їх історичному розвитку // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 286. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 85-88. 8. Гриценко І.С. Предмет адміністративного права у його історичному розвитку // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 32. – С. 97-104. 9. Гриценко І.С. Деякі питання еволюції наукових поглядів на інститут адміністративної відповідальності // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 34. – С. 144-151. 10. Гриценко І.С. Основні європейські системи адміністративного судочинства: історія виникнення та розвитку. – Правовий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 375: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 29-32. 11. Гудошников Л М., Жданов А. А., Козырин А. Н., Пащенко Е. Г., Сюкияйнен Л. Р. Административное право зарубежных стран: Учеб. пособие / Московский гос. ин- т международных отношений (ун-т) / А.Н. Козырин (ред.). — М. : Спарк, 1996. — 229с. 12. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посібник. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 495c. 13. Козлов Ю.М., Овсянко Д.М., Попов Л.Л. Административное право: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция" / Московская гос. юридическая академия / Лев Леонидович Попов (ред.). — М. : Юристъ, 2002. — 967с. 14. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. — К. : Юрінком Інтер, 2003. — 544с. 15. Макаренко А.В. Адміністративне право. Загальна частина: навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" — К. : КНЕУ, 2008. — 264с. 16. Остапенко О.І., Кісіль З.Р., Ковалів М.В., Кісіль Р-В. В. Адміністративне право: навч. посібник / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — К. : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. — 533с. 17. Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Административное право России: учебник / Московская гос. юридическая академия / Лев Леонидович Попов (отв.ред.). — М. : Проспект, 2008. — 688с. 18. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: Полный курс / Государственный ун-т - Высшая школа экономики. — 2. изд., доп. и перераб. — М. : Издание Тихомирова М.Ю., 2006. — 696с. 19. Хартли Т. К. Основы права Европейского сообщества. Введение в конституционное и административное право Европейского сообщества / В.Г. Бенда (пер.и науч.ред.). — М. : ЮНИТИ, 1998. — 647с. 20. Шкарупа В.К., Коломоєць Т.О., Гулєвська Г.Ю., Армаш Н.О., Поліщук В.Г. Адміністративне право України: Навч. посіб. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" / Т.О. Коломоєць (заг.ред.), Г.Ю. Гулєвська (заг.ред.). — К. : Істина, 2007. — 216с. 21. Штобер Рольф. Хозяйственно-административное право. Основы и проблемы. Мировая экономика и внутренний рынок=Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht. Grundlagen des Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrechts, des Weltwirtschafts- und Binnenmarktrechts: [монография]:пер. с нем.. — М. : Волтерс Клувер, 2008. — XXVIII, 370с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Державне право зарубіжних країн
  1. Роль глави держави у формуванні уряду 3 2. Тоталітарний політичний режим 4 3. Функції органів конституційного контролю 8 Література: 11

 2. Конституційне право зарубіжних країн
  1. Загальна характеристика Конституції США 3 2. Основні інститути та джерела конституційного права зарубіжних країн 11 Література 29

 3. Державне (конституційне) право зарубіжних країн
  1. Поняття предмету Державного права зарубіжних країн 3 2. Порівняльний аналіз основних положень конституцій країн СНД: України, Росії, Білорусії та Казахстану 6 Список використаної літератури 26

 4. Поняття предмету держави і права зарубіжних країн його місце іроль в системі права зарубіжних країн
  Вступ 3 1. Поняття та функції держави 5 2. Ознаки держави 11 3. Поняття права в конституційному праві зарубіжних держав. Конституційне (державне) право 13 4. Конституція як головний правовий документ у конституційному праві зарубіжних країн 18 5. Співвідношення держави і права у конституційному праві зарубіжних держав 30 Висновки 34 Перелік використаних джерел 36

 5. К/Р Адміністративне право
  1. Особливості застосування заходів адміністративного впливу до іноземців, що мають дипломатичний імунітет 3 2. Система та структура органів міграційного контролю в Україні їх повноваження та правова основа діяльності 6 Література 17

 6. Адміністративне право
  Задача 2. Гулько Максим Миколайович перейшов вулицю у невстановленому місці, за що був затриманий працівником патрульно-постової служби для складення протоколу та притягнення порушника до відповідальності. Сплатити штраф Гулько відмовився, в суд не з’явився. Суддя одноособово виніс рішення про накладання штрафу на цього громадянина. Чи правомірні дії і рішення судді ? Задача 5. Наталія Петрівна як приватний підприємець звернулася до голови райдержадміністрації на прийомі з особистих питань з пропозиціями щодо організації свята для жителів району. Пропозиції були висунуті усно. Голова пообіцяв найближчим часом їх розглянути і повідомити про рішення Наталію Петрівну. В який термін і в якій формі необхідно дати відповідь громадянці? Хто здійснює нагляд і контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян в усній формі? Задача 7. Водій АТП - 1123 Аверьянов був затриманий працівником міліції у нетверезому стані за кермом робочого автомобіля. Які санкції до Аверьянова повинні застосувати працівники правоохоронних органів та керівництво АТП-1123? Як необхідно мотивувати ці санкції? Визначте адміністративну правоздатність і адміністративну дієздатність Аверьянова після застосування до нього санкцій. Список джерел

 7. Адміністративне право
  1. Зміст і особливості адміністративного процесу 3 2. Прокурорський нагляд у сфері державного управління 15 Ситуаційне завдання 19 Начальником районного органу пожежного нагляду (РОПН) було видано Наказ, використати частину грошей, що сплачувались в якості штрафів, для виплати матеріальних заохочень співробітникам цього РОПН. Оцініть правомірність Наказу. Список використаних джерел 20

 8. Адміністративне право
  Зміст 2 1. Суб’єкти адміністративного права, їх соціальні та юридичні ознаки, системи суб’єктів 3 2. Поняття та види заходів адміністративного попередження, припинення та стягнення. Їх нормативне закріплення 5 3. Характеристика адміністративних правопорушень, що посягають на власність 10 4. Установчі провадження та їх характеристика 11 5. Особи, що беруть участь у провадженні в справах про адміністративне провадження 12 6. Звернення громадян як засіб забезпечення законності у державному управлінні 15 Задача 1 17 Чотирнадцятирічний Костянтин Чуйко грав м'ячем біля великої скляної вітрини магазину. На зауваження завідуючої магазином прореагував агресивно, а потім навмисно поцілив м'ячем у вітрину. Хто і яким чином відповідає за дії Костянтина? Яким чином необхідно діяти завідуючій магазином, щоб покрити нанесені збитки? Розв'яжіть ситуацію. 17 Задача 2 17 Водій АТП- 1123 Аверьянов був затриманий працівником міліції у нетверезому стані за кермом робочого автомобіля. Які санкції до Аверьянова повинні застосувати працівники правоохоронних органів та керівництво АТП-1123? Як необхідно мотивувати ці санкції? Визначте адміністративну правоздатність і адміністративну дієздатність Аверьянова після застосування до нього санкцій. 17 Задача 3 18 Павлова Т.Д., голова Севастопольської міської адміністрації, підписала наказ про зарахування на посаду технічного співробітника згідно штатного розкладу свою сестру Кириленко С.Д. Чи правомірні дії Павлової Т.Д.? Обґрунтуйте свою думку. 18 Список використаної літератури 19

 9. Адміністративне право
  Зміст 2 1. Охарактеризуйте систему та адміністративно-правовий статус органів управління юстиції 3 2. Назвіть обставини, які зазначені в КпАП як обтяжуючі, та розкрийте їх зміст 13 Задача 1 15 Голова адміністративної комісії оголосив догану вчительці за те, що вона переводила школярів через дорогу в невстановленому місці, а на зауваження працівників міліції не реагувала. Проаналізуйте ситуацію з юридичного погляду. Задача 2 17 Водій через нагальну потребу допомогти жінці, яка потрапила в аварію і потребувала негайної медичної допомоги, їхав з перевищенням швидкості і був зупинений працівником ДАІ. Чи підлягає водій відповідальності за ст. 122 КпАП України (перевищення водіями транспортних засобів швидкості руху)? Чому Ви так вважаєте? Список використаної літератури 18

 10. Облік зарубіжних країн
  Зміст 2 1. Принципи формування облікової політики в практиці зарубіжних країн 3 2. Побудова плану рахунків у зарубіжних компаніях 7 Перелік використаної літератури 11

 11. Фінанси зарубіжних країн
  Зміст 1. Особливості мобілізації державних доходів в країнах з розвиненою ринковою економікою (КРРЕ) 3 2. Фінансовий аспект приватизації в країнах Східної Європи 11 Список використаних джерел 15

 12. Контрольна робота адміністративне право
  1. Поняття та особливості адміністративно-правових відносин. 3 2. Кабінет Міністрів України як суб'єкт адміністративного права 5 Ситуаційне завдання. 13 Яка з наведених ситуацій тягне за собою настання адміністративне деліктних правовідносин: а) подання громадянином скарги, з приводу надання неякісних послуг постачання тепла в квартиру; б) звернення підприємства, що створюється, за реєстрацією до міської державної адміністрації; в) неявка військове зобов'язаного у військовий комісаріат, без поважної причини. Бібліографія 14 14

 13. Контрольна робота адміністративне право
  1. Управління як об'єкт адміністративно-правових відносин 3 2. Адміністративне правопорушення: поняття, склад, види 6 3. Правовий статус органів державного управління в сфері охорони державного кордону 15 4. Серед названих заходів адміністративного примусу виділіть адміністративні стягнення: 18 5. Задача 19 Студент інституту Віктор Соченко (19 років), проживаючи в гуртожитку нецензурно облаяв коменданта Волкову за те, що вона відмовила йому замінити стару шафу на нову. Волкова вирішила притягнути Соченко до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. У ході розгляду адміністративного провадження виявлено факт використання комендантом своєї посади в особистих цілях, вона надавала нові меблі, зокрема шафи тим студентам, які приносили їй подарунки. Який в діях коменданта Волкової склад адмінравопорушення, розкрийте його елементи. Список джерел 20

 14. Адміністративне право контрольна робота
  1. Основні завдання адміністративної реформи в Україні. 3 2. Джерела адміністративного права України та їх систематизація. 7 Ситуаційне завдання. 16 Між ким із перерахованих пар суб’єктів не можуть виникнути адміністративно-правові відносини: а) Уряд — міністерство охорони здоров'я; б) МВС — СБУ; в) іноземець — громадянин України; г) міністерство оборони України — Академія Збройних сил України; д) адміністрація готелю — трудовий колектив готелю; є) лідер партії — член цієї партії. Література 17

 15. Контрольна робота адміністративне право
  Зміст 2 1. Розкрийте поняття та особливості міжгалузевого управління 3 2. Охарактеризуйте систему та адміністративно-правовий статус органів управління закордонними справами 9 Задача 1. 17 За керування автомобілем у стані сп'яніння, громадянин Л. був позбавлений права керувань строком на один рік. Л. оскаржив постанову, аргументуючи скаргу тим, що користується автомобілем у зв'язку з інвалідністю. Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Задача 2. 19 Громадянин Н., перебуваючи в громадському місці у п'яному вигляді, вів себе зухвале порушував громадський порядок, на зауваження працівника міліції, що прибув, не реагував відмовився пройти з ним у приміщення дільничного пункту, виражався нецензурними словами. Як кваліфікувати дії Н.? Який порядок накладення адміністративних стягнення при множинності правопорушень? Список використаної літератури 21

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua