Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: Статистика задачі (ID:20117)
| Размер: 138 кб. | Объем: 28 стр. | Стоимость: 180 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
СодержаниеЗадача 1.
За даними дод.1 скласти програму, внести її до робочої табл.1 і провести статистичне спостереження, відібравши з усієї сукупності 36 підприємств з показниками, які характеризують їх діяльність.
Задача 2.
1. За даними дод.2 розподілити сукупність за обсягом основних фондів на чотири групи з рівновеликим (0,0) інтервалом (перший і останній інтервали відкриті) і встановити в кожній групі кількість підприємств, розмір основних фондів (усього та в середньому на один завод), обсяг витрат та величину одержаного прибутку в абсолютних величинах і у відсотках до підсумку.
Визначити рівень рентабельності в кожній групі. Замкнути робочу табл.2, дати їй назву та встановити вид групування. Зробити узагальнювальний висновок. Розшифрувати.
Задача 3.
1. За даними дод.2 розподілити сукупність за вартістю товарної продукції на три групи з рівнонаповненим інтервалом і встановити в кожній групі обсяг товарної продукції за базисний та звітний (плановий та фактичний) періоди. Кожній групі дати довільну назву (атрибутивна ознака).
2. Результати оформити у вигляді робочої таблиці, передбачивши в ній графи для обчислення відносних величин з точністю 0,0 (плановий період скласти самостійно) планового завдання * виконання плану та динаміки; структури (за обсягом товарної продукції звітного періоду). Замкнути робочу таблицю. Дати їй назву. Розшифрувати.
3. Навести формули та обчислити названі показники із вказаним ступенем точності для кожної групи окремо і в цілому за всією сукупністю.
Задача 4.
1. Із дод.2 виписати у робочу таблицю дані звітного періоду про кількість працюючих (підприємства 1 - 10); фонд заробітної плати та вартість товарної продукції (підприємства 1-10). Навівши відповідні формули та показавши техніку розрахунку, обчислити з точністю 0,00:
середню заробітну плату за підприємством та за групою, грн.;
середній виробіток на одного працівника (підприємства 5-10).
2. Розподілити сукупність (див. дод.2) за рівнем фондовіддачі на три групи з рівновеликим (0,00) інтервалом (перший і останній інтервали відкриті), встановити кількість підприємств у кожній групі та обчислити з точністю 0,00:
середню фондовіддачу для всієї сукупності, грн. (звичайним способом);
моду;
медіану.
Результати розрахунків внести до робочої таблиці, в якій першу і останню групи передбачити з відкритим інтервалом.
Задача 5.
1. Розділити сукупність (див. дод.2) за вартістю основних виробничих фондів на три групи з рівновеликим (0,0) інтервалом, встановити кількість робітників у кожній групі та обчислити, навівши потрібні формули та показавши техніку їх обчислення, такі показники (точність обчислення — 0,0):
а) середню вартість основних фондів: звичайним способом;
б) дисперсію (середній квадрат відхилення);
в) середнє квадратичне відхилення;
г) коефіцієнт варіації.
Записати назву формули та зробити узагальнюючий висновок після використання кожної із них.
Задача 6.
1. За даними дод.2 ранжирувати підприємства за обсягом товарної продукції і дані за першими п'ятьма підприємствами перенести до наступної таблиці (дод.3).
2. На основі одержаних в дод.3 даних визначити вид ряду динаміки та обчислити його середньомісячний рівень.
3. Обчислити і подати в робочій табл. 10 базисні та ланцюгові показники 0,00:
абсолютний приріст; коефіцієнт зростання;
темп зростання;
темп приросту;
абсолютне значення 1 % приросту.
4. Обчислити середньомісячний абсолютний приріст за досліджуваний період та середньомісячні: коефіцієнт зростання, темп зростання та темп приросту.
Для кожного обчисленого показника навести формулу, показати техніку обчислення та розкрити економічний зміст.
Задача 7.
З дод.2 виписати у робочу табл. 11 дані за базисний та звітний періоди про обсяг товарної продукції (підприємства 10 - 15) та собівартість одиниці продукції, за першими п'ятьма підприємствами і навівши формули та показавши техніку їх розрахунку, обчислити із ступенем точності 0,00 (умовно допустивши, що дані у вартісному виразі будуть у абсолютному):
індивідуальні індекси фізичного обсягу;
індивідуальні індекси цін;
загальний індекс собівартості;
загальний індекс фізичного обсягу продукції (за собівартістю), а також витрати на виробництво продукції і суму економії (перевитрат), одержану внаслідок зміни собівартості продукції. Показати взаємозв'язок між індексами:
загальний індекс середньої собівартості фіксованого складу;
індекс змінного складу;
індекс структурних зрушень;
Допоміжні розрахунки для обчислення індексів здійснити в дод. Дати таблиці назву. Записати назву формул та розкрити економічний зміст кожного обчисленого загального індексу.
Задача 8.
Шляхом механічного відбору виписати із дод.2 до робочої табл. дані про кількість робітників та фонд заробітної плати по підприємствах 2,5,8,9, 17,23,31,36, попередньо розмістивши підприємства за ознакою зростання фонду оплати праці .
На основі даних робочої табл. обчислити з точністю 0,00:
середню заробітну плату у вибірковій сукупності, грн;
дисперсію;
середню помилку вибірки, грн. (безповторний відбір);
можливі межі середньої заробітної плати з імовірністю 0,997 у генеральній сукупності і зробити узагальнювальний висновок, грн;
питому вагу заробітної плати перших трьох підприємств, %;
генеральну частку (межі середньої заробітної плати, перших трьох підприємств). Коефіцієнт довіри дорівнює 2. Зробити узагальнювальний висновок.
До кожного обчисленого показника навести формулу, показати техніку обчислення та розкрити економічний зміст.
Задача 9.
За даними дод.2 скласти рівняння парної лінійної регресії, що відображає зв'язок між обсягом основних виробничих фондів і обсягом товарної продукції. Визначити коефіцієнти кореляції та регресії, дати пояснення і зробити висновки. Зобразити зв'язок графічно.
Литература1. Ковтун Н.В., Столяров В.С. Загальна теорія статистики. Курс лекцій. К.: Хвиля, 1996. 2. Общая теория статистики. Учебник. Под редакцией Ефимовой М.Р. М.: 1996. 3. Статистика : Підручник. С.С. Герасименко та ін. – К.: КНЕУ, 1998.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Статистика задачі
  Задача1 В результаті вибіркового обстеження державних промислових підприємств регіону булі отримані такі дані (млн. долл. США): № підприємства Обсяг експорту № підприємства Обсяг експорту 1 7,4 16 7,5 2 4,5 17 5,0 3 8,7 18 7,2 4 2,2 19 9,3 5 11,8 20 5,7 6 6,5 21 8,8 7 5,7 22 11,5 8 9,4 23 6,4 9 3,8 24 12,2 10 7,5 25 6,0 11 6,5 26 7,0 12 4,2 27 12,0 13 6,9 28 3,5 14 6,8 29 9,0 15 5,9 30 6,7 1. Згрупуйте державні промислові підприємства за обсягом експорту, виділивши 5 груп з рівними інтервалами. Результати подайте в табличній формі. Проаналізуйте структуру обстежених підприємств щодо обсягу експорту. 2. Обчислить характеристики центру розподілу, а також середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт варіації. Зробить висновки. Задача 2. Наведені дані характеризують залишки вкладів населення в комерційних банках двох регіонів на кінець звітного періоду: Регіон Залишки вкладів в іноземній валюті , тис. дол. США Частка вкладів в іноземній валюті в загальний сумі вкладів, % А 33,5 40,9 Б 36,8 54,5 Визначте середню частку вкладів населення в іноземній валюті, обґрунтувавши вибір виду середньої. Задача 3. Чисельність безробітних в одному з регіонів станом на початок року змінювалась таким чином: Роки 2004 2005 2006 2007 2008 Чисельність безробітних, тис. чол. 47,8 68,5 82,6 90,9 92,4 1. Визначте аналітичні показники наведеного ряду динаміки за ланцюговою та базисною системами. Результати подайте в табличної формі. 2. Обчислить середньорічну чисельність безробітних за вказаній період та середній темп приросту. Зробить висновки. Задача 4. Опишіть тенденцію зміни чисельності безробітних лінійним трендом, поясніть зміст параметрів тернового рівняння. Припускаючи, що виявлена тенденція збережеться, визначте очікувану безробітного населення в регіоні у 2009 р. Задача 5. Дані про реалізацію тканин в одному із спеціалізованих магазинів наведені в таблиці: Вид тканин Товарообіг у фактичних цінах за період, тис. грн. Темпи приросту цін в поточному періоди порівняно с базисним, % Базисний Поточний Шовкові 420 576 25 Бавовні 104 132 20 1.Визначте зведені індекси: а) цін; б) фізичного обсягу продукції, скориставшись системою співзалежних індексів. 2. Обчислить абсолютний приріст товарообігу за рахунок зміни цін. Зробить висновки. Список літературі:

 2. Статистика задачі
  Задача1 В результаті вибіркового обстеження державних промислових підприємств регіону булі отримані такі дані (млн. долл. США): № підприємства Обсяг експорту № підприємства Обсяг експорту 1 7,4 16 7,5 2 4,5 17 5,0 3 8,7 18 7,2 4 2,2 19 9,3 5 11,8 20 5,7 6 6,5 21 8,8 7 5,7 22 11,5 8 9,4 23 6,4 9 3,8 24 12,2 10 7,5 25 6,0 11 6,5 26 7,0 12 4,2 27 12,0 13 6,9 28 3,5 14 6,8 29 9,0 15 5,9 30 6,7 1. Згрупуйте державні промислові підприємства за обсягом експорту, виділивши 5 груп з рівними інтервалами. Результати подайте в табличній формі. Проаналізуйте структуру обстежених підприємств щодо обсягу експорту. 2. Обчислить характеристики центру розподілу, а також середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт варіації. Зробить висновки. Задача 2. Наведені дані характеризують залишки вкладів населення в комерційних банках двох регіонів на кінець звітного періоду: Регіон Залишки вкладів в іноземній валюті , тис. дол. США Частка вкладів в іноземній валюті в загальний сумі вкладів, % А 33,5 40,9 Б 36,8 54,5 Визначте середню частку вкладів населення в іноземній валюті, обґрунтувавши вибір виду середньої. Задача 3. Чисельність безробітних в одному з регіонів станом на початок року змінювалась таким чином: Роки 2004 2005 2006 2007 2008 Чисельність безробітних, тис. чол. 47,8 68,5 82,6 90,9 92,4 1. Визначте аналітичні показники наведеного ряду динаміки за ланцюговою та базисною системами. Результати подайте в табличної формі. 2. Обчислить середньорічну чисельність безробітних за вказаній період та середній темп приросту. Зробить висновки. Задача 4. Опишіть тенденцію зміни чисельності безробітних лінійним трендом, поясніть зміст параметрів тернового рівняння. Припускаючи, що виявлена тенденція збережеться, визначте очікувану безробітного населення в регіоні у 2009 р. Задача 5. Дані про реалізацію тканин в одному із спеціалізованих магазинів наведені в таблиці: Вид тканин Товарообіг у фактичних цінах за період, тис. грн. Темпи приросту цін в поточному періоди порівняно с базисним, % Базисний Поточний Шовкові 420 576 25 Бавовні 104 132 20 1.Визначте зведені індекси: а) цін; б) фізичного обсягу продукції, скориставшись системою співзалежних індексів. 2. Обчислить абсолютний приріст товарообігу за рахунок зміни цін. Зробить висновки. Список літературі:

 3. Статистика
  Вступ. 3 1. Методологічні основи соціально – економічної статистики. 5 ІІ. Розрахункова частина. 9 1. Статистичне групування в залежності від розв'язуваних задач підрозділяються на типологічні, структурні, аналітичні. Статистичне групування дозволяє дати характеристику розмірів, структури і взаємозв'язки досліджуваних явищ, виявити їхньої закономірності… Список використаної літератури 23

 4. Статистика
  1. За присвоєним N (N= -1,2) заповнити табл.1., враховуючи наступні умови : - товарооборот фірми в цілому, в 2008 р. відрізняється від 2007 р. на +4N%; - частка товарообороту спеціалізованих магазинів змінилася на -2N в.п. Табл.1. Розподіл товарообороту фірми за спеціалізацією магазинів в 2007-2008 рр. Магазин Товарооборот, млн.грн. Зміна товарообороту Структура товарообороту, % Зміна структури товарообороту 2007 2008 абс. млн.грн. відн. % 2007 2008 абс. відсот. пункти відн. % Спеціалізовані 180 30,0 Універсальні 420 70,0 Фірма в цілому 600 100,0 - - 2. З табл.1. виписати до табл.2. товарооборот фірми в 2008 році. Цю суму, на свій розсуд, розподілити по 20 магазинам. Табл.2. Дані про результати діяльності магазинів фірми в 2007-2008 рр. Магазин Товарооборот, млн.грн. Прибуток, млн.грн. Прибутковість, % 2007 2008 2007 2008 2007 2008 1 20 1,0 2 23 1,2 3 25 1,4 4 26 1,6 5 28 1,8 6 30 2,0 .......... 3. За умови, що товарооборот 2006 р. відрізняється від товарообороту 2007 року на -5N%, обчислити за даними про товарооборот фірми в 2006-2008 рр. базові, ланцюгові та середні показники динаміки та занести їх в табл.6. , показавши взаємозв’язки ланцюгових та базових показників. Табл.6. Показники інтенсивності динаміки. Показники Ланцюгові Базисні Взаємозв’язок ланцюгових та базисних Абсолютний приріст ∆ (в од. виміру ознаки) Темп зростання Т(в разах) Темп приросту ∆Т (у %) Х 4. За даними останнього рядочка табл.2. скласти табл.7. Табл.7. Характеристика результатів діяльності фірми в 2007 – 2008 рр. Показники 2007 2008 Зміна в 2008 р. в порівнянні з 2007р. абсолютна відносна Товарооборот (млн.грн.) Прибуток (млн.грн.) Прибутковість (%) Обчислити прирости прибутку за рахунок відокремленого впливу 2-х чинників в абсолютних та відносних (двома способами) одиницях виміру.

 5. Статистика
  Завдання 1. Предмет і метод статистичної науки. 3 Завдання 2. Задачі правової статистики. 5 Завдання 3. 8 Кількість розглянутих справ про стягнення з громадян недоїмок по податках в судах України. 1995 рік-2545 справ 1996 рік - 6535 справ 1997 рік - 10257 справ Обчислити всі показники динаміки, дати аналіз результатів. Список використаної літератури 10

 6. Статистика
  1. Вибірковий метод статистичного спостереження. 1 2. Статистика маркетингу. 4 Задачи 8 3. За даними балансу фірми обчислити відносні величини, які б характеризували: а) динаміку балансу; б) структуру та структурні зрушення активів; в) структуру та структурні зрушення пасивів. тис. грн Стаття активу На початок року На кінець року Стаття пасиву На початок року На кінець року Обсяг основного капіталу 5600 8200 Обсяг власного капіталу 7200 8700 Мобільні оборотні активи 3800 3300 Короткостро кова заборгованість 1900 1400 Довгострокові інвестиції 3000 3100 Довгострокові кредити 3300 4500 Баланс 12400 14600 Баланс 12400 14600 4. Із партії готових виробів (1000 ящиків) для визначення середнього строку придатності виробів потрібно здійснити серійну вибірку ме¬тодом механічного відбору так, щоб з імовірністю 0,997 середня по¬хибка вибірки не перевищувала один місяць. Знайти обсяг цієї ви¬бірки, якщо на основі попередніх досліджень відомо, що дисперсія серійної вибірки дорівнює 12. 5. Використання робочого часу за II квартал 2001 р. на підприємстві характеризується такими даними: тис. людино-днів Фактично відпрацьовано 580 Цілоденні простої 2,1 Чергові відпустки 6,2 Відпустки у зв'язку: • з пологами 0,8 • з хворобою 0,4 Інші дозволені законом неявки 0,6 Неявки з дозволу адміністрації 0,2 Прогули 0,3 Святкові та вихідні дні 8,3 тис. людино-годин Фактично відпрацьовано 4250 Із них: • понадурочне 35 • внутрішньозмінні простої 3,4 Визначити: а) фонди робочого часу та показники їх використання; б) коефіцієнти використання робочого дня та робочого періоду. 6. Відомі такі дані про установи комерційного банку: Установа банку Обсяг власного капіталу, тис. грн., за кварталами Обсяг прибутку, тис. грн., за кварталами III IV III IV І 4250 5600 6540 9850 II 3340 4720 5630 8400 III 2150 3870 3400 6850 IV 5450 6900 9300 11600 Знайти: а) індивідуальні індекси рентабельності власного капіталу комер¬ційного банку; б) загальні індекси рентабельності власного капіталу банку змінно¬го, сталого складу та структурних зрушень. Навести економічну інтерпретацію. 7. У таблиці наведені експертні оцінки ступеня ризику (у балах) і вага окремих факторів ризикової ситуації щодо виробництва нового то¬вару. Ризикова ситуація Бал ризику Вага ризикової ситуації 1 2 3 Місткість і сталість ринку 5 0,25 Конкурентоспроможність товару 3 0,35 Фінансовий стан і кредито¬спроможність 4 0,20 Рівень торговельного сервісу 2 0,15 Імідж фірми 1 0,05 Знайти середню оцінку ступеня ризику. 8. Про підприємства легкої промисловості регіону відомі такі дані: Обсяг основних виробничих фондів, млн. грн. 30 50 80 60 90 120 100 Обсяг випуску продукції, млн. грн. 3,5 4,5 6,0 5,4 7,0 8,0 6,8 Знайти залежність між випуском продукції та обсягом основних ви¬робничих фондів підприємства у вигляді рівняння лінійної регресії. Оці¬нити щільність зв'язку за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції. 9. Визначити швидкість обертання обігових коштів підприємства та тривалість одного обороту, а також суму коштів, вивільнених з обо¬роту, за такими даними: Показник III квартал IV квартал Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. 620 840 Середні залишки оборотних коштів, тис. грн. 58 67 Література 19

 7. Статистика
  Зміст 1. Статистичне вивчення споживання населенням матеріальних благ і послуг 3 2. Статистика основних виробничих фондів 6 Література 11

 8. Статистика
  Лабораторна робота 1 Описова статистика За наведеними даними треба: 1. Побудувати варіаційний ряд. 2. Побудувати статистичний ряд. 3. Знайти розмах вибірки, обчислити кількість інтервалів групування, до-вжину інтервалу групування (крок),побудувати групований (інтегра-льний) статистичний ряд. Скласти таблицю частот групованої вибір-ки. 4. побудувати полігон частот і відносних частот та гістограму частот та відносних частот. 5. Знайти і побудувати емпіричну функцію розподілу. 6. Знайти числові характеристики вибірки. 10,48 72,52 16,91 25,74 25,98 53,11 26,30 38,40 31,85 39,28 10,59 32,84 48,88 39,92 43,65 31,35 29,75 34,00 12,19 20,87 28,10 39,55 31,73 39,12 15,68 39,08 15,10 25,62 35,70 37,80 27,30 49,92 13,33 21,17 13,44 33,97 93,32 53,00 40,30 35,32 39,65 28,12 11,14 31,31 32,86 34,70 62,85 25,53 21,17 20,58 12,99 24,83 24,60 34,00 39,55 30,65 23,27 19,72 9,59 27,00 20,15 28,40 74,85 37,13 16,43 19,09 13,09 17,10 18,00 68,67 27,75 23,40 13,55 21,64 13,60 30,52 9,69 62,43 36,60 21,84

 9. Кр статистика
  Зміст 1. Реалізована продукція промисловості 3 2. Статистична комісія ООН 5 Задача 1 9 На екзамені зі статистики отримані наступні оцінки: 4 4 4 4 5 3 5 4 3 4 4 3 3 4 2 5 2 5 5 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 Побудувати дискретний варіаційний ряд розподілу й указати його елементи. Зобразити цей ряд графічно. Зробити висновки. Задача 2 11 Розрахувати кількість населення, яка буде через 5 років, виходячи з таких даних: чисельність населення у звітному році 1 млн. чол., загальний коефіцієнт смертності 8%, коефіцієнт прибуття 5%, кое¬фіцієнт вибуття 2%, коефіцієнт народжуваності 9%. Задача 3 12 Експорт товарів і послуг за рік становив 12 млрд. США, імпорт товарів і послуг 12,5, валовий внутрішній продукт – 68. Сальдо торговельного балансу: А) активні, Б) пасивні, імпортна залежність країни В) безпечна Г) небезпечна Список використаної літератури. 14

 10. Статистика
  1. Числові характеристики неперервних випадкових величин 3 2. Рівномірний, нормальний показник розподілу та їх характеристики 5 3. Однофакторний дисперсійний аналіз 9 3. Теоретичні розподіли, що використовуються у статистичних висновках 14 Література 18

 11. статистика
  1. Ряди розподілу, їх сутність, види, техніка побудови, графічне зображення. 3 2. Поняття вибіркового спостереження. Помилки вибіркового спостереження. 13 3. 20 Відомі такі дані по 24 промтоварних магазинах міста : № пор Товарооборот, млн.грн. Середньоспискова чисельність робітників, чол. Витрати обігу, тис.грн. № пор Товарооборот, млн.грн. Середньоспискова чисельність робітників, чол. Витрати обігу, тис.грн. 1 1,1 29 54,1 13 2,0 37 80,5 2 0,8 20 15,8 14 0,6 11 30,5 3 1,6 39 78,0 15 0,3 13 24,0 4 1,1 36 87,1 16 1,5 43 102,4 5 1,4 30 57,2 17 5,0 107 211,2 6 0,7 19 60,1 18 1,0 19 36,0 7 1,0 22 79,2 19 0,9 24 44,2 8 2,8 43 84,5 20 3,0 56 124,8 9 0,8 20 114,0 21 7,4 151 297,0 10 2,2 45 79,0 22 1,3 37 78,0 11 0,3 12 12 23 2,4 46 117,0 12 1,1 18 18 24 1,8 55 123,3 За даними таблиці побудувати аналітичне групування за розміром продуктивності праці (товарооборот в розрахунку на одного робітника) і для кожної групи визначити загальні витрати обігу в розрахунку на один магазин. Зробити висновки. 4. 24 Визначити середньозважені індекси цін і кількості проданих акцій на двох ринках і зробити висновки за такими даними : Ринок Обсяг торгів, млн.грн. Темпи приросту, % 2004 р. 2005 р. Ціни на акції Кількість акцій Первинний 820 1920 80 45 Вторинний 450 1340 140 36 5. 25 Чисельність населення міста в 2009 році – 700 тис.осіб. коефіцієнт природного приросту – 20 0/00, механічного – 30 0/00. Яка чисельність населення передбачається через три роки. 6. 26 За місяць сума явок на роботу дорівнювала 58200 люд.-днів, сума неявок – 2400 люд.-днів, у тому числі 1300 люд-днів – святкові і вихідні і 800 люд.-днів – чергові відпустки. У кількості явок враховано 210 люд.-днів цілоденних простоїв. Визначити : 1) календарний, табельний, максимально можливий фонд робочого часу; 2) коефіцієнти використання табельного, максимально можливого фонду робочого часу. Література 28

 12. Статистика
  Задача 1 3 Коефіцієнт народжуваності за 1997 р. по району становив 26,5‰. Частка жінок у віці від 15 до 49 років у загальній чисельності населення становила 28%. У 1997 р. народилось 962 чоловіки. Визначити спеціальний коефіцієнт народжуваності та середньорічну чисельність населення району. К народж. = Кількість народжених / Кількість населення * 100% Задача 2 3 Запаси матеріальних цінностей та їх динаміка за рік у галузях одного з економічних районів характеризується даними, вказаними в табл. 1. Визначити і проаналізувати обсяг запасів матеріальних цінностей на кінець року року. Задача 3 5 За наведеними в таблиці даними визначити показники використання основних фондів у базовому та звітному періодах, додатковий обсяг продукції, отриманий у звітному періоді за рахунок збільшення основних фондів та за рахунок їх кращого використання. Показники Період базовий, тис.грн. звітний, тис.грн. Обсяг продукції промислового підприємства 3200 3840 .......... Задача 4 6 Тривалість обігу оборотних фондів скоротилась на 7 5%, а обсяг реалізації підвищився на 20 25 %. Як змінився середній залишок оборотних фондів? Задача 5 6 Товарооборот торговельного підприємства у звітному періоді становив 5900 тис. ум. од., витрати обігу — 10,5% до товарообороту. Підприємство заплатило податків 25 тис., отримало доходів 215 тис. ум. од. Витрати послуг транспорту становили 14,3% від загальної суми витрат обігу. Визначити валову продукцію торговельного підприємства. Задача 6 7 Відомо, що за червень по підприємству відпрацьовано 57450 людино-днів, неявки на роботу – 8900 людино-днів, у тому числі святкові та вихідні – 5200 людино-днів, чергові відпустки – 2440 людино-днів. Кількість робочих днів на підприємстві у червні – 23. Визначити календарний, табельний, максимально-можливий фонди робочого часу, середньо спискову, середньо явочну і середню кількість тих, хто фактично працював. Задача 7 8 Визначити індекси продуктивності праці окремо в рослинництві та тваринництві, а також в цілому по сільському господарству (змінного складу, постійного складу та структурних зрушень), приріст валової продукції сільського господарства за рахунок окремих факторів. Галузь Обсяг валової продукції у порівняльних цінах, тис.грн. Кількість відпрацьованих людино-днів Базовий період Звітний період Базовий період Звітний період Рослинництво 1800 1200 2100 1364 61000 60000 65000 62000 Тваринництво 2200 1400 2340 1350 68400 59000 71300 51200 Список використаної літератури 10

 13. Статистика
  1. Лінійна модель з двома змінними, її структура, оцінка параметрів; коефіцієнт кореляції та дисперсійний аналіз у регресії, прогноз. 2 2. Перевірка коректності моделі : оцінка значущості параметрів і моделі в цілому. 5 3. Задача. 6 Побудувати економетричну модель на умовних даних та проаналізувати її якість з статистичної точки зору наступним чином: 1. Конкретне завдання складається з трьох векторів – одного залежного показника, він позначений Y, і двох незалежних, позначених відповідно X1 та X2, Для кожного з трьох показників потрібно навести формули та обчислити: - мінімальне та максимальне значення; - розмах; - моду та медіану; - дисперсію та середньоквадратичне відхилення; - коефіцієнти асиметрії та ексцесу, 2. Обчислити параметри рівняння регресії та показники його статистичної якості, а саме: - коефіцієнти рівняння регресії; - коефіцієнти множинної кореляції, детермінації та коефіцієнти парної регресії; - результати дисперсійного аналізу щодо нульової гіпотези за критерієм Фішера (для всього рівняння) - результати дисперсійного аналізу щодо нульової гіпотези за критерієм Ст’юдента (для кожного показника в рівнянні регресії); - фактичні та обчислені значення залежного показника та відхилення, 3. Дати інтерпретацію одержаного результату, Y X1 X2 1 306,6 13,2 3,036 2 328,0 29,6 7,063 3 346,4 32,0 1,522 4 361,8 43,9 4,246 5 389,3 56,4 6,269 6 420,0 62,8 1,830 7 450,6 79,4 6,558 8 487,4 88,9 6,660 9 524,2 92,5 2,027 10 587,0 104,7 3,542 11 643,5 112,7 2,331 12 685,3 123,3 1,437 13 717,4 133,2 3,028 14 769,8 143,1 2,533 15 846,8 153,2 3,029 Література 14

 14. Статистика
  Аналітико-розрахункове завдання 1. Аналіз заробітної плати в країнах СНД 3 Список використаних джерел 10 Аналіз до теми № 2 «ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ТА ВИБІР МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ» Аналіз до теми № 3 «ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ ЗГЛАДЖУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ» Аналіз до теми № 4 «ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ ТРЕНДУ НА ОСНОВІ КРИВИХ ЗРОСТАННЯ» Аналіз до теми № 4 «ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ ТРЕНДУ НА ОСНОВІ КРИВИХ ЗРОСТАННЯ» Реферат Прогнозування попиту продукції Вступ 3 1. Сутність попиту та необхідність його прогнозування 4 2. Моделі прогнозування попиту 10 Висновки 14 Список використаних джерел 15

 15. Статистика
  1. Проводиться запис актів громадського стану. За величиною охоплення одиниць сукупності спостереження вважається: 2. Побудовано ряд розподілу акціонерних банків за кількістю випущених акцій. Варіантою вважається: 3. Лікарні України розподілено за кількістю лікарняних ліжок. Частотою вважається: 4. Яка із нижченаведених величин вважається відносною величиною інтенсивності: 5. Середній одноденний товарооборот продавця в 1-му відділі досяг 500 гри¬вень, у 2-му - 600 гривень і в 3-му - 800 гривень. Загальний обсяг товарообороту за день відповідно по відділах складав 5000, 4200, 4000 гривень. Визначити середній одноденний товарооборот продавця. Навести формулу та показати техніку обчислення. Середній виробіток дорівнює (гривень) : а) 650; 6)658; в) 633; г) 600. 6. Середня процентна ставка в акціонерних банках характеризується такими даними: Місяць Назва банку Демарк Рось Січень 17 19 Лютий 19 16 Березень 16 18 Квітень 15 19 Травень 18 17 Червень 20 15 Навести формули та обчислити у якому банку процентна ставка більш стійка, якщо сума виданих кредитів однакова: а) в АБ Демарк; б) передбачити не можна; в) в АБ Рось; г) стійкість однакова. 7. Обсяг виробництва м'яса в Україні в 1993 р. у порівнянні із 1990 р. змен¬шився на 57,2 %. (УК 13.10.94 р.) На скільки % в середньому зменшувався обсяг виробництва щорічно. Формули. Техніка обчислення. Обсяг виробництва м'яса щорічно зменшувався на: 0,0 а) 14,3%; б)24,7%; в) 19,1 %; г)17,0%. 8. За даними емісії акцій обчислити загальний індекс цін. (Формули. Техніка обчислення.) Банки Продано акцій за фактичними цінами, тис. гривень Зміна ціни у звітному періоді в порівнянні Із базисним, % Ажіо Базис. Звіт. 260 294 -2 Галицький 150 198 - 1 Ціни знизились на: а) - 3 %; б) - 1,13 %; в) - 1,6 %; г) 1,50 %. 9. Визначити, скільки одиниць продукції потрібно обстежити за допомогою повто¬рної вибірки, щоб з ймовірністю 0,683 се¬редня помилка частки бракованої про¬дукції не перевищувала 5 %, якщо пито¬ма вага браку у вибірковій сукупності не відома. (Формули. Техніка обчислення.) Для цього потрібно обстежити одиниць продукції: а) 200; б)50; в) 100; г) 150.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua