Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю (ID:20125)
| Размер: 39 кб. | Объем: 32 стр. | Стоимость: 90 грн. | Добавлена: 28.04.2010 |
СодержаниеВступ 3
1. Держава як суб’єкт господарської діяльності та її регулювання 5
1.1. Контроль як категорія мови законодавства 5
1.2. Контроль – багатоаспектне явище державно-правової дійсності 8
1.3. Теоретичні засади функціонування та розвитку державного фінансового контролю 12
2. Правові засади контролю господарської діяльності 16
2.1. Види контролю та система правоохоронних та правозастосовних органів, які мають право здійснювати контроль за діяльністю суб’єктів господарювання 16
2.2. Форми контролю за законодавством України 20
3. Перспективи реформування системи державного нагляду та контролю у сфері господарської діяльності 23
Висновки 28
Література 30

Литература1. Цивiльний кодекс України : від 16.01.2003 р., № 435-I // ВВР України. – 315 2003. - №№ 40-44. 2. Господарський кодекс України : від 16.01.2003 р., № 436-IV // ВВР України. – 2003. - №№ 18, 19-20, 21-22. 3. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» : від 05.04.2007 р., № 877-V // ВВР України. – 2007. - № 29. 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року" 5. Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади / НАН України ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К. : Наукова думка, 2004. — 304с. 6. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: навч. посібник / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2008. — 224с. 7. Бандурка А. М. Административный процесс : учебник / А. М. Бандурка, Н. М. Тищенко. – Харьков : Изд-во НУВД, 2001. – 353 с. 8. Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні: Конституційно-правовий аспект / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / Ю.М. Тодика (відп.ред.). — Х. : Легас, 2004. — 191с. 9. Василенко В.Н., Шептий А.В. Контроль за концентрацией хозяйственных структур / НАН Украины; Институт экономико-правовых исследований. — Донецк : ООО "Юго-Восток, Лтд", 2005. — 162с. 10. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб.. — 2-ге вид., змінене та доп. — К. : Правова єдність, 2009. — 766с. 11. Віхров О.П. Правове регулювання функціональних видів господарської діяльності: Курс лекцій / Чернігівський держ. ін-т економіки і управління. — Чернігів : ЧДІЕУ, 2006. — 172с. 12. Господарське законодавство. Мачуський В.В., Постульга В.Є. Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 275 с. 13. Господарське законодавство України: [зб. законодав. актів] / О.М. Роїна (упоряд.). — К. : КНТ; Скіф, 2008. — 570с. 14. Кашуба Я. М., Романюк Н. І., Фостяк О. Я. Контроль і перевірка суб'єктів підприємницької діяльності / Представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Львівській області. — 3-є вид., переробл. і доп. — Л. : ПАІС, 2008. — 528с. 15. Контроль в органах виконавчої влади в сучасних умовах: Розмаїття, спільні риси та зміни / Кристофер... Гуд (упоряд.). — К. : К.І.С., 2006. — 274с. 16. Кравцова Т.М. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності: організаційно-правові засади реалізації / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х. : Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2004. — 266с. 17. Кравцова Т.М. Державне регулювання господарської діяльності: адміністративно-правові аспекти / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — Суми : Мрія, 2006. — 184с. 18. Нос М. Кого має захищати закон про засади державного контролю (нагляду)? Юридична газета №14 (74) 27 червня 2006 р. 19. Орехова І.С. Принципи державного контролю господарської діяльності / І.С. Орехова // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 309–315 20. Полінець О.П. Контроль в державному управлінні // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. / Дніпропетр. філ. УАДУ. - Д., 2000. - Вип. 1 (1). - С. 111-119. 21. Полінець О.П. Контроль у державному управлінні: сутність, види та форми його здійснення // Вісн. УАДУ. - 2000. - № 2. - С. 71-76. 22. Шестак В.С. Контроль у контексті управління як фундаментальна функція держави //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. 2000. № 4. C. 36-41. 23. Шестак В.С. Правничі терміни “контроль” і “нагляд” як об’єкт уніфікації //Вісник Національного університету внутрішніх справ. Спецвипуск. Х., 2001. С.182-185. 24. Шестак В.С. Державний контроль в сучасній Україні (теоретико-правові питання). — Х. : Основа, 2003. — 208с. 25. Юлдашев О.Х. Регуляторна політика як засіб вдосконалення господарського законодавства. – К.: МАУП, 2006. – 302 с. 26. Юлдашев О.Х. Проблеми вдосконалення державної регуляторної політики в Україні. – К.: МАУП, 2005. – 336 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Правовий статус банків в Україні. Контроль за діяльністю банків з боку Національного банку України: банківське регулювання і банківський нагляд
  1. Теоретичне питання 3 Правовий статус банків в Україні. Контроль за діяльністю банків з боку Національного банку України: банківське регулювання і банківський нагляд 3 2. Ситуаційне завдання 14 Викладач технікуму, який щомісяця отримує 2180 грн. у травні написав методичні вказівки за спецкурсом і отримав в червні 1000 грн. гонорару. З вересня він почав за сумісництвом (контрактом) викладати свій предмет в коледжі, отримуючи погодинну оплату по 1,5 умовній одиниці за годину по 10 годин на тиждень. Викладач має двох дітей 3 років і дружину, яка ніде не працює. Підрахуйте доходи викладача і поясніть порядок оподаткування цих доходів. Список літератури 17

 2. Форми контролю за фінансово-господарською діяльністю корпорацій
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сучасний стан та напрямки корпоративного контролю в Україні 4 2. Сутність і перелік “акціонерних зловживань” 7 3. Характеристика основних груп акціонерів 10 4. Проблеми та перспективи розвитку корпоративного контролю в Україні 12 Висновок 19 Список використаної літератури 20

 3. Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю (ст. 202 КК України)
  Теоретична частина 3 Вступ 3 1. Поняття та ознаки порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю 4 2. Об’єкт порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю 7 3. Об’єктивна сторона порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю 10 4. Суб’єкт порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю 14 5. Суб’єктивна сторона порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю 15 6. Відмежування порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю від суміжних злочинів 16 7. Проблеми кваліфікації порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю 18 Практична частина 19 Вступ до практичної частини 19 У практичній частині даної курсової роботи наводяться вироки суді у кримінальних справах по обвинуваченню за ст.202 КК. Вирок 1 20 Вирок 2 22 Вирок 3 25 Вирок 4 40 Вирок 5 49 Аналіз практичної частини 69 Висновки 71 Перелік використаних джерел 73

 4. Контроль і нагляд в державному управлінні
  1) Вступ 3 2) Загальне поняття управління та його види 3 3) Характеристика державного управління 5 4) Контроль в державному управлінні та його види 7 5) Нагляд в державному управлінні та його види 14 6) Література 19

 5. Президенський контроль за діяльністю СБУ
  Вступ 3 1. Сутність та зміст поняття «державна безпека» 5 2. Функції та компетенція Президента України в сфері забезпечення безпеки держави 18 3. Взаємовідносини Президента України з органами Служби безпеки України 25 4. Президентський контроль за реформуванням СБУ 31 Висновки 35 Література 37-39 Метою дослідження є вивчення теоретико-методологічних та нормативно-законодавчих засад президентського контролю за діяльністю СБУ й на цій основі актуальних напрямів підвищення його ефективності в сучасних умовах. Об’єкт дослідження – адміністративно-правові засади відносин у сфері забезпечення націо¬наль¬ної безпеки. Предмет дослідження – адміністративно-правові засади державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України

 6. Державний фінансовий контроль
  ВСТУП 3 1. Прийняття та оформлення рішень по наслідках ревізій, перевірок 5 2. Перевірка умов зберігання і збереження матеріальних цінностей та організація видачі і використання доручень на одержання товарно-матеріальних цінностей 11 3. Контроль фондів економічного стимулювання і спеціального призначення 18 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28

 7. Державний фінансовий контроль
  5. Права, обов'язки і відповідальність посадових осіб ДФК та ревізованих підприємств та організацій. 3 17. Завдання та основні напрями ревізії бюджетних установ. Нормативно-правова база. 8 19. Контроль розрахунків за одержаними та виданими авансами. 11 41. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою. 13 53. Порядок складання основного акта ревізії. 17 Задача 1. 20 Постачальник Сидоров після повернення з відрядження в N .здав авансовий звіт на суму 45 грн. та прикладені до нього документи: посвідчення про відрядження зі штампами; виїхав з підприємства 12.07., прибув в N... 13.07., виїхав з N... 17.07., прибув ні підприємство 19.07; квитанції з готелю за 13, 14 та 15.07. по 3 грн. за добу на 9 грн. Оклад постачальника 130 грн., вартість проїзду у вагоні 9 грн. в один кінець. Авансовий звіт затверджений у сумі 45 грн., виходячи з розрахунку відшкодування добових в розмірі 3% від з/плати, транспортних та квартирних витрат по факту. Скільки йому повинні заплатити? Задача 2. 23 15 травня Іванову видано в підзвіт на господарські потреби 10 грн. До кінця травня він не звітувався за використані гроші і повертати їх в касу відмовляється. Що повинна зробити бухгалтерія? Список використаної літератури. 26

 8. Державний фінансовий контроль
  Перевірка фінансового стану підприємства 3 1. Нормативно-правове база та основні джерела інформації для перевірки фінансового стану підприємства 3 2. Послідовність і напрями контролю 5 3. Контроль за фінансовим станом підприємства 7 Список літератури 16

 9. Державний фінансовий контроль
  Методика державного фінансового контролю розрахунків з бюджетом платників податку на прибуток 1 Завдання 22. 2 1) Джерела інформації, напрями та послідовність перевірки грошових документів і фінансових інвестицій. 2 2) Визначити суть порушень: 2 У грудні м.р. прострочену депонентську заборгованість станом на 01.04.м.р. віднесено на фінансові результати діяльності ревізованого підприємства. У бухгалтерському обліку відображено: Д-т 662 «Розрахунки з депонентами» - 1730 грн. К-т 793 «Результат іншої звичайної діяльності» - 1730 грн. Список використаної літератури 2

 10. Державний фінансовий контроль
  13. Суть податкового контролю 2 6. Перевірка стану розрахунків з працівниками підприємств по оплаті праці 5 9. Особливості інвентаризації грошових коштів в касах підприємств різних галузей національної економіки 8 3. Перевірка реальності балансу та інших форм бухгалтерської звітності 12 Список використаної літератури 15

 11. Державний фінансовий контроль
  Задача №16. Знайти порушення, скласти описову частину акту ревізії. Визначити суму відшкодування винною особою та надати рекомендації щодо відображення даних операцій в обліку. Умова: Ревізором в результаті раптової інвентаризації підприємства суспільного харчування було встановлено надлишки продуктів в кладовій, що не були оприбутковані, в оцінці по цінах на суму 462,00 грн., в т.ч. сума торгової націнки, що встановлена розрахунковим шляхом у розмірі 30%, а також нестачу продуктів понад норми природного убутку в оцінці по цінах продажу на суму 1030,00 грн., в т.ч. торгова націнка, що встановлена розрахунковим у розмірі 20%. Винна особа не встановлена. Тести. 1. Мета ревізії: 2. Під час контролю за станом складського господарства одним із напрямів перевірки є: Задача №17. Знайти порушення, скласти описову частину акту ревізії. Вказати, які штрафні санкції може бути накладено і які рекомендації може бути надано за результатами ревізії. Умова: Під час перевірки правильності нарахування заробітної плати та інших виплат за 2008р. на ДП «Калина» ревізор встановив наступне: - в серпні 2008р. головному бухгалтеру надана щорічна допомога на оздоровлення, яка передбачена в колективному договорі у розмірі 4000,00 грн.; - в вересні 2008 р. завідуючому складом надана разова допомога на протезування зубів у розмірі 1500,00 грн., а начальнику проектного відділу 2000,00 грн. разова допомога на придбання медикаментів, що входять до переліку життєво необхідних; - в жовтня 2008 року водію надана нецільова благодійна допомога у зв’язку з сімейними обставинами у розмірі 890,00 грн. За розрахунком бухгалтерії з даних виплат були утримані в загальній сукупності збори в Пенсійного фонду (2%) - 167,80 грн., до ФСС на випадок безробіття (0,5%) – 41,95 грн., та ФСС з тимчасової втрати працездатності (1%) – 83,90 грн. Також, було утримано податок з доходів фізичних осіб (15%) у розмірі 1214,45. Дані витрати були віднесені на рахунок 949 Тести. 1. Контроль за наслідками вже здійснених господарських операцій, що має на меті встановити їх правильність і законність, називають: 2. Сума розрахунку готівкою одного підприємства з іншим не повинна перевищувати: Список використаної літератури

 12. Державний фінансовий контроль
  Джерела інформації та методи контролю результатів інвентаризації матеріальних запасів. 3 Задача 8 Визначити суть поршень: У бухгалтерському обліку ЗАТ «Горн» на підставі акту прийому зроблено запис на вартість безкоштовно отриманого «ноу-хау» в сумі 38000 грн. від фірми «Альфа»: Д-т 124 «Права на об’єкти промислової власності» - 38000 грн К-т 40 «Статутний капітал» - 38000 грн. Список літератури 9

 13. Державний фінансовий контроль
  Стандартизація державного фінансового контролю в Україні та зарубіжних країнах 2 Завдання 14 11 1) Пояснити, як перевірити достовірність балансу за статтею «Статутний капітал». 11 2) Визначити суть порушень: 14 Список використаної літератури 15

 14. Державний контроль і ревізій
  1. Розкрити послідовність, джерела та типові порушення при контрольних перевірках зовнішньоекономічної діяльності 3 2. Дайте відповідь на практичне завдання № 1,9, 15,19 1. При проведенні перевірки фондом соціальне страхування від тимчасової втрати працездатності виявлено що, працівник влаштувався на роботу і в перший робочий день пішов на лікарняний. Довідку про середню зарплату з попереднього місця роботи він не надав. Як у цьому випадку визначити розмір його середньої зарплати для оплати лікарняного? 9. Яким з нормативних актів регулюється оподаткування доходів фізичної особи - нерезидента, отриманих на території України? Як вони оподатковуються в випадках коли є дозвіл на роботу, та в випадках його відсутності. 15. Працівники служби безпеки України мають намір вилучити оригінали фінансово-господарської та бухгалтерської документації Товариства. Який документ вони повинні пред'явити керівництву, який би підтвердив їхнє право на здійснення вилучення документації? Чи мають право вони на проведення інвентаризації або вилучення ТМЗ? 19. Під час перевірки контролюючими органами було виявлено, що на видатковому касовому ордері (далі — ВКО) немає підпису одержувача. А також підприємство фіксує приймання виручки від реалізації через РРО та не веде касову книгу, виручка здається в банк через інкасаторів. Які наслідки матимуть зазначені факти? Що є документом, який підтверджує здавання виручки до банку через інкасаторів? Список використаної літератури 21

 15. Державний фінансовий контроль
  1. Порядок складання результативної частини акту комплексної ревізії 3 2. Основні положення по перевірці правильності нарахування зносу основних засобів 7 3. Перевірка реальності дебіторської і кредиторської заборгованості 10 Література 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua