Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Культура і розвиток людського потенціалу (ID:20268)
| Размер: 93 кб. | Объем: 50 стр. | Стоимость: 125 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ І РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 5
1.1. Поняття „людський потенціал” 5
1.2. Освіта як передумова, показник, чинник і результат людського розвитку 8
1.3. Культурна свобода як складова людського розвитку 13
РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ 19
2.1. Сучасний стан розвитку людського потенціалу України 19
2.2. Освіта України у світових координатах людського розвитку. 20
2.3. Інтелектуальний потенціал суспільства 29
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 33
3.1. Проблеми розвитку людського потенціалу 33
3.2. Заходи покращення розвитку людського потенціалу України 39
3.3. Зарубіжний досвід оцінки сучасної парадигми підвищення людського потенціалу 40
ВИСНОВКИ 45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48

Литература1. Артеменко В.Б. Інтегральні індикатори якості життя населення в управлінні регіональним розвитком // Соціальна економіка. – 2007. – № 3–4. – С.78 – 87. 2. Бровко Т.В., Непокупна Т.А. Визначення функцій сім’ї щодо формування людського капіталу // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Т. 1. – Полтава: Скайтек, 2007. – 264 с. 3. Варналій З., Павлюк А. Актуальні проблеми регіональної політики // www.niss.gov.ua/book/2004_h 4. Галковская Т. Роковые гены, или язык общения судьбы с человеком // Зеркало недели. – 2006. – № 33. – 31 августа. 5. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2005. – 254 с. 6. Грішнова О. А., Ефективність освіти як чинник мотивації інвестицій в людський капітал // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. №3-4 (22-23). Полтава, 2008. С.69-72. 7. Доклад о развитии человека 2004. Культурная свобода в современном многообразном мире. По заказу ПРООН. М.: Издательство “Весь мир”, 2007. – 312 с. С.161-163,199. 8. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2 / Редкол.: ...С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2006. – 848 с. 9. Задорожный Г.В. О “абсолютных нелепостях”, “несуразностях” и “глупостях” в экономической науке // Социальная экономика. – 2006. – № 3–4. – С.155–159. 10. Климов С.М. Ваш человеческий и социальный капитал // www // http://psylive.ru 11. Немова Л. А. Современный этап развития научно-технического потенциала Канады / США. Канада: Экология, политика, культура. Том 3. №9. – С. 39-46. 12. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року. Постанова КМ України від 21 липня 2006 р. № 1001. – Міжрегіональні диспропорції: стан і тенденції // www.oda.lg.ua/ua/news/nevonsite/1001.php 13. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року. Постанова КМ України від 21 липня 2006 р. № 1001. – Людські ресурси // www.oda.lg.ua/ua/news/nevonsite/1001.php 14. Про затвердження порядку надання державою молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах за різними формами навчання незалежно від форм власності. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2000 р. № 844 із змінами та доповненнями. – К.: Ліга-Закон, 2006. 15. Про освіту. Закон України. В редакції Закону України від 23 березня 1996 року N 100/96-ВР із змінами та доповненнями – К.: Ліга-Закон, 2005. 16. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні. Закон України. У редакції Закону України від 23 березня 2000 року N 1613-III із змінами та доповненнями. – К.: Ліга-Закон, 2005. 17. Словник іншомовних слів / За ред. акад. АН УРСР О.С. Мельничука. – Вид. 2-е, випр. і доп. – К.: Головна редакція української радянської енциклопедії, 2005. – 966 с. 18. Соціально-економічне становище України за січень-квітень 2006 року // http://www.ukrstat,gov.ua/druk/soc_ek/publ_u.html 19. Стівен Роузфілд. Порівнюємо економічні системи/ Пер. З англ. – К.: „К.І.С.”, 2005. – 370 с. 20. Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса. Учебное пособие под ред. В.П.Колесова и Т.Маккинли. – М.: Права человека, 2008. – 464 с. – Глава 8. 21. Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. – К.: Вид-во „Логос”, 2008. – 632с. 22. Швейцер А. Культура и этика. Философия культуры. – М. : Прогресс, 2008. – Ч. 2. – С. 233. 23. Щекин Г.В. Социальная теория и кадровая политика: Моногр. – К.: МАУП, 2006. – 576 с. 24. Экономика труда и социально-трудовые отношения/ Под ред. Г.Г.Меликьяна, Р.П.Колосовой.- М.: Изд-во МГУ, Изд-во ЧеРо, 2006.- 623 с. – Глава 11.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Теорія людського капіталу - як економічна основа концепції людського розвитку. Суть теорії людського капіталу
  ВСТУП 3 1. ТЕОРІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 4 2. ЕКОНОМІКО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 10 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 19

 2. Розвиток людського капіталу як провідний чинник підвищення конкурентоспроможності національної економіки
  Вступ 3 1. Людський капітал як економічна категорія 5 2. Роль та значення людського капіталу як чинника підвищення конкурентоспроможності національної економіки 11 3. Основні напрями підвищення конкурентоспроможності економіки україни в контексті розвитку людського капіталу 19 Висновок 23 Література 25

 3. реферати Взаємозалежність категорій «бізнес-культура» і «розвиток підприємства» Взаємозалежність категорій «бізнес-культура» і «розвиток підприємства»
  Взаємозалежність категорій «бізнес-культура» і «розвиток підприємства» Вступ 3 1. Сутнісна характеристика культури підприємницької діяльності. 4 2. Значення бізнес-культури підприємницької діяльності в Україні 7 Висновки 11 Література 13 Форми і моделі підприємницької діяльності Вступ 3 1. Сутність підприємництва 4 2. Форми здійснення підприємницької діяльності 6 3. Класична та інноваційна моделі підприємництва 13 Висновки 16 Література 17 Індивідуальне завдання з дисципліни «Підприємництво і бізнес – культура» Модуль 1 «Підприємництво» Зміст 1. Охарактеризуйте проблеми, що гальмують розвиток суб’єктів малого підприємництва 4 2. Охарактеризуйте можливі шляхи подолання проблем розвитку малого підприємництва 8 3. Дайте пояснення щодо ролі держави в вирішенні проблем розвитку малого підприємництва. 17 Література 23 Індивідуальне завдання з дисципліни «Підприємництво і бізнес – культура» Модуль 2 «Бізнес-культура» Зміст 1. Процес формування складу учасників бізнесу. Критерії підбору команди учасників бізнесу. 3 2. Бізнес-дизайн та його значення для підвищення бізнес-культури підприємства 9 3. Необхідно надати коротку характеристику бізнес-культурі Англії з позиції наступних параметрів: співвідношення індивідуалізму і колективізму; дистанції влади; домінування матеріальних чи духовних цінностей; відношення до невизначеності 13 Література 18

 4. Історія, розвиток і культура англійської мови
  ПЛАН ВСТУП 3 1. Періодизація історії англійської мови. 6 2. Пам'ятники писемності староанглійського періоду. 7 3. Пам'ятники писемності среднеанглийского (са.) періоду. Зміни в графіці й орфографії, внесені нормандськими переписувачами. 9 4. Утворення англійської нації й англійської національної мови. 12 5. Діяльність граматистів і лексикографів у РА періоді. Встановлення норм літературної мови й орфографії. 13 6. Історичні основи сучасної англійської орфографії. 15 7. Англійська мова у світі 16 ВИСНОВОК 20 Список використаних джерел 22

 5. Історія розвиток та культура німецької мови
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Германські мови –загальні відомості 4 2. Фонетичний та граматичний устрій німецької мови 10 3. Періодизація історії німецької мови 12 4. Діалекти та національні варіанти німецької мови 14 Висновок 18 Список використаних джерел 19

 6. Професійна культура (загальне поняття про культур праці, культура виробництва, професійна культура, основні аспекти понять культурології, іміджеологія, конфліктологія)
  Вступ 3 1. Загальне поняття про культуру праці 4 2. Характеристика професійної культури бізнесу 9 Висновки 12 Список використаної літератури 13

 7. Специфіка людського буття
  Вступ 3 1. Проблема буття у філософії 4 2. Сфери буття людини 7 3. Життєтворчість людського буття: проблеми свободи та практики 13 Висновок 20 Список використаної літератури 21

 8. Управління конкурентноздатністю людського капіталу
  ВСТУП 4 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ 6 1.1. Людський капітал як економічна категорія 6 1.2. Оцінка людського капіталу 9 2. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 17 2.1. Економіка знань в системі кількісних вимірів 17 2.2. Аналіз факторів та моделей економічного зростання 19 3. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ 27 3.1. Проблеми формування людського капіталу суспільства 27 3.2. Пріоритетні напрями людського розвитку в Україні 30 ВИСНОВОК 38 ЛІТЕРАТУРА 39-41

 9. Соціальні підходи до розвитку людського суспільства
  1. Поняття про суспільство 3 2. Типи суспільства та шляхи його розвитку 11 Список використаної літератури 15

 10. Культурний процес як спосіб людського буття
  Вступ 3 1. Культура як особлива сфера існування людини, універсальна характеристика людського буття 5 2. Проблема вибору і реалізація людиною можливостей свого буття 8 3. Відповідальність 11 Висновки 17 Список використаної літератури 19

 11. Теорії людського фактору в управління і їх характеристика
  Вступ 3 1. Сутність теорії людського капіталу 4 2. Роль людського фактору в управлінні підприємством 6 3. Менеджмент людських ресурсів 9 Висновки 15 Література 16

 12. Українська культура и зарубіжна культура
  1. Система освіти козацької держави 3 2. Середньовічні університети 6 Бібліографія 9

 13. КУЛЬТУРА Й СУСПІЛЬСТВО. НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА
  1. Головні константи національної культури. 3 2. Основні чинники в формуванні національної культури. 8 3. Реалізація національної духовної культури. 12 Список використаної літератури 16

 14. Вчення про недосконалість людського пізнання в філософії скептицизму
  Вступ 3 1. Древній скептицизм 4 1.1. Причини виникнення древнього скептицизму 4 1.2. Засновники древнього скептицизму 5 2. Новий скептицизм 16 2.1. Причини формування нового скептицизму 16 2.2. Філософія дії 20 Висновки 22 Список використаної літератури 24

 15. Проблеми оцінювання та обліку людського капіталу в системі інтелектуальної власності
  1. Теоретичні основи поняття людського капіталу та інтелектуального капіталу 3 1.1. Інтелектуальний капітал: сутність та значення 3 1.2. Значення людського капіталу в системі інтелектуального капіталу 5 1.3. Методи оцінки та обліку людського капіталу на підприємстві 6 2. Оцінювання та облік людського капіталу на ПАТ «ЗалК» 10 2.1. Оцінка людського капіталу на на ПАТ «ЗалК» 10 2.2. Визначення напрямів інноваційного розвитку підприємства 13 3. Шляхи підвищення ефективності оцінки та обліку людського капіталу 15 3.1.Рекомендації по вдосконаленню оцінки та обліку людського капіталу 15 3.2. Вплив запропонованих заходів на результат оцінки та обліку людського капіталу 16 Література 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua