Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз управління необоротного активу суб’єкта господарювання (ID:20355)
| Размер: 309 кб. | Объем: 61 стр. | Стоимость: 135 грн. | Добавлена: 26.08.2010 |
СодержаниеВступ 3

1. Теоретико-методичні аспекти аналізу необоротних активів підприємства 5
1.1. Сутність та класифікація необоротних активів підприємства 5
1.2. Методика та джерела аналізу необоротних активів підприємства 9

2. Оцінка ефективності управління необоротними активами Відкритого акціонерного товариства «Назва» 13
2.1. Фінансово-економічна характеристика ВАТ «Назва» 13
2.2. Аналіз динаміки та структури необоротних активів підприємства 24
2.3. Оцінка структури і технічного стану основних засобів ВАТ «Назва» 26
2.4. Аналіз ефективності використання основних засобів 30

3. Розробка напрямів вдосконалення управління необоротними активами 33
3.1. Шляхи підвищення ефективності використання нематеріальних активів підприємства 33
3.2. Управління фінансуванням необоротних активів 37

Висновки 45
Література 47
Додатки 50
Литература1. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: Підруч. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2006. - 415 с. 2. Бланк И.А. Управление активами и капиталом предприятия : Т.2. - 2-е изд. - Москва : " Омега", 2008. - 448 с. 3. Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підруч. - 4-те вид., доп. і перероб. - Житомир: Рута, 2006. - 528 с. 4. Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2007. - 180 с. 5. Головко В.І., Мінченко А.В., Шарманська В.М. Фінансово-економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека: Навч. посіб. - К.: ЦНЛ, 2006. - 448 с. 6. Григорьева Е.М., Перепечкина Е.Г. Финансы корпораций: учеб. пособие/ под.ред. Г.А. Тактарова. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 288 с. 7. Дєєва Н.М., Дедіков О.І. Фінансовий аналіз : Навч. посіб. - Київ : ЦУЛ, 2007. - 328 с. 8. Економіка підприємства: Навч. посібник./ За ред. А. В. Шегди. – К.: Знання, 2005. – 431 с. 9. Економіка підприємства : Підручник / За заг. ред. Й.М. Петровича. - Львів : " Магнолія 2006", 2007. - 580 с. 10. Іванов В.Б., Кохась О.М., Хмелевський С.М. Потенціал підприємства: науково-метод. посібник. - К.: Кондор, 2009. - 300 с. 11. Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. Финансовый анализ : учебник. - 2-е изд. - М. : Проспект, 2009. - 624 с . 12. Інструкція з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ. Затверджено Наказом Державного казначейства України 17.07.2000 N 64 (у редакції наказу Державного казначейства України від 21.02.2005 N 30 ( z0300-05 ). - http://zakon.nau.ua 13. Зубков С. О. Оцінка ефективності використання необоротних активів підприємств торгівлі // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. — Х., 2006. — Вип.1 (3). — С.190–197. 14. Клишевич Н.Б. Финансы организаций: менеджмент и анализ : учеб. пособ. - Москва : КНОРУС, 2009. - 304 с. 15. Ковалева А.М. Финансы: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 416 с. 16. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2008. - 483 с. 17. Крайник О.П., Барвінська Є.С. Економіка підприємств: Навч. посіб. - 2-ге вид., ононовлене і доп. - Львів: Інтелект-Захід, 2005. - 296 с. 18. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмет: Підруч. - К.: ЦНЛ, 2009. - 520 с. 19. Круш П.В., Подвігіна В.І., Клименко О.В. Капітал та основні засоби підприємства: Навч. посіб. - К.: ЦНЛ, 2005. - 168 с. 20. Кундрат С.М., Хом'як Р.Л. Необоротні активи: сутність та їх класифікація //Науковий вісник. – 2006. – Вип.16.6. – С.184-187 21. Любенко Н. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. - К. : ЦУЛ, 2009. - 264 с. 22. Любушин Н.П. Экономический анализ: учебн. пособие/ Н.П. Любушин. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 423 с. 23. Макаровська Т.П. Економіка підприємства: Навч. посіб./ Макаровська Т.П. - К.: МАУП, 2008. - 384 с. 24. Незамайкин В.Н., Юрзинова И.Л. Финансы организаций: менеджмент и анализ : Учеб. пос. - 3-е изд. - Москва : Эксмо, 2007. - 528 с. 25. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств : навч. посіб. - К. : "Знання", 2006. - 379 с. 26. Петряєва З.Ф. Організація і методика економічного аналізу : Навч. посіб. - Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. - 240 с. 27. Подольська В. О., Яріш О. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - К.: ЦНЛ, 2007. - 488 с. 28. Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"– www.rada.gov.ua 29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" – www.rada.gov.ua 30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" – www.rada.gov.ua 31. Савицька В. Г. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник – К.: Знання, 2004 – 654с. 32. Ситник Л.С. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. - К.: ЦНЛ, 2006. - 352 с. 33. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: Теория и практика. – М.: Перспектива, 2008. – 656 с. 34. Тарасенко Н. В.Економічний аналіз. Навчальний посібник 3-тє видання, перероблене і доповнене. Львів: «Новий світ - 2000», 2004 – 344с. 35. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с. 36. Тигранян А. В. Особенности формирования необоротных активов предприятий торговли // Економіка: проблеми теорії та практики. — Д., 2002. — Вип.144. — С.175–183. 37. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підруч. - К.: Знання, 2006. - 439 с. 38. Шеремет А.Д.,Ионова А.Ф. Финансы предприятий: менеджмент и анализ : учеб. пособ. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Инфра-М, 2009. - 479 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Окресліть власне бачення загальної моделі системи безпеки суб’єкта господарювання
  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні засади дослідження управління економічною безпекою підприємництва 3 2. Проблеми та механізми управління економічною безпекою підприємництва в Україні 5 3. Шляхи та перспективи вдосконалення управління економічною безпекою підприємництва в Україні 9 Висновок 14 Література 16

 2. Економіко–правові основи діяльності підприємства як суб’єкта господарювання в системі ринкових відносин
  Зміст. Вступ. 3 1. Функції держави у ринковій економіці. 6 2. Цілі, методи та інструменти державного регулювання економіки України. 7 2.1.Грошово –кредитне регулювання. 10 2.2. Державний бюджет України. 14 2.3. Податкова система України. 16 3. Стан економіко-правового поля для ведення підприємницької діяльності в Україні з точки зору її учасників. 24 3.1. Ставлення українських підприємств до закладів і заходів державного регулювання економіки. 25 3.2. Роль сектору малого та середнього бізнесу 32 3.3. Спрощена система оподаткування для малого бізнесу 35 3.4. Найважливіші проблеми підприємницького середовища, які перешкоджають розвитку експортної діяльності підприємств. 37 3.5. Методологічні проблеми економіко – правових заходів держави для діяльності підприємств. 38 Висновки. 41 РОЗРАХУНОК І АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 43 Рішення. 44 Література. 59 Ціллю роботи є визначення сучасних основ економіко – правових відносин між державою та підприємством в Україні. Об’єктом роботи є дослідження економіко - правових умов діяльності підприємства як субєкта у системі ринкових відносин в Україні, що існують на сучасний момент. Предмет роботи – визначення функцій держави у ринкових відношеннях, методів державного впливу на діяльність підприємств, та стану економіко правового поля для ведення підприємницької діяльності в Україні з точки зору її учасників. Робота виконана з використанням законодавчих актів України, що регулюють економіко –правові відносини держави та підприємства у сучасний період, таких як: Конституція України, Господарчий кодекс України, Закон «Про податок на добавлену вартість», Закон «Про оподаткування прибутку підприємств», «Бюджет України на 2006 рік», інших законодавчих актів та документів, що регламентують господарчу діяльність в Україні. Теоретичною базою для виконання цієї роботи послужили такі літературні джерела як: навчальні посібники «Господарське право України» Щербини В.С (2001) та «Государство и экономика» В.М. Соколовського (1996), книги видатних зарубіжних економістів Самуельсона П.А. «Економікс» (1964), Коуза Р. «Фірма, ринок, право» (1988), дослідження Міжнародної Фінансової корпорації «Бізнес - середовище в Україні» (2003), інші роботи та статті, що присвячені проблемам взаємодії держави та підприємства, економіко – правовим основам господарчої діяльності

 3. Провести комплексний фінансовий аналіз фінансововго стану господарюючого суб’єкта ( КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА )
  ВСТУП……………………………………………………………………….. 2 РОЗДІЛ 1. ПОПЕРЕДНІЙ ОГЛЯД ЕКОНОМІЧНОГО І ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА………………….. 3 1.1. Характеристика загальної спрямованості фінансово-господарської діяльності підприємства…………………………………………………….. 3 1.2. Характеристика макроекономічного середовища……………………. 7 1.3. Характеристика галузі………………………………………………….. 10 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА МАЙНОВОГО СТАНУ ВАТ « »…… 12 2.1 Оцінка майнового стану ВАТ « »………………………………… 12 2.2 Оцінка фінансового стану ВАТ « »………………………………. РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА І АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ « »……………….. 25 3.1 Оцінка ділової активності підприємства………………………………. 25 3.2. Оцінка рентабельності ВАТ « »………………………………….. 27 3.3 Комплексна оцінка результатів діяльності по методиці “Дюпон”….. 29 3.4 Оцінка виробничої (основної) діяльності підприємства……………… 32 3.5. Оцінка ефективності використання ресурсів…………………………. 33 3.6. Оцінка податкової політики підприємства……………………………. 35 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………. 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….. 39

 4. Оформлення, облік та аналіз операцій при відкритті кредитної лінії суб’єктам господарювання
  Вступ 3 1. Кредити субєктам господарювання та їх класифікація 5 1.1. Нормативно-правова основа виконання та обліку кредитних операцій у банках 5 1.2. Класифікація і характеристика кредитних операцій 6 2. Основні правила оформлення, обліку та аналізу операцій при відкритті кредитної лінії субєктам господарювання 12 2.1. Кредитна документація 12 2.2. Основні правила оформлення видачі кредитів та облік кредитних операцій 16 2.3. Аналіз кредитів 22 3. Документальне оформлення і облік операцій при відкритті кредитної лінії субєктам господарювання на прикладі Промінвестбанку України 25 Висновки 27 Список використаних джерел 30 Додаток А 32 Додаток Б 34

 5. Поняття та ознаки суб’єкта злочину
  Зміст Вступ 3 1. Суб’єкт злочину як елемент складу злочину 4 1.1. Поняття субєкта злочину та його ознаки 4 1.2. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність 11 2. Осудність як ознака суб’єкту злочину 15 2.1. Загальна характеристика осудності 15 2.2. Дослідження стану неосудності 18 3. Загальна характеристика спеціального суб’єкту злочину 22 3.1. Особливості службової особи як ознаки суб’єкту злочину 22 3.2. Громадянство як факультативна ознака суб’єкту злочину 26 Висновки 31 Використана література 33 Додатки. Схема 1. Зміст поняття “суб’єкт злочину” 36 Об’єкт вивчення – суб’єкт злочину як елемент складу злочину. Предмет вивчення – кримінальне законодавство України. Мета роботи полягає у дослідженні теоретико-правових та практичних аспектів проблеми суб’єкту злочину в Україні. Хронологічні рамки роботи – з кінця ХХ ст. до сьогодення. В курсовій використано роботи таких авторів, як Андрушко П.П., Бажанов М.І., Матишевський П.С., Коржанський М.Й., Яценко С.С. та ін.

 6. Характеристика одного с суб`єкта трудового права
  Вступ 3 1. Право громадян на працю 4 2. Поняття та зміст правового статусу працівника 10 Висновки 16 Бібліографія 17

 7. Адміністративні провадження за скаргою суб'єкта звернення
  1. Провадження за скаргою суб'єкта звернення 3 2. Підготовка адміністративного провадження 5 3. Етапи провадження за скаргою суб'єкта звернення 7 Список джерел 13

 8. Державна реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності
  Вступ 3 1. Розвиток бізнесу - об’єктивна необхідність формування ринкової економки 4 2. Державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності — фізичної особи 8 3. Державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності — юридичної особи 13 Висновок 19 Література 20

 9. Характеристика одного с суб`єкта трудового права
  Вступ 3 1. Власник або уповноважений ним орган в трудових правовідносинах 5 2. Поняття «роботодавець» в трудовому праві 11 3. Особливості правового статусу роботодавця-фізичної особи 15 Висновки 16 Бібліографія 17

 10. Організація діяльності суб’єкта комерційного бізнесу
  ВСТУП 3 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 5 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОПТОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 11 ВИСНОВКИ 19 ЛІТЕРАТУРА 21 ДОДАТКИ 22

 11. Скасування державної реєстрації (суб’єкта підприємництва)
  Вступ 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ЇЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 5 РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 6 2.1. Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації 6 2.2. Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті реорганізації 8 2.3. Зняття з обліку в органах державної податкової служби 11 2.4. Зняття з обліку в органах Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 14 2.5. Зняття з обліку в органах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 15 2.6. Зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України 16 2.7. Порядок закриття рахунків в установах банку 18 РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ 23 3.1. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця 23 3.2. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи-підприємця безвісно відсутньою 26 3.3. Припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством фізичної особи-підприємця 28 3.4. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи-підприємця банкрутом 29 Висновок 35 Перелік використаної літератури, нормативно-правових джерел та судової практики 36 Визначення термінів 39-41

 12. Характеристика одного с суб`єкта трудового права
  Вступ 3 1. Поняття професійних спілок та правові основи їх діяльності 4 2. Права та обов’язки професійних спілок як суб’єктів трудового права 10 Висновки 16 Бібліографія 17

 13. Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва
  Вступ 3 1. Сутність малого підприємництва 4 2. Фінансова звітність субєкта малого підприємництва 6 Висновки 13 Список використаної літератури 14

 14. Характеристика роботодавці як суб'єкта трудового права
  Характеристика роботодавці як суб'єкта трудового права Список джерел

 15. Характеристика працівника як суб'єкта трудового права
  Характеристика працівника як суб'єкта трудового права Список джерел

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua