Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ ВАРІАНТ 3 (ID:20398)
| Размер: 24 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 26.08.2010 |
Содержание1. Види корпоративних цінних паперів та їх особливості 2
Задача 1 14
Ринкова вартість звичайних акцій компанії АВС складає $450000, привілейованих акцій - $120000, загальна сума позичкового капіталу - $200000. Вартість власного капіталу – 14%, привілейованих акцій – 10%, а облігацій – 9%. Визначити середньозважену вартість капіталу компанії при ставці податку на прибуток – 30%.
Задача 2 14
Ви – фінансовий аналітик компанії, яка хоче придбати акції іншого АТ. Вам потрібно обґрунтувати рішення щодо придбання акцій на основі наступної інформації за попередній рік:
Показники Акціонерне товариство „А” Акціонерне товариство „В”
1. Прибуток від звичайної та надзвичайної діяльності, грн. 10000 24000
2. Кількість акцій на 1 січня попереднього року, шт.
а) простих
б) привілейованих
1200
10
3000
30
3. Ціна привілейованої акції, грн. 100 1000
4. Доходність привілейованої акції, % 30 25
5. Продаж нових простих акцій за грошові кошти, шт.
30.04
31.05
31.08
300
-
600
-
1200
-
6. Викуп власних звичайних акцій за грошові кошти, шт.
1.11
1.12

300
-

-
600

Список використаної літератури 16

Литература1. Вовчак Ольга Дмитрівна, Рущишин Надія Михайлівна, Самура Юрій Олексійович, Шморгай Микола Богданович. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / Ольга Дмитрівна Вовчак (заг.ред.). — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. — 368с. 2. Маглаперідзе А. С., Веретенников В. І., Храпкіна В. В., Чучко О. П.. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб.. — Донецьк : Норд-Прес, 2007. — 229с. 3. Правик Юлія Миколаївна. Інвестиційний менеджмент: навч. посібник. — К.: Знання, 2007. — 431с. 4. Пухальский Вадим Валентинович. Міжнародний інвестиційний менеджмент: конспект лекцій. — Хмельницький : Тріада-М, 2007. — 123с. 5. Суторміна Валентина Миколаївна. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 566с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Корпоративні фінанси
  1. КОРОТКОСТРОКОВІ ТА ДОВГОСТРОКОВІ ВАЛЮТНІ РИЗИКИ. ПРОЦЕДУРИ З ХЕДЖУВАННЯ (СТРАХУВАННЯ) ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ 3 2. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ КОРПОРАЦІЇ 10 ЛІТЕРАТУРА 14

 2. Корпоративні фінанси
  1. Сутність, ознаки та принципи організації корпоративних фінансів. Формування і види доходів корпорацій 3 Задача. Ставка купона облігацій корпорації, що перебувають в обігу - 10%. Ставка купона облігацій нового випуску, що дорівнює поточній ринковій ставці - 8%. Премія інвесторам з розрахунку на одну облігацію 200 грн. Номінальна вартість облігації 1000 грн. Визначити чисту теперішню вартість (NPV) та з'ясувати чи вигідне рефінансування для компанії. Список використаної літератури: 8

 3. корпоративні фінанси
  1. Американська модель корпоративного управління та її характеристика 2. Компанія АВС є відносно стабільною компанією з величиною b=0,5. Відсоткова ставка безризикових вкладень дорівнює 6%, а середня доходність фондового ринку – 12%. Визначити вартість капіталу компанії при допомозі цінової моделі капітальних активів. 3. Випущена облігація з терміном погашення через 20 років. Номінал облігації - $1000, а річна відсоткова ставка, яка визначає річний відсотковий платіж, складає 16%. Середня відсоткова ставка на ринку облігацій даного типу також дорівнює 14%. Знайти оцінку вартості облігації: а) згідно з умовами емісії, виходячи з припущення, що протягом 20 років ціна позикового капіталу буде стабільною; б) через 5 років, якщо відсоткова ставка на ринку позикових капіталів та ж; в) через 5 років, якщо відсоткова ставка на ринку позикових капіталів зросла на 2%; г) через 5 років, якщо відсоткова ставка на ринку позикових капіталів знизилась на 2%; д) через 5 років, якщо відсоткова ставка на ринку позикових капіталів зросла на 2%, а виплата відсотків по облігації проводиться 2 рази на рік. Визначте найбільш сприятливий момент для продажу облігацій та їх купівлі.

 4. Контрольна робота корпоративні фінанси
  РЕОРГАНІЗАЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 2 ЛІКВІДАЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 3 Задача 2. 22 Розрахувати депресіацію методом подвійного спадного залишку. Якщо початкова вартість машин $90000, а термін експлуатації 5 років. Задача 3. 22 Підприємство А в день емісії придбало по ціні 84 грн. за штуку пакет дисконтних державних облігацій в кількості 1000 шт. з періодом погашення 365 днів і номінальною вартістю 100 грн. Через 165 днів підприємство вирішило реалізувати на ринку цей пакет цінних паперів, оскільки йому були потрібні гроші. На момент продажу середня доходність аналогічних фінансових ресурсів складала 23%. На яку суму може розраховувати підприємство та який прибуток (або збиток) від володіння та продажу пакета облігацій. На який прибуток можуть розраховувати інституційні інвестори від придбання пакету облігацій. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 24

 5. Практична робота корпоративні фінанси
  Використовуючи баланс та звіт про прибутки та збитки корпорації W.... Corporation розрахуйте наступні коефіцієнти: Коефіцієнт покриття Коефіцієнт термінової ліквідності Норма касових резервів Оборотність товарно-матеріальних запасів Оборотність дебіторської заборгованості Період реалізації товарно-матеріальних запасів Період погашення дебіторської заборгованості Коефіцієнт загальної заборгованості Коефіцієнт покриття відсотків Маржа прибутку Балансовий звіт W.... Corporation, млн.дол. Показники Числове значення показника Активи Оборотні активи Грошові кошти Дебіторська заборгованість Товарно-матеріальні активи Разом Залишкова вартість станків і обладнання Всього активів 88 192 368 648 5354 6002 Пасиви і власний капітал Поточні зобов’язання Кредиторська заборгованість Векселі до сплати Разом Довгострокова заборгованість Власний капітал Звичайні акції та доплати акціонерам Нерозподілений прибуток Разом Всього пасиви і власний капітал 144 1039 1183 2077 300 2442 2742 6002 Звіт про прибутки і збитки Wildhack Corporation, млн. дол. Показники Числове значення показника Продажі Собівартість реалізованих товарів Депресіація Витрати на сплату відсотків Податки Чистий прибуток 3756 2453 490 613 68 132

 6. Корпоративні фінанси в міжнародних холдингових компаніях
  Вступ 3 1. Теоретичні засади організації корпоративних фінансів в міжнародних ХК 6 1.1 Поняття та сутність міжнародних холдингових компаній 6 1.2 Фінансове та правове середовище функціонування ХК 20 1.3 Внутрішня фінансова структура МХК 32 2. Методи управління фінансами в ХК 38 2. Методи управління фінансами в ХК 38 2.1 Податкові умови діяльності 38 2.2 Міжнародне позиціювання активів 42 2.3 Управління фінансовими потоками 57 3. Аналіз управління фінансами на прикладі МХК „Лукойл-Україна” 61 3.1 Загальна характеристика компанії 61 3.2 Аналіз управління фінансами в компанії 64 3.3 Деякі проблеми фінансів компанії та шляхи їх вирішення 75 Висновки 83 Література 84 Додаток 1. Організація фінансового менеджменту в МХК 89 Додаток 2. Дочірні компанії ВАТ „ЛУКОЙЛ” 90 Додаток 3. Структура холдингу «ЛУКОЙЛ-Україна» 92 Описання джерел Рецензія

 7. Фінанси Варіант 5
  1. Нарахування ПДВ при безоплатному наданні (отриманні) товарів, робіт, послуг. 3 2. Податковий кредит. Дата виникнення права на податковий кредит при отриманні послуг по імпорту. 5 3. Валові витрати підприємства і їх склад. 9 4. Нормативно-правова база з питань оподаткування підприємства. 20 Практичні завдання. 28 На протязі жовтня місяця ц.р. підприємство ТОВ “САБО” здійснило наступні операції…. Список використаної літератури 31

 8. Фінанси Варіант № 24
  1. Система фінансового планування. Зведений фінансовий баланс держави 1.1. Теоретичні засади системи фінансового планування 1.2. Державний бюджет та зведений фінансовий баланс держави Література 2. Структурна побудова податкової системи, методи побудови податків 2.1. Формування та функціювання податкової системи України 2.2. Принципи побудови податкової системи Література 3. Напрями використання фінансових ресурсів населення. Чинники, що впливають на поділ доходу на споживання та заощадження. Структура сукупних витрат населення. Мотиви утворення заощаджень населення, їх класифікація. 3.1. Фінансові ресурси населення та їх класифікація 3.2. Сукупні витрати населення 3.3. Мотиви утворення заощаджень та їх класифікація Література

 9. Варіант 1 фінанси підприємства
  1. Методи оцінки основних фондів 2 2. Склад і структура оборотних фондів 5 Завдання 3. 10 Визначити первісну, відновлену та залишкову вартість верстата для шліфування напівпровідникових пластин. Вихідні дані: Ціна верстата в момент придбання 130 тис. грн.; витрати на доставку верстата 700 грн.; витрати на монтаж та наладку склали 1400 грн. Ліквідаційна вартість 5% от ціни. Строк служби 7 років. Строк експлуатації 3 роки. Річні витрати на ремонт складають 800 грн. Індекс переоцінки 1.1. Завдання 4 . 12 У звітному періоді виготовлено та реалізовано продукції на 80 тис. грн. при середньорічному залишку оборотних засобів 20 тис. грн. В майбутньому періоді обсяг реалізації планується збільшити на 25%, коефіцієнт оборотності збільшити на 1 оборот на рік. Визначити використання оборотних засобів у плановому періоді. Завдання 5. 12 Визначити норматив оборотних засобів у запасах комплектуючих виробів. Вид комплектуючих Річні запаси,грн.. Інтервал поставки, дні Мікросхеми 30000 10 Резистори 1400 8 Література 14

 10. Фінанси підприємства Варіант 3
  1. Механізм формування відпускних цін на продукцію і їх вплив на прибуток 3 2. Принципи банківського кредитування та їх зміст 8 3. Практичне завдання 15 За даними таблиці 1 розрахувати невідомі показники (знак ?) окремо привести розрахунок відпускної ціни підприємства. Показники В а р і а н т А 3 1. Потужність підприємства, од.: 1.1. Вироби „А” 1.2 Вироби „Б” 2000 3000 2. Рівень використання потужності, %: 2.1. Вироби „А” 2.2. Вироби „Б” 60 70 3. Потреба в матеріальних ресурсах на виробництво одиниці продукції: 3.1. По виробах „А”: 3.1.1. Сировина, кг 3.2. По виробах „Б”: 3.2.1. Комплектуючі типу „К”,шт. 3.2.2. Комплектуючі типу М, шт. 1 .... Список використаної літератури 19

 11. Фінанси підприємства Варіант 6
  Зміст 1. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в комерційних банках 3 1.1. Види банківських рахунків 3 1.2. порядок їх відкриття в комерційних банках 5 2. Характеристика фінансового лізингу 7 2.1. Поняття фінансового лізингу та його функції 7 2.2. Учасники фінансового лізингових та їх взаємодії 9 Задача 1. 13 Визначити коефіцієнт обіговості, коефіцієнт ефективності одного обігу в днях і коефіцієнт загрузки нормованих обігових коштів за І квартал виходячи з наступних даних, тис. грн.: 1. Обіг з реалізації по виробничій собівартості – 4 500; 2. Обіг з реалізації в оптових цінах без ПДВ – 4 800; 3. Залишки нормованих обігових коштів на/тис, грн. 1. 01 - 1 200; 1.02 - 1 100; 1.03 - 1 100; 1.04- 1 100. Задача 2. 13 Визначити рентабельність від реалізації кожного виду путівок, рентабельність продаж та рентабельність туристичної фірми, виходячи з даних: Реалізація путівок у плановому році:... Список використаної літератури 16

 12. Фінанси підприємства 7 варіант
  Зміст 1. Форми безготівкових розрахунків: розрахунки платіжними дорученнями, розрахунки платіжними вимогами-дорученнями, розрахунки чеками, розрахунки акредитивами, вексельна форма розрахунків. 3 1.1. Форми безготівкових розрахунків та їх принципи 3 1.2. Розрахунки платіжними дорученнями, розрахунки платіжними вимогами-дорученнями, розрахунки чеками, розрахунки акредитивами, вексельна форма розрахунків. 4 2. Особливості фінансового лізингу як джерела кредитування підприємств. 7 2.1. Поняття фінансового лізингу та його функції 7 2.2. Особливості фінансового для кредитивування 9 Задача 1. 11 Визначити коефіцієнт обіговості, коефіцієнт ефективності одного обігу в днях і коефіцієнт загрузки нормованих обігових коштів за І квартал виходячи з наступних даних, тис. грн.: 1. Обіг з реалізації по виробничій собівартості – 5 200; 2. Обіг з реалізації в оптових цінах без ПДВ – 5 800; 3. Залишки нормованих обігових коштів на/тис, грн. 1. 01 - 1 000; 1.02 - 1 200; 1.03 - 1 200; 1.04- 2 000. Задача 2. 11 Розрахуйте коефіцієнт платоспроможності та дайте оцінку та динаміки платоспроможності суб'єкта господарювання за звітний період, виходячи з даних:... Список використаної літератури 13

 13. Фінанси підприємства Варіант 7
  Зміст 1. Сутність і значення оборотних коштів в фінансовому забезпеченні господарської діяльності підприємства. 3 2. Склад доходів від інвестиційної діяльності та їх сутність. 7 2. Практичне завдання 13 За даними таблиці 1 розрахувати невідомі показники (знак?), окремо привести розрахунок відпускної ціни підприємства. Таблиця 1 Інформація про виробництво та реалізацію продукції промисловим підприємством за квартал... Список використаної літератури 17

 14. Фінанси підприємства. Варіант 18
  1.Основний капітал підприємства та його складові 3 1.1. Сутність основного капіталу 3 1.2. Облік основного капіталу 5 2. Аналіз рентабельності активів і капіталу підприємства 10 2.1. Сутність рентабельності активів 10 2.2. Види рентабельності активів 13 3. Задача 1 19 Розрахувати показник ефекту фінансового леверіджу. Дані для розрахунку: Рентабельність підприємства - 18%, процентна ставка за користування кредитом - 15%, сума власних коштів - 500 тис. грн., сума позикових коштів -150 тис. грн., ставка податку на прибуток - 30%. 4. Задача 2 20 Визначити величину спреду по акціях та знайдіть найбільш ліквідну акцію. Критерієм відбору є найменше відношення спреду до максимальної ціни попиту на акцію. Дані для розрахунку: - По першій акції:мінімальна ціна пропозиції - 20000 грн.; максимальна ціна попиту - 18000 грн.- По другій акції: мінімальна ціна пропозиції - 18000 грн.; максимальна ціна попиту - 17000 грн. Перелік літератури 21

 15. Фінанси підприємств. Варіант 11
  1. Основи безготівкових розрахунків у системі зовнішньоекономічної діяльності 3 2. Балансовий прибуток підприємства та шляхи його зростання 10 Список використаної літератури 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua