Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз собівартості готової продукції (ID:20456)
| Размер: 109 кб. | Объем: 46 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 26.08.2010 |
СодержаниеВступ 3
1. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції 6
1.1. Класифікація показників собівартості готової продукції 6
1.2. Аналіз загальної суми собівартості товарної продукції 9
2. Аналіз собівартості готових виробів на ВАТ «Назва» 17
2.1. Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства 17
2.2. Аналіз собівартості продукції підприємства 24
3. Напрями удосконалення управління собівартістю продукції на підприємствах хлібопекарської промисловості 29
3.1. Аналіз впливу собівартості продукції на асортиментну політику підприємств хлібопекарської промисловості 29
3.2. Удосконалення механізму управління витратами виробництва на підприємствах харчової промисловості 32
Висновок 36
Література 39
Додаток. Фінансова звітність ВАТ «Назва» за 2008 р. 42
Литература1. Андрєєва Г.І. Економічний аналіз: навч.-метод. посібник. — К. : Знання, 2008. — 263с. 2. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с. 3. Євдокимова Н.М., Кірієнко А.В. Економічна діагностика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2003. — 110с. : 4. Загорная Т.О. Экономическая диагностика: Учеб. пособие для студ. экон. спец. / Макеевский экономико-гуманитарный ин-т. — Донецк : Норд-Пресс, 2006. — 524с. 5. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. — 5. вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2006. — 261с. 6. Костенко Т.Д., Герасимов А.А., Рижиков В.С., Добикіна О.К., Касьянюк С.В. Економічна діагностика: практикум :навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Донбаська держ. машинобудівна академія. — Вид. 2-е, допов. — Краматорськ : ДДМА, 2007. — 168c. 7. Костенко Т.Д., Герасимов А.А. Экономическая диагностика: Учеб.-метод. пособие для самост. изучения дисциплины / Донбасская гос. машиностроительная академия — Краматорск : ДГМА, 2004. — 96с. 8. Косянчук Т. Ф., Лук'янова В. В., Майорова Н. І., Швид В. В. Економічна діагностика: навч. посіб. для студ. ВНЗ. — Л. : Новий Світ-2000, 2007. — 449с. 9. Кривов`язюк І.В. Економічна діагностика підприємства: теорія, методологія та практика застосування: монографія / Луцький держ. технічний ун-т. — Луцьк : Надстир`я, 2007. — 260c. 10. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: Короткий теоретико-методологічний курс:Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Кондор, 2003. — 128с. 11. Скригун Н.П. Особливості визначення собівартості продукції в харчовій промисловості та оцінення її прибутковості // Наукові праці НУХТ. – 2005. – № 17. – С. 165–168. 12. Скригун Н.П. Обґрунтування методики вдосконалення управління виробничими витратами на хлібопекарському підприємстві // Вісник Хмельницького національного університету. – Т. 3. – 2006. – № 6. – С. 216–221. 13. Скригун Н.П. Підходи до удосконалення методики калькулювання собівартості продукції на підприємствах хлібопекарської галузі // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – Вип. 224. – Т. 4. – С. 1044–1052. 14. Скригун Н.П. Система та функції управління витратами на підприємствах // Наукові праці НУХТ. – 2007. – № 21. – С. 106–109. 15. Скригун Н.П. Економічна сутність категорії витрат виробництва // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 4 (71). – 2007. – С. 11–15. 16. Слободян Н.Г., Михайленко О.В., Скоморохова С.Ю. Теорія економічного аналізу. Економічний аналіз: Курс лекцій для студ. всіх спец. напрямів 0501 "Економіка і підприємництво", 0502 "Менеджмент" усіх форм навч. / Національний ун-т харчових технологій. — К. : НУХТ, 2006. — 164с. 17. Христофорова І.В. Розвиток підприємств харчової промисловості Донецького регіону та їх інноваційно – інвестиційна діяльність / І.В. Христофорова // Економіка: проблеми теорії та практики : Зб. наук. праць. –2006. – Т. 4, № 211. – С. 1221–1226. 18. Христофорова І.В. Використання маржинального підходу в управлінні підприємством / І.В. Христофорова // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – 2006. – № 3 (10). – С. 81–84. 19. Христофорова І.В. Вплив калькулювання собівартості з повним розподілом витрат на результат діяльності підприємства / І.В. Христофорова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 6. – С. 159–162. 20. Христофорова І.В. Управління собівартістю через загальновиробничі витрати на підприємствах харчової промисловості / І.В. Христофорова // Економіка: проблеми теорії та практики : Зб. наук. праць. – 2006. – Т. 3, № 220. – С. 858–864. 21. Христофорова І.В. Оцінка найпоширеніших методів визначення економічної небезпеки підприємств / І.В. Христофорова // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – 2007. – № 3 (14). – С. 58–61.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Облік собівартості готової продукції
  Вступ 2 1. Організаційно-економічна суттєвість задачі. 6 2. Характеристика вихідної (результативної) інформації. 7 3. Характеристика вхідної інформації. 9 Перелік і опис вихідних повідомлень наданий в таблиці 2. 4. Алгоритм розв‘язання задачі. 11 5. Технологія автоматизованої обробки даних. 14 6. Контрольний приклад 17 Контрольний приклад містить числові дані для перевірки вірогідності описаного алгоритму розв‘язання задачі. Висновки 18 Література 19 Додатки

 2. Автоматизація оброблення інформації з розрахунку планової собівартості готової продукції (Аксес)
  Вступ 3 1. Основні розрахунки планової собівартості готової продукції 4 2. Використання та формування запитів при розрахунку планової собівартості готової продукції за допомогою Access 5 Висновки 16 Список використаної літератури 18

 3. Аналіз собівартості продукції (робіт, послуг)
  Вступ Розділ 1. Економічна суть та методологія визначення собівартості продукції підприємства. Розділ 2. Аналіз собівартості виробництва продукції ПП “Пекур” 2.1 Інформаційно-організаційна модель аналізу собівартості продукції. 2.2 техніко-економічна характеристика підприємства. 2.3 аналіз динаміки виконан¬ня плану за показни¬ками собівартості продукції 2.4 аналіз собівартості за калькуляційними статтями витрат 2.6 Факторний аналіз витрат на одну гривню товарної продукції Розділ 3. Шляхи зниження собівартості продукції Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки

 4. Аналіз собівартості продукції та її впливу на рентабельність роботи підприємства
  Вступ 3 1. Структура собівартості продукції підприємства 4 2. Собівартість різних видів продукції 6 3. Методика обчислення основних статей калькуляції 9 4. Вплив собівартості на ефективність діяльності підприємства 14 Задача № 6 16 Оцінити вплив зміни ціни на обсяг виручки від реалізації продукції шляхом побудови агрегатного індексу цін на підставі наступних даних. Таблиця 1 Продукція підприємства 1-й рік 2-й рік Кіль-кість, шт. Середня ціна, грн. Сума, тис. грн. Кіль-кість, шт. Середня ціна, грн. Сума, тис. грн. Виріб 1 2520 560 1411 2470 710 1753 Виріб 2 37800 10 378 40900 14 573 Виріб 3 5800 107 621 5920 122 722 Виріб 4 7240 92 666 6280 109 685 Разом Х Х 3076 Х Х 3733 Висновки 20 Список використаної літератури 21

 5. Аналіз виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції підприємств виробничої сфери
  Вступ 3 1. Місце і роль аналізу витрат та собівартості продукції в системі управління підприємством виробничої сфери ( галузі легкої промисловості). 4 2. Характеристика підприємства ЗАТ «Фастівське швейне підприємство «Козак» 6 3. Інструменти аналізу та управління витратами виробничого підприємства 10 4. Економічна сутність собівартості продукції. Кошторис виробництва 19 5. Аналіз собівартості продукції та витрат ЗАТ «Фастівське швейне підприємство «Козак» . 25 5.1. Аналіз собівартості продукції за елементами витрат 27 5.2. Аналіз собівартості продукції за статтями калькуляції 29 5.3. Аналіз затрат на 1 гривню товарної продукції (ТП) 30 5. 4. Аналіз прямих матеріальних витрат 32 5.5. Аналіз прямих трудових витрат 34 5.6. Аналіз витрат на обслуговування виробництва і управління 38 6. Визначення точки беззбитковості та резервів зниження витрат та собівартості продукції 40 Висновки та пропозиції. 45 Література. 47 Додатки. 50

 6. Запаси готової продукції, їх необхідність и призначення

 7. Облік готової продукції (робіт, послуг)
  Вступ 3 Розділ І. Готова продукція та особливості її функціонування на підприємстві 6 1.1. Готова продукція як економічна категорія, її класифікація 6 1.3. Огляд нормативно-правової бази та спеціальної літератури з питань обліку готової продукції (робіт, послуг) 11 Розділ ІІ. Бухгалтерський облік готової продукції 16 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ „Назва” 16 2.2. Організація обліку готової продукції на підприємстві ТОВ „ Назва” 20 2.3. Документування господарських операцій з обліку наявності та реалізації готової продукції 27 2.4. Відображення в обліку операцій, пов’язаних з рухом готової продукції 31 Розділ ІІІ. Автоматизація обліку готової продукції підприємства 40 3.1. Огляд сучасних комп’ютерних технологій ведення обліку 40 3.2. Застосування комп’ютерних технологій з обліку готової пролдукції 43 Висновки 46 Список використаних джерел 49 Додатки 51

 8. Облік готової продукції її відвантаження та результатів реалізації
  1. Характеристика підприємства 3 2. Технологія обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 6 3. Характеристика первинних документів обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 13 4. Технологія синтетично і аналітичного обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 16 5. Характеристика вихідних документів обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 18 Висновки 20 Література 22 Додатки 24 Об'єктом досліджень є Товариство з обмеженою відповідальністю

 9. Облік реалізації готової продукції ,товарів, послуг
  Вступ 3 1. Документування обліку реалізації готової продукції, товарів, послуг 3 2. Облік реалізації готової продукції, товарів, послуг 4 Висновок 5 Список використаної літератури. 6

 10. Автоматизація обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації в «1С: Підприємство»
  Лабораторна робота № 8 Мета роботи: ознайомитися з особливостями ведення обліку готової продукції в конкретному інформаційному продукті. Завдання 1. Сформувати довідник «Товарно-матеріальні цінності». 2. Сформувати довідник «Прайс». 3. Виконати прибуткування ТМЦ від вітчизняних та іноземних постачальників. 4. Відобразити господарську операцію «Повернення ТМЦ постачальникам». 5. Сформувати документи для оптової та роздрібної торгівлі. 6. Сформувати рахунок-фактуру (резервування). 7. Сформувати накладну на відвантаження. 8. У системі відобразити господарську операцію «Повернення від покупців». 9. Оформити продаж товарів у роздрібній торгівлі, повернен¬ня товарів з роздрібної торгівлі, реалізацію через касові апарати. 10. Сформувати звіти з роздрібної торгівлі. 11. Виконати списання товарів, матеріалів.

 11. Аудит випуску і реалізації готової продукції на підприємстві харчової промисловості
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти аудиту випуску і реалізації готової продукції 5 1.1. Визначення, оцінка та класифікація основних засобів 5 1.3. Огляд нормативної та законодавчої бази з аудиту орендованих основних засобів 7 Розділ 2. Методика аудиту випуску і реалізації готової продукції 10 2.1. Мета та завдання аудиту випуску і реалізації готової продукції 10 2.2. Джерела отримання аудиторських доказів аудиту випуску і реалізації готової продукції 11 2.3. Основні методи, прийоми та процедури аудиту випуску і реалізації готової продукції 13 2.4. Загальний аудиторський ризик та його складові 15 2.5. Послідовність проведення аудиту випуску і реалізації готової продукції 20 Розділ 3. Організація аудиту випуску і реалізації готової продукції ДП ВАТ «Назва» БКК 22 3.1. Техніко – економічна характеристика діяльності ДП ВАТ «Назва» БКК 22 3.2. План та програма аудиту випуску і реалізації готової продукції ДП ВАТ «Назва» БКК 26 3.3. Аудит випуску і реалізації готової продукції ДП ВАТ «Назва» БКК 28 Висновки та пропозиції 35 Список використаної літератури 37 Додатки 39

 12. Облік готової продукції її відвантаження та результатів реалізації (на базі підприємства)
  1. Характеристика підприємства 3 2. Технологія обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 5 3. Характеристика первинних документів обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 9 4. Технологія синтетично і аналітичного обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 14 5. Характеристика вихідних документів обліку готової продукції її відвантаження та результатів реалізації. 15 Висновки 17 Література 19 Додатки 21

 13. Первинні документи, що являються підставою для складання Відомості виробничих запасів, готової продукції та товарів за формою №2-м
  ВСТУП 3 1. Порядок заповнення Відомості 2-м 4 2. Документування в обліку виробничих запасів 5 3. Документування в обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів та товарів 13 ВИСНОВОК 17 Список літератури 18

 14. Резерви зменьшення собівартості продукції
  Вступ 3 1. Сутність, склад та класифікація витрат підприємства 5 2. Поняття собівартості продукції та її види 11 3. Методика калькулювання собівартості продукції підприємства 17 4. Аналіз собівартості продукції підприємства ТОВ «Літанатс» 22 5. Резерви зменшення собівартості продукції ТОВ «Літанатс» 37 Висновки та пропозиції 44 Список використаних джерел 47 Додатки 50 Мета роботи полягає у визначенні методологічних основ управління собівартістю продукції та обгрунтуванні резервів зниження собівартості продукції досліджуваного підприємства на основі проведеного аналізу її собівартості. Об′єктом роботи є собівартість продукції на підприємстві ТОВ «Літанатс». Предметом роботи є теоретичні та методологічні аспекти управління собівартістю на підприємстві. Методи дослідження. Методологічною основою курсового дослідження стали фундаментальні дослідження вітчизняних і зарубіжних економістів. Методи дослідження. У курсовій роботі застосовано дедуктивний метод, що реалізується конкретними економіко-статистичними методами: аналіз групувань, порівнянь, динамічних рядів, факторний аналіз.

 15. Контроль і ревізія собівартості продукції
  1.Характеристика об’єкту дослідження 2. Проведення ревізії собівартості продукції на ВАТ «Промінь» 3. АКТ Перевірки ВАТ “Промінь” ревізійною групою Список використаної літератури Додаток А. Схема ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ Додаток Б. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2004 РІК

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua