Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Методика кримінологічних досліджень (ID:20516)
| Размер: 40 кб. | Объем: 33 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 26.08.2010 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Кримінологічне дослідження: визначення, задачі, види, суб’єкти та об’єкти 6
2. Джерела кримінологічної інформації 11
3. Методи, що використовуються при здійсненні кримінологічних досліджень. Етапи організації кримінологічних досліджень 19
ВИСНОВКИ 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30
Литература1. Абызов К.Р. Криминология: курс лекций / К.Р.Абызов, В.Г.Гриб, И.С.Ильин. – М.: Market DS, 2008. – 346 с. 2. Актуальні проблеми юридичної науки: зб. тез Міжнар. наук. конф. "Восьмі осінні юридичні читання", (м. Хмельницький, 13-14 листопада 2009 року): у 4 ч. / Хмельницький ун-т управління та права. — Ч. 4 : Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика. Судова експертиза. — Хмельницький, 2009 — 204с. 3. Алауханов Е. Криминология. Учебник. – Алматы, 2008. - 429 с. 4. Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпир. база, соц. контроль – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2009. – 502 с. 5. Даньшин І. М., Голіна В. В., Валуйська М. Ю., Лисодєд О. В., Лукашевич С. Ю. Кримінологія. Загальна та Особлива частини: підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / В.В. Голіна (заг.ред.). — 2-ге вид., переробл. і доп. — Х.: Право, 2009. — 288с. 6. Долгова А.И. Криминология: крат. учеб. курс – М.: Норма, 2006. – 342 с. 7. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: у 3 кн. — К.: Ін Юре, 2007. 8. Клейменов М.П. Криминология: учеб.для студентов вузов – М.: Норма, 2009. – 448 с. 9. Колб О.Г., Яцишин М.М., Крикунов О.В. Кримінологія: довідник термінів, основні визначення, рекомендовані джерела: навч. посібник. — Луцьк: РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. — 467с. 10. Кримінологія в Україні та протидія злочинності: збірка наукових статей / Одеська національна юридична академія; Координаційне бюро з проблем кримінології Академії правових наук України / М.П. Орзіх (голов.ред.). — О. : Фенікс, 2008. — 318c. 11. Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. — 528 с. 12. Криминология: учеб.для студентов вузов / Г.А.Аванесов и др.; под ред. Г.А.Аванесова. – М.: ЮНИТИ, 2006. – 494 с. 13. Криминология: учеб.для студентов вузов / Антонян Ю.М.и др.; под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. – М.: Юристъ, 2006. – 734 с. 14. Криминология: учебник для студентов вузов / А.А.Бакин и др.; под ред.Г.Л.Касторского. – СПб.: Кн. Дом, 2007. – 544 с. 15. Криминология: учеб. для студентов вузов / Боголюбова Т.А. и др. ; под общ. ред. А.И. Долговой. – М.: Норма, 2010. – 1008 с. 16. Криминология: учеб.пособие для студентов вузов / Г.И.Богуш и др.; под ред.Н.Ф.Кузнецовой. – М.: Проспект, 2009. – 327 с. 17. Криминология: учеб.пособие для студентов вузов / Г.А.Аванесов и др.; под ред.С.Я.Лебедева,М.А.Кочубей. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 518 с. 18. Криминология: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. С.М.Иншакова, А.В.Симоненко. – М.: ЮНИТИ, 2008. – 224 с. 19. Курганов С.И. Криминология: учеб.пособие для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 184 с. 20. Молодь у юридичній науці: Зб. тез міжнарод. наук.-практ. конф. молодих учених "П'яті осінні юридичні читання" (Хмельницький, 27-28 жовтня 2006 року) / Хмельницький ун-т управління та права. – Ч. 5, підтом. 1 : Кримінальне право, кримінологія, кримінальний процес, криміналістика, кримінально-виконавче право, судова експертиза. — Хмельницький: Видавництво Хмельницького ун-ту управління та права, 2006. — 137с. 21. Шестаков Д.А. Криминология: Учебник для вузов / Ассоциация Юридический центр; Санкт- Петербургский ун-т МВД России. — 2.изд., перераб. и доп. — СПб. : Издательство Р.Асланова "Юридический центр Пресс", 2006. — 559с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Фокусоване інтерв’ю, як методика маркетингових досліджень
  Вступ 3 1. Метод інтерв’ю у практиці соціологічних опитувань 4 2. Метод фокус-групи 7 3. Фокусоване інтерв'ю за Р. Мертоном та фокус-групи 9 Висновок 17 Література 19

 2. Основи наукових досліджень
  1. Наукові твори та їх особливості 3 2. Основні етапи розвитку науки 5 3. Структура заявки на винахід 9 Список використаної літератури: 10

 3. Основи наукових досліджень
  1.Функції технічної творчості 3 2. Правила оформлення реферату з теми 8 Література 11

 4. Методи соціологічних досліджень
  Вступ 3 1. Характеристика соціологічного дослідження 4 2. Методологія та техніка соціологічного дослідження 5 3. Методи збору інформації 6 4. Методи обробки й аналізу даних 10 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 5. Класифікація соціологічних досліджень
  Вступ 3 1. Сутність соціального дослідження 4 2. Методологія та техніка соціологічного дослідження 5 3. Класифікація соціологічних досліджень 7 4. Етапи організації соціологічних досліджень 12 Висновок 16 Список використаної літератури 17

 6. Основи наукових досліджень
  Вступ 3 1. Класифікація науково - дослідних робіт 4 2. Вчені звання і наукові ступені 7 3. Ліцензійний договір як форма угоди між власником патенту та покупцем 9 Висновки 13 Список використаної літератури 14

 7. Основи наукових досліджень
  1. Що таке факти, визначення, категорії, принципи, теорії? 3 2. Дайте визначення індукції та дедукції 7 3. Що таке критичність та спадковість аналізу наукової інформації 11 Література 12

 8. Основи наукових досліджень
  1. З’ясуйте сутність організації наукової діяльності у вищих навчальних закладах 3 2. Вкажіть основні вимоги до формування змісту вступної частини 10 Список використаної літератури 12

 9. Методологія та організація наукових досліджень
  1. Вибрати по 3 закони розвитку мислення, суспільства, природи 2 2. Наука як продуктивна сила суспільства 4 3. Науково-технічна інформаційна сутність, джерела, види. 8 Список використаної літератури 12

 10. Гіпотези у методології наукових досліджень
  Вступ 3 Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання. Форми та основні методи наукового пізнання. 5 Поняття гіпотези в методології наукових досліджень 9 Види гіпотез 13 Висновок 14 Література 15

 11. Методологія та методи соціологічних досліджень
  1. Теоретичні помилки, їх джерела. Інструментальні помилки. Випадкові та систематичні помилки 3 2. Теоретично – прикладні та прикладні цілі дослідження 6 Список використаної літератури 9

 12. Методологія та методи соціальних досліджень
  1. Проектування класифікатора контент – аналізу. Побудова категорій аналізу. Визначення одиниць обліку. 3 2. Поняття експерименту в соціології. Програма експерименту. Труднощі і типові помилки використовування експерименту в соціальному дослідженні. 5 3. Як ми живемо: соціологія дозвілля. 12 4. Література. 14

 13. Методологія та методи соціологічних досліджень
  1. Види спостереження. Особливості, переваги та недоліки методу спостереження 3 2. Методи відбору експертів. Види процедури роботи. Спеціальні методики роботи експертів 8 Список використаної літератури 13

 14. Питання на екзамен з маркетингових досліджень
  План: 1. Мета маркетингових досліджень. Конкретизація цілей дослідження для розв'язання конкретної проблеми: логічна послідовність реалізації цілей маркетингового дослідження. 2. Поняття маркетингової інформації та принципові вимоги до її формування. Класифікація інформації за місцем виникнення та відношенням до досліджуваної проблеми. 3. Носії та джерела маркетингової інформації. 4. Синдикативна інформація: сутність, переваги та недоліки, напрями використанім в маркетингових дослідженнях. 5. Особливості, переваги, недоліки та умови використання кабінетних, польових, панельних і пілотних маркетингових досліджень. 6. Панелі панельні опитування як інструмент маркетингового дослідження. Типологія панелей. 7. Споживча панелт, як джерело маркетингової інформації. Зміст статистичної інформації, що надходить від споживчої панелі. 8. Анкета як інструмент маркетингового дослідження. Форми проведення анкетування. Вимоги до структури та змісту анкети як умови забезпечення достовірності результатів анкетного опитування. 9. Попереднє вивчення проблеми підприємства в процесі маркетингових .досліджень: аналіз беззбитковості в маркетинговій діяльності підприємства на основі бухгалтерської статичної моделі. Навести графік. 10. Попереднє вивчення, проблеми підприємства в процесі маркетингових досліджень: аналіз беззбитковості в маркетинговій діяльності підприємства на ослоні економічної/динамічної/ моделі. Навести графік. 11. Оцінка власного потенціалу підприємства: визначення потенціалу та його складових. 12. Оцінка готовності підприємства до реалізації маркетингової системи стратегічного управління: система оціночних показників та алгоритм їх розрахунку. 13. Ринок як об'єкт маркетингового дослідження: поняття "потенційного ринку", "доступного ринку", «кваліфіковано-доступного ринку", "цільового ринку" та "ринку проникнення". 14. Поняття кон'юнктури ринку: алгоритм дослідження загатьноекономічної кон'юнктури та її вплив па ринкове положення підприємства як суб'єкт) ринку. 15.Поняття місткості ринку: різні підходи до визначення місткості ринку, алгоритм розрахунку місткості споживчого ринку з урахуванням кон"юнктурних чинників. 16. Поняття місткості ринку: алгоритм розрахунку місткості споживчого ринку на основі нормативного методу. 17.Поняття місткості "вторинного" рккку. методи оцінки його обсягу та порядок включення у схему розрахунку загальної місткості ринку конкретного товару. 18.Сегмептування ринку па основі принципів стратифікації розшарування, розділення на кластери та інтервали. Навести приклади. 19.Сегментування як метод визначення для підприємства цільового ринку збуту: соціально-демографічне сегментування ринку. Методи дослідження. 20. Методичне забезпечення маркетингових досліджень: визначення коефіцієнтів значущості на основі експертних оцінок, алгоритм розрахунку-. 21. Методичне забезпечення маркетингових досліджень: аналіз конкурентоспроможності із застосуванням методів експертних оцінок. . 22. Методичне забезпечення маркетингових досліджень: еластичність різних видів споживання та витрат від доходів. Навести приклади. 23.Методичне забезпечення маркетингових досліджень: оцінка очікуваного обсягу продажу товарів на основі застосування принципу "переваги". 24. Маркетингова інформаційна система МІС: призначення, функціональна блок-схема 25. Стандартні вимоги до складання звіту з маркетингових досліджень: структурні розділи та форма представлення.

 15. Організація і проведення соціологічних досліджень
  Вступ 3 1. Сутність і типологія соціологічного дослідження 4 2. Структура програми соціологічного дослідження 7 3. Основні методи збирання соціологічної інформації 12 Висновки 14 Список використаної літератури 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua