Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз кредитоспроможності підприємства (ID:20524)
| Размер: 199 кб. | Объем: 60 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 26.08.2010 |
СодержаниеВступ 3
1. Теоретико-методичні аспекти аналізу кредитоспроможності підприємства 3
1.1. Поняття та критерії кредитоспроможності підприємства 3
1.2. Мета та завдання оцінки кредитоспроможності підприємства 3
1.3. Інформаційні джерла аналізу кредитоспроможності підприємства 3
2. Методика аналізу кредитоспроможності ТОВ «Назва» 3
2.1. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства 3
2.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 3
2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 3
2.4. Показники прибутковості і самофінансування підприємства 3
2.5. Аналіз ділової активності підприємства 3
2.6. Оцінка кредитоспроможності підприємства. 3
3. Шляхи підвищення кредитоспроможності підприємства 3
3.1. Розробка оптимальної кредитної політики підприємства 3
3.2. Методи забезпечення платоспроможності підприємства. 40
Висновки
Література
Додатки

Литература1. Черненко А.Ф. Финансовое положение и эффективность использования ресурсов предприятия : монография. - М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 207 с. 2. Череп А.В. Економічний аналіз: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2005. - 160 с. 3. Чайковський Я. Аналіз кредитоспроможності позичальника банківської установи // Журнал європейської економіки. — 2005. — N 3. — С. 328-346. 4. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підручник/ Цал-Цалко Ю.С. - К.: ЦУЛ, 2008. - 566 с. 5. Хрестинин В.В. Финансовое состояние как фактор кредитоспособности предприятия// Вестник Московского университета серия 6 "Экономика". - 2006. - ноябрь-декабрь (№6). - С. 3-24. 6. Хорт Ю.В. Тест на платоспроможність як спосіб захисту інтересів кредиторів// Вісник господарського судочинства. - 2009. - № 5. - С. 101-108. 7. Фінансовий аналіз: навч. посіб./ [Білик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М., та ін.]. - 2-ге вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2007. – 592 c. 8. Финансы: учебник/ под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 703 с. 9. Финансовый менеджмент : учебник / под ред. Е.И. Шохина. - 2-е изд. стереотип. - М. : Кнорус, 2010. - 480 с . 10. Прасолова С.П. Кредитування і контроль: Навч. посіб./ Прасолова С.П. - К.: Ліра-К, 2008. - 202 с. 11. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання: підруч./ Попович П.Я. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. - 630 с. 12. Пещанская И.В. Финансовый менеджмент: краткосрочная финансовая политика: Учеб. пособ. - М.: Экзамен, 2006. - 256 с. 13. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання: Моногра¬фія / А. О. Єпіфанов, Н. А. Дехтяр, Т. М. Мельник, І. О. Школьник та ін.; За ред. д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 286 с. 14. Остафіль О., Рубаха М. Комплексна оцінка кредитоспроможності позичальника як інструмент управління кредитним ризиком банку // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип.19. – 387-396. 15. Олійник О. Оцінки кредитоспроможності позичальника при довгостроковому банківському кредитуванні// Економіка. Фінанси. Право. - 2007. - №8. - С. 10-13. 16. Марцин В. С. Кредитні відносини у сучасних умовах господарювання та шляхи їх вдосконалення// Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - №10. - С. 17-22. 17. Марушко М. Аналіз кредитоспроможності підприємства при залучені капіталу // Наукові записки. – 2006. - № 6. – С.38-45 18. Мардаль Т. До питання аналізу кредитоспроможності мікропозичальника// Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. - Економічна думка, 2006. - Випуск 15. - С. 177-179. 19. Манако О.В. Системний підхід до оцінки кредитоспроможності підприємства // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Збірник наукових праць МННЦ ІТіС. Випуск 12. – Київ, 2007. – С.84-95 20. Лагун М.І. Теоретична характеристика інформаційної бази оцінки кредитоспроможності// Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №7. - С. 23-26. 21. Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело: современная система кредитования. - 3-е изд., доп. - М.: КНОРУС, 2007. - 264 с. 22. Кредитування та ризики: навч. посіб./ [Денисенко М.П., Домрачев В.М.Кабанов В.Г. та ін. ]. - К.: Професіонал, 2008. - 480 с. 23. Іванов А.К. Тактичні напрямки забезпечення платоспроможності підприємства // Вісник економічної науки Украї. – 2009. - № 1. – С.79-81 24. Журавльова Ю. Ю. Сутність платоспроможності підприємства // Фінанси Украї-ни. — 2006. — №1. — С. 116–120. 25. Дмитренко М.Г., Потлатюк В.С. Кредитування і контроль: Навч.-метод. посіб. - К.: Кондор, 2005. - 296 с. 26. Денисенко М.П., Кувшиннікова Л.С. Сучасні підходи до визначення кредитоспроможності підприємств// Будівництво України. - 2008. - №6. - С. 2-4. 27. Гончаров А. И. Система индикаторов платежеспособности предприятия // Финансы. — 2004. — №6. — с. 69–70. 28. Глазунов В. Н. Обеспечение текущей платежеспособности предприятия // Финансы. — 2004. — №3. — С. 67–69. 29. Бугель Ю. Основні шляхи вдосконалення сучасних методів оцінки кредитоспроможності позичальника // Банківська справа. – 2007. – № 4. – С. 54–59 30. Бочаров В.В. Комплексный финансовый анализ. - С.Пб.: Питер, 2005. - 432 с. 31. Бордюг В.В. Теоретичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника банку // Вісник університету банківської справи національного банку України. – 2008. - № 3. – С.112-115. 32. Білик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз : Навч. посіб. - 2-е вид., без змін. - Київ : КНЕУ, 2007. - 592 с. 33. Банківські операції: Підручник/ [Мороз А.М.,Савлук М.І., Пуховкіна М.Ф.та ін]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2008. - 608 с. 34. Базалінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посіб./ О.Я. Базілінська. - К.: ЦУЛ, 2009. - 328 с. 35. Андрушків Т. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників в управлінні кредитним ризиком банку// Світ фінансів. - 2008. - №2. - С. 113-119. 36. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. - 3-тє вид. ,випр. і доп. - К.: Знання-Прес, 2009. - 299 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Фінансовий аналіз. Аналіз кредитоспроможності позичальника
  ВСТУП 3 Аналіз кредитоспроможності позичальника. 4 ВИСНОВОК 9 Практична частина 10 Розрахувати та оцінити показники: (отчетность в файле) 1. Оборотність власного капіталу 2. Коефіцієнт генерування доходів 3. Час обороту кредиторської заборгованості (період обороту кредиторської заборгованості) 4. Власний оборотний капітал 5. Маневреність швидколіквідних активів 6. Питома вага дебіторської заборгованості в оборотних активах 7. Темп накопичення власного капіталу 8. Коефіцієнт фінансового лівериджу (плече фінансового лівериджу) 9. Коефіцієнт структури позикового капіталу 10. Рентабельність основних засобів Список літератури 12

 2. Аналіз кредитоспроможності підприємств
  ВСТУП 3 Розділ І. Методологічні основи оцінки та аналізу кредитоспроможності підприємств 7 1.1. Поняття кредитоспроможності підприємств та основні принципи їх кредитування комерційними банками 7 1.2. Основні етапи процесу кредитування 15 1.3. Показники які використовуються комерційними банками в процесі кредитування підприємств та джерела інформації при оцінці кредитоспроможності 23 Розлділ ІІ. Аналіз сучасного стану кредитоспроможності підприємств 35 2.1. Фінансовий стан підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України 35 2.2. Аналіз нормативно-правової бази оцінки кредитоспроможності підприємств в Україні 44 2.3. Підходи щодо оцінки кредитоспроможності підприємств комерційними банками розвинутих країн світу 51 2.4. Визначення класу кредитоспроможності позичальника 60 Розділ ІІІ. Напрямки підвищення кредитоспроможності відчизнаних підприємств та удосконалення методів її оцінки 74 3.1. Напрямки удосконалення системи державного управління 74 3.2. Шляхи підвищення платоспроможності вітчизняних підприємств 87 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 94 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 98 ДОДАТКИ 103-117 Метою роботи є елімінація основних проблем, які виникають при оцінюванні кредитоспроможності позичальника, критичний аналіз методики визначення кредитоспроможності позичальника та на прикладі конкретного комерційного банку і підприємства – розгляд особливостей визначення кредитоспроможності позичальника комерційного банку та шляхів вдосконалення процесу оцінки кредитоспроможності підприємств в Україні. Об'єктом дослідження роботи є процес оцінки кредитоспроможності позичальника. Предметом дослідження роботи є сукупність теоретичних і практичних питань, пов'язаних з організацією та методологією проведення оцінки кредитоспроможності позичальника. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаної літератури і додатків. В першому розділі роботи розглянуто теоретичні основи визначення кредитоспроможності позичальників комерційних банків, розглянуто сутність категорії «кредитоспроможність», показники які використовуються під час визначення кредитоспроможності підприємств. В другому розділі роботи розглянуто сучасний фінансовий стан вітчизняних підприємств, здійснено аналіз нормативно-правої бази, яка регулює оцінку кредитоспроможності підприємств в Україні, проаналізовано зарубіжний досвід стосовно визначення кредитоспроможності, проведено визначення кредитоспроможності позичальника комерційного банку на прикладі в АКБ “***”,. В третьому розділі дипломної роботи надано пропозиції стосовно участі держави в процесі регулювання оцінки кредитоспроможності підприємств, надано також рекомендації щодо підвищення платоспроможності досліджуваного підприємства.

 3. Аналіз кредитоспроможності позичальника
  Вступ 3 1. Сутність кредитоспроможності та необхідність її оцінювання 4 2. Методи аналізу кредитоспроможності позичальника 7 3. Критерії оцінки кредитоспроможності позичальника 12 Висновок 21 Практичне завдання. 22 Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників (на прикладі під-ва): 1. Період обороту дебіторської заборгованості. 2. Рентабельність основних засобів. 3. Власний оборотний капітал. 4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. 5. Коефіцієнт фінансової незалежності. 6. Коефіцієнт оборотності запасів. 7. Тривалість фінансового циклу. 8. Загальний оборот капіталу. 9. Частка оборотних коштів в активах підприємства. 10.Ефект фінансового важеля, якщо ставка по кредитах 18%. Література 30

 4. Методичні підходи аналізу кредитоспроможності підприємства
  Зміст Вступ 3 1. Методи аналізу кредитоспроможності 5 2. Оцінювання фінансового стану підприємства-позичальника 9 Список використаної літератури: 12 Задача1 13 Здійснити вертикальний аналіз змін по Звіту про фінансові результати за наступними даними: Задача 2. 15 Зробимо аналіз фінансового стану реально існуючого підприємства: ТОВ „Мега -Моторс” (м. Київ) на підставі фінансової звітності за 9 місяців 2005 року: форми 1 – Балансу і Форми 2 – Звіту про фінансові результати:

 5. Аналіз кредитоспроможності та фінансового стану позичальника: мета та основні показники Методи оцінювання інвестиційного проекту в умовах невизначеності
  1. Аналіз кредитоспроможності та фінансового стану позичальника: мета та основні показники 3 2. Методи оцінювання інвестиційного проекту в умовах невизначеності 10 Задача 16 Варіант 2 До банку надійшла заявка на одержання інвестиційного кредиту на суму 1500 тис. грн терміном на 3 роки. Як заставу підприємство пропонує такі матеріальні та фінансові активи: • будівля, балансова вартість на дату звернення за кредитом — 900 тис. грн; • технологічне обладнання — 1500 тис. грн; • пакет акцій — 150 тис. грн. 1. Які форми застави прийме банк і чи вистачить їх для одержання кредиту, якщо відомо, що відсоток за кредит становить 18 %; норма амортизації на будівлю — 10% на рік; норма амортизації на обладнання — 20 % на рік? 2. Складіть графік виплати боргу та погашення відсотків, якщо кредит видається однією сумою і погашається щоквартально рівними частинами. Література 18

 6. Методичні підходи аналізу кредитоспроможності підприємств
  Література 1. Дзюблюк О. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків // Вісник НБУ. -1998. - №9. 2. Шибалкіна В. Оптимальні умови банківського кредитування // Банківська справа. - 1998. - №4. 3. Ананькина Е., Майорова Н. Критерии определения внутреннего кредитного рейтинга предприятия // Вестник Института экономики города. -1999 - №5. 4. Склярова О.В. Визначення кредитоспроможності позичальника на основі рейтингової оцінки.//Проблеми економіки № 73, 2001 р.

 7. Капітал підприємства та джерела його формування. Показники використання капіталу підприємства. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства
  1. Капітал підприємства та джерела його формування. Показники використання капіталу підприємства. 3 2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства 12 Задача 1. Складіть платіжний календар розрахункового рахунку господарюючого суб'єкту на перший тиждень місяця. Дані для розрахунку: Виручка, одержана господарюючим суб'єктом від реалізації продукції складає 80% суми усіх грошових надходжень. Інші показники наведено у таблиці 1. Платіжний календар розрахункового рахунку господарюючого суб'єкта на перший тиждень місяця. Задача 2. Визначити дивідендну віддачу акції. Дані для розрахунку: За акціями AT виплачується дивіденди 10грн. на одну акцію;01.01. акція продавалась на фондовій біржі за ціною - 250 грн., а 2.07.- 300 грн. Список літератури 16

 8. Аналіз логістичної системи підприємства (на прикладі будь-якого підприємства)
  1. Загальна характеристика підприємства 3 2. Матеріальні потоки підприємства ПП «Назва» 8 3. Закупівлена логістика підприємства ПП «Назва» 12 4. Збутова логістика підприємства ПП «Назва» 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 23

 9. Оцінка стану динаміки економічного потенціалу підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства
  ВСТУП 3 1. Необхідність та значення оцінки фінансового стану підприємства. 4 2. Оцінка стану динаміки економічного потенціалу підприємства. 7 3. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 11 ВИСНОВОК 13 Список літератури 14

 10. Аналіз використання основних фондів підприємства (на прикладі підприємства)
  Вступ 4 1. Теоретичні основи аналізу стану і ефективності використання основних фондів 5 2. Аналіз використання основних фондів ВАТ «__» 12 Висновки 19 Список використаної літератури 21 Додатки 23

 11. Облік і аналіз витрат підприємства в системі управління підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Економічна сутність витрат та класифікація витрат 6 1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку і аналізу витрат підприємства 24 РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА 33 2.1. Організація обліку витрат підприємства 33 2.2. Синтетичний та аналітичний облік витрат діяльності підприємства 37 2.3. Відображення інформації про витрати підприємства у формах звітності 42 2.4. Особливості обліку витрат підприємства в умовах використання комп'ютерної техніки 42 РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 46 3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу витрат підприємства 46 3.2. Загальний аналіз витрат підприємства 50 3.3. Факторний аналіз витрат підприємства 56 ВИСНОВКИ 60 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 65 ДОДАТКИ 70

 12. Аналіз логістичної системи підприємства (на базі підприємства)
  1. Коротка характеристика підприємства 3 2. Матеріальні потоки підприємства 7 3. Закупівельна логістика підприємства 10 4. Збутова логістика підприємства 12 5. Висновки 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 22 ДОДАТКИ 24

 13. Аналіз оборотності та ефективності використання нематеріальних активів (на прикладі будь-якого підприємства, яке займається нематеріальними активами) (Аналіз 2007-2007 роки)
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Економічна сутність нематеріальних активів в умовах ринкових відносин 6 1.1. Сутність та класифікація нематеріальних активів 6 1.2 Методи оцінки нематеріальних активів 16 РОЗДІЛ 2. Методика та організація фінансового аналізу нематеріальних активів 18 2.1. Економічна характеристика підприємства ВТК „Назва” 18 2.2 Аналіз оборотності нематеріальних активів 25 2.3. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів 27 РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення управління нематеріальними активами підприємства 33 3.1 Ефективне управління нематеріальними активами 33 3.2 Зарубіжний досвід аналізу нематеріальних активів 38 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46 ДОДАТКИ 48-56 Звітність

 14. Аналіз, динаміка, структура, джерела формування та оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства (розрахункова робота на прикладі підприємства)
  В С Т У П 3 1. Техніко-економічна характеристика діяльності підприємства 5 2. Оцінки стану, структури й ефективності використання оборотних активів підприємства 11 3. Аналіз ефективності використання грошових активів підприємства 16 4. Аналіз дебіторської заборгованості 20 5.Оцінка ефективності управління виробничими запасами підприємства 23 6. Аналіз джерел формування оборотних активів підприємства 26 Висновки 31 Література 33

 15. Провести комплексний фінансовий аналіз фінансововго стану господарюючого суб’єкта ( КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА )
  ВСТУП……………………………………………………………………….. 2 РОЗДІЛ 1. ПОПЕРЕДНІЙ ОГЛЯД ЕКОНОМІЧНОГО І ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА………………….. 3 1.1. Характеристика загальної спрямованості фінансово-господарської діяльності підприємства…………………………………………………….. 3 1.2. Характеристика макроекономічного середовища……………………. 7 1.3. Характеристика галузі………………………………………………….. 10 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА МАЙНОВОГО СТАНУ ВАТ « »…… 12 2.1 Оцінка майнового стану ВАТ « »………………………………… 12 2.2 Оцінка фінансового стану ВАТ « »………………………………. РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА І АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ « »……………….. 25 3.1 Оцінка ділової активності підприємства………………………………. 25 3.2. Оцінка рентабельності ВАТ « »………………………………….. 27 3.3 Комплексна оцінка результатів діяльності по методиці “Дюпон”….. 29 3.4 Оцінка виробничої (основної) діяльності підприємства……………… 32 3.5. Оцінка ефективності використання ресурсів…………………………. 33 3.6. Оцінка податкової політики підприємства……………………………. 35 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………. 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….. 39

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua