Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Порівняння органів виконавчої влади двох країн (ID:20578)
| Размер: 51 кб. | Объем: 41 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 26.08.2010 |
СодержаниеВступ 3
РОЗДІЛ 1. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ 5
1.1. Місце та роль Кабінету Міністрів України в системі органів державної влади 5
1.2. Центральні органи виконавчої влади України 13
1.3. Місцеві органи виконавчої влади в України 20
РОЗДІЛ 2. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ 26
2.1. Федеральний уряд Федеративної Республіки Німеччини 26
2.2. Центральні органи виконавчої влади Федеративної Республіки Німеччини 29
2.3. Федералізм і самоврядування 32
Висновки 35
Список джерел 39

Литература1. Конституція України 254к/96-ВР від 28.06.1996. // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30 (23.07.96), ст. 141. 2. Алебастрова И.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебное пособие. - М.: Юриспруденция, 2006. – 482 с. 3. Антонов В.О., Батанов О.В., Воротіна Н.В., Гаєва Н.П., Ісаєва Н.К. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник для студ. вищих навч. закл.:У 2 т. / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Ю.С. Шемшученко (заг.ред.) — К. : ТОВ "Вид-во "Юридична думка", 2008. — 800 с. 4. Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран. - М.: Форум - Инфра, 2008. – 384 с. 5. Байрачна Л. К., Барабаш Ю. Г., Веніславський Ф. В., Кичун В. І., Колісник В. П. Конституційне право України: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / В.П. Колісник (ред.), Ю.Г. Барабаш (ред.). — Х. : Право, 2009. — 416с. 6. Бесчастний В.М., Філонов О.В., Субботін В.М., Пашков С.М. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: навч. посіб.. — 2-ге вид., стер. — К. : Знання, 2008. — 467с. 7. Бисага Ю.М., Бисага Ю. Ю., Бєлов Д. М., Решетар І. В., Палінчак М. М., Рогач О.Я. Конституційне право України: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ужгородський національний ун-т. Інститут держави і права країн Європи. Юридичний факультет. Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства. — Ужгород : Ліра, 2007. — 370с. 8. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2005. — 360с. 9. Грабильніков А.В. Конституційне право громадян України брати участь в управлінні державними справами: проблеми теорії і практики: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2006. — 187 с. 10. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.О. Ріяка (керівник авт. кол.), B.C. Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 512 с. 11. Конституційне право України / За ред. В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики. — К.: Український центр правничих студії 2007. — 376 с. 12. Конституція незалежної України. У трьох книгах. Книга перша. Документи, коментарі, статті. Українська правнича фундація.-К., 2008.- 380 с. 13. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посіб.. — 4. вид., випр. та доп. — К. : Атіка, 2008. — 568с. 14. Кравченко В.В. Конституційне право України: навч. посібник. — Вид. 6-те, виправл. та доповн. — К. : Атіка, 2007. — 592c. 15. Медведчук Б. В. Конституційний процес в Україні і організація державної влади та місцевого самоврядування. - К.: Україна, 2008. – 582 с. 16. Михалёва Н.А. Конституционное право зарубежных стран СНГ. - М.: Юристь, 2008. – 468 с. 17. Основи конституційного права України: Підручник. Видання друге, доповнене /За ред. В.В. Копейчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2008 – 288 с. 18. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Київський ун-т права / Віктор Федорович Погорілко (заг.ред.). — К. : Наукова думка, 2007. — 338с. 19. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / Відп. ред. В.Ф.Погорілко: Монографія. - К., 2008. – 48 с. 20. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції.- К.: “Знання” України, 2006.- 192 с. 21. Тодика Ю.М. Конституція і правова доктрина // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. Вип. 12. — С. 158—160 22. Тодика Ю.М. Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика: Монографія. — X.: Факт, 2003.— 328 с 23. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. — 2.вид., перероб. та доп. — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 509с. 24. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. - М.: Юристь, 2005. – 582 с. 25. Чуб О.О.. Конституційне право громадян України на участь в управлінні державними справами: — Х., 2007. — 212 с. 26. Чушенко В.І., Заяць І. Я.. Конституційне право України: підручник. — К. : Ін Юре; Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. — 485c. 27. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. - К.: АртЕк, 2009. – 612 с. 28. Щербанюк О.В. Конституційне право України: Навч. програма / Чернівецький національний ун- т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2008. — 43 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Центральні органи виконавчої влади в системі органів виконавчої влади. Допоміжний апарат органів державної влади в Україні (нове законодавство)
  Вступ 3 1. Центральні органи виконавчої влади в системі органів виконавчої влади 4 2. Допоміжний апарат органів державної влади в Україні 14 Висновок 26 Література 27

 2. Повноваження органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій з питань цивільного захисту
  1. Повноваження органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій з питань цивільного захисту. 3 2. Біологічний захист населення та його значення для життєдіяльності людини. 9 3. Загальні принципи превентивного та оперативного (аварійного) планування заходів зниження ризиків і зменшення масштабів надзвичайних ситуацій. 16 Література 24

 3. Система місцевих органів виконавчої влади
  Вступ 3 1. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій 6 2. Порядок формування, структура, функції та повноваження місцевих державних адміністрацій 14 3. Порядок призначення та відповідальність голів місцевих державних адміністрацій 34 4. Підстави та порядок припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій 36 Висновок 37 Список використаних джерел 41

 4. Роль місцевих фінансових органів в системі виконавчої влади
  Вступ 3 1.Виконавчі органи влади 4 2. Види органів виконавчої влади 7 3.Місцеві державні адміністрації 12 Висновок 14 Література 15

 5. Адміністративно-Правовий статус центральних органів виконавчої влади
  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика центральних органів виконавчої влади, як суб’єктів адміністративних правовідносин 5 1.1. Адміністративний статус центральних органів державної виконавчої влади 5 1.2. Особливості змісту адміністративно-правового статусу центральних органів виконавчої влади 6 Розділ 2. Види центральних органів виконавчої влади 9 2.1. Види центральних органів виконавчої влади в державному механізмі 9 2.2. Становлення видів центральних органів виконавчої влади 11 Розділ 3. Зміст діяльності центральних органів виконавчої влади 16 3.1. Поняття змісту діяльності центральних органів державної виконавчої влади 16 3.2. Повноваження центральних органів державної виконавчої влади 20 Розділ 4. Урядові органи державного управління 27 Висновки 32 Список джерел 34

 6. Повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відносин
  Вступ 3 1. Повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відносин 4 2. Основні завдання та повноваження Держземінспекції 9 3. Державний контроль органами виконавчої влади за використанням та охороною земель 12 Висновок 18 Список використаної літератури 20

 7. Повноваження місцевих органів державної виконавчої влади з управління майном
  Вступ 3 1. Органи, наділені повноваженнями щодо управління державною власністю 6 2. Місцеві органи державно виконавчої влади, що здійснюють управління майном та їх повноваження 10 3. Аналіз проекту закону про управління державною власністю 23 Висновки 27 Література: 30

 8. Вдосконалення правового статусу органів виконавчої влади в контексті адміністративної реформи
  Вступ 3 1. Ознаки та правове становище органів виконавчої влади в контексті адміністративної реформи 5 2. Система органів виконавчої влади в контексті адміністративної реформи 13 3. Виконавча влада та органи виконавчої влади в контексті змін до Конституції України 19 4. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади в контексті адміністративної реформи їх взаємодія 23 Висновки 26 Список джерел 29

 9. Вдосконалення правового статусу органів виконавчої влади (у контексті адмін реформи)
  Вступ 3 1. Конституційно-правові засади системи органів виконавчої влади в України 6 1.1. Виконавча влада в системі поділу державної влади 6 1.2. Система органів виконавчої влади України та конституційно-правові принципи її організації 10 1.3. Конституційно-правовий статус основних елементів системи органів виконавчої влади України 14 2. Розвиток конституційних основ виконавчої влади в сучасній Україні 17 2.1. Передумови та напрями генезису конституційних основ виконавчої влади в Україні 17 2.2. Конституційно-правові основи забезпечення системності функціонування виконавчої влади 18 3. Проблеми конституційно-правового регулювання державної служби в Україні 20 3.1. Інститут правового регулювання державної служби в системі конституційного права України 20 3.2. Конституційно-правові основи реформування державної служби в сучасній Україні 24 Висновок 27 Література 32

 10. Дослідити ПРИМІРНУ ІНСТРУКЦІЮ з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
  1.Дослідити ПРИМІРНУ ІНСТРУКЦІЮ з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади 3 2. Назвати вимоги до підготування та оформлення документів до засідань колегіальних органів 7 3.Навести приклад контракту 11 ЛІТЕРАТУРА 15

 11. Діловодство. Дослідити ПРИМІРНУ ІНСТРУКЦІЮ з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
  1. Дослідити ПРИМІРНУ ІНСТРУКЦІЮ з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади. 3 2. Назвати вимоги до підготування та оформлення документів до засідань колегіальних органів. 8 3. Навести приклад контракту. 15 Контракт на оренду обладнання Список використаної літератури. 18

 12. Система та особливості конституційно - правового статусу місцевих органів виконавчої влади, шляхи його вдосконалення в контексті конституційної реформи
  Вступ 3 1. Загальна характеристика конституційно-правового статусу органів виконавчої влади 5 1.1. Місце та роль Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади 5 1.2. Центральні органи виконавчої влади 16 1.3. Місцеві органи виконавчої влади 23 2. Конституційно-правовий статус українського уряду у світлі конституційно-правової реформи: проблеми реалізації 27 3. Пострадянський досвід конституційних реформ 38 Висновки 46 Список використаної літератури: 48-49 Мета та завдання дослідження. Метою даною курсової роботи є теоретичний огляд конституційно-правового статусу державних органів виконавчої влади. Об’єктом дослідження є теоретичні положення конституційного права. Предметом дослідження є конституційно-правовий статус органів виконавчої влади. Дана робота складається з трьох розділів, що у свою чергу містять підрозділи, що дозволяють ґрунтовно ознайомитися з темою і систематично відобразити матеріал, а також викласти думки науковців.

 13. Дослідити Примірну інструкцію з діловодства з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
  1 Дослідити Примірну інструкцію з діловодства з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади 3 2. Назвати вимоги до підготування та оформлення документів до засідань колегіальних органів 10 3. Навести приклад контракту 13 Список літератури 18

 14. Конституційні засади виконавчої влади України
  Вступ 3 1. Поняття уряду держави та його функції 4 1.1. Поняття уряду держави 4 1.2. Функції уряду держави 7 2. Конституційні засади формування Кабінету Міністрів України. Порядок призначення Прем’єр-міністра 9 2.1. Порядок формування Кабінету Міністрів України 9 2.2. Порядок призначення Прем’єр-міністра 11 3. Компетенція та акти Кабінету Міністрів України 13 3.1. Місце та роль Кабінету Міністрів України в системі органів державної влади 13 3.2. Повноваження та організація роботи Кабінету Міністрів України 15 3.3. Акти Кабінету Міністрів України 19 Висновок 25 Джерела 27

 15. Центральні органи виконавчої влади в Україні
  Вступ 3 1. Поняття та законодавче регулювання діяльності центральних органів виконавчої влади України 6 1.1. Поняття та характерні риси центральних органів виконавчої влади 6 1.2. Історія центральних органів виконавчої влади в Україні 13 1.3. Законодавче регулювання діяльності центральних органів виконавчої влади в сучасній Україні 18 2. Структура, права та обов’язки центральних органів виконавчої влади в Україні 29 2.1. Кабінет Міністрів України та галузеві міністерства 29 2.2. Державні комітети (державні служби) 54 2.3. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом 67 3. Практичні питання, пов’язані з центральними органами виконавчої влади України 80 3.1. Порівняльний аналіз центральних органів виконавчої влади України та зарубіжних країн 80 3.2. Шляхи вдосконалення центральних органів виконавчої влади в умовах політичної реформи 87 Висновки 96 Перелік використаних джерел 106

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua