Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Соціальна психологія (ID:20589)
| Размер: 17 кб. | Объем: 15 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 26.08.2010 |
Содержание1. Феномен етнічних груп та його особливості 4
2. Наведіть приклади взаємозв’язку проявів агресії з культурними традиціями 12
Список використаної літератури 15

Литература1. Ануфрієва Наталія Михайлівна, Зелинська Тетяна Миколаївна, Туриніна Олена Леонтіївна. Соціальна психологія: навч.-метод. комплекс / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2006. — 195с. 2. Козляковський П. А., Козляковський А. П. Соціальна психологія: Курс лекцій. Практикум. Хрестоматія / Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". — Миколаїв, 2005. — 424с. 3. Копаєва Оксана Михайлівна. Соціальна психологія: посібник-практикум / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси : ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2007. — 84с. 4. Москаленко Валентина Володимирівна. Соціальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / АПН України; Інститут психології ім. Г.С.Костюка. — К. : Центр навчальної літератури, 2005. — 624с. 5. Орбан-Лембрик Лідія Ернестівна. Соціальна психологія: Навч. посібник. — К. : Академвидав, 2005. — 448с. 6. Татенко Віталій Олександрович. Соціальна психологія впливу: монографія / АПН України; Інститут соціальної та політичної психології. — К. : Міленіум, 2008. — 216с. 7. Швачко Олена Валентинівна. Соціальна психологія: Навч. посібник для студ. непсихол. спец. вищих навч. закл.. — К. : Вища школа, 2002. — 111с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Білети соціальна психологія
  1. Проаналізуйте і дайте пояснення причин виникнення на бар'єр "нерозуміння" у спілкуванні. 2. Проаналізуйте взаємозв'язок понять "керівництво" і "лідерство", дайте приклад типології керівництва і лідерства. 3. Охарактеризуйте можливості, сфери застосування та обмеження застосування соціометричних методів у соціально-психологічних дослідженнях. 4. Розкрийте дію психологічного механізму стереотипізації у взаємопізнанні людини людиною. 5. 1 Іроаналізуйте різні підходи до розуміння предмету соціології психології та дайте визначення предмету сучасної соціальної психології. 6. Проаналізуйте взаємозв'язок понять "соціальний статус", "соціальна роль", "Соціальна позиція" особистості. 7. Розкрийте зміст поняття "група" у соціальній психології, наведіть приклад типології груп. 8. Розкрийте зміст поняття "мала група". За якими параметрами характеризується мала у соціальній психології? 9. Розкрийте зміст поняття "спілкування" і дайте характеристику різних видів спілкування. 10. Охарактеризуйте основні засоби спілкування у міжособистісній взаємодії. 11. Визначіть основні завдання і охарактеризуйте базові техніки соціально-психологічного тренінг). 12. І Іроаналізуйте проблему соціально-психологічної адаптації особистості. 13. Визначіть поняття "конфлікт у соціальній психології, наведіть схему соціальне- і психологічного аналізу конфлікту.

 2. Білети соціальна психологія
  План: 1.Програма і методика проведення психофізіологічних досліджень. Методи реєстрації психофізіологічних реакцій. 2.Основні закономірності функціонування нервової системи. 3.Структурні одиниці ЦНС та її функціональна спеціалізація. 4.Механізми впливу нейромедіаторів на активність протікання психічних процесів. 5.Принципи кодування інформації в нервовій системі. 6.Механізми сприйняття сенсорної інформації. 7.Психофізіологічні основи психомоторної діяльності. 8.Вроджені та набуті форми поведінки людини. 9.Властивості нервової системи як основа індивідуальних відмінностей. Загальні та парціальні властивості нервової системи. 10.Умови підтримання психофізіологічного комфорту під час діяльності. Феномен психофізіологічної «ціни» діяльності. 11.Функціональні стани організму. Фактори, що впливають на функціональний стан людини. 12.Характеристика стану активації. Рівень активації та працездатність. 13.Психічна діяльність під час сну. 14.Вплив емоцій на рівень активації та роботу внутрішніх органів. 15Способи і механізми регуляції та саморегуляції психічних станів.

 3. Системно соціальна психологія
  Вступ 3 1. Суть методології системного підходу 4 2. Особистість як ізоморфна система в ієрархії соціальних суб’єктів 8 3. Властивості соціальних суб’єктів 17 Висновок 29 Список використаної літератури 30

 4. Соціальна психологія (з практичною частиною)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВИВЧЕННЯ СПІЛКУВАННЯ 5 1.1. Проблема спілкування і взаємодії: діалогічний підхід 5 1.2. Схеми дослідження спілкування і взаємодії 12 РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПІЛКУВАННЯ В КОЛЕКТИВІ 17 2.1. Методи проведення дослідження 17 2.2. Результати обстеження досліджуваних 20 2.3. Дослідження корекційного впливу психологічного тренінгу «Світ спілкування» на покращення соціально-психологічного клімату у колективі підприємства 24 2.4. Результати обстеження досліджуваних після проведення корекційної програми 29 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33 ДОДАТКИ 36

 5. Соціальна структура і соціальна стратифікація
  1. Поняття соціальної структури суспільства 3 2. Вивчення соціальної структури 6 3. Соціальна стратифікація 9 Список використаної літератури 13

 6. Психологія середніх віків. Психологія епохи Відродження
  1. Умови розвитку психології в період середньовіччя 4 2. Схоластична психологія 6 3. Напрямки розвитку середньовічної психології 10 4. Бекон і емпірична психологія 14 Висновки 18 Список літератури 19

 7. Функціональні стани суб’єкта праці психологія праці та інженерна психологія
  1. Поняття, види і значення функціональних станів у діяльності людини 3 2. Провести самодіагностику психічного стану за допомогою методик В. А. Доскіна „Самопочуття, активність, настрій” (САН) та рівня тривожності за допомогою опитувальника Ч. Спілбергера 8 Список використаної літератури 13

 8. Соціальна культура
  Вступ. 3 1. Культура як об’єкт соціального пізнання. 4 2. Соціально-культурна активність 5 3. Соціальні функції культури. 8 Висновок 11 Література: 12

 9. Соціальна робота
  1. Охарактеризуйте зміст теорії соціальної педагогіки П.Наторпа. 2 2. Визначте вплив педагогічної спадщини К.Д.Ушинського на формування вітчизняної теорії соціальної педагогіки. 3 3. Проаналізуйте значення теоретичної і практичної спадщини С.Т.Шацького для розвитку соціальної педагогіки. 5 4. Визначте особливості виховної системи В.О.Сухомлинського та її внесок у розвиток соціальної педагогіки. 6 5. Визначте вплив виховної системи А.С.Макаренка на розробку теорії і практики соціального виховання дітей та підлітків. 7 6. Розкрийте зміст та етапи розвитку соціальної педагогіки. 9 7. Охарактеризуйте галузі соціально-педагогічного знання: віктимологія, андрагогіка, агогіка, герогіка. 11 8. Проаналізуйте теоретичні основи соціалізації особистості 12 9. Визначте і стисло охарактеризуйте типологію сучасної сім’ї 13 10. Визначте і стисло охарактеризуйте функції сучасної сім’ї 14 11. Визначте форми і методи соціально-педагогічної роботи з різними типами сімей. 15 12. Визначте і розкрийте особливості соціального виховання дітей та молоді у загальноосвітній школі. 16 13. Визначте і стисло охарактеризуйте форми і методи соціального супроводу дітей-сиріт у загальноосвітніх закладах 17 14. Розкрийте і стисло охарактеризуйте форми і методи соціально-педагогічного патронажу дітей з інвалідністю у загальноосвітніх закладах. 18 15. Визначте особливості формування життєтворчості особистості учнів загальноосвітніх закладів. 19 16. Визначте особливості формування культури самовизначення особистості учня загальноосвітнього закладу. 20 17. Визначте і стисло охарактеризуйте особливості соціального виховання дітей-сиріт в загальноосвітніх школах-інтернатах 21 Модель здійснення соціального виховання дітей-сиріт в загальноосвітніх школах-інтернатах - цілісне відображення специфіки функціонування виховної організації, відповідно до певних соціокультурних аналогів. 21 18. Визначте і стисло охарактеризуйте особливості соціалізації дітей з вадами розвитку у різних типах загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 22 19. Охарактеризуйте особливості соціального виховання в оздоровчих закладах відповідно до вікових особливостей дітей. 23 20.Визначте особливості соціалізації дітей у різних типах позашкільних закладів. 24

 10. Соціальна робота
  1. Проаналізуйте місце соціології у системі наук про суспільство. 2 2. Визначте об’єкт, предмет, завдання соціології. 3 3. Проаналізуйте структуру соціологічної системи знань. 3 4. Проаналізуйте основні теоретичні напрямки сучасної соціології. 4 5. Проаналізуйте соціальні статуси і ролі як складові соціальної структури суспільства. 8 6. Охарактеризуйте специфіку дослідження соціальних процесів. 9 7. Розкрийте сутність поняття „соціальні інститути”, їх структуру та роль у суспільному житті. 11 8. Визначте зміст соціології сім’ї як галузі соціології. 12 9. Розкрийте зміст соціології виховання як галузі соціологічної науки 13 10. Охарактеризуйте соціологію праці як окремої галузі соціології. 14 11. Охарактеризуйте соціологію молоді як окремої галузі соціології. 15 12. Визначте зміст соціології вільного часу. 16 13. Охарактеризуйте особливості соціології відхилень. 16 14. Опишіть логіку соціологічного дослідження. 17 15. Визначте методи аналізу документації. 18 16. Проаналізуйте особливості методу соціометрії. 20 17. Визначте особливості соціологічного інтерв’ю. 21 18. Визначте особливості проведення соціологічного опитування. 22 19. Визначте особливості проведення фокус-групи. 23 20. Визначте особливості проведення контент-аналізу. 24

 11. Соціальна робота
  1. Дайте загальну характеристику соціальних технологій 2 2. Охарактеризуйте зміст технологічного процесу 2 3. Охарактеризуйте особливості алгоритмізації технологічного процесу 3 4.Охарактеризуйте порядок проведення соціальної опіки і піклування 3 5. Охарактеризуйте системи пенсійного забезпечення в Україні. 4 6. Визначте алгоритм призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам 6 7. Визначте алгоритм призначення адресної соціальної допомоги 7 8. Визначте логіку проведення технології соціальної діагностики 8 9. Визначте особливості технологічного процесу соціальної профілактики 9 10. Визначте послідовність етапів соціальної терапії 10 11. Визначте порядок виправлення помилок у соціальному функціонуванні індивіда 11 12. Виявіть гнучкість процесу соціальної адаптації 12 13. Визначте алгоритм соціальної реабілітації 13 14.Визначте особливості моделювання соціального суб’єкта, функції управлінського рішення 14 15. Охарактеризуйте етапи соціального проектування 14 16. Охарактеризуйте особливості соціального посередництва при делегуванні прав соціального працівника, представництві інтересів клієнта, розв’язанні конфліктів. 15 17. Визначте послідовність соціального консультування 16 18. Визначте варіативний характер процесу соціальної освіти та навчання 17 19. Визначте методи соціального прогнозування 17

 12. Соціальна медицина
  1. Демографія як наука, її мета, завдання і методи 3 2. Динаміка народжуваності та смертності населення України 11 3. Національна програма "Цукровий діабет" 18 Список літератури 24

 13. Соціальна філософія
  План 1. Предмет та завдання соціальної філософії 3 2. Соціальна філософія та психологія, знання на перетині наук 8 Література 14

 14. Європейська соціальна хартія
  Вступ 3 1. Історія створення та нормативний зміст Європейської соціальної хартії 1961р. 4 2. Механізм контролю за виконанням державами-учасницями положень ЄСХ (система моніторингу) 7 3. Питання відповідності законодавства України з соціальних та економічних прав громадян з нормами ЄСХ 9 Висновки 13 Література 15

 15. Політика як соціальна реальність
  Вступ 3 1. Політика як соціальне явище 4 2. Основні функції політики. Суб’єкти політики 8 3. Взаємовідносини політики з іншими сферами суспільства 14 Висновки 18 Використана література 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua