Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Ринок цінних паперів (ID:20608)
| Размер: 23 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 26.08.2010 |
Содержание1. Основні ознаки класифікації фондових ринків. Види фондових ринків 3
2. Інвестиційні компанії і фонди: поняття, функції, призначення, основні відмінності, роль в інвестиційному процесі 8
3. Угоди з купівлі-продажу облігацій 15
Перелік використаної літератури 18
Литература1. Біржова діяльність: навч. посіб. / Т.В. Пепа, Т.І. Пішеніна, В.В. Лав-ринович. — К.: Ліра-К: Ун.-т «Україна», 2009. — 540 с. 2. Гудков Ф. В. Инвестиции и ценные бумаги. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 263 с. 3. Дудяк Р. Основи біржової діяльності на товарному і фондовому рин-ках: Навч. посібник. — К.: Українські технології, 2001. — 184 с. 4. Кушнір Т.Б. Економіка і організація біржової торгівлі: Навч. посіб-ник для студентів економічних спеціальностей. — Х.: ХДУХТ; Консул, 2003. — 216 с. 5. Машина М. В. Фондовая биржа. — М.: Международные отношения, 2002. — 246 с. 6. Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 316 с. 7. Рынок ценных бумаг: учебник (под ред. В. А. Галанова и А. И. Басо-ва. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 352 с. 8. Савченко В.Д. Організація біржової діяльності: Навч. посіб. / Хар-ківський держ. аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. — 2.вид., доп. і доопрац. — Х., 2000. — 124 с. 9. Солодкий М.О. Біржовий ринок: Навч. посібник. - 2-ге вид., випр. — К.: Джерела М, 2002. — 336 с. 10. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика. — К.: ЦУЛ, 2002. — 267 c. 11. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник. - 2-ге вид., стер. — К.: Знання, 2008. — 535 с. 12. Ярмольник Г.Н. Банки, биржи, ценные бумаги. — М.: Финансы и статистика., 2003г. — 278с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Ринок цінних паперів
  1. Учасники фондового ринку. Роль держави в забезпеченні ефективності фондового ринку 3 2. Опціони: поняття, характеристики, види, застосування 7 3. Чинники, що зумовлюють коливання і формування курсу акцій 12 Література 17

 2. ринок цінних паперів
  Агресивна стратегія управління інвестиційним портфелем 3 Практична частина 12 Завдання 1 Розрахуйте вартість капіталу від облігації з номінальною вартістю - 1000 грн.; річною ставкою - А.; витрати на випуск та розміщення становлять - Б; податкова ставка - 20%. Варіант 1 А 8% Б 2% Завдання 2 Розрахуйте вартість капіталу від звичайної акції за наступними даними: поточна ціна акції -А, очікуваний дивіденд – Б, темп приросту дивідендів – В. Варіант 1 А (грн.) 4,5 Б (грн.) 0,8 В (%) 5 Завдання 3 Розрахуйте номінальну та балансову вартість акцій акціонерного товариства, якщо відомо: розмір статутного фонду – А.; загальна кількість випущених акцій – Б; активи емітента на даний момент складають – В ; сума заборгованості усім кредиторам – Г. Варіант 1 А (млн.грн.) 3,62 Б (тис.шт.) 250 В (млн. грн.) 4,30 Г (млн. грн.) 0,85 Завдання 4 Розрахуйте поточну вартість облігації з купонною ставкою - А , номіналом 1000 грн. та строком погашення - Б , якщо ставка дисконту складає - В. За допомогою таблиць процентного фактору теперішньої вартості та процентного фактору теперішньої вартості ануїтету обрахуйте, як зміниться вартість цієї облігації за ставки дисконту – Г. Зробіть висновок про вплив ставки дисконту на зміну оцінки облігації. Варіант 1 А (%) 7 Б (років) 3 В (%) 8,5 Г (%) 6 Завдання 5 Розрахуйте сподівану ставку доходу для акції, що була придбана за - А, має річний дивіденд – Б ; поточна ціна – В. Варіант 1 А (грн.) 0,8 Б (грн.) 0,2 В (грн.) 1,1 Завдання 6 Акціонерне товариство „А” має сплачений статутний капітал у розмірі А., який складається з простих та привілейованих акцій, при цьому товариством випущено максимально можливу кількість привілейованих та Б звичайних акцій. Фіксована ставка дивіденду за привілейованими акціями становить В. За підсумками фінансового року чистий прибуток товариства становив Г, з яких на розвиток виробництва було спрямовано Д%. Ринкова ставка відсотка становить Є. Розрахуйте як зміниться курсова вартість простих акцій даного товариства, якщо ринкова процентна ставка знизиться до Ж. Варіант 1 Статутний капітал, тис. грн. (А) 100 Кількість звичайних акцій, тис. од. (Б) 25 Ставка доходу за привілейованими акціями, % (В) 14 Чистий прибуток товариства, тис. грн. (Г) 80 Частина прибутку спрямована на розвиток виробництва, % (Д) 40 Ринкова ставка, % (Є) 35 Нова ринкова ставка, % (Ж) 30 Завдання 7 Розрахуйте стандартне середньоквадратичне відхилення і коефіцієнт варіації для акції А, про яку відомо, що за останні три звітні періоди дивіденди складали, відповідно D1, D2, D2. Порівняйте отримані Вами значення з акцією Б, коефіцієнт варіації якої дорівнює 0,09, і зробіть висновок щодо того, якій з акцій слід віддати перевагу при включенні в портфель інвестора несхильного до ризику. Варіант 1 D1, грн. 4 D2, грн. 4,60 D3, грн. 4,20 Завдання 8 Розрахуйте необхідну ставку доходу акції А, якщо відомо, що: Варіант 1 Безризикова ставка на ринку, % 8 Середня ринкова доходність, % 12 Середня доходність підприємств галузі, % 15 Зробіть висновок, чи слід купувати дану акцію, якщо останній сплачений дивіденд складав 14% до номіналу. Завдання 9 Умовний інвестор сформував портфель за рахунок придбання наступних цінних паперів: Варіант 1 Акції підприємства А, один. 1000 Ціна акції, грн. 5 Доходність акції, % 15 Акції підприємства Б, один. 6000 Ціна акції, грн. 3 Доходність акції, % 12 Облігації підприємства В, один. 1000 Номінал облігації, грн. 100 Доходність облігації, % 10 Облігації внутрішньої державної позики, один. 500 Номінал облігації, грн. 1000 Доходність облігації, % 7 Розрахуйте середню доходність сформованого портфеля інвестора. Література 24

 3. Ринок цінних паперів
  1 Ринок цінних паперів, його сутність та види 3 2 Сутність цінних паперів та їх види (міжнародна класифікація) 6 3 Види цінних паперів, що обертаються на ринку цінних паперів України 8 4 Вартість цінних паперів та її види. Формування визначення курсу окремих видів цінних паперів 10 5 Проблеми функціонування ринку цінних паперів в Україні 12 Задача 15 Визначте майбутню вартість 2400 дол. через 5 років, якщо: А) складний процент нараховується щорічно в розмірі 8% річних; Б) складний процент нараховується раз в півріччя в розмірі 10% річних; В) складний процент нараховується щоквартально в розмірі 12% річних; Г) складний процент нараховується щомісячно в розмірі 12% річних Список літератури 16

 4. Ринок цінних паперів
  1. БІРЖОВИЙ І ПОЗАБІРЖОВИЙ ФОНДОВІ РИНКИ 3 2. ПОНЯТТЯ ПОХІДНОЇ ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТУ – ДЕРИВАТИВУ, ВИДИ ПОХІДНИХ 13 3. ПРОБЛЕМИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ. РИЗИКИ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ 23 ЛІТЕРАТУРА 31

 5. Ринок цінних паперів в Україні
  1. Фінансовий ринок у системі ринкових відносин. 3 2. Поняття ринку цінних паперів (РЦП) та його структура. 7 3. Історичний огляд розвитку фондового ринку. 11 Список використаної літератури 16

 6. РИНОК КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  Вступ 3 1. Характеристика ринку корпоративних цінних паперів 3 2. Поняття корпоративних облігацій 7 3. Розвиток ринку корпоративних облігацій 10 Висновок 16 Список використаної літератури 18

 7. Вторинний ринок цінних паперів
  Вступ 3 1. Основні риси вторинного ринку цінних паперів 4 2. Проблеми та перспективи розвитку вторинного ринку цінних паперів в Україні 11 Висновок 21 Список використаної літератури 23

 8. Первинний ринок цінних паперів
  Вступ 3 1. Цілі та завдання первинного ринку 4 2. Характеристика основних операцій на первинному ринку цінних паперів 7 Висновок 22 Список використаної літератури 24

 9. Первинний та вторинний ринок цінних паперів
  Вступ 3 1. Сутність та загальна характеристика первинного ринку цінних паперів 4 2. Основні риси вторинного ринку цінних паперів 14 Висновок 24 Список використаної літератури 25

 10. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ПОРТФЕЛЬНІ РИЗИКИ БАНКУ
  Вступ 2 Розділ 1. Банки на ринку цінних паперів 6 1.1. Діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів: світова й вітчизняна практика 6 1.2. Класифікація та функції портфеля цінних паперів банку 13 1.3. Методи оцінки ризику та ефективності управління портфелем цінних паперів банку 29 Розділ 2. Аналіз діяльності ... Банку на ринку цінних паперів 43 2.1. Аналіз діяльності комерційних банків України на ринку цінних паперів 43 2.2. Інвестиційна стратегія ... Банку 50 2.3. Аналіз ефективності інвестиційного портфеля банку ... Банку 60 Розділ 3. Напрями вдосконалення діяльності українських банків на ринку цінних паперів 68 3.1. Формування оптимального інвестиційного портфеля ... Банку 68 3.2. Удосконалення управління портфельними ризиками ... Банку 79 Висновки 96 Список використаної літератури 99 Додатки 105

 11. ФОНДОВА БІРЖА, ЯК ОРГАНІЗОВАНИЙ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  План 1. Поняття, ознаки та форми фондової біржі 2 2. Управління біржею 5 3. Розвиток фондових бірж в Україні. 8 Список використаної літератури 10

 12. Ринок цінних паперів та портфельні ризики банку
  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні основи діяльності банківських формувань на ринку портфельного інвестування 6 2. АБ «Назва» на ринку цінних паперів 12 3. Мінімізація фінансових ризиків при формуванні портфеля цінних паперів 19 Висновки 28 Література 30

 13. Ринок цінних паперів. Суб’єкти фондового ринку
  Вступ 1. Сутність ринку цінних паперів та його структура 2. Суб’єкти фондового ринку 3. Сучасний стан і тенденції фондового ринку України 4. Напрями і перспективи розвитку фондового ринку України Висновки

 14. Фондовий ринок та класифікація учасників ринку цінних паперів
  Вступ 3 1. Фондовий ринок 5 1.1. Сутність фондового ринку. 5 1.2 Фондова біржа - невід’ємна складова фондового ринку 9 2. Учасники ринку цінних паперів 12 2.1.Активні учасники ринку цінних паперів. 12 2.2 Пасивні учасникі ринку цінних паперів 23 3.Система взаcмодії суб’cктів ринку цінних паперів 27 Висновок 31 Література 33

 15. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ І ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ НА УКРАЇНІ
  (одинарний інтервал) Вступ 3 1. Учасники ринку цінних паперів 4 2. Стан ринку цінних паперів на Україні 6 Висновки 8 Список використаних джерел 9

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua