Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Закони тотожності та достатньої підстави (ID:20753)
| Размер: 54 кб. | Объем: 35 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 26.08.2010 |
СодержаниеТеоретична частина 3
1. Визначеність та послідовність думки. Закон тотожності та його значення для законотворчості та законозастосування. 3
2. Доказовість міркувань. Закон достатньої підстави та його роль у попередженні та розслідуванні злочинів. 15
Практична частина 23
Задача 1
Визначте тип відношення між поняттями і зобразіть його за допомогою колових схем: стаття КК України, стаття 187 КК України, стаття, що передбачає відповідальність за розбій.
Задача 2
Дати аналіз дефініції (визначити, чи правильна вона, коли ні — то яке правило порушено): «Контрабанда — переміщення товарів через державний кордон без сплати мита».
Задача 3
Дати аналіз поділу (визначити, чи є він правильним, коли ні — то яке правило порушено): «Злочини поділяються на умисні, невмисні, тяжкі та зло¬чини неповнолітніх».
Задача 4
Проаналізувати судження (визначити його вид і структуру): «Усі злочини вчиняються через необачність». Записати судження, протилежне ньому.
Задача 5
Формалізувати судження: «Коли особа порушує норму, що містить кримінально-правову заборону, вона вступає у кримінально-правові відношення з державою».
Задача 6
Встановити дотримання основних законів правильного мислення у міркуванні: «Дільничний — представник міськрайоргану внутрішніх справ на обслуговуваній дільниці. М. дільничний. Отже. М. представник міськрайоргану внутрішніх справ на обслуговуваній дільниці».
Задача 7
За допомогою таблиць істинності визначити, чи є логічним законом така формула: ((A ˅ В) ˄ (В ˅ A)) = (А ˄ В).
Задача 8
Навести приклад умовно-розділового умовиводу.
Задача 9
Коло підозрюваних обмежується трьома особами: А, В і С. Якщо до злочину причетний С, то В — його співучасник. Винність хоча б одного з двох — А чи В — достатня підстава для звинувачення С. З двох підозрюваних — А і В — винен міг бути тільки один. Хто із зазначених осіб причетний до злочину, а хто має алібі? Розв'язок формалізуйте.
Задача 10
Побудуйте пряме спростування тези В. користуючись аргументами:
1) (A ˅ D) ˄ С; 2) В → ; 3) D ˅ С.

Перелік використаної літератури 35
Литература1. Арутюнов В.Х. Логіка: Навчальний посібник/ В.Х.Арутюнов, Д.П.Кірик, В.М.Мішин. — К.: КНЕУ, 1997. — 88 с. 2. Бандурка О.М. Курс логіки: Підручник. — К.: Літера ЛТД, 2002. — 159 с. 3. Богдановський І.В. Логіка: Опорний конспект лекцій: Навч. ви-дання/ І.В.Богдановський, О.Г.Льовкіна. — К.: МАУП, 2004. — 168 с. 4. Гетманова А. Д. Логика. — М.: Высшая школа, 2002. — 416 с. 5. Гладунський В.Н. Логіка: Для студ. екон. спец.: Навч. посіб. — Львів: Афіша, 2002. — 358 c. 6. Гуляихин В.Н., Васильев О.Н. Учебно-методический комплекс «Логика»: Учебно-методическое пособие для студентов гуманитарных факу-льтетов / Науч. ред. А.А. Хачатрян. — Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. — 124 с. 7. Дегтярев М.Г., Хмелевская С.А. Логика: Учеб. пособие для студ. вузов. — М.:ПЕР СЭ, 2003. — 287 c. 8. Ерышев А. А. и др. Логика: Курс лекций / А. А. Ерышев, Н. П. Лу-кашевич, Е. Ф. Сластенко. — 3-е изд., перераб. и доп. — К.: МАУП, 2000. — 184 с. 9. Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник. — К.: Знання, 2003. — 255 с. 10. Завалишин Е.П. Логика. Учебное пособие для вузов. — Тула, Изд-во ТулГУ, 2007. — 154 с. 11. Иванов Е.А. Логика: Учеб. для студентов юрид. вузов и фак. -2-е изд.,перераб. и доп. — М.:БЕК, 2002. — 358 c. 12. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: Учебник для юридических вузов. —Изд. 5-е, перераб. и доп. — М.: Юристъ, 1999. — 252 с. 13. Кобзарь В.И. Логика. Учебное пособие для студентов гумани-тарных факультетов. — Санкт-Петербург, 2001. — 173 с. 14. Ломиворотов М. М. ЛОГИКА ДЛЯ ЮРИСТОВ: Учеб. пособие в схемах и упражнениях. — ВолгГТУ, Волгоград, 2006. —32 с. 15. Мозгова. Н.Г. Логіка. Посібник для дистанційного навчання. — К.: Міленіум, 2003. — 220 с. 16. Никифоров А.Л. Логика. — М.: Весь Мир, 2001. — 224 с. 17. Пасько Я.І., Білецький В.В., Савенкова М.Є., Бурега В.В. Логіка: навчально-методичний посібник / Заг.ред. Бурега В.В. — Донецьк: ДонДДУ, 2004. — 232 с. 18. Попов Ю.П. Логика: Учеб. пособие для вузов. — Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1998. — 316 с. 19. Тер-Акопов А.А. Юридическая логика: Учеб. пособие. — М. :Омега-Л, 2002. —256 c. 20. Тофтул М. Г. Логіка: Посібник для студентів вищих навча-льних закладів. — К.: Видавничий центр «Академія», 2002. — 368 с 21. Хоменко І.В. Логіка: Практикум : Навч. посіб. — К.: Юрінком Ін-тер, 2002. — 239 c. 22. Черняк Н.А. Логика: Учебное пособие. — Омск: Омск. гос. ун-т, 2004. — 84 с. 23. Чуешов В.И. Основы современной логики: Учеб. пособие для ву-зов. — Минск:Новое знание, 2003. — 206 c.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Основні закони правильного мислення. Закон виключення третього і закон достатньої підстави
  1. Поняття логічного закону 4 2. Закон виключеного третього та його методологічні функції 8 3. Закон достатньої підстави та його методологічні функції 12 Література 15

 2. Основні закони правильного мислення. Закон виключеного третього і закон достатньої підстави
  Вступ 3 1. Поняття логічного закону 4 2. Закон виключеного третього та його методологічна функція 11 3. Закон достатньої підстави та його методологічна функція 13 Висновок 16 Список використаної літератури 17

 3. Філософія тотожності законів природи і мислення у Ф.Шеллінга
  Вступ 3 1. Натурфілософія Шеллінга 4 2. Трансцендентальна філософія 6 3. Значення філософії тотожності для розвитку науки 11 Використана література: 16

 4. Описати закони України
  1. Описати закони України “Про статус суддів” від 15.12.1992 р., “Про прокуратуру” від 5.11. 1991 р., “Про адвокатуру” від 19.12. 1992 р., “Про нотаріат” від 2.09.1993 р. “Про міліцію” від 20.12.1990 р. 3 Список використаної літератури: 11

 5. Основні закони організації
  Вступ 3 1. Залежність, закономірність та закон в організаційній діяльності 4 2. Різниця між законами організації та законами для організації 6 3. Загальні та специфічні закони організації 7 Висновок 9 Література. 11

 6. Композиція, закони гармонії
  Вступ 3 1. Зародження і розвиток законів гармонії 4 2. Поняття композиції 8 2.1. Закономірності композиції 9 2.2. Структура композиції 10 2.3. Гармонічна цілісність і співпідпорядкованість елементів 11 3. Правила композиції 11 4. Засоби композиції 14 5. Колірна гармонія 17 6. Сучасний дизайн: повернення до класіки 20 Висновки 22 Список використаеої літератури 24 Список використаної літератури 1. Деготь Е. К эстетике нерыночного предмета. – М., 2002. 2. Латышев Л., Латышев В. По единым законам гармонии. – М, 2001. 3. Родченко А. Опыты для будущего. Дневники. Статьи. Письма. Записки. - М.: Грант, 1996. 4. Степанов С. Психология в дизайне. – М., 2000. 5. Стэнрос А. Современный дизайн. –М., 2002.

 7. Закони та підзаконні акти
  ВСТУП 3 1. ЗАКОН ТА ЙОГО ВИДИ 4 2. ПІДЗАКОННІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ 5 3. ЮРИДИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 10 ВИСНОВКИ 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 18

 8. Основні закони логіки
  Зміст Вступ 3 Основні закони логіки 4 Поняття про закон мислення 4 Закон тотожності 6 Закон суперечності (несуперечності) 7 Закон достатньої підстави 8 Закон виключеного третього 9 Висновок 10 Література 11

 9. Соціальні закони та їх класифікація
  Вступ 3 1. Сутність поняття соціального закону 4 2. Класифікація соціальних законів 7 Висновок 13 Список літератури 14

 10. Основні принципи і закони діалектики
  Вступ 3 1. Роль основних принципів діалектики у пізнанні 4 2. Особливості закону взаємного переходу кількісних змін у якісні 9 3. Закони єдності і боротьби протилежностей 14 4. Закон заперечення заперечення 16 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 11. ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИ ЇХ ОСОБИСТОСТІ ТА СПЕЦИФІКА
  ВСТУП 3 1.ЗАКОН ПРОПОЗИЦІЇ 4 2.ЗАКОН ПОПИТУ 4 3.РІВНОВАГА ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 5 4.СПОЖИВЧИЙ ВИБІР 6 5.ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ 7 6.ЗАКОН УБУТНОЇ ГРАНИЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ 8 7.ТЕХНІЧНА Й ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 10 ВИСНОВОК 12 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 13

 12. Закони виключеного третього та несуперечності
  1. Несуперечність думки. Закон виключеного третього і його практичне значення для юриспруденції. 3 2. Несумісність думок. Закон несуперечності та його роль у діяльності законодавчих та правоохоронних органів. 5 3. Задачі. 7 1. Визначте тип відношення між поняттями і зобразіть його за допомогою колових схем: водій автомобіля, свідок події, винуватець події... Література 13

 13. Закони виключеного третього та несуперечності
  Вступ 3 1. Несуперечність думки. Закон виключеного третього і його практичне значення для юриспруденції 4 2. Несумісність думок. Закон несуперечності та його роль у діяльності законодавчих та правоохоронних органів 12 Висновок 17 Список літератури 18

 14. Соціологічні категорії і закони (загальна характеристика)
  Вступ 3 1. Основні категорії (поняття) в соціології 4 2. Загальна характеристика соціологічних законів 10 Висновок 16 Список літератури 17

 15. Загальні закони управління людиною і персоналом
  ВСТУП 2 1. Наука соціального управління та її зміст 3 2. Система управління і її закони 4 3. Проблеми в області управління 13 ВИСНОВКИ 15 ЛІТЕРАТУРА 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua