Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Види та оцінка облігацій. Власний оборотний капітал – абсолютний показник ліквідності та платоспроможності, основні етапи його аналізу (ID:20776)
| Размер: 22 кб. | Объем: 12 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 26.08.2010 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Види та оцінка облігацій. 4
2. Власний оборотний капітал – абсолютний показник ліквідності та платоспроможності, основні етапи його аналізу. 9
ВИСНОВОК 12
Список літератури 13

Литература1. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип. — К.: МАУП, 2001. — 152 с. 2. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. — М.: Финансы и статистика, 2001.; 3. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 224с.; 4. Подольська В.О., Яріш О. В. Фінансовий аналіз : Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 С.; 5. Хома І. Б. Фінансовий аналіз – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Фінансово-інвестиційний аналіз Власний оборотний капітал — абсолютний показник ліквідності
  14. Власний оборотний капіталабсолютний показник ліквідності і платоспроможності; основні етапи його аналізу 3 41. Види та оцінка облігацій 10 Задача 1 16 Варіант 7 Фірма розглядає два альтернативні проекти, грошові потоки яких відо-бражені у таблиці, тис.грн. Періоди Проект X Проект Y 0 -300,0 -380,0 1 180,0 240,0 2 210,0 190,0 3 210,0 150,0 Визначити більш ефективний проект, якщо річна норма дисконту стано-вить 10 %. Додатково обчислити критерії ефективності, якщо премія за ризик становить 8 і 12 % відповідно до кожного проекту. Задача 2 19 Задача 2 полягає у визначенні та оцінці аналітичних фінансових коефіці-єнтів за даними статей балансу (таблиця 1). Таблиця 1 Статті балансу Варіант 4 п.р. к.p. 1. Необоротні активи, усього 12300 11500 2. Оборотні активи, усього ? ? В т. ч. виробничі запаси 5500 5800 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1200 2450 Поточні фінансові інвестиції 150 100 Грошові кошти та їх еквіваленти 3020 2500 Інші ? ? 3. Витрати майбутніх періодів 350 120 Баланс ? ? 1. Власний капітал 12600 11600 2. Забезпечення наступних витрат і платежів 70 200 3. Довгострокові зобов'язання 800 1500 4. Поточні зобов'язання 9300 10200 5.Доходи майбутніх періодів - - Баланс ? ? Чистий дохід (виручка від реалізації) 25700 Чистий прибуток 7300 Коефіцієнт автономії (незалежності) ? ? Коефіцієнт мобільності ? ? Коефіцієнт маневреності ? ? Коефіцієнт фінансової стійкості ? ? Коефіцієнт покриття заборгованості ? ? Коефіцієнт поточної ліквідності ? ? Коефіцієнт критичної ліквідності ? ? Коефіцієнт абсолютної ліквідності ? ? Коефіцієнт покриття поточної заборгованості за рахунок дебіторів ? ? Рентабельність активів, % ? Рентабельність продаж, % ? Рентабельність власного капіталу, % ? Перелік використаної літератури 26

 2. Види економічного аналізу 3 13. Основні етапи і послідовність проведення аналізу господарської діяльності
  3. Види економічного аналізу 3 13. Основні етапи і послідовність проведення аналізу господарської діяльності 7 Задача № 3 15 Визначити ступінь залежності (щільність зв’язку) між виручкою від реалізації та витратами на рекламу. Побудувати рівняння регресії, що буде відбивати залежність між виручкою від реалізації та витратами на рекламу. Показник Місяць 1 2 3 4 5 6 1. Виручка від реалізації, тис. грн. 25 36 28 24 42 35 2. Витрати на рекламу, тис.грн. 2,4 3,5 3,0 2,1 3,8 2,7 Література 17

 3. Оборотний капітал підприємства та шляхи покращення його використання (на прикладі)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1. Економічна сутність оборотного капіталу 5 1.2. Джерела формування оборотного капіталу 7 1.3. Показники стану і використання оборотного капіталу 11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ХХХ» 15 2.1. Коротка характеристика підприємства ТОВ «ххх» та основні показники його діяльності 15 2.2. Аналіз стану та джерел формування оборотного капіталу підприємства ТОВ «ххх» 18 2.3. Оцінка ефективності використання оборотного капіталу на підприємстві ТОВ «ххх» 23 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ТОВ «ХХХ» 28 3.1. Рекомендації з підвищення ефективності використання оборотного капіталу підприємства ТОВ «ххх» 28 3.2. Обґрунтування заходів щодо покращення використання оборотного капіталу підприємства ТОВ «ххх» 30 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35 ДОДАТКИ 38

 4. Оцінка платоспроможності та ліквідності підприємства (на прикладі підприємства залізничного транспорту)
  Вступ 3 1. Теоретичні основи оцінки платоспроможності на ліквідності підприємства 5 1.1. Сутність платоспроможності та ліквідності підприємства 5 1.2. Фактори, що впливають на платоспроможність та ліквідність підприємства 7 1.3. Оцінка платоспроможності та ліквідності підприємства 8 2. Аналіз платоспроможності та ліквідності Відкритого акціонерного товариства "Днiпровагонмаш" 19 2.1. Характеристика ВАТ "Днiпровагонмаш" 19 2.2. Аналіз відносних та абсолютних показників платоспроможності та ліквідності ВАТ "Днiпровагонмаш" 27 3. Напрями підвищення платоспроможності та ліквідності 35 3.1. Використання факторингу, як нової високоефективної системи поліпшення ліквідності і зменшення фінансового ризику 35 3.2. Змiцнення ліквідності та платоспроможності підприємства шляхом своєчасної та об’єктивної оцінки його фiнансового стану 36 Висновок 42 Список використаної літератури 44 Додатки 47-56 Мета дослідження – представити теоретичні основи оцінки платоспроможності на ліквідності підприємства. Здійснити аналіз показників платоспроможності та ліквідності підприємства залізничного транспорту ВАТ "Днiпровагонмаш". Зробити висновки, щодо проведеного аналізу та запропонувати напрями підвищення платоспроможності та ліквідності обраного підприємства. Предметом дослідження є господарська діяльність ВАТ "Днiпровагонмаш", та його фінансовий стан, а саме показники платоспроможності та ліквідності. Об’єктом дослідження даної роботи є відкрите акціонерне товариство "Днiпровагонмаш"

 5. Капітал підприємства та джерела його формування. Показники використання капіталу підприємства. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства
  1. Капітал підприємства та джерела його формування. Показники використання капіталу підприємства. 3 2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства 12 Задача 1. Складіть платіжний календар розрахункового рахунку господарюючого суб'єкту на перший тиждень місяця. Дані для розрахунку: Виручка, одержана господарюючим суб'єктом від реалізації продукції складає 80% суми усіх грошових надходжень. Інші показники наведено у таблиці 1. Платіжний календар розрахункового рахунку господарюючого суб'єкта на перший тиждень місяця. Задача 2. Визначити дивідендну віддачу акції. Дані для розрахунку: За акціями AT виплачується дивіденди 10грн. на одну акцію;01.01. акція продавалась на фондовій біржі за ціною - 250 грн., а 2.07.- 300 грн. Список літератури 16

 6. Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал
  Вступ 3 1. Оборот капіталу. Час обороту капіталу та його визначення 5 2. Основний капітал, фізичне і моральне зношування основного капіталу. 9 3. Оборотний капітал. Прискорення обороту оборотного капіталу 17 Висновок 26 Список використаної літератури 28 Предметом курсової роботи є оборотний капітал підприємств. Метою даної роботи є розгляд теоретичних і методологічних положень, які характеризують стан основного капіталу в Україні та його відтворення.

 7. Структура звіту про власний капітал у закордонних країнах
  Вступ 3 1. Призначення та зміст фінансової звітності 4 2. Характеристика звіту про зміни у власному капіталі. 8 3. Структура і зміст звіту про зміни у власному капіталі. 11 Висновок 17 Список використаної літератури. 18

 8. Стохастичний (кореляційний) факторний аналіз. Його основні етапи
  Вступ 3 1. Поняття стохастичного зв’язку 4 2. Використання стохастичного кореляційного факторного аналізу 7 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 9. Природа соціологічного знання, основні етапи його становлення
  Вступ 3 1. Природа соціологічного знання 4 2. Основні етапи становлення соціологічного знання 7 2.1. Протосоціологія: виникнення і розвиток соціального знання 7 2.2. Класична соціологія кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя 9 2.3. Емпірична соціологія 10 3. Роль та значення соціологічного знання на сучасному етапі 12 Висновок 15 Список літератури 16

 10. Оцінка платоспроможності фізичних осіб
  Зміст Вступ 3 1. Сутність платоспроможності 4 2. Оцінка кредитоспроможності позичальника – фізичної особи 6 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 11. Види фінансового аналізу та визначення його користувачів
  Вступ 3 1. Теоретико-методичні аспекти фінансового аналізу 5 1.1. Сутність та мета фінансового аналізу 5 1.2. Види фінансового аналізу та класифікація економічних показників, що використовуються у фінансовому аналізі 8 1.3. Суб’єкти та користувачі фінансового аналізу 11 2. Аналіз фінансового-господарської діяльності підприємства 17 2.1. Аналіз майна та фінансової стійкості 17 2.2. Аналіз ефективності використання основного та оборотного капіталу 22 2.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності 27 2.4. Аналіз фінансових результатів діяльності 29 3. Пропозиції щодо покращення фінансового стану підприємства 33 Висновки 36 Список літератури 38 Додатки 41

 12. Методика аналізу фінансової стійкості та платоспроможності підприємства (з прикладом)
  Вступ 3 1. Фінансова стійкість за критерієм стабільності джерел покриття запасів 4 2. Аналіз платоспроможності підприємства 8 Висновки 15 Задача . 16 Проаналізувати динаміку ефективності господарської діяльності підприємства і зробити відповідні висновки, виходячи з наведених даних (млн.грн.): Показник Базисний період Звітний період Відхилення Відсоток відхилення Обсяг реалізованоі продукції 52660 62790 +10130 19 Балансовий прибуток 2374 3700 +1326 55 Література 17 Додатки 18

 13. К/р промисловий капітал та його кругообіг
  1. Означення капіталу. Промисловий капітал. 2 2. Кругообіг промислового капіталу 6 Список використаної літератури. 11

 14. Капітал, його структура та кругообіг
  Капітал, його структура та кругообіг 3 Задача 4 l1. Визначити суму амортизаційних відрахувань на плановий період: a. на початок планового періоду основні виробничі фонди склали 130500 тис. грн., b. середньорічна вартість основних фондів 50000 тис. грн., c. планується введення основних фондів в першому кварталі 1730 тис. грн.. у другому 2700 тис. грн., третьому 4340тис.грн, четвертому 5200 тис. грн. d. в четвертому кварталі передбачається вибуття основних фондів 3350 тис. грн. e. фактично зараховано амортизаційних відрахувань за звітний період 1614 тис грн.. Список використаних джерел 6

 15. Капітал банку та принципи його формування
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні основи формування капіталу банку 5 1.1. Капітал банку, його функції та порядок формування 5 1.2. Методика аналізу капіталу банку 13 РОЗДІЛ ІІ. Методи управління банківським капіталом 20 2.1. Характеристика методів оцінювання капіталу 20 2.2. Методика визначення достатності капіталу 22 2.3. Особливості обліку капіталу банку 31 РОЗДІЛ ІІІ. Управління ефективністю капіталу банку 34 3.1. Управління ефективністю капіталу банку 34 3.2. Стратегічне управління капіталом банку 41 ВИСНОВКИ 49 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 51

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua