Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз ритмічності і сезонності виробництв продукції на підприємствах харчової промисловості (ID:21598)
| Размер: 107 кб. | Объем: 48 стр. | Стоимость: 135 грн. | Добавлена: 18.04.2011 |
Содержание

Вступ 3
1. Теоретично-методологічні основи дослідження ритмічності і сезонності виробництва продукції 6
1.1. Аналіз ритмічності виробництва 6
1.2. Модель аналізу впливу факторів сезонності 11
1.3. Екстраполяція на основі індексу сезонності 15
2. Аналіз впливу рівномірності та сезонності на ефективність діяльності ВАТ «Назва» 18
2.1. Загальні відомості про підприємство 18
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 21
2.3. Аналіз впливу ритмічності та сезонності на ефективність діяльності підприємства 24
3. Напрями вдосконалення діяльності цукробурякового комплексу України 27
3.1. Механізми відродження та розвитку цукробурякового комплексу України 27
3.2. Напрями розширення асортименту продукції на цукрових заводах 31
Висновок 36
Література 40
Додаток. Фінансова звітність ВАТ “ Назва» за 2009 р. 44
Литература1. Андрєєва Г.І. Економічний аналіз: навч.-метод. посібник. — К. : Знання, 2008. — 263с. 2. Богатирьов А. М., Бутенко А. І., Кузнецова І. О.. Планування діяльності підприємств харчової промисловості в умовах ринку / Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень; Одеська національна академія харчових технологій. — О., 2003. — 274с. 3. Варченко О.М. Ринок цукру в Україні: оптимальне поєднання ринкового та державного регулювання. — К. : ННЦ "Ін-т аграрної економіки", 2004. — 316с. 4. Варченко О.М. Світовий та вітчизняний досвід регулювання ринку цукру: монографія. — Біла Церква, 2009. — 335с. 5. Вітвіцький В.В., Шутюк Т.В. Проектування оптимальних моделей трудових затрат на виробництві цукру / Науково-дослідницький центр нормативів Міністерства аграрної політики України. — К. : Центр "Агропромпраця", 2001. — 108с. 6. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с. 7. Заєць О.С. Ринок цукру в Україні: Проблеми створення, функціонування та розвитку. — 2-е стер. вид. — К. : Наукова думка, 2003. — 387c. 8. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. — 5. вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2006. — 261с. 9. Костюк В.К., Воінова Н.В., Цимбалюк Л.Г., Цишевський В.Г., Пішеніна Т.І. Організація і планування виробництва: На прикладах харчової промисловості:Навч. посібник / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна" / В.К. Костюк (заг.ред.). — К. : Університет "Україна", 2006. — 330с. 10. Крисанов Д.Ф. Економіко-екологічні проблеми харчової промисловості України / Інститут економіки НАН України. — К., 2002. — 247с. : 11. Лиськов В.В. Формування ефективної структури цукрової промисловості України. — К. : Ін-т економіки НАН України, 2000. — 210с. 12. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: Короткий теоретико-методологічний курс:Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Кондор, 2003. — 128с. 13. Петрякова Т.В., Томяковский А.С. Моделирование влияния факторов сезонности в производственно-экономических системах// Модели управления в рыночной экономике: (Сб. науч. тр.) Общ. ред. и предисл. Ю.Г. Лысенко; Донецкий гос. ун-т.- Донецк: ДонГУ, 2000. - Вып. 3. - С. 153-159. 14. Петрякова Т.В. Моделирование множества параметров эффективности ПЭС подверженных влиянию факторов сезонности // Модели управления в рыночной экономике: (Сб. науч. тр.) Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т. - Донецк: ДонНУ, Том 1, 2003.- Спец. вып. - С. 133-139. 15. Петрякова Т.В., Томяковский А.С Моделирование влияния факторов сезонности в управлении производственно-экономическими системами// Модели управления в рыночной экономике: (Сб. науч. тр.) Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко; Донецк: ДонНУ, 2003. - Вып. 6. - С.146-150. 16. Петрякова Т.В. Сезонное регулирование процесса реализации продукции в ПЭС // Новое в экономической кибернетике: (Сб. науч. тр.) Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко; ДонНУ// Управление маркетинговым потенциалом предприятия.- Донецк: ДонНУ, 2003. - №2. - С.94-99. 17. Петрякова Т.В., Томяковский А.С. Концепция моделирования влияния факторов сезонности в управлении производственно-экономическими системами//Економiка, менеджмент, пiдприемництво: (Збiрник наукових праць) СНУ iм. В. Даля Луганськ, 2005.- №13 ч. (2). - С.50-55. 18. Петрякова Т.В., Томяковский А.С Моделирование влияния факторов сезонности на процесс реализации продукции// Новое в экономической кибернетике: (Сб. науч. ст.) Под общ. Ред. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. Ун-т.// Модели управления в информационных системах.- Донецк: ДонНУ, 2005. - №3. - С.26-36. 19. Петрякова Т.В Управление эффективностью производственной программы изготовления продукции ПЭС в условиях влияния факторов сезонности// Модели управления в рыночной экономике: (Сб. науч. тр.) Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко; Донецк: ДонНУ, 2005. - Вып.8. - С 150-160. 20. Слободян Н.Г., Михайленко О.В., Скоморохова С.Ю. Теорія економічного аналізу. Економічний аналіз: Курс лекцій для студ. всіх спец. напрямів 0501 "Економіка і підприємництво", 0502 "Менеджмент" усіх форм навч. / Національний ун-т харчових технологій. — К. : НУХТ, 2006. — 164с. 21. Сичевський М.П. Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку харчової промисловості України / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України / С.І. Дорогунцов (ред.). — К. : Науковий світ, 2004. — 374с. 22. Стратегія розвитку харчової промисловості України та її регіонів (областей) на період до 2015 року / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України / Л.В. Дейнеко (ред.). — К. : НАНУ, 2004. — 212с. 23. Сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства та харчової промисловості України: матеріали парламент. слухань у Верховній Раді України 11 березня 2009 р. / Верховна Рада України. Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин / М.В. Присяжнюк (упоряд.) — К. : Парламентське видавництво, 2009. — 136с. 24. Цимбалюк Л.Г., Скригун Н.П. Управління витратами на підприємствах харчової промисловості: Наук.-метод. посіб.. — К. : Видавничий дім "Корпорація", 2006. — 156с. 25. Чернелевський Л.М., Осадча Г.Г. Управлінський облік на підприємствах харчової промисловості: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Пектораль, 2005. — 364с. 26. Чорна Л.О. Управління ціноутворенням в каналах реалізації продукції підприємств харчової промисловості / Національний ун-т харчових технологій. — К. : НУХТ, 2006. — 239с. 27. Шеремет О.О. Організаційно-економічний механізм діяльності акціонерних товариств харчової промисловості України. — К. : Рада, 2002. — 176с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз обсягу виробництва і реалізація продукції на підприємствах харчової промисловості (на прикладі підприємства харчової промисловості)
  Вступ 3 1. Науково-методичні основи аналізу виробництва та реалізації продукції і маркетингової діяльності підприємства 5 1.1. Значення та завдання аналізу маркетингової діяльності і реалізації продукції 5 1.2. Аналіз конкурентоспроможності продукції 13 1.3. Значення, завдання і джерела аналізу виробництва продукції 15 2. Аналіз виробництва та реалізації продукції на ЗАТ «Назва» 21 2.1. Характеристика підприємства 21 2.2. Діяльність підприємства зі збільшення виробництва та реалізації продукції 24 2.3. Аналіз ефективності збутової діяльності 29 3. Напрями удосконалення системи управління виробництвом і реалізацією на підприємстві 36 Висновки 41 Література 43 Додаток. Фінансова звітність ЗАТ «Назва» за 2008 р. 45

 2. Аналіз асортименту і структури продукції на підприємствах харчової промисловості
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 5 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ АСОРТИМЕНТУ І СТРУКТУРИ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 13 2.1. Поняття асортименту і структури продукції в економічному аналізі 13 2.2. Економічний аналіз асортименту і структури продукції 15 2.3. Економічний аналіз розширення й оновлення асортименту 17 РОЗДІЛ 3. АНАЛІТИЧНІ РОЗРАХУНКИ НА МАТЕРІАЛАХ ПІДПРИЄМСТВА 20 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30 ДОДАТКИ 32

 3. Аналіз використання робочого часу на підприємствах харчової промисловості
  Вступ 4 1. Техніко-економічна характеристика підприємства 6 2. Методичні основи економічного аналізу використання робочого часу 12 3. Аналіз використання робочого часу на підприємстві 15 Висновки 23 Список використаних джерел 25 Додатки 27

 4. Аналіз використання робочого часу на підприємствах харчової промисловості
  ВСТУП 3 1. Характеристика підприємства ВАТ «Назва» 5 2. Методичні засади забезпечення бази для обліку робочого часу та аналізу його втрат 14 3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів в кулінарному виробництві ВАТ «Назва» 21 ВИСНОВКИ 32 Список використаних джерел 34

 5. Аналіз використання робочого часу на підприємствах харчової промисловості (на прикладі)
  1. Вступ 3 2. Коротка техніко-економічна характеристика підприємства 8 3. Методичні основи аналізу використання робочого часу 14 4. Аналітичні розрахунки за матеріалами підприємства 21 5. Висновки з економічного аналізу 29 Список використаної літератури 31 Додатки 33

 6. Аналіз ефективності операцій з цінних паперів на підприємствах харчової промисловості
  Вступ 3 1. Техніко-економічна характеристика ДП АТ «Київхліб» Хлібокомбінат №6. 5 1.1. Історична довідка і організаційно-правова структура. 5 1.2. Структура управління підприємством. 6 1.3. Виробнича потужність. 8 1.4. Асортимент вироблюваної продукції. 9 1.5. Особливості сировинної бази. 10 1.6. Організація технологічного процесу виробництва та збуту. 11 1.7. Характеристика трудових ресурсів. 13 2. Методичні основи аналізу фінансових результатів та рентабельності підприємства 16 2.1. Характеристика методичних прийомів при аналізі показників фінансового стану підприємства. 16 3. Аналіз фінансового стану на прикладі Хлібокомбінату №6 23 3.1. Основні показники оцінки фінансового стану підприємства 23 4. Заходи щодо покращення фінансового стану ДП АТ «Київхліб» Хлібокомбінат №6 та економічне обґрунтування їх доцільності 29 4.1. Основні напрямки і заходи підвищення ефективності роботи хлібокомбінату 29 4.2 Визначення економічної діяльності запропонованих заходів по підвищенню ефективності роботи підприємства. 30 Висновок 36 Список використаної літератури 39 Додатки 41-42 Мета роботи – розглянути господарську діяльність Хлібокомбінату. Проаналізувати показники його фінансового стану та на основі аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства розробити заходи по підвищенню ефективності його роботи. Об’єктом дослідження є ДП АТ «Київхліб» Хлібокомбінат №6 м. Києва. Предмет дослідження – техніко-економічні показники Хлібокомбінату №6.

 7. Аналіз забезпечення основними фондами, їх структури і руху на підприємствах харчової промисловості
  Вступ 3 1. Теоретичні і методологічні засади формування основних фондів підприємств на сучасному етапі розвитку економіки 6 1.1. Поняття основних фондів та їх структура 6 1.2. Роль основних фондів в діяльності підприємства 9 1.3. Оцінка вартості основних фондів 15 2. Аналіз забезпечення основними фондами, їх структури і руху ВАТ «Назва» 18 2.1. Загальні відомості про підприємство 18 2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 22 2.3. Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства 25 3. Напрями вдосконалення динаміки та структури основних фондів підприємства 29 3.1. Оновлення основних фондів як засіб забезпечення конкурентоспроможності підприємства 29 3.2. Основні фонди як головний чинник інноваційного розвитку 30 Висновок 36 Література 39 Додаток. Фінансова звітність за 2009 р. 42

 8. Аналіз забезпечення основними засобами, їх структури і руху на підприємствах харчової промисловості
  Вступ 3 1. Техніко-еконмоічна характеристика підприємства 5 2. Методичні аспекти економічого аналізу забезпеченості, структури та руху основних засобів підприємства 20 3. Аналіз забезпеченості основними засоби, їх структури та руху АТ «ххх» 34 4. Висновки і рекомендації 44 Список використаної літератури 47 Додатки 50

 9. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ)
  Вступ 3 Розділ 1. Техніко-економічна характеристика підприємства 5 1.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 5 1.2 Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства 10 1.3 Діагностика банкрутства підприємства 15 1.4 Економічна сутність основних фондів 28 Розділ 2. Аналіз ефективності використання основних фондів ЗАТ „Фудс Компані” 32 2.1 Аналіз основних показників ефективності використання виробничих фондів підприємства 32 2.2 Резерви підвищення ефективності використовування основних засобів харчової галузі промисловості 39 Висновки 48 Список використаної літератури 50 Додатки 52-60 Основна мета даної роботи полягає у дослідженні ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості. Об`єкт дослідження – ефективність виробництва на підприємствах харчової промисловості у сучасних умовах. Предмет дослідження – аналіз ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства харчової промисловості. Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження. Основна частина присвячена дослідженню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати дослідження.

 10. Аналіз асортименту і структури продукції на підприємствах харчової галузі
  Вступ 3 1. Техніко-економічна характеристика підприємства 5 2. Методичні основи економічного аналізу асортименту та структури продукції 13 3. Аналіз асортименту ту структури продукції підприємства 21 4. Висновки і рекомендації 27 Список використаних джерел 31 Додатки 34

 11. Облік валютних операцій на підприємствах харчової промисловості
  Вступ 3 Розділ 1. Науково-теоретичні та методичні основи обліку валютних операцій 7 1.1. Економічна сутність предмета дослідження 7 1.2. Нормативно-законодавча база з обліку валютних операцій 13 Розділ 2. Характеристика підприємства, аналіз його виробничо-господарської діяльності та фінансового стану.за 2008-2009 роки, організація обліку на ДП ВАТ "Назва" та виклад його облікової політики 21 2.1. Історична довідка ДП ВАТ " Назва " 21 2.2. Аналіз виробничо-господарської та фінансового стану за 2008-2009 р.р. 25 2.3. Структура бухгалтерії та облікова політика ДП ВАТ " Назва " та організації 34 Розділ 3. Фінансовий облік валютних операцій на підприємстві ДП ВАТ Назва " 38 3.1. Документування операцій з обліку валютних операцій 38 3.2. Синтетичний облік на ДП ВАТ " Назва " 45 3.3. Взаємозв'язок облік) валютних операцій з фінансовою звітністю 52 Висновки 57 Список використаних джерел 61 Додатки 66-93

 12. Облік основних засобів на підприємствах харчової промисловості
  Вступ 3 Розділ I. Науково-теоретичні та методичні основи обліку основних засобів 6 1.1. Економічна сутність предмета дослідження 6 1.2. Нормативно-законодавча база з обліку основних засобів 13 Розділ ІІ. Характеристика підприємства, аналіз його виробничо-господарської діяльності за останні два роки, організація обліку 18 2.1. Характеристика підприємства ДП ПАТ «ххх» БКК 18 2.2. Організація обліку на підприємстві ДП ПАТ «ххх» БКК 21 2.3. Виклад облікової політики підприємства ДП ПАТ «ххх» БКК 25 Розділ ІІІ. Фінансовий облік основних засобів 27 3.1. Документування операцій з обліку основних засобів на підприємстві ДП ПАТ «ххх» БКК 27 3.2. Синтетичний облік основних засобів на підприємстві ДП ПАТ «ххх» БКК 33 3.3. Взаємозв’язок обліку основних засобів з фінансовою звітністю 39 Висновки 45 Список використаних джерел 49 Додатки 56

 13. Система планування інновацій на підприємствах харчової промисловості
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙ 5 1.1. Інноваційний розвиток як пріоритет економічної політики 5 1.2. Стимулювання інноваційного розвитку України 10 1.3. Тенденції розвитку харчової промисловості в Україні 13 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ПРИКЛАДІ ФГ “Назва” 19 2.1. Загальна характеристика підприємства 19 2.2. Практика інноваційної діяльності харчового підприємства 23 2.3. Ефективність інноваційної діяльності харчового підприємства 25 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 28 3.1. Інноваційно-технологічні фактори підвищення урожайності та перспектива розвитку виробництва цукрових буряків у ФГ „Назва” 28 3.2. Інноваційно-технологічна модернізація як процес переходу до інноваційної моделі розвитку підприємств харчової промисловості 34 3.3. Інноваційна діяльність вітчизняних підприємств харчової промисловості як фактор забезпечення конкурентних переваг 37 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45-47

 14. Фактори впливу на попит інновацій на підприємствах харчової промисловості
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОПИТУ НА РИНКУ ІННОВАЦІЙ 7 1.1. Сутність, неоднозначність поняття „інновація”, характеристика інвестиційних проектів 7 1.2. Сутність попиту на ринку інновацій 9 1.3. Інноваційна діяльність і її вплив на економічний розвиток країн 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НОВОВВЕДЕННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 13 2.1. Структура інноваційного потенціалу підприємства 13 2.2. Фактори впливу на попит інновацій на підприємстві 17 2.3. Стан виробництва та ефективність науково-технічних розробок у тваринницькій галузі підприємства 20 2.4. Ефективність існуючої системи управління інноваційною діяльністю на підприємстві 21 РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ 25 3.1. Визначення та обґрунтування потреб у м’ясних виробах 25 3.2. Вибір стратегії інноваційної діяльності 26 3.3. Комплексне забезпечення інноваційної діяльності підприємства 28 3.4. Методи стимулювання інноваційної діяльності підприємства 30 3.5. Оцінка ефективності впровадження інновацій в підприємстві 33 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39 ДОДАТКИ 42

 15. Аудит фінансових зобов’язань на підприємствах харчової промисловості
  Вступ 3 1. Загально - теоретичний питання аудиту фінансових зобов’язань 5 1.1. Економічна сутність аудиту фінансових зобов’язань 5 1.2. Огляд законодавчої бази інформації аудиту з обліку аналізу і аудиту фінансових зобов’язань 13 2. Методи аудиту фінансових зобов’язань 17 2.1. Завдання аудиту фінансових зобов’язань 17 2.2. Джерела отримання інформації аудиту фінансових зобов’язань 18 2.3. Ризик 26 2.4. Послідовність здійснення аудиту фінансових зобов’язань 30 3. Аудит фінансових зобов’язань на підприємстві ТОВ „назва” 32 3.1. Характеристика підприємства ТОВ „назва” 32 3.2. Організація аудиту на підприємстві 36 Висновки і пропозиції 41 Список використаної літератури 44 Додатки 46-53

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua