Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХОДІАГНОСТИКА (ID:21790)
| Размер: 45 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 18.04.2011 |
Содержание1. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИМІРУ ІНТЕЛЕКТУ 3
2.СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ "ТЕМПЕРАМЕНТ", "ХАРАКТЕР", "СТИЛЬ" 8
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 19

Литература1. Ахвердова О А, Волоскова Н Н, Белых Т В. Дифференциальная психология. Теоретические и прикладные аспекты исследования интегральной индивидуальности: Учеб. пособие. — СПб. : Речь, 2004. — 168с. 2. Кондрашихина О. А. Дифференциальная психология: Учеб. пособие. — Севастополь : Стрижак-пресс, 2005. — 196с. 3. Либин А В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению и спец. психология. — 3. изд., испр. — М. : Смысл; Издательский центр "Академия", 2004. — 527с. 4. Нартова-Бочавер С К. Дифференциальная психология: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по психол. спец. / РАО; Московский психолого-социальный ин-т. — М. : Флинта; Московский психолого-социальный ин-т, 2003. — 280с 5. Теплов Б М. Психология и психофизиология индивидуальных различий: Избр. психол. тр. / РАО; Московский психолого-социальный ин-т / М.Г. Ярошевский (ред.). — М. : Издательство МПСИ, 2004. — 639с. 6. Штерн В. Дифференциальная психология и ее методические основы / РАН; Институт психологии {Москва} / А.В. Брушлинский (ред.кол.), М.И. Шпильрейн (пер.), Т.А. Ребеко (пер.). — М. : Наука, 1998. — 336с
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Диференціальна психологія
  1. Вимоги до психометричної підготовки психолога 4 2. Застереження щодо використання факторного аналізу 8 3. Репрезентативність тестових норм, валідність, надійність тесту 9 Творче завдання 13 Проведіть дослідження будь-якого психологічного явища, властивості, механізму, що віддзеркалює взаємозв’язок між спадковістю та середовищем. Напишіть звіт. Список використаної літератури 17 Додатки

 2. Диференціальна психологія
  1. Основні концепції темпераменту 3 2. Факторні теорії темпераменту 6 2.1. Теорія І.П. Павлова 6 2.2.Теорія за Б.М.Теплову і В.Д.Небилицину 9 3. Вплив спадковості, вікових особливостей та статевих відмінностей на формування властивостей темпераменту 11 4. Стиль діяльності і темперамент 14 Творче завдання 16 Проведіть дослідження темпераменту. Напишіть звіт. Список використаної літератури 18

 3. Візуальна психодіагностика
  План 1. Предмет і задачі візуальної психодіагностики 4 2. Графологічний аналіз почерку 6 3. Психологічна характеристика на основі аналізу вербальної й невербальної поведінки 9 Список використаної літератури 15

 4. ПСИХОДІАГНОСТИКА ТА ПСИХОКОРЕКЦІЯ В МЕДИЦИНІ
  ЗМІСТ I. ВСТУП 3 II. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ Й АНАЛІЗ ЕМОЦІЙ У ДІТЕЙ 7 1. СУЧАСНА ПСИХОДІАГНОСТИКА ТА ПСИХОКОРЕКЦІЯ В МЕДИЦИНІ 7 1.1 Сучасна психодіагностика в медицині 7 1.1.1 Виникнення психодіагностики як науки та основні етапи її розвитку 7 1.1.2 Методи психодіагностики та їх класифікація 16 1.2 Сучасна психокорекція в медицині 27 1.2.1 Виникнення психокорекції, як науки та основні етапи її винекнення 27 1.2.2. Методи психокорекції та їх класифікація 31 1.3 Вплив психодіагностики на лікування взагалі та психокорекцію особисто 40 1.4 Психологія дитини 42 2. ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОДІАГНОСТИКИ ТА ПСИХОКОРРЕКЦІЇ В МЕДИЦИНІ 47 2.1 Аналіз сучасних методик психодіагностики 47 2.2 Аналіз сучасних методик психокорекції 68 2.3 Висновки щодо існуючих проблем у сучасних методиках 76 ВИСНОВКИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ЧАСТИНИ 77 III. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ 79 1. ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ 79 2. ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ 95 3. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ 98 4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКАНАЛЕННЯ 103 ВИСНОВКИ ЩОДО МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІОНАЛЬНОЇ СФЕРИ ДИТИНИ 108 IV. ВИСНОВОК 109 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 111 ДОДАТКИ 115 Додаток А. Відповідність стандартних мотивів певній проблематиці й стадіям дитячого розвитку Додаток Б. Таблиця результатів дослідження першої вікової групи ( 7-11 років) в % Ціль дослідження - якісна оцінка роботи психологічних систем з позиції відповідності психодіагностики й психокорекції. Завдання дослідження: • Зробити психологічний аналіз сучасного стану медичної психологічної системи й теоретичних позицій ідеологів інноваційних напрямків у психології. • Обґрунтувати й описати структуру психодіагностики й психокорекції з позиції системного підходу. Зробити аналіз сучасних методів дослідження в медичній психології. • Зробити психологічний аналіз значимих співвідношень психодіагностики й психокорекції в лікуванні дітей. • Розробити й використовувати методику дослідження емоційної сфери. Зробити аналіз емоційної сфери дітей двох вікових категорій. Об'єкт дослідження: діти від 7 до 16 років з порушеннями емоційної сфери. Предмет дослідження: застосування методу символдрами для ефективної психодіагностики й психокорекції емоційної сфери дітей. Теоретична гіпотеза: правильно обрана методика психодіагностики впливає на позитивний результат психокорекції, правильно обраний метод психокорекції застава гарного результату. Емпірична гіпотеза: для психодіагностики й психокорекції дітей з відхиленнями в емоціональній сфері в певній віковій групі й при певних часто розповсюджених діагнозах, найбільше ефективно використовувати метод символдрами. Теоретичну й методологічну основу даного дипломного проекту становлять положення медицини й психології про людину як безумовної цінності й пріоритеті суспільного розвитку; особово - діяльний підхід, розроблений у працях Л.С. Виготського, А.Г. Шмельова; працями Б.Г. Ананьева, Э.Сегена, Дж. Кеттела, Э. Крепелина. Для рішення поставлених завдань використані наступні методи й методики дослідження: • теоретичний аналіз методологічної, психологічної й медичної наукової літератури по аналізованій проблемі; • спостереження за психодіагностикою і психокорекциєю дітей 2 вікових категорій; • бесіда, орієнтована на виявлення дефектів методиці символдрама; • вивчення методу символдрами як найбільш прийнятного для використання в лікуванні дітей; • методика психодіагностики й психокорекції в лікуванні емоційної сфери дітей; • методи обробки даних; Наукова новизна дослідження полягає в наступному: • уперше теоретично обґрунтована й розроблена модель опису психодіагностики й психокорекції з позиції системного підходу; • розроблено й застосована релевантна завданням дослідження методика вивчення психодіагностики й психокорекції, що дозволяє вивчити й лікувати емоційну сферу; • уперше був експериментально вивчений метод символдрами в дітей 7-16 років; • обґрунтовано й експериментально підтверджена можливість використання методу символдрама як інструмента якісного діагностування й лікування емоційної сфери дітей. Теоретична значимість дослідження полягає в тім, що його результати поглиблюють розуміння сучасних тенденцій розвитку системи медичної психології; дозволяють сформулювати методологічно обґрунтовані положення про будову інтегральної структури; розширюють досвід осмислення теорії й практики інноваційних типів психодіагностики й психокорекції в медицині. Практична значимість визначається можливістю використання отриманих у результаті проведеного експериментального дослідження даних для якісної оцінки будь-якої вікової категорії дітей. Внаслідок цього стає можливим мінімізувати ймовірність помилкового вибору методики психокорекції й психодіагностики для дітей, що захищає останніх від негативних емоційних переживань. Результати дослідження можуть бути включені в курси лекцій по віковій і медичній психології. Вірогідність наукових результатів дослідження визначається теоретичною обґрунтованістю вихідних позицій, багатоаспектним розглядом проблеми, використанням технології системного опису досліджуваного явища, застосуванням комплексу методів теоретичного й методик дослідження, адекватних його цілям, завданням і внутрішній логіці; експериментальним доказом висунутих припущень, застосуванням апарата математичної статистики для кількісного аналізу отриманих результатів

 5. Психодіагностика антисоціальних форм поведінки дітей та підлітків
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Загальна характеристика антисоціальної поведінки неповнолітніх 4 2. Психобіологічні передумови антисоціальної поведінки неповнолітніх та їх діагностика 5 3. Практичне застосування педагогічного спостереження, як методу психодіагностичного дослідження антисоціальної поведінки дітей. 11 ВИСНОВКИ 17 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 18

 6. Психологія середніх віків. Психологія епохи Відродження
  1. Умови розвитку психології в період середньовіччя 4 2. Схоластична психологія 6 3. Напрямки розвитку середньовічної психології 10 4. Бекон і емпірична психологія 14 Висновки 18 Список літератури 19

 7. Функціональні стани суб’єкта праці психологія праці та інженерна психологія
  1. Поняття, види і значення функціональних станів у діяльності людини 3 2. Провести самодіагностику психічного стану за допомогою методик В. А. Доскіна „Самопочуття, активність, настрій” (САН) та рівня тривожності за допомогою опитувальника Ч. Спілбергера 8 Список використаної літератури 13

 8. Кр "психологія"
  1. Питання 1. Поясніть, чим відрізняється спостереження у повсякденному житті від спостереження як методу психології. 3 2. Питання 2. Поясніть, у чому проявляється вплив статевих та конституційних особливостей на психічні прояви. 4 3. Питання 3. Чи справедлива приказка: яким народився – таким і помре? 5 4. Питання 4. Мати разом з дитиною 25 років дивиться фільм-тріллер. При цьому жінка переживає страх, напругу, закриває очі тощо. Чи може така поведінка матері вплинути на психічний стан дитини? 6 5. Питання 5. До 9-го класу прийшов новий вчитель, якому відразу вдалося завоювати повагу учнів. Тільки один школяр, що був неформальним лідером, „випробував” вчителя. З цих ситуацій вчитель виходив вдало та гідно. Через деякий час, хлопець, не усвідомлюючи мотивів, став одягатися, як вчитель, наслідувати його манеру розмови тощо. Вкажіть, який психологічний захист діє в цьому випадку, в чому його сутність. 7 6. Питання 6. Проаналізуйте, яке значення мав колектив у формуванні Вашої особистості. 8 Література 9

 9. Психологія
  Вступ 3 1. Етичні принципи психологічного дослідження особистості 4 2. Захисні психологічні механізми особистості (визначення, функції) 6 3. Поняття про колективне несвідоме та архетипи за К. Юнгом 8 Висновки 14 Список літератури 15

 10. Психологія управління
  1. Фізична сумісність людей в колективі 3 2. Головні завдання, з якими доводиться стикатися в процесі переговорів 6 Література 13

 11. Психологія управління
  1. Що таке зовнішня структура управління? 3 2. Розкрийте зміст і структуру психологічної готовності керівників до управління 11 3. У чому полягає специфіка основних стилів керівництва (авторитарного, демократичного та ліберального)? 13 4. Розкрийте причини виникнення та шляхи подолання професійної деформації працівників 16 5. Проаналізуйте зміст та структуру управлінських конфліктів 19 Список використаних джерел 22

 12. Психологія управління
  1. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ КУРСУ "ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ" 3 2. СТРАТЕГІЯ ТА ТАКТИКА ВИРІШЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ЗАВДАНЬ 11 ЛІТЕРАТУРА 17

 13. Психологія управління
  1. МЕХАНІЗМ ГРУПОВОГО ВПЛИВУ 3 2. ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ 7 ЛІТЕРАТУРА 11

 14. Психологія управління
  1. КРИТЕРІЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 3 2. ДЕМОКРАТИЧНИЙ СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ КОЛЕКТИВОМ 9 ЛІТЕРАТУРА 15

 15. Психологія взаєморозуміння
  Вступ 3 1. Визначення взаєморозуміння 4 2. Згода, осмислення і співпереживання 5 3. Психологічні бар’єри 8 4. Механізми та стратегія взаєморозуміння 13 Висновок 17 Список використаної літератури 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua