Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Облік валютних операцій на підприємствах харчової промисловості (ID:22027)
| Размер: 563 кб. | Объем: 93 стр. | Стоимость: 135 грн. | Добавлена: 18.04.2011 |
Содержание
Вступ 3
Розділ 1. Науково-теоретичні та методичні основи обліку валютних операцій 7
1.1. Економічна сутність предмета дослідження 7
1.2. Нормативно-законодавча база з обліку валютних операцій 13
Розділ 2. Характеристика підприємства, аналіз його виробничо-господарської діяльності та фінансового стану.за 2008-2009 роки, організація обліку на ДП ВАТ "Назва" та виклад його облікової політики 21
2.1. Історична довідка ДП ВАТ " Назва " 21
2.2. Аналіз виробничо-господарської та фінансового стану за 2008-2009 р.р. 25
2.3. Структура бухгалтерії та облікова політика ДП ВАТ " Назва " та організації 34
Розділ 3. Фінансовий облік валютних операцій на підприємстві ДП ВАТ Назва " 38
3.1. Документування операцій з обліку валютних операцій 38
3.2. Синтетичний облік на ДП ВАТ " Назва " 45
3.3. Взаємозв'язок облік) валютних операцій з фінансовою звітністю 52
Висновки 57
Список використаних джерел 61
Додатки 66-93

Литература1. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91р. № 959-ХІІ 2. Закон України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.94 р. № 185 3. Закон України „Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 23.12.98 р. № 351 4. Закон України від 04.10.2001 № 2761-ІІІ „Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" 5. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р., за №99б-ХР/, із змінами і доповненнями. 6. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 33494-ВР, в редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР. 7. Закон України «Про податок на додану вартість» № 16898-ВР від 03.04.97р. 8. Постанова КМУ та НБУ „Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в Іноземній валюті" від 21.06.95 р. № 444 9. Постанова Правління НБУ „Про затвердження правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України" від 18.03.99 р. № 127 10. Постанова Правління НБУ „Про введення обов'язкового продажу поступлень в іноземній валюті на користь резидентів — юридичних осіб" від 4.09.98 р. № 349 11. Наказ Міністерства фінансів України про затвердження "Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій" від 30.11.99р. №291. 12. Наказ Міністерства фінансів України про "Примітки до річної фінансової звітності" від 29.11.2000р., за №302. 13. Декрет КМУ „Про систему валютного регулювання та валютного контролю", від 19.02.93 р. № 15-93 14. Інструкція про відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492; Наказ Державної митної служби України „Про порядок справляння під час митного оформлення товарів, увезених на митну територію України, та перерахуванням до бюджету податку на додану вартість" від 09.06.99 р. № 346 15. Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України „Про затвердження форми зовнішньоекономічних договорів (контрактів)" від 06.09.2001 р. № 201 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 „Доходи", затверджене наказом МФУ від 29.11.99 р. № 290 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати", затверджене наказом МФУ від 31.12.99 р. № 318 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 „Вплив зміни валютних курсів" затверджене наказом МФУ від 10.08.00 р. № 193. 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 „Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва " затверджене наказом МФУ від 25.02.00 р. № 39. 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000р., за №91. 21. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 214 с. 22. Білуха Н.Т. Теорія бухгалтерського обліку – К: 2000. – 692с. 23. Болюх М.А., Горбатюк М.І. Збірник задач з курсу “Економічний аналіз” – К.: КНЕУ, 2002. – 232с. 24. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В., Пархоменко В.М.. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Житомир ПП “Рута”, 2002. – 544 с. 25. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 688с. 26. Бутинець Ф.Ф., Чижевська А.В., Герасимчук Н.В. Бухгалтерський управлінський облік – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448с. 27. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Жигун М.М., Шулепова С.Н. Організація бухгалтерського обліку – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576с. 28. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. :Навч. посібник.- Житомир:ЖІТІ, 2000.- 416с. 29. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. Посібник. За ред. Р.Л. Хом’яка. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2004.- 912с. 30. Бухгалтерський облік в агроформуваннях; Підручник./ за ред. В.Я. Амбросова.- 2-ге видання, доповнене і перероблене. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 896 с. 31. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник/ під ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс – Клуб”, 2001 – 832с. 32. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку – К: А.С.К., 2001. – 272с. 33. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. М.Г. Чумаченка. – К.:КНЕУ, 2001.- 540с. 34. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні з використанням національних стандартів – К.: А.С.К., 2003. – 847с. 35. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу – К: КНЕУ, 2000. – 263с. 36. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу – К: Знання-Прес, 2002. – 190с. 37. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності – К: ЗАТ “НІЧЛАВА”,2001. – 204с. 38. Кадуріна. Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. К.: Видавничий Дім “Слово”, 2004 – 288 с. 39. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 294с. 40. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік – К.: В-во “Центр учбової лілератури”, 2003. – 628с. 41. Лишиленко О.В. “Бухгалтерський фінансовий облік” – К.: В-во “Центр учбової літератури”, 2003. – 524с. 42. Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи: Монографія. Житомир: ЖІТІ, 1998. – 384 с. 43. Мец В.О.Економічний аналіз фінансових результатів і фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2003. –278 с. 44. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с. 45. Писаревська Т.А. Інформаційні системи обліку та аудиту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 369 с. 46. Покропивний С.Ф. “Економіка підприємства” – К: КНЕУ, 2001. – 528с. 47. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Петряєва З.Ф. Курс економічного аналізу – Харків: Легас, 2004. – 384с. 48. Протопопова В.О., Полонський А.Н. Економіка підприємства – К.: ЦУЛ, 2002. – 220с. 49. Пушкар М.С. Фінансовий облік – Тернопіль: Карт-Бланш, 2002. – 628с. 50. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия – Минск: “Новое знание”, 2001. – 688с. 51. Сайфулин Р.С., Шеремет А.Д. Финансы предприятий – М: ИНФРА-М,1999. – 343с. 52. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії – К.: ТОВ “Видавничий дім “Професіонал””, 2001. – 180с. 53. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік: Навч. пос.- К.: Знання, 2005.- 547с. 54. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України – К.: А.С.К., 2000. – 784с. 55. Федорович Р.В., Загородна О.М., Серединська В.М. Теорія економічного аналізу – Тернопіль: Вид-во “Укрмедкнига”, 2002. – 320с. 56. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.- 672с. 57. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерский финансовый учёт - К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. – 688с. 58. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку – К.: Знання-Прес, 2003. – 444с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз ефективності операцій з цінних паперів на підприємствах харчової промисловості
  Вступ 3 1. Техніко-економічна характеристика ДП АТ «Київхліб» Хлібокомбінат №6. 5 1.1. Історична довідка і організаційно-правова структура. 5 1.2. Структура управління підприємством. 6 1.3. Виробнича потужність. 8 1.4. Асортимент вироблюваної продукції. 9 1.5. Особливості сировинної бази. 10 1.6. Організація технологічного процесу виробництва та збуту. 11 1.7. Характеристика трудових ресурсів. 13 2. Методичні основи аналізу фінансових результатів та рентабельності підприємства 16 2.1. Характеристика методичних прийомів при аналізі показників фінансового стану підприємства. 16 3. Аналіз фінансового стану на прикладі Хлібокомбінату №6 23 3.1. Основні показники оцінки фінансового стану підприємства 23 4. Заходи щодо покращення фінансового стану ДП АТ «Київхліб» Хлібокомбінат №6 та економічне обґрунтування їх доцільності 29 4.1. Основні напрямки і заходи підвищення ефективності роботи хлібокомбінату 29 4.2 Визначення економічної діяльності запропонованих заходів по підвищенню ефективності роботи підприємства. 30 Висновок 36 Список використаної літератури 39 Додатки 41-42 Мета роботи – розглянути господарську діяльність Хлібокомбінату. Проаналізувати показники його фінансового стану та на основі аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства розробити заходи по підвищенню ефективності його роботи. Об’єктом дослідження є ДП АТ «Київхліб» Хлібокомбінат №6 м. Києва. Предмет дослідження – техніко-економічні показники Хлібокомбінату №6.

 2. Аналіз обсягу виробництва і реалізація продукції на підприємствах харчової промисловості (на прикладі підприємства харчової промисловості)
  Вступ 3 1. Науково-методичні основи аналізу виробництва та реалізації продукції і маркетингової діяльності підприємства 5 1.1. Значення та завдання аналізу маркетингової діяльності і реалізації продукції 5 1.2. Аналіз конкурентоспроможності продукції 13 1.3. Значення, завдання і джерела аналізу виробництва продукції 15 2. Аналіз виробництва та реалізації продукції на ЗАТ «Назва» 21 2.1. Характеристика підприємства 21 2.2. Діяльність підприємства зі збільшення виробництва та реалізації продукції 24 2.3. Аналіз ефективності збутової діяльності 29 3. Напрями удосконалення системи управління виробництвом і реалізацією на підприємстві 36 Висновки 41 Література 43 Додаток. Фінансова звітність ЗАТ «Назва» за 2008 р. 45

 3. Облік основних засобів на підприємствах харчової промисловості
  Вступ 3 Розділ I. Науково-теоретичні та методичні основи обліку основних засобів 6 1.1. Економічна сутність предмета дослідження 6 1.2. Нормативно-законодавча база з обліку основних засобів 13 Розділ ІІ. Характеристика підприємства, аналіз його виробничо-господарської діяльності за останні два роки, організація обліку 18 2.1. Характеристика підприємства ДП ПАТ «ххх» БКК 18 2.2. Організація обліку на підприємстві ДП ПАТ «ххх» БКК 21 2.3. Виклад облікової політики підприємства ДП ПАТ «ххх» БКК 25 Розділ ІІІ. Фінансовий облік основних засобів 27 3.1. Документування операцій з обліку основних засобів на підприємстві ДП ПАТ «ххх» БКК 27 3.2. Синтетичний облік основних засобів на підприємстві ДП ПАТ «ххх» БКК 33 3.3. Взаємозв’язок обліку основних засобів з фінансовою звітністю 39 Висновки 45 Список використаних джерел 49 Додатки 56

 4. ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ.ВПЛИВ ЗМІН ВАЛЮТНИХ КУРСІВ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО П(С)БО 21
  ВСТУП 3 1. ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ 5 2. МЕТОДИКА ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ 13 3. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ПОКАЗНИКІВ 18 ВИСНОВОК 28 ЛІТЕРАТУРА 29 Метою дослідження даної теми є виявлення можливостей покращення ведення бухгалтерського обліку валютних операцій, виявлення недоліків щодо ведення обліку на підприємстві та розробка пропозицій щодо удосконалення обліку, контролю та аналізу валютних операцій. Інформаційною базою дослідження послужила організація ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та стан внутрішньогосподарського контролю за діяльністю підприємства. Провести дослідження даної теми нам допомогли діючі законодавчі акти, інструктивні матеріали, публікації різного рівня, матеріали науково-дослідницьких установ. При досліджені даної теми використовувались наступні методичні прийоми: загальнонаукові (аналіз та синтез, індукція та дедукція, аналогія та моделювання, системний аналіз), власні методичні прийоми, органолептичні (інвентаризація, контрольні заміри робіт, вибіркові та суцільні спостереження), розрахунково-аналітичні (економічний аналіз, статистичні розрахунки, економіко-математичні методи), документальні (дослідження документів, камеральні перевірки, нормативно-правове регулювання), узагальнення результатів дослідження (групування недоліків, документування результатів), прийняття рішень. Об’єктом дослідження нашої теми є облік, контроль та аналіз валютних операцій. Практична цінність роботи полягає в розробці пропозицій по удосконаленню ведення бухгалтерського обліку на досліджувальному підприємстві, пропозицій по удосконаленню внутрішньогосподарського контролою за діяльністю підприємства.

 5. Система планування інновацій на підприємствах харчової промисловості
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙ 5 1.1. Інноваційний розвиток як пріоритет економічної політики 5 1.2. Стимулювання інноваційного розвитку України 10 1.3. Тенденції розвитку харчової промисловості в Україні 13 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ПРИКЛАДІ ФГ “Назва” 19 2.1. Загальна характеристика підприємства 19 2.2. Практика інноваційної діяльності харчового підприємства 23 2.3. Ефективність інноваційної діяльності харчового підприємства 25 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 28 3.1. Інноваційно-технологічні фактори підвищення урожайності та перспектива розвитку виробництва цукрових буряків у ФГ „Назва” 28 3.2. Інноваційно-технологічна модернізація як процес переходу до інноваційної моделі розвитку підприємств харчової промисловості 34 3.3. Інноваційна діяльність вітчизняних підприємств харчової промисловості як фактор забезпечення конкурентних переваг 37 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45-47

 6. Аналіз асортименту і структури продукції на підприємствах харчової промисловості
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 5 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ АСОРТИМЕНТУ І СТРУКТУРИ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 13 2.1. Поняття асортименту і структури продукції в економічному аналізі 13 2.2. Економічний аналіз асортименту і структури продукції 15 2.3. Економічний аналіз розширення й оновлення асортименту 17 РОЗДІЛ 3. АНАЛІТИЧНІ РОЗРАХУНКИ НА МАТЕРІАЛАХ ПІДПРИЄМСТВА 20 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30 ДОДАТКИ 32

 7. Аналіз використання робочого часу на підприємствах харчової промисловості
  ВСТУП 3 1. Характеристика підприємства ВАТ «Назва» 5 2. Методичні засади забезпечення бази для обліку робочого часу та аналізу його втрат 14 3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів в кулінарному виробництві ВАТ «Назва» 21 ВИСНОВКИ 32 Список використаних джерел 34

 8. Аналіз використання робочого часу на підприємствах харчової промисловості
  Вступ 4 1. Техніко-економічна характеристика підприємства 6 2. Методичні основи економічного аналізу використання робочого часу 12 3. Аналіз використання робочого часу на підприємстві 15 Висновки 23 Список використаних джерел 25 Додатки 27

 9. Аудит фінансових зобов’язань на підприємствах харчової промисловості
  Вступ 3 1. Загально - теоретичний питання аудиту фінансових зобов’язань 5 1.1. Економічна сутність аудиту фінансових зобов’язань 5 1.2. Огляд законодавчої бази інформації аудиту з обліку аналізу і аудиту фінансових зобов’язань 13 2. Методи аудиту фінансових зобов’язань 17 2.1. Завдання аудиту фінансових зобов’язань 17 2.2. Джерела отримання інформації аудиту фінансових зобов’язань 18 2.3. Ризик 26 2.4. Послідовність здійснення аудиту фінансових зобов’язань 30 3. Аудит фінансових зобов’язань на підприємстві ТОВ „назва” 32 3.1. Характеристика підприємства ТОВ „назва” 32 3.2. Організація аудиту на підприємстві 36 Висновки і пропозиції 41 Список використаної літератури 44 Додатки 46-53

 10. Фактори впливу на попит інновацій на підприємствах харчової промисловості
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОПИТУ НА РИНКУ ІННОВАЦІЙ 7 1.1. Сутність, неоднозначність поняття „інновація”, характеристика інвестиційних проектів 7 1.2. Сутність попиту на ринку інновацій 9 1.3. Інноваційна діяльність і її вплив на економічний розвиток країн 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НОВОВВЕДЕННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 13 2.1. Структура інноваційного потенціалу підприємства 13 2.2. Фактори впливу на попит інновацій на підприємстві 17 2.3. Стан виробництва та ефективність науково-технічних розробок у тваринницькій галузі підприємства 20 2.4. Ефективність існуючої системи управління інноваційною діяльністю на підприємстві 21 РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ 25 3.1. Визначення та обґрунтування потреб у м’ясних виробах 25 3.2. Вибір стратегії інноваційної діяльності 26 3.3. Комплексне забезпечення інноваційної діяльності підприємства 28 3.4. Методи стимулювання інноваційної діяльності підприємства 30 3.5. Оцінка ефективності впровадження інновацій в підприємстві 33 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39 ДОДАТКИ 42

 11. Аналіз ритмічності і сезонності виробництв продукції на підприємствах харчової промисловості
  Вступ 3 1. Теоретично-методологічні основи дослідження ритмічності і сезонності виробництва продукції 6 1.1. Аналіз ритмічності виробництва 6 1.2. Модель аналізу впливу факторів сезонності 11 1.3. Екстраполяція на основі індексу сезонності 15 2. Аналіз впливу рівномірності та сезонності на ефективність діяльності ВАТ «Назва» 18 2.1. Загальні відомості про підприємство 18 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 21 2.3. Аналіз впливу ритмічності та сезонності на ефективність діяльності підприємства 24 3. Напрями вдосконалення діяльності цукробурякового комплексу України 27 3.1. Механізми відродження та розвитку цукробурякового комплексу України 27 3.2. Напрями розширення асортименту продукції на цукрових заводах 31 Висновок 36 Література 40 Додаток. Фінансова звітність ВАТ “ Назва» за 2009 р. 44

 12. Аналіз використання робочого часу на підприємствах харчової промисловості (на прикладі)
  1. Вступ 3 2. Коротка техніко-економічна характеристика підприємства 8 3. Методичні основи аналізу використання робочого часу 14 4. Аналітичні розрахунки за матеріалами підприємства 21 5. Висновки з економічного аналізу 29 Список використаної літератури 31 Додатки 33

 13. Аналіз забезпечення основними засобами, їх структури і руху на підприємствах харчової промисловості
  Вступ 3 1. Техніко-еконмоічна характеристика підприємства 5 2. Методичні аспекти економічого аналізу забезпеченості, структури та руху основних засобів підприємства 20 3. Аналіз забезпеченості основними засоби, їх структури та руху АТ «ххх» 34 4. Висновки і рекомендації 44 Список використаної літератури 47 Додатки 50

 14. Аналіз забезпечення основними фондами, їх структури і руху на підприємствах харчової промисловості
  Вступ 3 1. Теоретичні і методологічні засади формування основних фондів підприємств на сучасному етапі розвитку економіки 6 1.1. Поняття основних фондів та їх структура 6 1.2. Роль основних фондів в діяльності підприємства 9 1.3. Оцінка вартості основних фондів 15 2. Аналіз забезпечення основними фондами, їх структури і руху ВАТ «Назва» 18 2.1. Загальні відомості про підприємство 18 2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 22 2.3. Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства 25 3. Напрями вдосконалення динаміки та структури основних фондів підприємства 29 3.1. Оновлення основних фондів як засіб забезпечення конкурентоспроможності підприємства 29 3.2. Основні фонди як головний чинник інноваційного розвитку 30 Висновок 36 Література 39 Додаток. Фінансова звітність за 2009 р. 42

 15. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ)
  Вступ 3 Розділ 1. Техніко-економічна характеристика підприємства 5 1.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 5 1.2 Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства 10 1.3 Діагностика банкрутства підприємства 15 1.4 Економічна сутність основних фондів 28 Розділ 2. Аналіз ефективності використання основних фондів ЗАТ „Фудс Компані” 32 2.1 Аналіз основних показників ефективності використання виробничих фондів підприємства 32 2.2 Резерви підвищення ефективності використовування основних засобів харчової галузі промисловості 39 Висновки 48 Список використаної літератури 50 Додатки 52-60 Основна мета даної роботи полягає у дослідженні ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості. Об`єкт дослідження – ефективність виробництва на підприємствах харчової промисловості у сучасних умовах. Предмет дослідження – аналіз ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства харчової промисловості. Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження. Основна частина присвячена дослідженню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати дослідження.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua