Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Страхова справа (ID:22306)
| Размер: 28 кб. | Объем: 12 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 18.04.2011 |
СодержаниеВаріант С-6.
Вихідні дані:
Таблиця №1
Р, млн. грн. ФУ, млн. грн. Уф1 , % Уф2, млн. грн ФУ1, млн., грн.
115 0.86 2.5 2.6 2.5

Таблиця №2
ФУ2 , тыс.,
грн. Бф , % Сим1 , грн. Сим2 ,грн. К%,
5750 2.5 21000 22900 72

Таблиця №3
Дстр, грн. Сущ, грн.
П1, грн. К1 К2
5800 12850 31000 0,5 0,5

Таблиця № 4
Np, грн. М%, В, грн.
Сm, грн.
n’, шт.
6 42 2850 5850 170
Таблиця №5
M, шт. Р, грн N, коп. H(%), Кв, грн.
155 12850 11.5 36 27
Таблиця №6
Кд, шт. Вср, грн. Сср, Грн. Тн, коп. Нв, коп.
270 2800 34000 0.27 0,71
Таблиця №7
Но, % Д1, шт. Д2, шт Тст1, коп. Тст2, коп.
Д , грн.
З, грн.
68 1800 850 0,028 0,048 21800 158000
Таблиця №8

n, грн.
С, грн.
С1, млн.грн.
С2 , млн.грн С3, млн.грн.

800 3500 135 175 215
Таблиця №9

Усу, т. грн.

Н1, ед.

Н2, ед.

Р1, %
Р2, %.
Ркв, %

115 35 44 20 23 25
1. Визначити, чи виплачується передбачена договором страхування умовна франшиза. Страхова сума дорівнює Р = 115 млн.грн. Фактичний збиток буде Фу = 0,86 млн.грн. Договором страхування передбачена умовна франшиза Уф1 «вільно від 2,5%».
2. Визначити, чи виплачується передбачена договором страхування умовна франшиза. Фактичний збиток (в млн. гривень) буде Фу1 = 2,5. Договором страхування передбачена умовна франшиза Уф2 = 2,6 млн.грн. «Вільно від 2,6 млн. грн.».
3. Визначити розмір страхового відшкодування. За договором страхування передбачена безумовна франшиза в розмірі Бф = 2,5% від суми збитку. Фактичний збиток (в тисячах гривень) буде Фу2 = 5750 млн. грн.
4. Розрахувати суму збитку, який підлягає відшкодуванню за системою пропорційного страхового забезпечення. Вартість застрахованого майна становить (в гривнях) См1 = 21000 грн. Організація застрахувала майно на К = 72%.

5. Розрахувати страхове забезпечення за системою першого ризику. Вартість майна (в гривнях) становить См2 = 22900. Договір страхування був укладений на Дстр = 5800, (у гривнях) . Сума збитку (в гривнях), нанесеного пожежею, була визначена в Сущ = 12850.
6. Розрахувати розмір частини страхової премії, яка повертається у разі дострокового розірвання договору, якщо заданий коефіцієнт К1 = 0,5, що враховує минулий термін дії договору на момент його розірвання, і премія П1 = 31000 з розрахунку на рік за початковою сумою.
7. Розрахувати розмір страхової премії по додатковому страхуванню, якщо початкова сума, що дорівнює П1 = 31000 грн., збільшена на М = 42 відсотків. Задано коефіцієнт К2 = 0,5, що враховує термін з моменту зменшення страхової суми до моменту закінчення договору страхування.
8. Розрахувати показники страхової статистики: збитковість страхової суми У; коефіцієнт збитковості Ку; норму збитковості Ну; вагу ризику ТР; коефіцієнт ваги ризику Ту. Під час виконання розрахунків слід використовувати такі показники: суми виплаченого страхового відшкодування В = 2850 грн; страхову суму, що доводиться на
ушкоджений об'єкт Ст = 5850 грн.; страхову суму всіх об'єктів страхування С; число об'єктів страхування п = 170; число потерпілих об'єктів М = 155; суму зібраних страхових внесків Р = 12850.
9. Розрахувати брутто-ставку ВбP, якщо відомий розмір нетто-ставки N = 11,5 коп. питома вага навантаження Н = 36 відсотків у нетто-ставці.
10. Розрахувати нетто-ставку Тн, якщо відома кількість виплат Кв = 27 за період (рік), кількість укладених договорів Кд = 270 у даному році, середня виплата на один договір Вср = 2800, середня страхова сума на один договір Сср = 34000.
11. Розрахувати брутто-ставку Тбр, якщо відома нетто-ставка Тн = 0,27, навантаження на ведення справи Нв = 0,71 і частка статей навантаження Н0 = 68%, що закладаються у відсотках до нетто-ставки.
12. Використовуючи коефіцієнт Коньшина, необхідно вибрати найбільше фінансово стійку страхову операцію, якщо по страховій операції А кількість договорів страхування Д1 = 1800, середня тарифна ставка (в гривнях) Tст1 = 0,028 з однієї гривні страхової суми, а по страховій операції Б кількість договорів страхування – Д2 = 850, а середня тарифна ставка - Тст2 = 0,048.
13. Розрахувати коефіцієнт фінансової усталеності страхового фонду Кф, якщо відома сума доходів страховика Д = 21800 за тарифний період, сума коштів у запасних фондах З = 158000, і сума витрат страховика за тарифний період n = 800.
14. Портфель страховика вміщує три групи ризиків на суми (в тисячах гривень) С1 = 135, С2 = 175 і С3 = 215. Рівень власної участі страховика становить Усу = 115 тис. грн. У перестрахування передана квота, яка дорівнює Ркв = 25 відсотків. Визначити суми, що одержав перестраховик у кожній групі ризиків, суми, що визначають власну участь цедента в групах, а також зробити висновки щодо ризиків у кожній групі на основі квоти, яка передана до перестрахування.
15. Є два варіанти вкладення капіталу. За першим варіантом капітал робить за рік Н1 = 35 оборотів, а рентабельність виробленого і реалізованого товару буде Р1 = 20 відсотків. За другим варіантом капітал робить за рік Н2 = 44 оборотів, рентабельність виробленого і реалізованого товару - Р2 = 23 відсотків. Обгрунтувати вибір ефективного варіанта вкладення капіталу.
Литература1. Закон України “Про страхування”. 2. Абрамов В. Ю. Страхование: теория и практика / В. Ю. Абрамов. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 505 с. 3. Бігдаш В. Д. Страхування: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В. Д. Бігдаш. – К.: МАУП, 2006. – 448 с. 4. Горбач Л. М. Страхова справа: навч. посібник / Л. М. Горбач. - 2-ге вид., виправл. - К.: Кондор, 2009. - 252 с. 5. Страхові послуги: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Т. М.Артюх, О. О. Гаманкова, Т. Д. Кривошлик [та ін.] ; за заг. ред. Т. М. Артюх; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – 2-ге вид., доповн. та переробл. – К. : КНЕУ, 2009. – 147 с. 6. Ткаченко Н. В. Страхування: навч. посібник для самост. роботи студентів / Н. В. Ткаченко. - К.: Ліра-К, 2007. - 376 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Страхова справа
  1. Поняття про терміни: страховий агент, страховий брокер, страхове поле, страховий портфель, страхове агентство. 3 2. Права і обов’язки страховика при страхуванні майна підприємств. 6 3. Страхування ризиків засновника. Об’єм відповідальності страховика. 12 Задача. 16 Підприємство застрахувало групу осіб на суму 10500грн. Платіж внесено разово і повністю з умовою участі страховика в прибутку страховика, що має вираження в нарахуванні 12% річних від обсягу внесеної суми і строку використання коштів страховиком. Нарахування річних проводиться наступним чином: з 1по3 місяці 0,25%, з 4 по 6 - 0,5%, 7- 0,75%, 8 і 9 - 1%, 10 і 11 - 2%, і 12 -3%. Яку виплату отримає клієнт, якщо договір страхування розірваний по закінченню 1 місяця, враховуючі що при достроковому припиненні договору до 3-х місяців клієнт втрачає право на участь в прибутку. Список використаної літератури 17

 2. Страхова справа
  1. Законодавчі та нормативні акти, що регулюють страхову діяльність в Україні 3 2. Використання прибутку страхової компанії 7 3. Виплата страхового відшкодування і його відмінність від виплати страхової суми 11 4. Управління (комітет) у справах нагляду за страховою діяльністю. Завдання та функції, права. 13 5. Обов’язкові умови ліцензування видів страхування 16 Список використаної літератури: 20

 3. Страхова справа у розвинених країнах світу
  1. Страхова справа у розвинених країнах світу 2. Література

 4. Страхова медицина
  Вступ 3 1. Система охорони здоров’я, її мета та завдання 4 2. Типи системи охорони здоров’я 7 3. Реформа системи охорони здоров’я 11 Висновки 17 Практичне завдання 20 Обґрунтувати напрями зміни статусу медичних організацій в Україні. Наведені далі твердження є базовими інституційними відмінностями між прибутковими і неприбутковими постачальниками медичних послуг, за винятком одного. Охарактеризуйте кожне з наведених тверджень. А. Початковий капітал для прибуткових організацій забезпечується продажем цінних паперів тоді, коли субсидії використовуються як початковий капітал для неприбуткових організацій. Б. Неприбуткові організації зазвичай можуть запропонувати більше видів товарів і послуг, ніж надають. В. Прибуткові організації можуть виплачувати і розподіляти прибутки, а неприбуткові не можуть. Г. Прибуткові організації можуть продаватися чи ліквідовуватися, а неприбуткові дуже важко продати. Д. Неприбуткові організації звільняються від окремих видів податків і можуть бути вибрані для отримання урядових субсидій. Список використаної літератури 23

 5. Страхова медицина
  Вступ 3 1. Особливості соціального медичного страхування 3 2. Права споживачів при соціальному медичному страхуванні 7 Висновки 15 Практичне завдання 17 Удосконалити забезпечення ліками соціально незахищених груп населення на рівні первинної медичної допомоги. Кількість мешканців району обслуговування поліклініки —35 тис., що за віковим показником характеризуються як люди переважно похилого віку (28 %). Ця категорія громадян за існуючими нормативними документами має право на пільгове та безоплатне отримання лікарських засобів в аптеці. Річне бюджетне фінансування цієї статті видатків становить 100 тис. грн, що на 14 % забезпечує потреби всіх пільгових категорій (інваліди, діти віком до трьох років та ін.). Перед керівником закладу охорони здоров’я постали такі проблеми: А. За умов обмеженого фінансування процес призначення та отримання ліків створює негативний імідж поліклініці та соціальне напруження серед мешканців району. Б. Це призводить до такого: • невиправданого відвідування лікарів у поліклініці з метою отримання пільгового рецепта; • активного накопичення непотрібної кількості ліків вдома, • формування конфліктних ситуацій з аптеками, які змушені забезпечувати ліками населення, але не отримують коштів за надані послуги. Запропонуйте варіанти управлінських рішень з метою розв’язання наведених проблем. Список використаної літератури 19

 6. Добровільна страхова медицина
  Вступ 3 Добровільна страхова медицина 3 Висновок 9 Література 10

 7. Добровільна страхова медицина
  Вступ 3 Добровільна страхова медицина 3 Висновок 9 Література 10

 8. Митна справа
  1. Митна територія та митний кордон України 3 2. Нетарифні засоби регулювання митною справою 8 3. Митне забезпечення та його види 13 Список використаної літератури 18

 9. Митна справа кр
  Вимоги до оформлення документації при переміщенні товарів та інших предметів через митний кордон України. 3 Задачі 10 Задача 1. Функція попиту на відеомагнітофони в країні Qd=5000-5Р. Функція пропозиції цього товару вітчизняними виробниками Qs=4+0,2Р. Припустимо, що ціна встановилась на рівні менше рівноважного на 10 одиниць. Уряд вводить специфічні митні тарифи на імпортні магнітофони в розмірі 5 грошових одиниць. Розрахуйте та представте графічно вплив митного тарифу: а) на добробут споживачів; б) доходи виробників товару у цій країні; в) державний бюджет; г) добробут країни в цілому. Задача 2. Завдання на розрахунок фактичного рівня захисного тарифу: при вільній торгівлі кожний долар вартості одиниці продукції в машинобудуванні розподіляється таким чином: 40 % — додана вартість; 15 % — кольорові метали; 45 % — інші матеріали. Припустимо, що імпорт продукції машинобудування оподатковується адвалорним митом у розмірі 33 %, а імпорт кольорових металів в розмірі 27 %. Покажіть розподіл нової вартості одиниці продукції, яка враховує тариф і розрахуйте норму фактичного рівня захисного тарифу. Задача 3. Визначити всі необхідні платежі та чистий прибуток підприємця від здійснення зовнішньоторговельної операції. Ціна товару з заводу – 10000 євро, вартість транспортування - 3500 євро, страхування - 2500 євро. Курс на день здійснення угоди EUR/UAH - 6,8. Вартість митної процедури - 0,2%, мито - 13%, акцизний збір - 7%, ПДВ - 20%, рентабельність - 17%, внутрішні витрати - 3000 грн. податок на прибуток - 30%. Список використаних джерел 14

 10. Митна справа
  ВСТУП 3 1. Єдиний митний тариф України 4 2. Обкладання митом товарів при перетині кордону країни 7 3. Митна вартість 10 ВИСНОВКИ 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14

 11. Митна справа
  Задача 1. 2 Зробити розрахунок платежів для пасажирського автобусу «DAF», що був в користуванні більше 2 років, з дизельним двигуном об'ємом 2500 см3 . Вартість за рахунком-фактурою - 21 000 DM (дойчмарки перевести в гривні). Вартість за висновком експерта - 51 574 грн. Ставка мита - 22 %. (курс валют: 1 дол. США - 4,64 грн; 1 DM - 2,44 грн; 1 Євро - 4,78 грн.) Задача 2. 4 На адресу української фірми «Ласка» з Бельгії надійшов вантаж - консерви м'ясні. Митна вартість товару складає 17 525,10 грн. ставка мита - 15 %. Нарахувати ввізне мито. (курс валют: 1 дол. США - 4,64 грн; 1 DM - 2,44 грн; 1 Євро - 4,78 грн.) Література. 6

 12. Реферативна справа
  1) Методологія керування документаційними процесами 2 2) Основні ознаки та типові недоліки якісної письмової роботи науково-ділового та ділового характеру. 6 Практичні завдання . 13 Завдання 1. 13 Відтворіть організаційну структуру (відділи, підвідділи та інші підрозділи) підприємства, де Ви працюєте. Зазначте: загальну сферу діяльності підприємства; функції відділів, підвідділів та інших підрозділів; відповідність функціональних структурних підрозділів основним напрямкам діяльності. Завдання 2 14 Узагальніть локальну нормативну базу документування управлінської діяльності, констатуйте її наявність чи відсутність, відповідність сучасним вимогам, періодичність коригування, важелі впровадження. Опис локальної нормативної бази проілюструйте зразками або ж типовими формами відповідного локального документа. Завдання 3. 19 Доберіть уніфіковані форми організаційно-розпорядчої документації, які використовуються у Вашій організації. Встановіть, до якого підкласу Державного класифікатора управлінської документації вони належать. Оформіть Класифікатор уніфікованих форм установи . Завдання 4. 19 Складіть проект документного обстеження. Завдання 5. 22 Узагальніть порядок оформлення уніфікованих форм документів. Оформіть альбом уніфікованих форм. 1. Проаналізуйте нормативно-методичну базу певного підприємства, як от: - номенклатуру справ, зокрема її розділ, що включає документацію з управління кадрами; ... Завдання 6. 27 Проаналізуйте номенклатуру справ Вашого підприємства або окремого структурного підрозділу. Дайте оцінку ступеня її науковості та відповідності чинним Методичним рекомендаціям. Завдання 7. 27 Узагальніть порядок функціонування експертної комісії Вашої установи. Підтвердіть факт її функціонування Положениям про ЕК, Планом роботи ЕК, протоколом засідання. Завдання 8. 31 Узагальніть можливі шляхи раціоналізації документообігу Вашої установи. Опишіть та графічно підтвердіть рух окремих документів, зауважте на доцільності чи неодоцільності кожного етапу виконання документа, визначити оперативність проходження окремого документа через усю технологічну схему в установі. Завдання 9. 32 Узагальніть порядок роботи Вашої установи з конфіденційними документами. Підтвердить можливим переліком конфіденційної інформації та документів. Завдання 10. 35 Опишіть порядок роботи Вашої установи за зверненнями громадян, та з особистих питань. Завдання 11. 37 Підготувати план виступу керівника на діловій нараді та перелік необхідних документів, програму наради. Завдання 12. 40 Укладіть довідкову анотацію. Складіть план та відредагуйте текст рекомендаційної анотації. СПИСОК ВИКОРИСТАНОї ЛІТЕРАТУРИ 42

 13. Барна справа
  1. Назва і характеристика одного з коктейлів 3 2. Технологія приготування цього коктейлю 4 3. Назви і рецепти декількох коктейлів 5 Список використаної літератури 17

 14. Банківська справа
  1. Дайте огляд існуючих систем страхування та гарантування депозитів. 3 2. Яке значення мав федеральний резервний акт 1913 р. для реорганізації системи банкнотної емісії США? 8 3. Які особливості організації та діяльності комерційних банків Японії? 10 4. Організація діяльності та незалежність Європейського Центрального Банка 15 Список використаної літератури 18

 15. Митна справа України
  Вступ 3 Митна справа України 4 1. Поняття та структура митної справи України 4 2. Митна політика та цілі митної справи 6 3. Митне законодавство України. Митна справа на сучасному етапі 10 Висновок 18 Список літератури 20

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua