Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Екзаменаційний білет Внутрішньогосподарський контроль (ID:22424)
| Размер: 8 кб. | Объем: 6 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 18.04.2011 |
СодержаниеБілет № 7
1. Незалежна система внутрішньогосподарського контролю 3
2. Види і форми внутрішньогосподарчого контролю 4
3. Принципи внутрішньогосподарчого контролю 5

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Екзаменаційний білет з мікроекономіки
  1. Поведінка фірми у короткочасному і тривалому періодах 3 2. Практичне завдання 5 Крива попиту має вигляд: QD=70-2P; крива пропозиції має вигляд: Qs =10 +P. Знайти: 1) рівноважну ціну (Р*) і рівноважний об'єм (Q*) продажу товару; 2) яка кількість дефіциту або надлишку спостерігатиметься при ціні P1 =30? Змалюйте ситуацію графічно; яким буде дохід виробників при ринковій (рівноважній) ціні і об'ємі продажів? Література 6

 2. Екзаменаційний білет з Обліку в банку 1
  1. Поняття банківської системи, її елементи і властивості 2 Задача 2 3 Ставка за кредит – 42 % річних. Середній термін оборотності засобів в розрахунках з покупцем – 14 днів. Оплата продавцю документів на суму 2000 грн. У разі затримки в оплаті з покупця утримується пеня у розмірі 0,03%. Визначити: Суму, прийняту до оплати факторингу і пені від покупця у разі затримки в оплаті на 10 днів. Задача 3 4 Обов’язкова норма резервування дорівнює 20%. Комерційний банк додатково резервує ще 5% від загальної суми депозитів в якості надлишкових резервів. Депозитні внески дорівнюють 10 000 млн. грн. Яку максимальну величину коштів банк може надати у кредит? Поточно-модульний контроль з обліку у банках 5 Завдання 1 5 При залученні грошових коштів на тримісячний депозит в сумі 10000 грн. під ставку 45 % річних з щомісячним нарахуванням простих відсотків. Розрахувати дохід вкладника. Завдання 2 5 Структура товарного платіжного обороту для підприємства характеризується такими даними: Конфігурація розрахунків Рік Базисний Звітний Акцептна форма 60,0 62,0 Розрахунки платіжною довіреністю 30,0 29,0 Розрахунки чеками 5,0 6,0 Розрахунки по акредитивах 3,0 2,0 Інші форми розрахунків 2,0 1,0 Визначте абсолютні і відносні показники структурних змін форм розрахунків. Завдання 3 6 Маємо такі дані: Касові операції Значення Залишок внесків на початок року 250 Поступило внесків за рік 100 Видано внесків за рік 60 Залишок внесків на кінець року 290 Визначити: – Середній залишок внесків. – Обчислити середній час збереження внесків. – Розрахувати суму надходжень внесків. – Визначити коефіцієнт осідання внесків. Список використаної літератури 7

 3. Екзаменаційний білет з Бізнес-планування
  1. Аналіз покращення використання основних виробничих фондів у бізнес-плані 2. Наведіть приклад розрахунку бізнес-плану та прокоментуйте його

 4. Екзаменаційний білет з економіки підприємства
  Задача 5. Виробнича бригада токарів за розрахунковий місяць виконала роботу обсягом 1700 нормо-годин. Середній тарифний розряд робітників бригади дорівнює 3,5, планове завдання виконано на 108%. За виконання плану пе-редбачено премію в розмірі 14% від заробітку бригади, а за кожний відсоток перевиконання планового завдання - 4% заробітку. Визначити загальну суму місячного заробітку бригади, частку тарифного заробітку в сумі заробітної плати, якщо погодинні тарифні ставки робітників у межах 6-тирозрядної та-рифної сітки становлять відповідно 65, 72, 81, 90, 98, 110 коп. Задача 6. Виробниче підприємство досягнуло наступних показників своєї госпо-дарської діяльності: - обсяг реалізованої продукції - 300 тонн; - продажна ціна однієї тони - 1600грн.; - рівень рентабельності продукції - 31%; - рентабельність основного капіталу - 25%; - рентабельність оборотного капіталу - 18%. У розрахунковому році передбачається: збільшити обсяг реалізованої продукції і середньорічну вартість основних фондів відповідно на 13% та 6%; зменшити валові витрати на виготовлення і реалізацію 1т. продукції та обо-ротні кошти відповідно на 11% та 4,2%. Треба визначити рівень рентабель-ності продукції та виробництва у розрахунковому році і їх зміну у порівнянні із звітнім роком.

 5. Екзаменаційний білет з міжнародного менеджмента
  1.Страхування і державна підтримка експортних операцій міжнародних корпорацій. 3 2.Особливості торговельних операцій міжнародних корпорацій в Україні. 4 3.Міжнародний ринок інвестицій. 5 Список використаної літератури 7

 6. Екзаменаційний білет соціологія праці
  1. Суспільно-історичні та теоретичні передумови виникнення соціології праці 2. Сучасні концепції соціології праці: концепція постіндустріального суспільства та якості трудового життя

 7. Білет 1 задачи
  Завдання 1. Розрахувати індекс якості за наступними даними: зростання продуктивності праці = 7% економія від кожного проценту = 20грн. довго тривалість зростає на 20% економія від кожного проценту = 5% зростання надійності = 10% економія від кожного проценту = 10 грн. Завдання 2. Визначити % виконання плану за асортиментом продукції: Найменування виробу Од. виміру Оптова ціна, тис. грн. Випуск, шт. Випуск продукції в цінах Процент виконання плану План Факт План Факт Крани звичайні - 15 45 43 675 645 95,56 Крани спеціальні - 20 48 50 960 1000 104,17 Інша продукція Тис. грн. - 15 17 300 340 113,33 Всього 108 1 110 1935 1985 Завдання 3. Встановити вплив зміни вартості основних виробничих фондів на випуск продукції: Показники План Факт Відхилення Випуск продукції, тис. грн. 1800 1900 +100 Фондовіддача, грн. 2,5 1,9 -0,6 Основні виробничі фонди, тис.грн. 720 1000 +280

 8. Білет № 25 право
  Білет № 25. 1. Суть прав власності. 2. Види та сутність правил. 3. Суть, цілі держави у інституціональній основі.

 9. Білет з фінансів
  1. Лізинг як засіб кредитування підприємства, його види та визначення загальної суми платежу 2 2. Інвестиційні фонди і компанії, особливості їх діяльності на фінансовому ринку 5 3. Аналіз джерел формування майна (коштів) підприємства 7

 10. Економічна теорія білет 28
  1. Австрійська школа маржиналізму та розвиток теорій граничної корисності 3 2. Глобалізація як тенденція соціально-економічного розвитку 4 3. Валовий внутрішній продукт: особливості та методи розрахунку. Динаміка ВВП України за 2001-2006 роки 6 Список використаної літератури 9

 11. Бухгалтерський облік і аудит. БІЛЕТ №2
  1. Точка беззбитковості в умовах виробництва декількох видів продукції. 3 2. Склад фінансової звітності в зарубіжних країнах. 4 3. Перерозподілений прибуток, непокритий збиток та їх відображення у складі власного капіталу. 5 Список використаної літератури 9

 12. Облік у зарубіжних країнах БІЛЕТ №12
  1. Теоретичні питання 3 1.1. Розкриття інформації про основні засоби в фінансових звітностях 3 1.2. Розрахунок прибутку на акцію МСБО 33 9 2. Практичне завдання : 18 Вправа 18 Вкажіть, чи є наведені показники зменшення корисності зовнішніми і внутрішніми або зовсім не є ними відповідно до МСБО 36 :… Список використаних джерел 19

 13. КРЕДИТУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ
  Завдання. Ознайомтесь з матеріалами кредитної справи 2—3 підприємств за минулий рік і складіть звіт, в якому вкажіть: – назву юридичної або фізичної особи, що зверталася до банку за кредитом; – перелік документів, доданих позичальником банкові; – суму кредиту і відсоткову ставку, що запитувалися і були прийняті, причини розбіжностей; – термін, на який запитувалася позичка, та на який фактично була видана, причини розбіжностей; – своєчасність чи несвоєчасність повернення позички. Вказати заходи з боку банку щодо примусового стягнення позички і в чому полягають причини такого явища, якщо повернення кредиту несвоєчасне; – цільове призначення позички; – форму забезпечення повернення позички; – оцінку кредитоспроможності позичальника. Подати висновки, зроблені працівниками банку після розгляду кредитних заявок відповідних клієнтів, а також вашу оцінку цих висновків, тобто Ваші вирішення питання за даними кредитних заявок. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 14. Контроль і ревізія
  1. Порядок виборів, права і обов’язки ревізійних комісій с. г. підприємств 3 2. Інвентаризація готівки в касі (додати акт інвентаризації касової наявності) 5 3. Контроль умов зберігання та збереження матеріальних ресурсів 8 4. Перевірка стану бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці 10 5. Контроль і ревізія капітальних інвестицій 12 Задача. 14 На підприємстві встановлені такі розцінки за продукцію: за 1 ц молока - 3,02 грн. за 1 гол. приплоду - 12 грн. У березні фактично надоєно доярками 51 ц молока і одержано 6 гол. приплоду. Основна доярка працювала 26 днів, а підмінна - 5 днів. Перевірити правильність нарахування оплати праці за березень основній та підмінній доярці. Основній доярці нараховану 192,00 грн., підмінній-58,68 грн. Список використаної літератури. 15

 15. Контроль і ревізія
  Завдання №17 3 За допомогою інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на за¬водських складах № 2 і 5 встановлено факт псування матеріалів під час збері¬гання на загальну суму 5675 грн., у тому числі у завідувача складу №2 В.І. Кова¬ленко - 3820 грн., завідувача складу №5 С.А. Рогожина - 1855 грн. Матеріально відповідальні особи відмовились відшкодувати вартість заподіяного збитку від псування матеріалів, після чого адміністрація об'єднання подала на них цив¬ільний позов. У результаті розгляду цивільного позову районний народний суд відмовив його задовольнити через відсутність необхідних умов для забезпечення зберігання товарно-матеріальних цінностей. На підставі рішення суду бухгалтерія списала суму псування матеріалів за рахунок об'єднання. Збитки в бухгалтерському обліку відображені в складі матеріальних витрат. Визначити характер порушення і сформулювати запис до відповідного розділу акту ревізії. Завдання №18 6 На балансі підприємства на 01.01.01 р. наявні такі транспортні засоби: 1) трактор колісний — 1 шт. (об'єм циліндра - 7500 см3); 2) легкові автомобілі - 3 шт. (об'єм циліндра - 1400, 1900, 2600 см3); 3) вантажний автомобіль - 1 шт. (об'єм циліндра - 8500см3); 4) автобуси - 2 шт. (об'єм циліндра - 6000, 7000 см3); 5) яхта - 1 шт. (довжина корпусу - 10м); 6) човен моторний - 1 шт. ( довжина корпусу 6 м). Визначити податок з власника транспортних засобів. Розрахувати штрафні санкції за зниження суми податку в розмірі 1/3 нарахованої суми. Річна обліко¬ва ставка НБУ - 81 %. Строк несплати - 16 днів. Вказати строк сплати податку і подання розрахунку. Завдання №20 9 За звітний період (місяць) на підприємстві були зроблені виплати робітникам: основна і допоміжна заробітна плата - 18 тис. грн.; матеріальна допомога - 5 тис. грн.; премії та інші винагороди - 12 тис. грн.; за відрядним договором - 15 тис. грн. Визначити збір в фонди Пенсійний, соціального страхування, зайнятості. Розрахувати штрафні санкції за зниження суми податку в розмірі 1/2 нарахова¬ної суми. Строк несплати - 19 днів. Вказати строк сплати податку і подання розрахунку. Річна облікова ставка НБУ - 80 %. Список використаної літератури. 12

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua