Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз і оцінка внутрішніх сильних та слабких сторін підприємства (застосування SWOT-аналізу) (ID:22554)
| Размер: 310 кб. | Объем: 41 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ФІРМИ 5
1.1. Поняття внутрішнього середовища фірми 5
1.2. Методичні основи проведення аналізу стану внутрішнього середовища 8
1.3. Побудова матриці SWOT 15
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАТ «ххх» ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОВЕДЕННЯ SWOT-АНАЛІЗУ 20
2.1. Коротка характеристика діяльності підприємства 20
2.2. Огляд ринку підприємства 23
2.3. Оцінка внутрішнього середовища ЗАТ «ххх» за допомогою проведення SWOT-аналізу 25
РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ ШЛЯХІВ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ЗАТ «ххх» НА РИНКУ 30
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38
ДОДАТКИ 40

Литература1. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 2005. – 519 с. 2. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 804 с. 3. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и тактика фирмы. – М.: Финстатинформ, 2005. 4. Багиев Г.Л. Методы получения и обработки маркетинговой информации. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2008. 5. Баранчеев В. Стратегический анализ: технология, инструменты, организация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.management.com.ua/strategy/str037.html 6. Бідняк Н.М. Організація управління: Навч. Посібн. – К.: А.С.К., 2003. – 176 с. 7. Благоев В. Маркетинг в определениях и примерах: Пер. с болгарского и предисловие д.э.н., проф. А.М.Немчина. – СПб.: Научный центр "Корпорации двадцатый трест", 2003. 8. Близнюк С.В. Стратегічний маркетинг торговельної фірми: Методичні і організаційні аспекти управління. – К.: Логос, 2004. – 150 с. 9. Богачев В.Ф., Кабаков В.С., Ходачек А.М. Стратегия малого предпринимательства. – СПб.: Корвус, 2005. 10. Богдан О.І. Стратегічне планування на підприємствах інформаційно-технічного обслуговування: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Дніпропетровський ун-т економіки та права. – Д., 2003. – 18 с. 11. Болотов С.П. Разработка стратегии предприятия: Учеб. пособие. – С.: СГУ, 2004. 12. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. – М.: Интерэксперт, Экономика, 2005. 13. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління. – К.: ЦУЛ, 2003. – 395 с. 14. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. – М.: Экономика, 2003. – 314 с. 15. Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Гардарики, 2003. – 292 с. 16. Володькина М.В. Стратегический менеджмент. – К.: Знання-Прес, 2002. – 149 с. 17. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы: Учеб. / Пер. с датского А.Н. Чеканского, О.В. Рождественского. – М.: Высш. шк., 2004. 18. Гавриш О.М. Стратегічне планування діяльності підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Українська держ. академія залізничного транспорту. – Х., 2005. – 20 с. 19. Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление. – М.: Омега-Л, 2004. – 472 с. 20. Герчикова И.Н. Маркетинг: организация, технология. – М. Высшая школа, 2004. 21. Голубков Е. П. Маркетинг: стратегия, планы, структуры. – М.: Дело, 2005. 22. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента. – Т.: ТРТУ, 2005. 23. Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент. – Т.: ТРТУ, 2005. 24. Горькова Т.Ю., Третьякова В.А. Стратегия предпринимательства. – СПб.: Знание, 2002. 25. Градов А.П. Маркетинг как стратегия предпринимательской деятельности. Л.: ЛПИ, 2001. 26. Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. УПРАВЛІНСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН ОРГАНІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
  УПРАВЛІНСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН ОРГАНІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ Сильні та слабкі сторони організації Матриця SWOT-аналізу Література

 2. Наведіть результати дослідження сильних сторін туристичної організації для досягнення окреслених цілей за планом
  1. Загальна характеристика організації 3 2. Реалізація функцій менеджменту 11 3. Прийняття управлінських рішень 26 Література 32 на прикладі

 3. ВНУТРІШНЬО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА МЕТОДИКИ РОЗРОБКИ ТА УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ЦІН
  Вступ 3 1. Формування ціни у внутрішньоекономічному механізмі підприємства 6 1.1. Сутність внутрішньогосподарського ринку 6 1.2. Принципи формування внутрішньогосподарських цін 10 1.3. Методи встановлення внутрішньогосподарських цін 17 2. Аналіз формування внутрішніх цін на ВАТ «Назва» 26 2.1. Загальні відомості про підприємство 26 2.2. Торгівельна марка «Назва» на ринку морозива в Україні 28 2.3. Процес ціноутворення на підприємстві 32 3. Вдосконалення методики встановлення внутрішніх цін на підприємствах молочної промисловості 36 Висновки 43 Література 46 Додаток. Фінансова звітність ВАТ «Назва» за 2007 р. 49

 4. Аналіз потреб та областей застосування системного аналізу
  27. Аналіз потреб та областей застосування системного аналізу 3 69. Поняття моделі та основні етапи її побудови 8 94. Суть метода «дерева цілей» та особливості його застосування при прийнятті рішень 12 ЛІТЕРАТУРА 17

 5. Оцінка результатів фінансової діяльності і рекомендації по аналізу фінансового стану підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні засади економічного і фінансового аналізу підприємства 4 2. Оцінка результатів фінансової діяльності підприємства 11 2.1. Техніко-економічна характеристика ПТФ “Солар” 11 2.2. Аналіз фінансових результатів, прибутку та рентабельності 12 2.3. Аналіз майна підприємства та його джерел 16 2.4. Аналіз фінансового стану підприємства 20 3. Розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства 27 Висновки 30 Список використаної літератури 33

 6. Система та методи аналізу прибутку та прибуткової діяльності підприємства. Оцінка достатності прибутку підприємства
  Система та методи аналізу прибутку та прибуткової діяльності підприємства. Оцінка достатності прибутку підприємства. Список використаної літератури.

 7. Системи та методи аналізу прибутку та прибуткової діяльності підприємства. Оцінка достатності прибутку підприємства
  Вступ 3 1. Системи та методи аналізу прибутку та прибуткової діяльності підприємства. Оцінка достатності прибутку підприємства. 4 Висновок 9 Список використаної літератури 10

 8. Оцінка можливості удосконалення організації обліку, аналізу й аудиту готівкових розрахунків підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Економічна сутність грошового обліку і розрахунків та їх нормативно-правове регулювання 6 1.1. Характеристика касових операцій 6 1.2. Нормативне - правове регулювання касових операцій 18 1.3. Характеристика підприємства ВАТ „ПОЛОНИНА” 23 Розділ 2. Облік готівкових розрахунків підприємства 27 2.1. Організація обліку касових операцій 27 2.2. Первинний облік касових операцій 35 2.3. Аналітичний і синтетичний облік касових операцій 42 2.5. Особливості обліку касових операцій в умовах використання комп'ютерної техніки 45 Розділ 3. Аналіз діяльності підприємства та готівкових розрахунків 51 3.1. Аналіз основних економічних показників підприємства ВАТ „ПОЛОНИНА” 51 3.1. Методичні прийоми проведення аналізу готівкових розрахунків 57 3.2. Аналіз надходження грошових коштів в касу 71 3.3. Аналіз цільового використання готівкових грошових коштів 76 3.4. Узагальнення результатів аналізу та шляхи покращення аналітичної роботи 82 3.5. Аудит готівкових розрахунків підприємства 89 Висновки 98 Список використаних джерел 103 Додатки 109

 9. Оцінка стану динаміки економічного потенціалу підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства
  ВСТУП 3 1. Необхідність та значення оцінки фінансового стану підприємства. 4 2. Оцінка стану динаміки економічного потенціалу підприємства. 7 3. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 11 ВИСНОВОК 13 Список літератури 14

 10. Аналіз, динаміка, структура, джерела формування та оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства (розрахункова робота на прикладі підприємства)
  В С Т У П 3 1. Техніко-економічна характеристика діяльності підприємства 5 2. Оцінки стану, структури й ефективності використання оборотних активів підприємства 11 3. Аналіз ефективності використання грошових активів підприємства 16 4. Аналіз дебіторської заборгованості 20 5.Оцінка ефективності управління виробничими запасами підприємства 23 6. Аналіз джерел формування оборотних активів підприємства 26 Висновки 31 Література 33

 11. Аналіз і оцінка інноваційної діяльності підприємства
  Вступ 3 1. Сутність і структура інноваційної діяльності 3 2. Аналіз ефективності інноваційної діяльності 7 3. Оптимізація управління економічною ефективністю інноваційних проектів на різних стадіях його розробки 10 Висновок 17 Література 19 Індивідуальні завдання 20 Завдання 1 За наведеними даними в табл..1 і 2 завершити складання агрегованого бухгалтерського балансу, при цьому необхідно визначити власний капітал (рядок 380) за формулою Активи = Власний капітал + Зобов’язання. Таблиця 1 Варіант Статті бухгалтерського балансу станом на початок року 100 210 230 500 530 540 1 2 3 4 5 6 15 22124 17800 424 10510 6500 18539 Таблиця 2 (тис. грн ) Варіант Статті бухгалтерського балансу станом на кінець року 100 210 230 500 530 540 № 1 2 3 4 5 6 15 33926 17107 620 5041 14248 18528 Необхідно: Провести аналіз фінансового стану підприємства і зробити для цього: • порівняльний аналіз валюти балансу; • аналіз ліквідності балансу шляхом групування активів і пасивів; • розрахувати і проаналізувати коефіцієнти ліквідності; • проаналізувати фінансову стійкість на основі моделювання взаємозв’язку між активом і пасивом та визначити її тип. Завдання 2. Дайте оцінку затрат матеріалів, розрахуйте вплив факторів на відхилення суми витрат від плану, напишіть висновки щодо усунення виявлених відхилень. ! Дана задача відноситься до теми «Аналіз витрат підприємства та собівартості продукції». Таблиця 1 Варіант Матеріал За планом Фактично норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн. 15 А 120 840 125 750 Б 25 350 30 300

 12. Аналіз відхилень як інструмент оцінки діяльності підприємства. Застосування контролінгу в туристичній галузі
  1. Аналіз відхилень як інструмент оцінки діяльності підприємства. 3 2. Застосування контролінгу в туристичній галузі. 6 Література. 11

 13. Аналіз і оцінка інноваційної діяльності підприємства 15 вар
  Вступ. 1. Сутність інноваційної діяльності підприємства та необхідність її дослідження. 2. Практичний приклад дослідження інноваційної діяльності підприємства. Висновки. Варіант 15. Завдання 1. Проаналізувати динаміку випуску товарної продукції за п’ять років. Визначити абсолютні і відносні прирости та темпи зростання (базисні та ланцюгові). Які були середні темпи зростання обсягу продукції на підприємстві, що аналізується? Наскільки вони відрізняються від темпів розвитку галузі? На підставі розрахунків побудуйте власну таблицю даних і зробіть аналітичний висновок. Таблиця 1 тис. грн. Варіант Рік 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й (звітний) В галузі (для всіх варіантів) 40 000 40 800 44 000 46 600 50 400 15 2000 1800 1660 2040 2200 Примітка. Виробнича потужність підприємства 4000 тис. грн. Вплив інфляції в наведених даних вже враховано. Завдання 2. Проаналізуйте виконання плану за асортиментом. Розрахуйте коефіцієнти асортиментності, оновлення асортименту та зробити відповідні аналітичні висновки. Таблиця 2 (тис. грн.) Варіант В И Д П Р О Д У К Ц І Ї А Б В Г Д інша разом А 1 2 3 4 5 6 7 15 350 1845 500 845 310 ? 4800 Планові показники 400 1800 500 850 300 1150 5000 Минулий рік - 1600 480 900 400 1300 4780 Завдання 3. Проаналізуйте ритмічність випуску продукції. Розрахуйте коефіцієнт ритмічності на підставі таких даних: Таблиця 3 тис. грн. Варіант 1 декада 2 декада 3 декада за планом фактично за планом фактично за планом Фактично 15 400 300 500 550 600 700 Завдання 4. Визначте, чи виконано підприємством план за сортністю продукції за звітний період. Таблиця 4 (одиниць) Варіант Перший сорт Другий сорт Третій сорт за планом фактично за планом фактично за планом фактично А 1 2 3 4 5 6 15 2300 2100 400 250 300 150 Примітка. Ціна продукції першого сорту 20 грн., другого сорту – 18 грн., третього сорту – 16 грн. Завдання 5. Дайте оцінку затрат матеріалів і розрахуйте вплив факторів на відхилення від плану. Таблиця 5 варіант Матеріал За планом Фактично норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн. норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн. А 1 2 3 4 5 15 А 120 840 125 750 Б 25 350 30 300 Завдання 6. Підрахуйте резерви збільшення валового прибутку на підставі таких даних: Таблиця 6 (тис. грн.) Варіант Резерви зростання обсягу реалізації Резерви зниження собівартості продукції Інші збитки Сума уцінки реалізованої продукції Дебіторська заборгованість, не сплачена в строк Рентабельність продукції, % А 1 2 3 4 5 6 15 720 120 50 350 570 80 Завдання 7. Який валовий прибуток може бути у підприємства за наведеними даними? Визначте необхідну кількість продукції до продажу, яка забезпечить поліпшення фінансового результату на 400 тис. грн. Таблиця 7 Варіант Обсяг реалізації товарної продукції, тис. грн. Кількість реалізованої продукції, т Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн. У т.ч. змінна частина собівартості 1 т продукції, грн. Загальна сума постійних витрат підприємства, тис. грн. Фактичний валовий прибуток (збиток), тис. грн. А 1 2 3 4 5 6 15 800 40 22 16 Завдання 8. Розрахуйте критичну точку обсягу виробництва продукції, за якого забезпечується беззбитковість роботи підприємства. Таблиця 8. Варіант Загальна сума постійних витрат підприємства, тис. грн. Ціна виробу, грн. Собівартості одиниці продукції, грн. Змінна частина собівартості одиниці продукції, грн. Точка беззбитковості роботи підприємства, одиниць Кількість виробленої продукції тис. одиниць А 1 2 3 4 5 6 15 1080 114 126 106 Завдання 9. Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації (на підприємстві один вид продукції). Таблиця 9 Варіант Реалізовано продукції, т Собівартість 1 т продукції, грн. Ціна 1 т, грн. за планом фактично за планом фактично за планом фактично 15 1240 1300 260 280 530 540 Завдання 10. За наведеними даними проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які змінили прибуток. Чи є резерви збільшення прибутку ? Таблиця 10 Варіант Реалізовано продукції Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн. Валовий прибуток підприємства, тис. грн. Інші прибутки та збитки Чистий прибуток сума, тис. грн. тонн А 1 2 3 4 5 6 15 4326 8400 425 -456 План (для всіх варіантів) 4000 8000 400 -500 300 Завдання 11. За наведеними даними дайте оцінку виконання плану за прибутком. Які фактори вплинули на прибуток і чи є резерви його зростання? Таблиця 11 (тис. грн.) Варіант Обсяг реалізації продукції Валовий прибуток Чистий прибуток за планом фактично за планом фактично за планом фактично А 1 2 3 4 5 6 15 5300 5512 340 355 55 60 Завдання 12. Розрахуйте оборотність оборотних активів. Чи має місце вивільнення оборотних коштів з обороту внаслідок прискорення їх оборотності? Таблиця 12 Варіант Фактичний обсяг реалізації (без ПДВ) у звітному році, тис. грн. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. Середньорічні залишки оборотних активів у звітному році, тис. грн. Тривалість одного обороту оборотних активів, дні Відносне вивільнення або залучення коштів, тис. грн. у минулому році А 1 2 3 4 6 15 13680 11400 950 36 Завдання 13. За наведеними даними в табл. 13 і 14 завершити складання бухгалтерського балансу. Провести аналіз фінансового стану підприємства і зробити для цього: • порівняльний аналітичний баланс; • групування активів підприємства за ступенем їх ліквідності; • коефіцієнти ліквідності • інші фінансові коефіцієнти. Таблиця 13 (тис. грн.) Варіант Статті бухгалтерського балансу станом на початок року 100 210 230 500 530 540 А 1 2 3 4 5 6 15 22124 17800 424 10510 6500 18539 Таблиця 14 (тис. грн.) Варіант Статті бухгалтерського балансу станом на кінець року 100 210 230 500 530 540 А 1 2 3 4 5 6 15 33926 17107 620 5041 14248 18528

 14. Аналіз структури персоналу та оцінка трудового потенціалу підприємства
  Вступ 3 1. Методи оцінки трудового потенціалу підприємства 6 1.1. Поняття трудового потенціалу підприємства 6 1.2. Роль структури персоналу в діяльності підприємства 9 1.3. Оцінка трудового потенціалу підприємства 17 2. Аналіз створення і використання трудового потенціалу у ЗАТ «Фармацевтична Фірма «Назва» 21 2.1. Загальні відомості про підприємство 21 2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності 23 2.3. Роль трудового колективу у діяльності підприємства 26 3. Напрями вдосконалення використання трудового потенціалу 30 3.1. Напрями розвитку кадрового менеджменту в Україні 30 3.2. Напрями вдосконалення управління кадрами на підприємствах 33 Висновки 40 Література 42

 15. Аналіз та оцінка фінансово – господарського стану підприємства (на прикладі під-ва)
  ВСТУП………………………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………5 1.1. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ДОХОДІВ…………………………….5 1.2. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ВИТРАТ………………………………6 1.3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ……………………………………….10 РОЗДІЛ ІІ. ОЦІНКА МАЙНОВОГО СТАНУ ……….…………………….……….12 2.1. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ АКТИВІВ…………………………….12 2.1.1. Аналіз необоротних активів…………………………………………………… 12 2.1.2. Аналіз оборотних активів………………………………………………………14 2.1.3. Аналіз оборотності активів…………………………………………………….15 2.2. АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ…………………………………15 2.3. АНАЛІЗ ВЛАСНИХ ОБІГОВИХ КОШТІВ……………………………………..16 2.4. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ПАСИВУ БАЛАНСУ…………….…17 РОЗДІЛ ІІІ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ……………………………………20 3.1. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ……………………………………………20 3.2. АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЛІКВІДНОСТІ………………………21 3.3. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ……………………………………………………..23 3.4. АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ……………………………………………….24 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………….27 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………….29

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua