Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Авторитет керівника, як фактор вибору альтернатив (ID:22601)
| Размер: 56 кб. | Объем: 40 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ І. 6МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОРИТЕТУ КЕРІВНИКА 6
1.1. Уточнення основних понять 6
1.2. Стан наукової розробки проблеми вивчення авторитету керівника в процесі прийняття управлінських рішень 10
1.3. Підходи принципи та методи дослідження

РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОРИТЕТУ КЕРІВНИКА ЯК ФАКТОРУ ВИБОРУ АЛЬТЕРНАТИВИ 15
2.1. Місце і роль альтернатив у прийнятті рішень 18
2.2. Складові авторитету керівника та шляхи його формування 15
2.3. Особливості прийняття рішень на основі вибору альтернатив, що обумовлені авторитетом керівника 22
РОЗДІЛ ІІІ. ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОРИТЕТУ КЕРІВНИКА ЯК ФАКТОРУ ВИБОРУ АЛЬТЕРНАТИВИ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 25
3.1. Проблеми прийняття рішень на основі вибору альтернатив 25
3.2. Заходи щодо покращення прийняття управлінських рішень на підприємстві керівником за допомогою авторитету 28
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

Литература1. Антонюк О. В., Баєва: О. В., Байрак І. Р., Барчан Г. Ю., Головатий М. Ф.. Управління людськими ресурсами: Понятійно-термінологічний словник:Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом / Г.В. Щокін (ред.). — К. : МАУП, 2006. — 496с. 2. Ануфрієва Н.М., Зелинська Т.М., Туриніна О.Л. Соціальна психологія: навч.-метод. комплекс / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2006. — 195с. 3. Бабаєв В.М., Шаронова Н.В. Організаційна культура керівника: Навч. посіб. для спец. "Адміністративний менеджмент" / Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". — Х. : НТУ "ХПІ", 2005. — 260с. 4. Біла О.О. Психологія управління (соціально-психологічний контекст): навч. посіб. / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. Кафедра загальних дисциплін та управління освітніми закладами. — О. : Видавець МВД М.П.Черкасов, 2008. — 232с. 5. Васильченко Л. В. Управлінська культура і компетентність керівника. — Х. : Основа, 2007. — 170с. 6. Грачев М.В. Суперкадры. Управление персоналом в международной корпорации. – М.: Дело, 2006. – 197 с. 7. Донець Л.І. Підприємництво в умовах трансформації економіки в Україні: мотивація, маркетингова орієнтація, ефективний менеджмент / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі. – Д.: Джерела, 2006. – 248 с. 8. Дороніна М.С., Петряєв О.О. Методичні основи розвитку функцій керівника: монографія. — Х. : ХНЕУ, 2009. — 187с. 9. Єлейко Я. І., Кандибка О. М., Лапішко М. Л., Смовженко Т. С. Основи фінансового аналізу. - Львів: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2007. - 141 с. 10. Карпенко С.В., Карпенко О.А. Управління персоналом: навч. посіб. для дистантаційного навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Університет "Україна", 2007. — 273с. 11. Катренко А.В., Пасічник В.В., Пасько В.П. Теорія прийняття рішень: підруч. для студ. вищих навч. закл., які навч. за напрямами "Комп'ютерні науки", "Комп'ютерна інженерія", "Прикладна математика", "Програмна інженерія", "Системний аналіз". — К. : BHV, 2009. — 447c. 12. Керівник: мистецтво самоуправління: тижневик самоменеджменту / авт.-упоряд. Л. В. Галіцина / Галіцина (Авт.-упоряд..). — К. : Шкільний світ, 2010. — 135 с. 13. Кірейцев Г. Г., Виговська Н. Г., Петрук О. М., Александрова М. М., Бардаш С. В. Фінансовий менеджмент: Посібник для студ. вищ. навч. закладів. - Житомир, 2006. – 431 с. 14. Колпаков В.М. Організація праці менеджера: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : Персонал, 2008. — 432с. 15. Колпаков В.М. Самоменеджмент: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : Персонал, 2008. — 528c. 16. Кулініч І.О. Психологія управління: Навчальний посібник. — К. : Знання, 2008. — 292с. 17. Ларин М.В. Применение методологии информационного менеджмента в документационном обеспечении управления // Всероссийская конференция "Автоматизация делопроизводства и электронный документооборот в органах власти". – М., 2005. – 180 с. 18. Мартиненко М.В. Психологія управління: навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. — 154с. 19. Матросов О.Д., Дюжев В.Г., Матросова В.О., Погорєлов І.М., Гармаш С.В., Кондратенко Н.О. Управління персоналом: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". — Вид. 2-ге, доп. та перероб. — Х. : НТУ "ХПІ", 2009. — 248с. 20. Новіков Б.В., Сініок Г.Ф., Круш П.В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 560с. 21. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: навч. посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик. — 2-е вид., допов. — К. : Академвидав, 2010. — 543 22. Петюх В.М., Базилюк Б.Г., Герасименко О.О. Управління персоналом: навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана — К. : КНЕУ, 2007. — 320с. 23. Приймак В.М. Прийняття управлінських рішень: навч. посібник. — К. : Атіка, 2008. — 240с. 24. Сарапулова Є.Г., Єщенко П.С. Психологія управління: Навч. посіб. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Ун-т "Україна", 2006. — 144с. 25. Ткаченко А.М., Морщенок Т.С. Стратегічні напрями удосконалення управління персоналом: монографія / Запорізька держ. інженерна академія. — Запоріжжя : [Видавництво Запорізької держ. інж. акад.], 2008. — 233с. 26. Цимбалюк С.О. Технології управління персоналом: навч. посіб. / С. О. Цимбалюк; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2009. — 399 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ за матеріалами «ТОВ ***»
  ВСТУП 8 РОЗДІЛ 1 СТАТЕГІЇ ПІДПРИЕМСТВА В СКЛАДУВАННІ ЗАПАСІВ ТОВ «***» 10 1.1 Сучасні методи складування на основі інтегрованого підходу 10 1.2 Методика вибору раціональної стратегії складування запасів 13 1.3 Основні підходи до оптимізації складу 20 1.4 Основні підходи до організації транспортування 32 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ СКЛАДУВАННЯ ЗАПАСІВ ТОВ «***» 38 2.1 Аналіз фінасово-економічної діяльності 38 2.2 Аналіз логістичної інфраструктури компанії 42 2.3. Дослідження стратегічних альтернативи компанії 60 РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ КОМПАНІЇ 70 3.1. Оптимізація логістичної інфраструктури як основа логістичної стратегії компанії 70 3.2. Визначення економічного ефекту від впровадження стратегії 90 Висновки до розділу 3 95 ВИСНОВОКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 96 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 97 ДОДАТКИ 102

 2. Проблема вибору в трагедії Ґете Фауст

 3. Концепція раціонального вибору та «новий менеджеризм»
  1. Концепція раціонального вибору та «новий менеджеризм». 3 2. Механізми публічного адміністрування. 9 Література 13

 4. Концепція раціонального вибору та «новий менеджеризм»
  1.Концепція раціонального вибору та «новий менеджеризм» 3 2. Механізми публічного адміністрування 11 ЛІТЕРАТУРА 16

 5. Оцінювання ефективності каналів розподілу та критерії їх вибору
  Вступ 3 1. Характеристики каналів розподілу 4 2. Управління каналами розподілу 8 3. Ефективність каналів розподілу та стратегії охоплення ринку 13 Висновки 16 Список використаної літератури 18

 6. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Управління засобом вибору стратегічних позицій
  Завдання 1. 3 1. Управління засобом вибору стратегічних позицій 3 2. Стратегічний аналіз як основа прогнозування стратегічної позиції підприємства. Оцінка привабливості СЗГ (стратегічної зони господарювання) 9 3. Планування продуктивності. Людський чинник у виробництві. Стратегія підвищення якості товару (послуги). 15 Завдання 2. 21 Туристична фірма «Оріон» займається продажем екскурсійних турів до Санкт-Петербургу. Щороку вона планує закуповувати блок місць на 45 номерів у готелі «М» міста. Визначте, яку з чистих стратегій випуску продукції задіяти туристичній фірмі «Оріон». Відповідь обгрунтуйте. Література 22

 7. Економічна оцінка та обґрунтування вибору контрагентів малого підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємства та вибору контрагентів 6 1.1. Характеристика зовнішнього середовища підприємства 6 1.2. Методи оцінки контрагентів підприємства 20 Розділ 2. Аналіз основних показників діяльності підприємства 26 2.1. Загальна характеристика підприємства ТОВ “Стакер” 26 2.2. Аналіз фінансово господарської діяльності підприємства ТОВ “Стакер” 32 2.3. Аналіз галузі 42 Розділ 3. Економічна оцінка та обгрунтування вибору контрагентів малого підприємства 57 3.1. Вибір контрагентів малого підприємства 57 3.2. Економічна оцінка та обгрунтування вибору контрагентів малого підприємства 65 Висновки та пропозиції 74 Список використаної літератури 76 Додатки 78

 8. Проблема вибору шлюбного партнера. Принцип моногамії, його сутність
  ВСТУП 3 Розділ 1. Проблема вибору шлюбного партнера. 5 Розділ 2. Фактори шлюбного вибору. 9 Розділ 3. Основні засади моногамії. 12 Висновки 18 Список використаних джерел 20

 9. Проблема вибору шлюбного партнера. Принцип моногамії, його сутність
  План Вступ 3 1. Проблема вибору шлюбного партнера. 3 2. Принцип моногамії, його сутність 8 Список використаних джерел 12

 10. Питання свободи, вибору та відповідальності в історії філософської та психологічної думки
  Вступ 3 1. Питання свободи, вибору та відповідальності в історії філософської та психологічної думки 5 2. Взаємозв’язок свободи і відповідальності 11 3. Умови та форми свободи вибору окремої особи 14 Висновки 18 Список літератури 22

 11. Терорізм як фактор небезпеки
  1. Поняття і сутність тероризму 3 2. Сучасні різновиди тероризму 5 3. Світовий досвід боротьби з тероризмом 7 Список використаної літератури 12

 12. Аналіз особистих характеристик ділових партнерів як засіб правильного вибору тактики переговорів
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти зовнішньоекономічної діяльності та необхідність урахування ризику 3 2. Вибір партнерів на світовому ринку 5 3. Організація роботи по збору інформації та вивченню фірм-партнерів. 6 4. Державне сприяння вибору надійних партнерів 8 5. Визначення коефіцієнта ділової репутації підприємства-суб’єкта ЗЕД 11 6. Проведення переговорів 13 Висновки 18 Література 19

 13. охорона праці Санітарно-захисні зони. Вимоги до вибору території для будівництва підприємств
  1. Санітарно-захисні зони. Вимоги до вибору території для будівництва підприємств 3 2. Класифікація шумів. Характеристики і норми рівня шуму на робочих місцях підприємств даної галузі 6 Задача. 9 В мережі із ізольованою нейтраллю підключено n електродвигунів. Опір ізоляції кожного відгалуження до електродвигуна Rіз, Ом. Визначити струм, який пройде через людину при наявності і відсутності захисного заземлення, якщо опір заземлення R3, Ом, — опір людини R3, Ом, — опір людини Rл, Ом; напруга мережі 380/220 В. Намалюйте схему і зробіть висновок. Номер варіанту задачі Вихідні дані n, шт Rіз, мОм R3, OM Rл, Oм 6.7 12 0.7 3.4 4500 Список використаних джерел 11

 14. Вдосконалення обслуговування споживачів на підприємствах ресторанного бізнесу при використанні меню «вільного вибору»
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти досліджуваної теми 5 1.1. Класифікація меню 5 1.2. Порядок розробки меню 9 1.3. Оформлення меню та документації на страви 13 Розділ ІІ. Характеристика досліджуваного підприємства 16 Розділ ІІІ. Аналіз роботи досліджуваного підприємства по визначеній темі курсової роботи 24 2.2. Аналіз процесу обслуговування в ресторані при готелі 24 2.3. Аналіз підготовки до обслуговування 27 2.4. Аналіз технології обслуговування 29 Розділ ІV. Резерви вдосконалення роботи досліджуваного підприємства 32 Висновки 42 Література 44

 15. Глобалізація як фактор економічної безпеки
  ВСТУП 3 1. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. ПРИНЦИПИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 5 2. ГЛОБАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯК ПРОВІДНА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 12 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 24 ВИСНОВКИ 29 ЛІТЕРАТУРА 31 ДОДАТКИ 33

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua