Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз використання робочого часу на підприємствах харчової промисловості (на прикладі) (ID:22640)
| Размер: 80 кб. | Объем: 38 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
Содержание1. Вступ 3
2. Коротка техніко-економічна характеристика підприємства 8
3. Методичні основи аналізу використання робочого часу 14
4. Аналітичні розрахунки за матеріалами підприємства 21
5. Висновки з економічного аналізу 29
Список використаної літератури 31
Додатки 33

Литература1. Абрамов В.М., Данюк В.М., Гриненко А.М., Колот А.М. Нормування праці: Підручник / за ред. В.М. Данюка, В.М. Абрамова – к., 1995. – 208с. 2. Баумоль Бернард. Секрети економічних показників: Приховані ключі до майбутніх економічних та інвестиційних можливостей / Пер. з англ.; За наук. ред. Г.В. Григораш. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007. – 352 с. 3. Башкатов О.А. Международная статистика труда. - М.: Дело и Сервис, 2001. - 207 с. 4. Вишневская Н. Динамика рабочего времени: сравнительный анализ // Мировая экономика и международные отношения. - 2001. - № 2. - С. 61–72. 5. Гупалов В.К. Управление рабочим временем. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 240 с. 6. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник / за ред. проф. А.Г, Загороднього – Вид. 2-ге перероб. і доп. – Львів : „ Магнолія 2006 ”, 2007. – 440с. 7. Лутай Л.А. Дисципліна відносин: стратегія розвитку та механізм забезпечення : монографія: Донец. нац. ун-т економіки та торгівлі ім. М. Тугай-Барановського. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. - 377 с. 8. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – к.: Центр навчальної літератури, 2003.-412с. 9. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І. Методика і методологія економічного аналізу: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008.– 490с. 10. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. Навч. посіб. – к.: Знання, 2004.-654с. 11. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия: Пер. с фр. под ред. Л.П. Белых. - М.: Аудит ЮНИТИ, 1997. - 375 с. 12. Рутицкая В., Гребнева Е. Кадровый резерв // Менеджер по персоналу. - 2009. - № 1/2. - С. 64–67. 13. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – к.: Алерта, 2003.-485с. 14. Чупир В. Є. Можливості реальної оцінки робочого часу / В. Є.Чупир, Т. І. Єфименко // Вчені записки Харківського інституту управління: серія «Наука і практика управління». — 2007. — Вип. 23. — С. 149–158. 15. Чупир В. Є. Залежність продуктивності праці та втрат робочого часу / В. Є. Чупир // Вчені записки Харківського інституту управління: серія «Наука і практика управління». — 2008. — Вип. 24. — С. 183–191. 16. Чупир В. Є. Втрати робочого часу як внутрішній резерв виробництва / В. Є. Чупир // Вчені записки Харківського інституту управління: серія «Наука і практика управління». — 2009. — Вип. 26. — С. 313–316. 17. Чупир В. Є. Комплексна оцінка використання робочого часу / В. Є. Чупир // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. Докучаєва : серія «Економіка АПК і природокористування». — 2009. — Вип. 9. — С. 178–186.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз використання робочого часу на підприємствах харчової промисловості
  Вступ 4 1. Техніко-економічна характеристика підприємства 6 2. Методичні основи економічного аналізу використання робочого часу 12 3. Аналіз використання робочого часу на підприємстві 15 Висновки 23 Список використаних джерел 25 Додатки 27

 2. Аналіз використання робочого часу на підприємствах харчової промисловості
  ВСТУП 3 1. Характеристика підприємства ВАТ «Назва» 5 2. Методичні засади забезпечення бази для обліку робочого часу та аналізу його втрат 14 3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів в кулінарному виробництві ВАТ «Назва» 21 ВИСНОВКИ 32 Список використаних джерел 34

 3. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ)
  Вступ 3 Розділ 1. Техніко-економічна характеристика підприємства 5 1.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 5 1.2 Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства 10 1.3 Діагностика банкрутства підприємства 15 1.4 Економічна сутність основних фондів 28 Розділ 2. Аналіз ефективності використання основних фондів ЗАТ „Фудс Компані” 32 2.1 Аналіз основних показників ефективності використання виробничих фондів підприємства 32 2.2 Резерви підвищення ефективності використовування основних засобів харчової галузі промисловості 39 Висновки 48 Список використаної літератури 50 Додатки 52-60 Основна мета даної роботи полягає у дослідженні ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості. Об`єкт дослідження – ефективність виробництва на підприємствах харчової промисловості у сучасних умовах. Предмет дослідження – аналіз ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства харчової промисловості. Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження. Основна частина присвячена дослідженню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати дослідження.

 4. Аналіз обсягу виробництва і реалізація продукції на підприємствах харчової промисловості (на прикладі підприємства харчової промисловості)
  Вступ 3 1. Науково-методичні основи аналізу виробництва та реалізації продукції і маркетингової діяльності підприємства 5 1.1. Значення та завдання аналізу маркетингової діяльності і реалізації продукції 5 1.2. Аналіз конкурентоспроможності продукції 13 1.3. Значення, завдання і джерела аналізу виробництва продукції 15 2. Аналіз виробництва та реалізації продукції на ЗАТ «Назва» 21 2.1. Характеристика підприємства 21 2.2. Діяльність підприємства зі збільшення виробництва та реалізації продукції 24 2.3. Аналіз ефективності збутової діяльності 29 3. Напрями удосконалення системи управління виробництвом і реалізацією на підприємстві 36 Висновки 41 Література 43 Додаток. Фінансова звітність ЗАТ «Назва» за 2008 р. 45

 5. Аналіз використання робочого часу за професією «Приймальник-здавальник харчової продукції»
  Аналіз використання робочого часу за професією «Приймальник-здавальник харчової продукції» 1. Втрати робочого часу: 2. Фотографія робочого дня 3. Обробка хронометражу графоаналітичним методом Список використаної літератури

 6. Аналіз використання робочого часу і стану трудової дисципліни на підприємстві (на прикладі підприємства)
  Вступ 4 1. Теоретичні положення щодо використання робочого часу і стану трудової дисципліни 6 2. Аналіз іикористання робочого часу і стану трудової дисципліни на СТОВ «МЛП» 11 Висновки 20 Список використаних джерел 22

 7. Аналіз чистого прибутку та його використання на підприємстві харчової промисловості (на прикладі підприємства)
  Вступ 3 1. Техніко-економічна характеристика підприємства 5 1.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності 5 1.2. Дослідження виробничого процесу 10 1.3. Ефективність використання трудових ресурсів, кадрова політика 14 1.4. Аналіз обслуговуючої виробничої системи 18 2. Методичні основи економічного аналізу прибутку підприємства 20 2.1. Прибуток підприємства та методика його розрахунку 20 2.2. Джерела формування прибутку підприємства 30 2.3. Напрями використання прибутку підприємства 34 3. Аналітичні розрахунки на матеріалах підприємства 40 3.1. Розрахунок чистого прибутку підприємства 40 3.2. Управління формуванням прибутку підприємства з метою його оптимізації 48 3.3. Аналіз розподілу прибутку підприємства 52 Висновки та пропозиції 56 Список літератури 61 Додатки 65-72 Предметом дослідження даної роботі є економічні відносини, що складаються в процесі управління прибутком підприємства. Об’єктом дослідження даної роботи є система управління формуванням та використанням прибутку підприємства на прикладі підприємства ресторанного господарства ТОВ „Маргарит”. Метою роботи є дослідити теоретичні основи управління прибутком підприємства, проаналізувати систему управління прибутком, визначити напрямки та розробити конкретні пропозиції щодо підвищення ефективності управління прибутком підприємства. Робота насичена графічним матеріалом: таблиці, діаграми, формули, аналіз, висновки

 8. Аналіз використання робочого часу
  Вступ 3 1. Поняття робочого часу, його облік і структура 4 2. Законодавство України про тривалість робочого часу 7 3. Показники використання робочого часу 9 Висновки 14 Задача 1. 16 Вар 4 Підприємство випускає продукцію в асортименті. Проаналізувати валовий обсяг випуску продукції підприємства і визначити вплив асортиментно-структурних зрушень на обсяг випуску продукції. Вихідні дані: Таблиця 1 Вихідні дані для аналізу обсягу випуску продукції Назва виробу Ціна Обсяг продукції в натуральних одиницях План Факт А 2,5 250 230 Б 3,2 60 75 В 4,5 45 38 Г 5,8 100 120 Д 6,0 130 148 Разом Задача 2. 17 Визначити, чи виконаний план за сортністю продукції за наведеними даними, використавши різні способи (спосіб першосортних одиниць, порівняння середньозважених цін та-спосіб порівняння рівнів виконання плану випуску у вартісному і натуральному вимірі). Розрахувати вплив факторів (кількісних і якісних) на зміну суми товарної продукції Таблиця 3 Виконання плану випуску продукції за сортністю Сорт І Ціна за І шт. грн. За планом Фактично Кількість, шт. Питома вага, % Кількість, шт. Питома вага. % Варіант 4 І 60 15000- 16800 II 55 5000 4000 III 45 3000 - Разом X 23000 20800 Задача 3. 21 Розрахуйте за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання виробничої програми Таблиця 5 Вихідні дані для аналізу трудових ресурсів Показник План Звіт Абсолютне % виконання відхилення плану Варіант 4 1. Обсяг продукції за місяць у 95630 115870 .... Задача 4. 24 За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на зміну матеріальних витрат у собівартості продукції. Вкажіть резерви зниження собівартості. Таблиця 6 Виконання кошторису матеріальних витрат на виготовлення продукції Вид Одиниця План Звіт Кількість виробленої матеріалу виміру Норма витрат Ціна, Норма витрат Ціна, грн. продукції, ум. од. грн. А Кг 120 6 100 8 2000 В м 15 100 26 80 ... Задача 5. 26 Розрахуйте прибуток від реалізації (на підприємстві виробляється один вид продукції) і визначити вплив факторів на зміну суми прибутку. Чи є резерви зростання прибутку на підприємстві? Дати свої пропозиції щодо резервів можливого збільшення. Таблиця 8. Вихідна інформація для аналізу прибутку від реалізації. Показники ІПлан Факт. Відхилення % до плану Варіант IVT) І. Реалізовано продукції, т 2. Собівартість 1 т. грн. 3. Ціна за 1т. грн. 4. Прибуток з 1 т. грн 5.Прибуток від реалізації товарної продукції, тис. грн. 500 290 350 600 320 390 Література 28

 9. Аналіз використання робочого часу та продуктивності праці на підприємстві
  1. Аналіз використання робочого часу 3 2. Аналіз продуктивності праці 6 Задача 11 15 Задача 48 15 Вихідні дані: Минулий рік Звітний рік Відх План Факт План Факт Обсяг валового прибутку, грн 205120 198520 205000 207010 8490 Собівартість од продукції. Грн 250 265 230 232 -33 ... Задача 54 16 Вихідні дані: Минулий рік Звітний рік Відх План Факт План Факт обсяг валової продукції, грн 29951 29751 30689 30750 999 Обсяг в-ва, шт 724 736 750 750,5 14,5 ... Список літератури 18

 10. Аналіз використання робочого часу за професією «Машиніст дробильних установок»
  Аналіз використання робочого часу за професією «Машиніст дробильних установок» 1. На робочому машиніста наступні втрати робочого часу 2. Фотографія робочого дня 3. Обробка хронометражу графоаналітичним методом

 11. Аналіз використання робочого часу за професією «Сушильник харчових продуктів»
  Аналіз використання робочого часу за професією «Сушильник харчових продуктів» 1. На робочому місці наявні наступні втрати робочого часу 2. Фотографія робочого дня 3. Обробка хронометражу графоаналітичним методом Список використаних джерел

 12. Аналіз використання робочого часу за професією «Варник харчових продуктів»
  Аналіз використання робочого часу за професією «Варник харчових продуктів» 1. Таблиця втрат робочого часу 2. Фотографія робочого дня 3. Обробка хронометражу графоаналітичним методом Список використаних джерел

 13. Аналіз використання робочого часу за професією «Машиніст тістомісильних машин»
  Аналіз використання робочого часу за професією «Машиніст тістомісильних машин» 1. На робочому місці наявні наступні втрати робочого часу 2. Фотографія свого робочого дня 3. Обробка хронометражу графоаналітичним методом

 14. Аналіз асортименту і структури продукції на підприємствах харчової промисловості
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 5 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ АСОРТИМЕНТУ І СТРУКТУРИ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 13 2.1. Поняття асортименту і структури продукції в економічному аналізі 13 2.2. Економічний аналіз асортименту і структури продукції 15 2.3. Економічний аналіз розширення й оновлення асортименту 17 РОЗДІЛ 3. АНАЛІТИЧНІ РОЗРАХУНКИ НА МАТЕРІАЛАХ ПІДПРИЄМСТВА 20 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30 ДОДАТКИ 32

 15. Аналіз ритмічності і сезонності виробництв продукції на підприємствах харчової промисловості
  Вступ 3 1. Теоретично-методологічні основи дослідження ритмічності і сезонності виробництва продукції 6 1.1. Аналіз ритмічності виробництва 6 1.2. Модель аналізу впливу факторів сезонності 11 1.3. Екстраполяція на основі індексу сезонності 15 2. Аналіз впливу рівномірності та сезонності на ефективність діяльності ВАТ «Назва» 18 2.1. Загальні відомості про підприємство 18 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 21 2.3. Аналіз впливу ритмічності та сезонності на ефективність діяльності підприємства 24 3. Напрями вдосконалення діяльності цукробурякового комплексу України 27 3.1. Механізми відродження та розвитку цукробурякового комплексу України 27 3.2. Напрями розширення асортименту продукції на цукрових заводах 31 Висновок 36 Література 40 Додаток. Фінансова звітність ВАТ “ Назва» за 2009 р. 44

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua