Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Європейські бюджетні стандарти (ID:22940)
| Размер: 27 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеВступ 3
1. Європейські стандарти міжбюджетних стосунків 4
2. Напрями впровадження бюджетного федералізму в Україні 13
Висновок 18
Література 20
Литература1. Бюджетний кодекс України. – ( http://zakon.rada.gov.ua ). 2. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864с. 3. Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д’яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України. – К.: Наукова думка, 1997. – 302 с. 4. Князєв С. Сучасний стан та особливості регіоналізації бюджетної ситеми // Регіональна економіка. – 2006. – №4. – С.66-71. 5. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 487с. 6. Луніна І. Стратегія реформування місцевих бюджетів в Україні // Дзеркало тижня. – 2006. – №21 (http://www.dt.ua) 7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308 “Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів” ( http://www.gdo.kiev.ua ). 8. Савчук С. В. Бюджетний федералізм: досвід зарубіжних країн // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. – 2007. – Спецвипуск 22. Частина І. – С.150-154. 9. Сафонова Л. Д. Бюджетний менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 186с. 10. Слухай С. Міжбюджетні трансферти у постсоціалістичних країнах: від теорії до реалій. Монографія. – К.: “АртЕк”, 2002. – 288с. 11. Юрій С. І., Бескид Й. М. Бюджетна ситема України: Навч. посібник. – К.: НІОС, 2000. – 396с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Європейські інтеграції
  Вступ 3 1. Основні етапи створення ЄС 4 2. Механізм функціонування ЄС 8 3. Проблеми вступу України до Європейського Союзу 11 Висновки 14 Література 15

 2. Європейські системи цивільного права
  Вступ 3 Розділ 1. Види правових систем Європи 4 1.1. Загальні теорії класифікації правових сімей 4 1.2. Загальна характеристика та історичний розвиток англо-саксонської системи права 8 1.3. Загальна характеристика та історичний розвиток романо-германської системи права 9 Розділ 2. Характеристика європейських систем цивільного права 14 2.1. Романо-германська система цивільного права 14 2.1.1. Франція 14 2.1.2. Німеччина 18 2.2. Англо-саксонська система цивільного права 24 2.3. Основні тенденції розвитку європейських систем цивільного права 29 Висновки 32 Перелік використаної літератури 34

 3. Бюджетні система
  1. Бюджетна політика за часів Запорізької Січі (або Царської Росії): методи управління, реформи, позитиви, негативи 3 2. На практичному прикладі роз’яснити яким чином в умовах сучасної кризи місцеві бюджети реалізуються як фіскальний інструмент, визначити існуючі недоліки, запропонувати шляхи їх вирішення? 6 3. Яким чином держава на практиці забезпечує бюджетну стабільність територій: 8 Література 14

 4. Бюджетні трансферти в Україні
  Вступ 3 1. Поняття бюджетних трансфертів 4 2. Класифікація трансфертів 9 3. Трансферна політика в Україні: характерні ознаки 12 4. Основні положення міжбюджетного компоненту Бюджетного кодексу 16 Висновок 21 Література 23

 5. Бюджетні система України
  Вступ 3 1. Поняття бюджетної системи 4 2. Види бюджетів, їх характеристика 8 3. Взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи України 12 Висновок 19 Список використаної літератури 21

 6. Бюджетні методи регулювання економіки
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти бюджетних методів регулювання економіки 6 1.1. Основні форми та методи бюджетного регулювання економіки 6 1.2. Державний бюджет як головний засіб регулювання економіки 16 1.3. Функція місцевих бюджетів у регулювання економічних відносин 23 РОЗДІЛ 2. Бюджетний механізм фінансової стабілізації економіки 28 2.1. Правове забезпечення бюджетного механізму в Україні 28 2.2. Аналіз доходів зведеного бюджету України 37 2.3. Аналіз видатків зведеного бюджету України 42 РОЗДІЛ 3. Основні напрямки вдосконалення бюджетних методів регулювання економіки в України 48 3.1. Розробка нових бюджетних методів регулювання економіки України 48 3.2. Механізм взаємодії центральних та місцевих органів влади 55 ВИСНОВКИ 70 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 75 ДОДАТКИ 80-83 Мета і задачі дослідження. Метою дипломного дослідження є розкриття механізму бюджетного регулювання економічного розвитку держави та адміністративно-територіальних одиниць. Об’єктом дослідження є бюджетна система та бюджетне регулювання в Україні та країнах з розвинутою і перехідною економікою. Предметом дослідження є процес функціонування бюджетної системи як інструменту регулювання економічного розвитку.

 7. Бюджетні методи регулювання економічної держави
  Зміст Вступ 2 1. Теоретичні засади бюджетного регулювання економічної держави 4 1.1. Бюджетні методи регулювання фінансової діяльності держави 4 1.2. Міжбюджетні відносини та їх регулювання 10 2. Виконання бюджетів України як складової міжбюджетного регулювання економічної держави 13 2.1. Структура та динаміка доходів та видатків бюджетів різних рівнів 13 2.2. Міжбюджетні трансферти як основний інструмент бюджетного регулювання на місцевому рівні 20 3. Проблеми та напрямки реформування міжбюджетних відносин в Україні 23 Висновок 33 Список використаної літератури 35 Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є обґрунтування процесу регулювання міжбюджетних відносин економічної держави. Досягненню поставленої мети сприяє постановка і вирішення таких конкретних завдань: - узагальнити теоретичні засади бюджетного регулювання економічної держави; - показати механізм бюджетного регулювання; - розкрити структуру та динаміку доходів та видатків бюджетів різних рівнів; - з‘ясувати проблеми та напрямки реформування міжбюджетних відносин в Україні; - дослідити практику міжбюджетних трансфертів. Об'єктом дослідження є бюджети різних рівнів бюджетної системи України. Предметом дослідження теорія і практика міжбюджетного регулювання. Хронологічними рамками дослідження є 2004-2005 роки. Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та нормативно-правові акти з питань реалізації політики у сфері державних фінансів в Україні, фінансово-економічні бюлетені та звіти Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України, статистичні матеріали Держкомстату України.

 8. Бюджетні права органів державної влади
  Курсова з бюджетного права Об'єктом курсової роботи є бюджетні права органів державної влади. Предметом дослідження є бюджетна система. Метою даної курсової роботи є комплексне дослідження бюджетних прав органів державної влади України. Зміст: Вступ 3 1. Поняття учасників бюджетного процесу та їх права 6 2. Бюджетні права Верховної Ради України 17 3. Бюджетні повноваження Рахункової палати України 21 4. Бюджетні права Міністерства фінансів України 27 5. Роль Державного казначейства України в процесі контролю за дотриманням бюджетного законодавства 31 Висновки 35 Список використаних джерел 38

 9. Контрольна робота з предмету «Бюджетні системи» Завдання № 9
  Завдання 9. 1. Відповісти (письмово) на поставлені питання. 1.1. Етапи впровадження бюджетування і послідовність його виконання. 1.2. Дати характеристику контролінгу та бюджетування в системі управління фінансовими ресурсами підприємств. 2. Виконати індивідуальне завдання: Дані: Додаток 1.xls, закладка „інформ” Заповнити таблиці: Додаток 1.xls, закладка „форма”

 10. Контрольна робота з предмету «Бюджетні системи» Завдання № 17
  Завдання 17. 1. Відповісти (письмово) на поставлені питання. 1.1. Сутність галузевої специфіки в організації фінансової діяльності підприємств. 1.2. Технологія побудови бюджету грошових коштів. 2. Виконати індивідуальне завдання: Дані: Додаток 1.xls, закладка „інформ” Заповнити таблиці: Додаток 1.xls, закладка „форма”

 11. Бюджетні повноваження України та органів місцевого самоврядування
  Вступ 3 1. Поняття бюджетних повноважень 4 2. Бюджетні повноваження України 6 3. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування 13 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 12. Міжнародні стандарти обліку
  Вступ 3 1. Утвердження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 4 2. Міжнародні стандарти обліку: розвиток, практика і використання в Україні 10 Висновки 16 Список використаної літератури 17

 13. Міжнародні стандарти аудиту
  Завдання 24. 3 На прикладі базового підприємства та на основі МСА 300 підготувати план проведення аудиту грошових коштів в іноземних валютах з переліком необхідних аудиторських процедур. Тема №18. 6 Загальна характеристика частини А КЕПБ та її етичні вимоги. Список використаної літератури 17

 14. Міжнародні стандарти аудиту
  Завдання 22. На прикладі базового підприємства та на основі МСА 300 підготувати план проведення аудиту поточних забов'язань по розрахунках з Пенсійним фондом з переліком необхідних аудиторських процедур. Тема №12. Завдання з надання впевненості, які можуть виконувати суб'єкти аудиторської діяльності в Україні і які не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації відповідно до МСА та Рішення АПУ під 27.09.2007 p., № 182/5.

 15. Стандарти і норми аудиторської діяльності
  Вступ 3 1. Поняття і призначення стандартів аудиту 3 2. Зміст і види стандартів аудиту 9 3. Використання стандартів аудиту 17 Висновок 24 Практична частина Варіант 2. 25 Завдання 1 25 Завдання 1 Розрахуйте рівень істотності, і процентне відхилення показників, використовуючи наступні базові показники: Найменування показників Значення базового показника бухгалтерської звітності суб'єкта, що перевіряється Частка, % Значення, вживані при знаходженні рівня істотності (ЗІ) 1 2 3 4 1.Балансовий прибуток 355 5 17,8 2. Валовий об'єм реалізації без ПДВ 25367,9 2 507,4 3. Валюта балансу 10280 5 514,0 4.Власний капітал 4012 10 401,2 5.Загальні витрати підприємства 13 250,6 5 662,5 Завдання 2 26 Аудитор має намір перевірити сальдо рахунків дебіторів, які є клієнтами підприємства. Він бажає бути впевненим на 80 %, що є не більше ніж 7 рахунків у кожній сотні, які містять помилки. Усього є 300 рахунків дебіторів. Необхідно визначити величину вибірки, якщо: 1. Аудитор не очікує ніяких помилок; 2. Аудитор очікує одну помилку. Таблиця 1. ФРАГМЕНТ ТАБЛИЦІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА НАДІЙНОСТІ Кількість помилок у вибірці Рівні довіри, % 70 80 85 90 95 97,5 99 0 1,21 1,61 1,90 2,31 3,00 3,69 4,61 1 2,44 3,00 3,38 3,89 4,75 5,58 6,64 2 3,62 4,28 4,73 5,33 6,30 7,23 8,41 3 4,77 5,52 6,02 6,69 7,76 8,77 10,05 4 5,90 6,73 7,27 8,00 9,16 10,25 11,61 5 7,01 7,91 8,50 9,28 10,52 11,67 13,11 6 8,11 9,08 9,71 10,54 11,85 13,06 14,58 7 9,21 10,24 10,90 11,78 13,15 14,43 16,00 Завдання 3 27 Маємо компанію-клієнта з низьким рівнем ризику. Величина внутрішньогосподарчого ризику складає 75% (висока норма рентабельності; стабільна галузь). Ризик системи контролю 20% (чітка система внутрішнього контролю і відсутність зауважень з боку аудиторів за наслідками попередніх перевірок). Допустимий рівень сукупного аудиторського ризику 5%. Визначити граничну величину ризику не виявлення. Завдання 4 28 При проведенні аудиту фінансової звітності підприємства аудитор зіткнувся з порушеннями у області бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності (табл. 1). Використовуючи вимоги стандарту класифікуйте ці порушення як шахрайство або помилки. Порушення, віднесене до шахрайства або помилки, відзначте знаком «+». Список використаної літератури 30

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua