Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Поняття, система та характеристика злочинів проти власності (ID:23154)
| Размер: 33 кб. | Объем: 29 стр. | Стоимость: 110 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Юридична природа злочинів проти власності 5
1.1 Поняття злочинів проти власності та їх предмет посягання 5
1.2 Об’єктивні та суб’єктивні елементи злочинів проти власності 11
Розділ 2. Кримінально-правова характеристика злочинів проти власності 17
Висновки 25
Література: 27
Литература1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії ВР України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. – С. 141. 2. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341–14// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25 – 26. – Ст.1312. 3. Цивільний кодекс України від вiд 16.01.2003 № 435-IV //Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №№40-44. – Ст. 356. 4. Кримінально-процесуальний кодекс України // Затверджений Законом від 28.12.1960 р. // Відомості Верховної Ради. – 1961. - №2. – Ст.15. 5. Постанова Пленум Верховного Суду України «Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності» № 12 від 25.12.1992р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. - № 8. 6. Лист Верховний Суд «Узагальнення практики розгляду судами справ про злочини проти власності» від 01.11.2008 // Вісник Верховного Суду України. – 2009. - № 2. 7. Астахова П. А. Кримінальне право України. В питаннях і відповідях. - К., 2009. - 238 с. 8. Ємельянов В.П. Кваліфікація злочинів проти власності: Навч.посібник.- Х.,1996. 112 с. 9. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник для студ. вищих закладів освіти / НЮАУ ім. Я.Мудрого; За ред.М.І Бажанова, В.В. Сташиса., В.Я. Тація; Авт.: Бажанов М.І., Баулін Ю.В., Борисов В.І, та ін. - Київ. Харків: Юрінком Інтер. Право, 2006. - 496c. 10. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти. / Ю.В.Александров, О.О. Дудоров, В.А.Клименко та ін. – К.: Юридична думка, 2006. – 656 с. 11. Кримінальне право України. Загальна та особлива частина: підручник Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В.Я. Тація. 4-те вид., 2010. 456 с. 12. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. / Г.В.Андрусів, П.П.Андрушко, В.В.Бенківський та ін. / - Стер. вид. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 512 с. 13. Кримінальне право України: Навч. посіб. / С. Г. Волкотруб, О М. Омельчук, В. М. Ярін та ін.-За ред О. М. Омельчука. - К.: Наукова думка; Прецедент, 2007. - 297 с. 14. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності. - К., 2002. - 144 с. 15. Кундеус В.Г. Кримінально-правова характеристика викрадення: Автореф. дис. … канд.. юрид. наук / Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2004. – 19 с. 16. Ільїна О.В. Кримінально-правова характеристика кваліфікуючих ознак корисливих злочинів проти власності: дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 201арк. - Бібліогр.: арк. 184-201. 17. Навроцький В.О. Злочини проти власності. – Львів: Юридичний факультет Львівського держ. ун-ту ім. Ів. Франка, 2007. – 80 с. 18. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. / За ред. М.О. Потебенька, В.Г. Гончаренка. – К.: Форум, 2007. – 988 с. 19. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповнен. / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. - К.: Атіка, 2005. – 1064 с. 20. Савченко А.В. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / А.В.Савченко, В.В.Кузнецов, О.Ф.Штанько. – 2-ге вид., виправ. та доповн. – К.: Вид. Паливода А.В., 2006. –636 с. 21. Селецький С.І. С 29 Кримінальне право України. Особлива частина. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 496 с. 22. Узунова О.В. Теоретичні основи кваліфікації злочинів: Навчальний посібник для студентів юридичного факультету. - Запоріжжя: ЗНУ, 2009. -102 с. 23. Філей Ю.В. Кримінально-правові санкції та їх застосування за злочини проти власності: дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2006. 24. Харченко В. Б. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части. Новое законодательство в вопросах и ответах. – К.: Атика, 2008. – 546 с. 25. Xoxлoва I.B., Шем'якова О.П. Кримінальне право України: Навчальний посібник.-Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 272 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти довкілля
  Вступ 3 1. Поняття та загальна характеристика злочинів проти довкілля 4 2. Види злочинів проти довкілля за кримінальним законодавством України 5 Висновки 12 Бібліографія 13

 2. Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку і моральності
  ВСТУП 3 Розділ 1. Загальна характеристика злочинів громадського порядку і моральності 5 Розділ 2. Юридичний аналіз деяких злочинів проти громадського порядку і моральності 13 2.1. Аналіз скдаду злочину, передбаченого статею 299 КК України 13 2.2. Аналіз скдаду злочину, передбачених статею 301 КК України 19 2.3. Аналіз скдаду злочину, передбачених статею 303 КК України 29 ВИСНОВКИ 39 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

 3. Характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
  Вступ 3 1. Загальна характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина 4 1.1. Поняття та види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина 4 1.2. Злочини проти виборчих прав громадян 5 1.3. Злочини проти трудових прав громадян 10 1.4. Злочини в сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності 15 1.5. Злочини проти інших прав і свобод людини і громадянина 18 1.6. Злочини проти сім’ї 24 1.7. Злочини проти свободи совісті 28 2. Проблемні питання пов’язані із злочинами проти виборчих, трудових та інших особистих прав людини і громадянина 33 2.1. Проблема, пов’язана з назвою Розділу V КК України 33 2.2. Проблеми, пов’язані з окремими складами злочинів, які містяться у Розділі V КК України 34 Висновки 38 Перелік використаних джерел 40

 4. Суспільна небезпечність злочинів проти громадської безпеки
  Зміст Вступ 3 1. Суспільна небезпечність 5 1.1. Поняття суспільної небезпечності 5 1.2. Значення суспільно небезпечних наслідків 6 2. Злочини проти громадської безпеки 8 2.1. Загальний огляд та визначення суспільної небезпечності злочинів проти громадської безпеки 8 2.2. Характеристика складів злочинів проти громадської безпеки 9 3. Кримінально-правова боротьба з тероризмом: міжнародні, національні та порівняльні аспекти 24 Висновки 34 Список використаної літератури 37 Об'єктом даної роботи є злочини проти громадської безпеки. Мета та основні задачі дослідження. Метою дослідження є вивчення злочинів проти громадської безпеки як особливої групи злочинів, що містять підвищену суспільну небезпечність. Для реалізації сформульованої мети дослідження в курсовій роботі передбачається вирішення наступних задач: - розкрити поняття та сутність суспільної небезпечності; - осмислити суспільну небезпечність злочинів проти громадської безпеки; - охарактеризувати види злочинів проти громадської безпеки; - проаналізувати і розкрити суть кримінально-правової боротьби з тероризмом. Загально-методологічну основу дослідження становить діалектичний метод наукового пізнання. Як загальнонаукові методи в курсовій роботі використані структурно-функціональний, історико-логічний. До використаних в роботі спеціально-наукових методів належать логіко-нормативний, порівняльно-правовий та інші методи

 5. Трасології та ідентифікації, криміналістичний аналіз злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту
  Вступ 3 1. Механізм утворення слідів, їх класифікація 5 2. Ідентифікація в експертній і слідчій діяльності. Сфера застосування 11 3. Криміналістична характеристика злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Типові слідчі ситуації та характер першочергових слідчіх дій 21 Висновок 35 Джерела 37 Мета курсової роботи – аналіз досягнень вчених криміналістів у застосуванні теорії криміналістики по трасології та ідентифікації, а також криміналістичний аналіз злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Об’єктом роботи є теоретичні аспекти трасології та ідентифікації в кри-міналістиці, а також криміналістичні прийоми розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Предметом дослідження є характеристика механізму утворення слідів та їх класифікація, а також ідентифікації в експертній і слідчій діяльності та сфе-ри її застосування; характеристика застосування криміналістичної техніки в розслідуванні злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту, визна-чення типових слідчих ситуацій та характеру першочергових слідчіх дій у розслідуванні злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. В роботі є посилання

 6. Економічна система суспільства: поняття, структура, загальна характеристика окремих елементів. Типи економічних систем, їх порівняльна
  Вступ 3 1. Суть та складові елементи економічної системи 4 2. Типи економічних систем 10 3. Особливості становлення економічної системи в Україні 15 4. Економічна політика України на сучасному етапі 20 Висновок 25 Література 26

 7. Поняття та види множинності злочинів
  Вступ 3 Розділ І. Загальна характеристика множинності злочинів 5 1.1. Поняття множинності злочинів 5 1.2. Види множинності злочинів 9 1.2.1. Одиничний злочин 9 1.2.2. Повторність 10 1.2.3. Сукупність 14 1.2.4. Рецидив 19 1.3. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву 22 Висновки до І розділу 25 Розділ ІІ. Специфіка окремих проявів множинності злочинів 27 2.1. Обставини за якими розрізняють окремі прояви множинності злочинів 27 2.2. Мета та проблеми систематизації множинності злочинів 30 2.3. Кримінально-правове значення форм множинності злочинів 34 Висновки до ІІ розділу 36 Висновки 37 Список використаних джерел 39

 8. Корисні злочини проти власності непов’язані з обертанням чужого майна на свою користь, або користь інших осіб
  Вступ 3 1. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою 5 2. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (ст. 193 КК) 9 3. Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом (ст. 198) 12 Висновок 15 Перелік використаних джерел 16

 9. Рецидив злочинів: поняття, ознаки, види та класифікація
  Вступ 3 1. Історія розвитку інституту рецидиву злочинів 6 2. Поняття рецидиву та його класифікація 13 2.1 Поняття та ознаки рецидиву злочинів 13 2.2. Кваліфікація рецидиву злочинів 21 3. Аспекти застосування кримінально-правового інституту рецидиву злочинів 30 3.1. Призначення покарання при рецидиві злочинів 30 3.2. Проблеми сучасного кримінально-правового інституту рецидиву злочинів 34 Висновки 40 Література 42

 10. Поняття та види злочинів, які посягають на життя особи
  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття та система злочинів, які посягають на життя особи 5 Розділ 2. Характеристика вбивств за кримінальним правом 20 2.1. Умисні вбивства 20 2.2. Вбивства через необережність 27 Розділ 3. Кримінально-правова характеристика доведення до самогубства 29 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33

 11. Криміналістична ідентифікація: поняття, сутність, значення для розслідування злочинів
  Криміналістична ідентифікація: поняття, сутність, значення для розслідування злочинів

 12. Поняття та ознаки права інтелектуальної власності, юридична природа і правова охорона права інтелектуальної власності
  Вступ 3 1. Поняття та ознаки права інтелектуальної власності 4 2. Юридична природа і правова охорона права інтелектуальної власності 10 Висновок 17 Використана література: 19

 13. Система права і правова система: поняття і співвідношення
  Вступ 3 Розділ І. Поняття системи права як внутрішньої його організації 5 1.1. Поняття та ознаки системи права 5 1.2. Норма права та її елементи 7 1.3. Інститути та галузі права 9 Розділ ІІ. Сутність та загальна характеристика правової системи 14 2.1. Поняття правової системи 14 2.2. Характеристика елементів правової системи 23 Розділ ІІІ. Співвідношення понять «система права» і «правова система» 29 Висновок 33

 14. Поняття промислової власності
  Вступ 3 Поняття промислової власності 4 1. Визначення промислової власності 4 2. Об’єкти промислової власності 7 Висновок 13 Література 14

 15. Поняття допиту, його завдання і значення для розкриття й розслідування злочинів. Співвідношення допиту й опитування
  ПЛАН: ВСТУП 3 1. ДОПИТ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ СЛІДЧИХ ДІЙ 5 1.1 ПОНЯТТЯ, МЕТА І ПРЕДМЕТ ДОПИТУ 5 1.2 ВИДИ ДОПИТУ ТА ЙОГО ФОРМИ 7 2. ТАКТИЧНИЙ ПРИЙОМ У ДОПИТІ, ЙОГО СИСТЕМА 11 3. СПІВВІДНОШЕННЯ ДОПИТУ Й ОПИТУВАННЯ 21 ВИСНОВКИ 26 ЗАДАЧА 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33 Мета та завдання роботи. Головною метою курсової роботи є визначення напрямків і засобів забезпечення відповідності процесуальних, організаційних і тактичних основ допиту умовам і завданням боротьби зі злочинністю на сучасному етапі. Це обумовило необхідність вирішення таких завдань: - дослідження методологічних, процесуальних, організаційних, інформаційних та тактичних основ допиту, як засобу слідчої діяльності; - з’ясування рівня знань слідчих та ступеня володіння ними тактичних прийомів допиту; - визначення поняття “слідча тактика” та її відмежування від організаційних положень і правил з метою конкретизації розробки тактичних прийомів допиту; - дослідження питання співвідношення допиту і опитування Об’єктом дослідження є сукупність суспільних відносин, які виникають під час проведення допиту між суб’єктами, які беруть у ньому участь. Предметом є теоретичні і практичні проблеми, які стосуються діяльності слідчого та інших професійних учасників під час проведення допиту.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua