Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна з економетрії (ID:2331)
| Размер: 30 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 18.08.2003 |
Содержание1. Історія розвитку економіко-математичних методів і моделей. 3
2. Моделі міжгалузевого балансу. 8
Задача. 13
По восьми робітникам промислового підприємства мають місце такі дані...Вибрати вид рівняльної регресії, розрахувати параметри рівняння регресії, дати графічне зображення залежності, розрахувати коефіцієнт тісноти кореляційного зв’язку між чинниками.
Список використаної літератури: 16

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Контрольна робота з економетрії
  1. Статистична база економетричних досліджень, збирання і класифікація даних 3 2. Суть методу найменших квадратів 5 3. Перевірка простої регресійної моделі на адекватність 7 4. Коефіцієнти множинної кореляції та детермінації в багатофакторній регресійній моделі 9 5. Поняття про гомо- та гетероскедастичність. Їх вплив на оцінювання параметрів 11 6. Метод Ейткена оцінювання параметрів лінійної економетричної моделі за наявності автокореляції 13 7. Поняття про системи одночасних регресійних рівнянь 15 8. Dummy-змінні та їх застосування в економетричних дослідженнях 17 Література 19

 2. Задачі з економетрії
  Задача 1. Дано сумісний розподіл двох випадкових величин ξ1 і ξ2. Знайти: 1. Одновимірні розподіли ξ1 і ξ2 та їхні основні числові характеристики (математичне сподівання, дисперсію, середнє квадратичне відхилення); 2. Умовний розподіл ξ2 при умові, що ξ1 = х2, та відповідні числові характеристики; 3. Коефіцієнт кореляції між ξ1 і ξ2. Таблиця. ξ1 ξ2 y1 y2 y3 y4 -m-2 -m 0 n x1 -3-m m/100 (m+1)/100 (31-n)/100 (32-n)/100 x2 0 n/100 (n+1)/100 (13-2m)/100 (14-2m)/100 x3 m+n (2m-1)/100 (m+1)/100 (7-m)/100 1/100 Варіант завдання: m = 2 , n = 7 Задача 2. Дано обсяги реалізації послуг туристичною фірмою за 10 останніх років Таблиця 1. Номер року Обсяг послуг Номер року Обсяг послуг 1 =(m+n)/10 6 =(3m+n+9)/10 2 =(2m+n+3)/10 7 =(m+n+14)/10 3 =(3m+n+5)/10 8 =(m+n+15)/10 4 =(2m+n+7)/10 9 =(2m+n+16)/10 5 =(2m+n+10)/10 10 =(3m+n+8)/10 Варіант: m = 2; n=7. 1. Записати лінійну економетричну модель, яка виражає залежність обсягу реалізації послуг від року. 2. Знайти точкові оцінки коефіцієнтів моделі, записати вибіркове рівняння лінійної регресії. 3. Перевірити значимість коефіцієнтів та визначити для них довірчі інтервали за допомогою двостороннього t-критерію Стьюдента для рівня значимості α = 0.05 (α =5%). Знайти відносну похибку. 4. Знайти точкову оцінку коефіцієнта кореляції, перевірити його значимість за допомогою двостороннього t-критерію Стьюдента для рівня значимості (α = 0.05), визначити коефіцієнт детермінації. Оцінити адекватність моделі. 5. Перевірити адекватність одержаної моделі за допомогою F – критерію Фішера (α = 0.05). 6. Знайти точкову та інтервальну оцінки прогнозного значення обсягу реалізації послуг для наступного (6 –го) року, і довірчий інтервал для математичного сподівання прогнозного значення ( α = 0.05). Визначити відносні похибки прогнозованих значень. 7. Побудувати пряму лінію вибіркової регресії, нанести точки, що відповідають даним спостережень. 8. Обчислення проводити з точністю 0,0001; коефіцієнти вибіркового рівняння лінійної регресії b0 і b1, довірчі інтервали для b0 і b1, та прогнозних значень y6 і M6 знаходити з точністю 0,01.

 3. Задача з економетрії
  Задача 1. Нехай ξ – прибуток туристичної фірми. У таблиці дані про прибуток за 50 місяців (у млн.. грн..). номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг 1 =m+n-1 11 =m+n+2 21 =m+n+4 31 =m+n-10 41 =m+n+7 2 =m+n-7 12 =m+n-1 22 =m+n+3 32 =m+n 42 =m+n-2 3 =m+n 13 =m+n-4 23 =m+n+3 33 =m+n 43 =m+n-8 4 =m+n+6 14 =m+n-6 24 =m+n-1 34 =m+n+1 44 =m+n-5 5 =m+n+2 15 =m+n+4 25 =m+n-4 35 =m+n+4 45 =m+n-1 6 =m+n+2 16 =m+n+4 26 =m+n-6 36 =m+n+4 46 =m+n+12 7 =m+n+1 17 =m+n+13 27 =m+n+3 37 =m+n-3 47 =m+n+9 8 =m+n-2 18 =m+n+8 28 =m+n+9 38 =m+n+3 48 =m+n+6 9 =m+n+5 19 =m+n+8 29 =m+n+5 39 =m+n+6 49 =m+n+13 10 =m+n+10 20 =m+n+5 30 =m+n+7 40 =m+n+6 50 =m+n+5 Для нашого варіанту m=1, n=6. Провести статистичну обробку цих даних: 1) Побудувати інтервальний статистичний розподіл вибірки. Використовуючи 8 проміжків; 2) Знайти емпіричну функцію розподілу випадкової величини ξ та побудувати її графік; 3) Побудувати гістограму відносних частот; 4) Знайти вибіркові значення точкових оцінок для математичного сподівання, дисперсії та середнього квадратичного відхилення випадкової величини ξ; 5) Висунути гіпотезу про закон розподілу випадкової величини ξ та перевірити її за критерієм Пірсона для рівня значимості α = 0,05; 6) Знайти довірчі інтервали для математичного сподівання та середнього квадратичного відхилення випадкової величини ξ із довірчою імовірністю γ = 0,95. Обчислити відносну похибку. Обчислення проводити у п. 1-4 та 6 з точністю до 10-2 , у п.5 – з точністю до 10-4.

 4. Реферат з економетрії
  Вступ. 1. Поняття про математичну модель економічного об’єкту. 2. Означення мультіколеніарності, її теоретичні та практичні наслідки. Висновок Література.

 5. Задача з економетрії
  Нехай ξ – прибуток туристичної фірми. У таблиці дані про прибуток за 50 місяців (у млн.. грн..). номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг 1 =m+n-1 11 =m+n+2 21 =m+n+4 31 =m+n-10 41 =m+n+7 2 =m+n-7 12 =m+n-1 22 =m+n+3 32 =m+n 42 =m+n-2 3 =m+n 13 =m+n-4 23 =m+n+3 33 =m+n 43 =m+n-8 4 =m+n+6 14 =m+n-6 24 =m+n-1 34 =m+n+1 44 =m+n-5 5 =m+n+2 15 =m+n+4 25 =m+n-4 35 =m+n+4 45 =m+n-1 6 =m+n+2 16 =m+n+4 26 =m+n-6 36 =m+n+4 46 =m+n+12 7 =m+n+1 17 =m+n+13 27 =m+n+3 37 =m+n-3 47 =m+n+9 8 =m+n-2 18 =m+n+8 28 =m+n+9 38 =m+n+3 48 =m+n+6 9 =m+n+5 19 =m+n+8 29 =m+n+5 39 =m+n+6 49 =m+n+13 10 =m+n+10 20 =m+n+5 30 =m+n+7 40 =m+n+6 50 =m+n+5 Для нашого варіанту m=1, n=3. Провести статистичну обробку цих даних: 1) Побудувати інтервальний статистичний розподіл вибірки. Використовуючи 8 проміжків; 2) Знайти емпіричну функцію розподілу випадкової величини ξ та побудувати її графік; 3) Побудувати гістограму відносних частот; 4) Знайти вибіркові значення точкових оцінок для математичного сподівання, дисперсії та середнього квадратичного відхилення випадкової величини ξ; 5) Висунути гіпотезу про закон розподілу випадкової величини ξ та перевірити її за критерієм Пірсона для рівня значимості α = 0,05; 6) Знайти довірчі інтервали для математичного сподівання та середнього квадратичного відхилення випадкової величини ξ із довірчою імовірністю γ = 0,95. Обчислити відносну похибку. Обчислення проводити у п. 1-4 та 6 з точністю до 10-2 , у п.5 – з точністю до 10-4.

 6. Контрольна
  Теоретичне питання 2 Міжнародний поділ праці і виробництва експортних ресурсів 2 Практичне завдання 6 1. Характеристика товару, властивості товару (пиво) 6 2. Характеристика світового ринку пива 12 3. Дослідження діяльності вітчизняних виробників пива 17 4. Особливості формування ціни на товар 21 5. Тенденції розвитку ринку пива 27 Література 30

 7. Контрольна політологія
  1. Політико-правові погляди періода княжої доби 3 2. Розвиток політичних ідей братських шкіл та Києво-Могилянської академії 4 3. Суспільно-політичні засади козацтва. Державотворча діяльність Б. Хмельницького 5 4. Обгрунтування І.Мазепою та П. Орликом концепції незалежної самостійності української держави 6 Список Використаних Джерел 8

 8. Контрольна з маркетингу
  1. Матриця Бостон Консалтинг Груп (БКГ) 3 2. Порівняльна характеристика ринку організацій - споживачів та кінцевих споживачів 8 Література 14

 9. Контрольна з логістики
  1. Операційний менеджмент туристичного підприємства 3 2. Постачальницька логістика підприємств готельного господарства 4 Література 9

 10. Контрольна з інформатики
  Варіант №22 3 1 Склад інтегрованого пакету прикладних програм загального призначення Microsoft Office 3 2 Сутність створення зв’язків між таблицями у реляційній базі даних 5 3 Вимоги до сучасних обчислювальних мереж 8 4 Система обміну файлами FTP в Internet 10 5 Задача 12 В СУБД Microsoft Access створити базу даних МАНДРИ. Таблиця бази даних повинна мати такі поля: Назва поля Тип поля Турфірма Текстовый Країна Текстовый Вартість Денежный Дата відправлення Дата/время Тривалість Числовой Заповнити таблицю п’ятьма записами. Створити 2 запити на вибірку. Усі турфірми, які пропонують відпочинок у Туреччині відсортувати по полю “Турфірма” у зростаючому порядку. Усі турфірми, які пропонують відпочинок вартістю до 800 у.о. Описати технологію роботи. Список використаної літератури 15 Файл СУБД Microsoft Access у архіві

 11. Контрольна з філософії
  План 1. Характеристика релігійного світогляду 3 2. Еволюція релігійної філософії ХІХ ст. 5 ЛІТЕРАТУРА 11

 12. Контрольна з фінансів
  1. Розподільча функція фінансів, її зміст і прояви у процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу. 3 1.1. Сутність фінансів, їх функції 3 1.2. Зміст розподільчої функції фінансів 5 1.3. Прояви розподільчої функції фінансів у процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу 6 Висновок 8 Використана література 9 2. Доходи державних підприємств і організацій - складова державних доходів. Прибуток державних підприємств. 10 2.1. Поняття і статус підприємства державної форми власності в Україні 10 2.2. Державні доходи. Доходи державних підприємств і організацій як складова державних доходів 13 2.3. Прибуток державних підприємств, його формування і розподіл 17 Висновок 19 Використана література 20 3. Державний борг. Капітальний і поточний державний борг, кількісний аспект державного боргу та проблеми його сплати в Україні. 22 3.1. Поняття державного боргу та його види 22 3.2. Кількісний аспект державного боргу та проблеми його сплати в Україні. 25 Висновок 29 Використана література 30

 13. Контрольна з менеджменту
  1. Менеджер – як професійний управлінець 3 2. Специфіка управлінської операції. Основні вимоги до менеджерів 6 Список літератури 10

 14. Контрольна РПС
  1. Теорія економічного районування 2 2. Районоутворюючі чинники та види районування 3 3. Системи економічного районування України 6 Список використаних джерел 17

 15. Контрольна з мікроекономіки
  1. Необмеженість потреб та обмеженість ресурсів. 2 2. Вплив эфектів доходу та заміщення на кривій попиту. 5 3. Антиітрестовскі закони 7 4. Задача. 13 Прибуток компанії склав 80000 $. Зібрання акціонерів постановило направити на виплату дивідендів 35 % прибутку. Визначити дивіденд на одну просту акцію, якщо всього було випущено 2 тис. простих та 1 тис. привелійованих акцій з номіналом 100 $. Доходність привелійованих акцій складає 15 %. Використана література 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua