Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Особливості редагування запозичених слiв (ID:23504)
| Размер: 43 кб. | Объем: 31 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеВступ 3
1. Лексичні запозичення в українській мові: історико-соціолінгвістичний аспект 6
1.1. Визначення запозичених слів 6
1.2. Дослідження запозиченої лексики в українській мові 7
1.3. Класифікаційна характеристика запозичених слів 12
2. Іншомовна лексика в українській мовній картині світу 21
2.1. Зв'язок із МКС мови-реципієнта 21
2.2. Визначення ступеня адаптації іншомовних лексичних запозичень у мові і мовленні 23
2.3. Етапи і ступені адаптації англіцизмів 25
Висновки 27
Література 30
Литература1. Архипенко Л.М. Словотвір дієслів на базі германізмів в українській мові // Викладання мов у вузі на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: Збірник наукових праць. – Харків: Константа, 2001. – Вип.5. – С. 9-11. 2. Архипенко Л.М. Явище запозичення як один із способів поповнення сучасного арсеналу фінансово-економічної термінології // Вісн. Харків. нац. ун-ту.  Серія „Філологія”.  2002.  №358: Актуальні питання сучасної філології. – Вип. 34. – С. 67-71. 3. Архипенко Л.М. Прогнозування долі деяких англіцизмів кінця ХХ ст. в українській мові // Вісн. Харків нац. ун-ту.  Серія „Філологія”. – Харків, 2002. – № 557. – Вип. 35. – С. 128-134. 4. Архипенко Л.М. Етапи й типи адаптації однослівних англомовних фінансово-економічних термінів // Збірник робіт IV Міжнар. науково-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених “Людина, культура, техніка в новому тисячолітті”. – Харків: ХНАУ “ХАІ”, 2003. – С. 208 – 211. 5. Іванченко Р.Г. Літературне редагування : [Посібник] — Репр. вид. — К.: [Парлам. вид-во], 2003. — 246 с. 6. Капелюшний А.О. Редагування в засобах масової інформації : навч. посіб. / А. О. Капелюшний; М-во освіти і науки Укрпаїни, Львів нац. ун-т ім. І.Франка, Ф-т журналістики. — 2-ге вид., випр. і допов. — Львів: ПАІС, 2009. — 431 с. 7. Карпенко В.О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика : [підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. «Журналістика», «Вид. справа та редагування»] / В.О.Карпенко; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини «Україна» — К., 2007. — 430 с. 8. Попова Н.А. Английские заимствования на Украине в 90-е годы ХХ ст. // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць. – Вип. 5. – Харків: ХДПУ. – 2000.– С. 65–72. 9. Попова Н.А. Применение в современных условиях в русском и украинском языках заимствованных из английского названий лиц, занятых в кредитно-финансовой и биржевой сферах. // Вестник международного славянского университета (г. Харьков). – Серия филология. – 2001. – Т. 4, №1. – С. 86–87. 10. Попова Н.А. Роль английских заимствований в развитии ЯКМ современного украинского языка. // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць.– Вип. 6. – Харків: ХДПУ, 2001.– С. 29–33. 11. Сімонок В. П. Семантико-функціональний аналіз іншомовної лексики в сучасній українській мовній картині світу. – Харків: Основа, 2000. – 330 с. 12. Сімонок В. П. Мова – це світ зовнішніх і внутрішніх виражень людини // Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць. – Харків: ХДПУ, 2000. – Вип.4. – С.43–48. 13. Сімонок В. П. Синонімія запозичених слів // Система і структура східнослов'янських мов: Зб. наук. праць НПУ. – К.: Знання, 2001. – С.193–198. 14. Сімонок В. П. Антонімія іншомовних слів у сучасній українській мові // Лінгвістичні дослідження. – Харків: ХДПУ, 2001. – Вип.6. – С.37–42. 15. Сімонок В. П. Запозичені назви осіб і їх адаптація в сучасній українській мові // Зб. наук. праць НПУ. – К.: Знання, 2001. – С.275–282. 16. Сімонок В. П. Мовні універсалії і процес запозичування слів // Вісн. Харків. нац. ун-ту: Серія: Філологія. – Харків: ХНУ, 2001. – Вип.34. - С.12–18. 17. Тимошик М.С. Видавнича справа та редагування : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. «Журналістика», «Вид. справа та редагування»] — К.: Наук.-вид. центр «Наша культура і наука»: Вид. Дім «Ін Юре», 2004. — 223 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Особливості редагування складних речень
  Вступ 3 1. Теоретичні основи редагування складних речень 5 1.1. Поняття складного речення 5 1.2. Складні конструкції з сурядністю і підрядністю в системі складного речення 7 1.3. Складні концесивні утворення в структурі складнопідрядного речення 9 1.4. Аналіз безсполучникових складних речень із відношенням обґрунтування 13 2. Напрями вдосконалення редагування складних речень 19 2.1. Формально-структурна організація інтенсивно-допустового речення 19 2.2. Безсполучникові складні структури обґрунтування і текст 22 2.3. Багатокомпонентні складні речення зі спільною предикативною частиною, особливості їх членування 24 2.4. Семантико-синтаксична структура складних конструкцій з сурядністю і підрядністю 26 Висновки 31 Література 35

 2. Особливості редагування текстів інформаційної аналітичної та художньої публіцистики
  Зміст Вступ 2 Знання про текст 3 Методика правки тексту. 9 Робота редактора над текстом 11 Лексична комунікабельність тексту. Засоби досягнення. 18 Робота редактора над ілюстративним матеріалом 21 Висновок 23 Перелік використаних джерел та література 25

 3. Склад власних, залучених та запозичених фінансових ресурсів інвесторів
  Список використаної літератури. 1. Черваньов Д.М., Рейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 1999. – 514 с. 2. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. – 2001 г. МАУП. 3. Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій / Б.М. Щукін. – К.: МАУП, 2002. – 126 с. 4. Загородній А.Г., Стадницький Ю.І. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 209 с.

 4. Етапи процесу редагування в документознавстві
  1. Етапи процесу редагування в документознавстві 2 2. Вставлення як метод виправлення в редагуванні. Наведіть приклади 8 3. Охарактеризуйте помилки письма. Обґрунтуйте відповідь прикладами 10 4. Підберіть українські відповідники до калькованих форм, що використовуються в ділових паперах. Складіть речення з українськими формами 13 5. Відредагуйте речення, виправивши неправильно вжиті числівники або форми іменників при них 14 6. Відредагуйте текст документа, використовуючи методи редагування 15 7. Проведіть редагування документів підприємства (установи, організації, фірми), використовуючи методи виправлення при усуненні різних типів помилок (3-5 документів). Покажіть хід роботи над процесом редагування документів (подайте документ та виправлений варіант) 16 Висновки 20 Література 22 Додатки 24

 5. Розвиток готельного господарства АР Крим, та особливості, та особливості його розміщення
  Вступ 3 1. Природно-ресурсний потенціал АР Крим. Його вплив та значення у готельному господарстві АР Крим 5 2. Передумови розвитку і розміщення готельного господарства АР Крим: природні, демографічні, соціально-економічні, історичні 9 3. Сучасний рівень і структура АР Крим 15 4. Розміщення та особливості розвитку готельного господарства АР Крим 22 5. Проблеми та напрямки подальшого розвитку готельного господарства АР Крим 25 Висновки 30 Список використаних джерел 32 Додатки 34 Метою даної роботи є: аналіз сучасного стану розвитку і розміщення готельного господарства АР Крим, визначення шляхів та тенденції розвитку.

 6. Особливості соціології
  Вступ 3 1. Місце соціології в системі наук 4 1.1. Формування соціології 4 1.2. Місце соціології у системі наук 7 2. Сучасні соціологічні концепції 10 2.1. Особливості сучасної соціології 10 2.2. Емпірична соціологія 11 2.3. Функціоналістська соціологія 11 2.4. Конфліктологічні теорії 12 Висновки 14 Література 16

 7. Послуги та їх особливості
  Вступ 3 РОЗДІЛ 1. УМОВИ СТВОРЕННЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ 5 1.1. Методологічні основи розвитку сфери послуг 5 1.2. Маркетингова послуга: ознаки, класифікація, елементи 9 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 16 2.1. Поняття, значення і продукти маркетингу в страхуванні 16 2.2. Маркетингові дослідження і маркетингова політика страховика 21 2.3. Особливості рекламування страхових послуг 25 Висновок 32 Література 34 Додатки 36-38 Предмет: маркетингова товарна політика Темою роботи є „Послуги та їх особливості”. Метою роботи є теоретичне й практичне обґрунтування сутності маркетингового механізму управління розвитком сфери послуг. Об'єктом дослідження є процес управління розвитком підприємств сфери послуг. Предметом дослідження є формування маркетингового механізму управління розвитком підприємств сфери послуг. Дослідження даної теми проведено на основі таких підручників: Іщенко О.А. „Теоретичні основи і механізм реалізації маркетингу послуг”, Кардаша В.Я. „Маркетингова товарна політика”, Котлера Ф. „Основы маркетинга”, Куденко Н.В. „Стратегічний маркетинг”, Осадця С.С. „Страхування”, Портера М. „Стратегія конкуренції”, Шершньової З.Є. „Стратегічне управління”

 8. Особливості еволюції зірок
  Список використаної літератури 1. Леви Давид Н. Звезды и планеты. - Москва. - 1998. - 288 с. 2. Климишин І. А. Астрономія. - Львів. - 1996. - 248 с. 3. Крапп Эдвин К. Астрономия. - Москва. - 1999. - 656 с. 4. Астрономія. – Харків. - 2001. - 48 с. 5. Бугайов О.І. Фізика; Астрономія. - К. - 1996. - 367 с.

 9. Особливості невербальної комунікації
  Вступ 3 1. Мова тіла, як елемент невербальних комунікацій 5 2. Культура одягу 11 3.Використання невербальних комунікацій в ПР. 17 4. Культура міміки 25 5. Невербальних комунікацій у різних народів 34 Висновки 38 Список використаної літератури 40

 10. Особливості дитячої творчості
  Вступ 3 1. Творчі здібності та її прояви в дитячому віці 4 2. Індивідуальна своєрідність творчо обдарованої дитини 9 Висновки 13 Список використаної літератури 14

 11. Особливості самоактуалізації особистості
  Вступ. 3 Розділ I.Теоретичні питання самоактулізації. 5 1.1.Теорія Маслоу. 5 1.1.1.Дослідження самоактуалізації 5 1.1.2.Визначення самоактуалізації. 8 1.1.3.Теорія самоактуалізації 12 1.1.4.Трансцєїдірованіє самоактуалізації 14 1.1.5.Дерітуалізация 15 1.1.6.Динаміка. 16 1.1.7.Структура. 18 1.2.Самоактуалізація, по Гольдштейну 21 Розділ II.Аналіз емпіричних даних 23 2.1.Методика дослідження. 23 2.2.Контингент досліджувальних. 24 2.3.Проведення дослідження. 24 Висновки 27 Використана література. 28 Додаток №1. 30

 12. Особливості користування бібліотеками
  ВСТУП 3 1. Сутність та функції бібліотеки 5 2. Соціальне призначення бібліотеки 7 3. Особливості користування бібліотеками 9 ВИСНОВКИ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18

 13. Особливості спадкування за заповітом
  Вступ 4 1. Заповіт в цивільному законодавстві України 5 2. Заповіт з умовою 7 3. Секретний заповіт 8 4. Заповіт подружжя 11 Висновки 13 Список використаних джерел 15

 14. Особливості соціалістичного права
  Вступ 3 1. Загальні засади соціалістичного права 4 2. Особливості соціалістичної правової системи 7 Висновки 15 Список джерел 16

 15. Особливості Соціальної допомоги
  Вступ 3 Розділ 1. Сутність соціальної допомоги 4 1.1 Поняття соціальної допомоги в незалежній Україні 4 1.2. Суть соціальної допомоги та її відмінність від соціальної допомоги в СРСР 6 Розділ 2. Адресна соціальна допомога 9 2.1 Соціальна допомога інвалідам 9 2.2. Соціальна допомога для людей з обмеженими можливостями 13 2.3 Соціальна допомога дітям та не працюючим пенсіонерам 16 Розділ 3. Види та зміст соціальної допомоги в Україні 20 3.1 Види соціальної допомоги в Україні 20 3.2 Зміст соціальної допомоги в Україні 30 3.3 Перспектива покращення рівня соціальної допомоги в Україні 32 Висновки 35 Список джерел 37

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua