Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Види тендерів, їх роль у здійсненні інвестиційної діяльності (ID:23651)
| Размер: 44 кб. | Объем: 25 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Сутність, функції і типізація міжнародних тендерів
1.1. Міжнародний тендер як метод міжнародної торгівлі та інвестицій 6
1.2. Класифікація міжнародних тендерів 9
1.3. Етапи проведення міжнародних тендерів 13
Розділ 2. Законодавче забезпечення та практика проведення тендерів в Україні 16
2.1. Новий порядок здійснення державних закупівель 16
2.2. Порядок проведення тендерного відбору організаторів торгівлі цінними паперами для продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі 23
2.3. Правила для учасників тендерів ПАТ «Назва» 26
Висновок 30
Література 32

Литература1. Закон України № 2289–VІ від 1 червня 2010 року «Про здійснення державних закупівель» 2. Кабінет міністрів України Постанова «Про затвердження Порядку проведення тендерного відбору організаторів торгівлі цінними паперами для продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі від 7 червня 2005 р. Київ N 414 3. Влялько І.В. Практика Суду ЄС в сфері державних закупівель / І.В. Влялько // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2006. – Випуск 61, Частина ІІ. – С. 186–192. 4. Влялько І.В. Доктринальні підходи до правової регламентації сфери державних закупівель в ЄС / І.В. Влялько // Юридична Україна. Щомісячний правовий часопис. - 2007. – Випуск 12. – С. 86–92. 5. Влялько І.В. Реформа засобів правового захисту сфери державних закупівель ЄС / І.В. Влялько // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2008. – Випуск 76, Частина ІІ. – С. 67–73. 6. Влялько І.В. Механизм правового регулирования государственных закупок в Украине в контексте адаптации законодательства и подготовки нового усиленного соглашения Украины и ЕС / І.В. Влялько // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2008. – Випуск 77, Частина ІІ. – С. 146–151. 7. Влялько І.В. Законодавчі ініціативи України в сфері державних закупівель / І.В. Влялько // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць за матеріалами конференції молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин», 27 жовтня 2005 року. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2005. – Випуск 54, Частина ІІ. – С. 87–90. 8. Дахно І. І., Міжнародна торгівля Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 296 с. 9. Кухар В.І. Удосконалення правового регулювання інвестиційних відносин як складова інвестиційної політики держави / В.І. Кухар // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 3. – С. 226-229. 10. Кухар В.І. Правові форми реалізації державної інвестиційної політики / В.І. Кухар // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2004. – № 4 – C. 72-78. 11. Кухар В.І. Господарсько-правові засоби реалізації інвестиційної політики держави: проблеми та перспективи / В. І. Кухар // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2005. – № 2 – C. 122-130. 12. Кухар В.І. Правове забезпечення формування та реалізації державних програм інвестиційного розвитку / В. І. Кухар // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Х., 2005. – Вип. 9. – С. 184-192. 13. Мельник Т.М. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної конкуренції: моногр. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2007. — 395с. 14. Осецький В.Л. Інвестиції та інновації: проблеми теорії і практики. — К. : ІАЕ УААН, 2003. — 413c. 15. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. — К. : Лібра, 1998. — 389с. 16. Прохода С.В. Інвестиції в Україну / Кабінет Міністрів України; Міжнародна Кадрова Академія. — Запоріжжя, 2004. — 163 с. 17. Прямі іноземні інвестиції та технологічний трансфер у пострадянських країнах / Д. Дайкер (ред.), І.Ю. Єгоров (пер.з англ.). — К. : К.І.С., 2003. — 202с. 18. Рогач О.І. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — К. : Либідь, 2005. — 720с. 19. Турченко О.Г. Щодо поняття торгів як основного способу розміщення державного замовлення // Правничий часопис Донецького університету. – 2004. - №1(11). – С.81-84. 20. Турченко О.Г. Державні закупки: зближення законодавства України з правом ЄС //Правничий часопис Донецького університету. – 2005. - №1(13). – С.45-52. 21. Турченко О.Г. Государственные закупки: сближение законодательства Украины и законодательства ЕС // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С.557-561. 22. Турченко О.Г. Контроль за соблюдением норм права ЕС (на примере государственных закупок) // Економіка і право. – 2005. - №3(13). – С.21-27. 23. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2003. — 255с. 24. Шпак В.І., Кондорі Р.А. Міжнародна торгівля: Практикум / Міжрегіональна академія управління персоналом; Українська видавничо-поліграфічна компанія "ЕксОб". — К. : УВПК "ЕксОб"; МАУП, 2004. — 384с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Роль держави у здійсненні кадрової політики
  1. Історія становлення державного регулювання кадрової політики підприємств 3 2. Суспільні відносини у кадровій політиці підприємств як предмет регулювання трудового права України 8 3. Метод правового регулювання здійснення кадрової політики 12 Список використаної літератури 20

 2. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності
  Вступ 3 1. Загальна характеристика свободи підприємницької діяльності 4 2. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності 7 Висновки 15 Література 16

 3. Складання господарсько-процесуально документації при здійсненні позовної роботи. Види спорів за участю суб’єктів господарських відносин
  Вступ 3 1. Складання господарсько-процесуально документації при здійсненні позовної роботи 4 2. Види спорів за участю суб’єктів господарських відносин 10 Висновки 18 Список джерел 19 Додатки 20

 4. Конкурентні переваги підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6 1.1. Поняття зовнішньоекономічної діяльності 6 1.2. Теорія та принципи конкуренції 26 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ПП "У ЯРОСЛАВА" ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 40 2.1. Загальна характеристика підприємства 40 2.2. Аналіз ринку туристичних послуг 51 2.3. Оцінка конкурентоздатності підприємства ПП "У Ярослава" 61 РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ПП "У ЯРОСЛАВА" НА РИНКУ ЗАРУБІЖНОГО ТУРИЗМУ 77 3.1. Розроблення способів удосконалення конкурентної позиції підприємства 77 3.2. Прогноз впливу запропонованих заходів 92 3.3 Розрахунково – аналітична задача. 107 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 118 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 124-144 (звітність та інші додатки) Метою дослідження є — поглиблене осмислення проблем конкурентних переваг підприємства при здійсненнях зовнішньоекономічної діяльності комплексне опанування матеріалом і методами самостійного дослідження даної теми, послідовного викладення, а також практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Магістерська робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. В вступі подано актуальність обраної теми дослідження, мету, завдання, предмет та об’єкт дослідження. Перший розділ присвячено теоретичним аспектам здійснення зовнішньоекономічної діяльності в умовах ринкової економіки. В даному розділі досліджено питання поняття зовнішньоекономічної діяльності, розглянуто теорію та основні принципи конкуренції. В другому розділі проведено аналіз конкурентної позиції ПП „У Ярослава” при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, а саме: дано загальну характеристику підприємства, проведено детальний аналіз зарубіжного ринку туризму, а також проведено аналіз конкуренто здатності підприємства. В третьому розділі розроблено пропозиції щодо підвищення конкурентної позиції підприємства на ринку зарубіжного туризму. Магістерська робота написана на 144 сторінках, складається з вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаної літератури з 44 джерел, 9 додатків, містить 27 таблиць та 20 рисунків. Дослідження проводилось на основі статистичних даних та результатів діяльності підприємства До диплома додається: рецензія, анотації на 2х мовах, доповідь

 5. Особливості юридичної відповідальності за правопорушення при здійсненні комерційної діяльності
  Вступ 3 1. Цивільно-правова відповідальність за порушення у сфері комерційної діяльності 4 2. Інші види відповідальності 8 Висновки 8 Перелік використаної літератури 10

 6. Правові основи інвестиційної діяльності
  Вступ 4 Розділ I. Загальні засади та законодавче регулювання інвестування 6 1.1. Поняття, суб'єкти та об'єкти інвестування 6 1.2. Законодавство та нормативно-правова база інвестування 14 Розділ II. Види та гарантії інвестування 20 2.1. Види інвестицій 20 2.2. Правові гарантії інвестиційної діяльності 22 Висновки 32 Список джерел 35

 7. Основні об’єкти інвестиційної діяльності
  Вступ 3 Основні об’єкти інвестиційної діяльності 4 1. Сутність і структура інвестиційної діяльності 4 2. Об’єкти інвестиційної діяльності 6 3. Правові основи інвестиційної діяльності 12 Висновки 16 Література 17

 8. Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності
  Вступ 3 1. Сутність залучення та функціонування іноземного капіталу 4 1.1 Поняття та види інвестицій 4 1.2 Значення іноземного капіталу 7 1.3 Інвестиційні інституції 10 Висновки 13 2. Іноземні інвестиції в Україні та їх регулювання 14 2.1 Іноземні інвестиції в економіці України в 1993-2001 рр. 14 2.2 Іноземні інвестиції в економіці України в 2002-2003 рр. 18 2.3 Прогноз розвитку іноземних інвестицій 23 Висновки 25 3. Шляхи створення належних умов для ефективного залучення іноземного капіталу в економіку України 26 3.1 Загальна характеристика законодавчої бази з регулювання процесів іноземного інвестування 26 3.2 Вдосконалення законодавства з метою створення належних умов для ефективного залучення іноземного капіталу в економіку України 29 Висновки 38 Висновок 39 Література 42

 9. Правові основи інвестиційної діяльності
  1. Стадії інвестиційного процесу 3 2. Правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями 8 Список використаної літератури 15

 10. Правові основи інвестиційної діяльності
  1. Поняття інвестицій 3 2. Національні норми та стандарти для іноземних інвестицій 4 3. Юридичні підстави укладання договору підряду на будівництво 8 Список літератури: 16

 11. СУБ’ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  ВСТУП 3 1.СУБ’ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 4 2.ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 8 3.ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 10 4.ВІДНОСИНИ МІЖ СУБ'ЄКТАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 11 ВИСНОВОК 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13

 12. Правові основи інвестиційної діяльності
  1. Поняття інвестицій 3 2. Національні норми та стандарти для іноземних інвестицій 4 3. Юридичні підстави укладання договору підряду на будівництво 8 Список літератури: 16

 13. Контрольна робота з інвестиційної діяльності
  Зміст Концепція життевого циклу інвестиційного проекту 3 Задача 1 11 Визначити інвестиційний грошовий потік інвестиційного проекту за даними таблиці 14. Розрахувати граничний щорічний ануїтетний потік вигід, який забезпечить прийняття проекту за критерієм чистої дисконтованої вартості за умови, що прогнозна ліквідаційна вартість дорівнюватиме нулю. Таблиця 14 Балансе ва вартість ОВФ На початок року, тис. грн. Витрати (без ПДВ) За проектом На поліпшен ня ОВФ, тис. грн. Доход й від продажу стариX ОВФ, тис. грн. Балан сова вартіс ть стари X ОВФ, тис. грн. Витрати (безПДВ) на придбання нових капітальних активів та збільшення потреби в ЧРК, тис. грн. Річн а диск онтн а став ка, % Життє вий цикл проек ту, років 1 5000 100 200 150 1000 10 8 2 4000 200 150 200 500 11 7 3 500 80 150 150 200 12 6 Таблиця 3 Вар Балансова вартість ОВФ на початок року, тис. грн. Витрати (без ПДВ) за проектом на поліпшення ОВФ, тис. грн. Доход від продажу старих ОВФ, тис. грн. Балансова вартість старих ОВФ, тис. грн. Витрати (без ПДВ) на придбання нових капітальних активів та збільшення потреби в ЧРК, тис. грн. Річна дисконтова на ставка, % Життєвий цикл проекту, років 6 300 60 300 300 600 13 7 Задача 2 13 Порівняйте два проекти з різним життєвим циклом, якщо ввартість капіталу фірми 10%, а грошові потоки інвестиційних проектів наведено в таблиці 15. Таблиця 1 Показники 0 1 2 3 Грошові потоки проекту А, тис. грн. -100 50 70 - Грошові потоки проекту В, тис. грн. -100 30 45 55 Список використаної літератури 16

 14. Етапи інвестиційної діяльності (стратегії)
  Вступ 2 1. Поняття та типи інвестиційної політики підприємства 3 2. Розробка та етапи інвестиційного проекту 7 3. Основні засади оцінки ефективності інвестиційних проектів 14 Висновки 17 Список використаної літератури 20

 15. Правове регулювання інвестиційної діяльності
  1. Особливості сучасного правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні 3 2. Закон України "Про інвестиційну діяльність" — основа інвестиційного законодавства України 11 3. Загальна характеристика Закону України "Про режим іноземного інвестування" 12 4. Міжнародні договори як джерело інвестиційного права України 15 Список використаної літератури 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua