Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: Аналіз довгострокового кредитування населення (ID:23654)
| Размер: 1336 кб. | Объем: 127 стр. | Стоимость: 270 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ 5
1.1. Необхідність і сутність довгострокового кредитування населення в економічних відносинах 5
2.2. Види, форми та особливості процесу довгострокового кредитування населення в комерційному 14
3.3. Ризики банківського кредитування населення та засоби їх зменшення 28
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 40
2.1.Динаміка довгострокового кредитування населення в Україні 40
2.2. Основні форми довгострокового кредитування населення в АТ «ххх» 56
2.3.Аналіз ефективності операцій по довгостроковому кредитуванню населення і оцінка портфелю кредитів в АТ "ххх" 64
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 80
3.1 Проблеми довгострокового кредитування населення в Україні у 2010-2011р. 80
3.2 Основні напрямки розвитку довгострокового кредитування населення в Україні 93
ВИСНОВКИ 110
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 115

Литература1. Конституція України // Віс. Верховної Ради. – 1996. – № 30. 2. Господарський кодекс України // Віс. Верховної Ради. – 2003. – № 18–22. 3. Земельний кодекс України // Віс. Верховної Ради. – 2002. – № 3–4. 4. Цивільний Кодекс України // Віс. Верховної Ради. – 2003. – № 40–44. 5. Закон України “Про заставу” // Віс. Верховної Ради України. – 1992. – № 12. 6. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” // http://www.rada.gov.ua 7. Закон України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” // http://www.rada.gov.ua 8. Закон України “Про іпотеку” // Віс. Верховної Ради. – 2003. – № 38. 9. Закон України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” від 18.11.03 // Голос України. – 2004. – № 2. 10. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А.М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2004. — 599 с. 11. Андрієнко Н. Оцінювання кредитоспроможності позичальника як метод мінімізації кредитного ризику банку // Наука молода. – 2007. - №8. – с. 70 – 75. 12. Аудиторський висновок за 2007 рік ВАТ "Райффайзен Банк Аваль". – 2008. – 120 с. 13. Аудиторський висновок за 2008 рік ВАТ "Райффайзен Банк Аваль". – 2009. – 166 с. 14. Боди З., Мертон Р. Финансы: Пер. с англ.: Учебн. пособие. – М.: Изд. дом “Вильям”, 2008.– 368 с. 15. Бордюг В. В. Теоретичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника банку // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2008. - № 3. 16. Бюлетень Національного Банку України. – 2010. – 15.02.2010. – 204 с. 17. Бюлетень Національного Банку України. – 2011. – 14.02.2011. – 204 с. 18. Галасюк В.В., Галасюк В.В. Оцінка кредитоспроможності позичальників: що оцінюємо? //Вісник НБУ.-2001.-N5.-С.54-56. 19. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2007 – 240 с. 20. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2001. — 602 с. 21. Гроші та кредит: Підручник за ред.професора Б.С.Івасіва.- К.:КНЕУ. – 2009. - 404 с. 22. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов Е.Ф.Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова м др.; Под.ред.проф.Е.Ф.Жукова.-М.:Банки й биржи, ЮНИТИ, 2009. -622с. 23. Законодавчо-довідкова система законодавства України – http:// www.liga-zakon.com.ua 24. Збірник, студентських наукових праць Уманського державного аграрного університету - / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. - Умань: 2009. - Економічні науки: Ч.3. - 180 с. 25. Іпотечне кредитування: проблеми та перспективи розвитку в Україні: Інформаційно-аналітичні матеріали / За загальною редакцією Кірєєва О.І. – К.: Центр наукових досліджень НБУ, 2004. – 104 с. 26. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: учебн. пособ./ С. Н. Кабушкин.- М.: Новое издание, 2004.- 336 с. 27. Капран В.І., Кривченко М.С., Коваленко О.К., Омельченко С.І. Банківські операції: Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів. - К.: ЦНЛ, 2006. - 206 с. 28. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. –208 с. 29. Крейнина М.Н. Финансовая устойчивость предприятия: оценка и принятие решений // Финансовый менеджмент. –2008. –№2 30. Криклій О.А. Управління кредитним ризиком банку: монографія О. А. Криклій, Н. Г. Маслак. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 86 с. 31. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. — 215 с. — (Вища освіта XXI століття). 32. Нескородєва І.І., Чувакова А.А. Удосконалення механізму оцінки кредитоспроможності позичальника банку з використанням метода нечітких множин // Вісник економіки транспорту і промисловості, № 28, 2009 рік. 33. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В.Ричаківська. Л.: Центр Європи, 1997. – 289 с. 34. Основы банковского дела / Под ред. Мороза А.Н.– К.: Либра, 1994.– 330 с. 35. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 347 с. 36. Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 271 с. 37. Планування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Т.Б. Кузенко; Європ. ун-т фінансів, інформац. систем, менеджменту і бізнесу. – К., 2008. – 18 с.: рис. – укp. 38. Річна фінансова звітність за 2009 рік ПАТ "Райффайзен Банк Аваль". – 2010. – 168 с. 39. Річний звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен Банк Аваль". – 2008. – 121 с. 40. Річний звіт за 2008 рік ВАТ "Райффайзен Банк Аваль". – 2009. – 68 с. 41. Слобода Л. Я. Дослідження факторів кредитних ризиків банків / Л.Я. Слобода // Регіональна економіка.- 2006.- № 1.- с. 125-135. 42. Статистичний бюлетень Національного Банку України. – 2008. – №12. – 146 с. 43. Сторожук О. Довгостроковий кредит як джерело формування та відтворення основних фондів підприємства // Вісник Податкової служби України. –2004. –№32. 44. Шевченко Р. І. Кредитування і контроль: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2008. – 183 с. 45. Офіційний веб-сайт ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” – http://www.aval.com.ua 46. Офіційний сайт Асоціації банків України – http:// www.aub.com.ua 47. Офіційний сайт НБУ – http://www.bank.gov.ua 48. Офіційний сайт Української Національної Іпотечної Асоціації - http://unia.com.ua
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
  Вступ 2 Розділ 1. Концептуально-інституціональні основи організації кредитування населення 5 1.1. Необхідність та сутність кредитування в економічних відносинах 5 Розділ 2. Механізм реалізації кредитування населення у АКБ «ххх» 14 2.1. Оцінка сучасного стану кредитування населення в Україні 14 2.2. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності 22 2.3. Аналіз організації кредитування населення у АКБ «ххх» 28 2.4. Оцінка портфелю кредитів наданих фізичним особам 46 Висновки до 2-го розділу. 56 Розділ 3. Проблеми і перспективи розвитку кредитування населення в Україні 58 3.1. Основні напрямки розвитку кредитування населення в АКБ «ххх» 58 3.2. Оптимізація портфелю кредитів населенню 69 3.3. Проблеми та перспективи розвитку кредитування населення в Україні 76 Висновки до 3-го розділу. 90 Висновки 92 Список використаної літератури 98 Додатки 103-111

 2. Аналіз економічної активності населення за статтю
  Вступ 1. Структурні зміни економічно активного населення за статтю в 2002 році порівняно з 2001 роком. 2. Аналіз рівня економічної активності. 3. Зайнятість населення за статтю. 4. Структура безробіття за статтю. Висновки

 3. Аналіз економічної активності населення за статтю
  Вступ 1.Структурні зміни економічно активного населення за статтю в 2002 році порівняно з 2001 роком. 2.Аналіз рівня економічної активності. 3.Зайнятість населення за статтю. 4.Структура безробіття за статтю. Висновки

 4. Міграція населення в Україні: територіальний аналіз
  Зміст Вступ 3 І. Теоретично-методологічні особливості дослідження міграції населення 5 ІІ. Оцінка факторів впливу на міграційні процеси в Україні 11 2.1. Економічні фактори 11 2.2. Соціальні фактори 14 2.3. Політичні фактори 15 ІІІ. Аналіз міграції населення в Україні 17 3.1. Оцінка динаміки міграції 17 3.2. Головні елементи територіального розподілу 22 3.3. Проблеми розвитку міграції 24 Висновок 30 Список використаної літератури 32 Додатки 34 Мета і завдання дослідження. Метою роботи є опрацювання теоретико-методичних основ міграції населення. Відповідно до мети дослідження було поставлено такі завдання: - узагальнення і уточнення існуючих підходів до розуміння міграції населення як базового поняття теорії міграції, теоретичне осмислення суті міграційного процесу як специфічної динамічної системи; - дати оцінку факторів впливу на міграційні процеси в Україні; - проаналізувати міграцію як комплексний соціально-еконо¬мічний процес; - обґрунтувати основні проблеми розвитку міграції. Об’єктом дослідження є процеси міграції в Україні. Предмет дослідження – теоретико-методологічні та прикладні аспекти дослідження міграції населення. Хронологічні рамки дослідження охоплюють 2004-2005 роки. Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою роботи слугували наукові положення, викладені у працях українських і зарубіжних дослідників з теорії народонаселення і методики демографічного аналізу.

 5. Статистичний аналіз старіння населення України та його наслідки
  Вступ 3 Розділ І. Методологія статистичного аналізу процесу старіння населення 9 1.1. Концептуальні та методичні підходи до вивчення тривалості життя в похилому віці 9 1.2. Теоретичні засади дослідження демографічних процесів на регіональному рівні 27 1.3. Теоретичні та методичні основи дослідження трудового потенціалу 31 Розділ ІІ. Аналіз сучасних тенденцій постаріння населення регіонів України 36 2.1. Структура, динаміка та перспективи тривалості життя у похилому віці в Україні 36 2.2. Соціально-економічні чинники регіональних відмінностей у тривалості життя в похилому віці та концепції її підвищення в Україні 46 2.3. Сучасна демографічна ситуація в Тернопільській області – передумова розвитку її трудового потенціалу 53 Розділ ІІІ. Переспективна оцінка трудового потенціалу України з урахуванням процесу старіння 62 3.1. Стратегія подолання негативних наслідків старіння населення 62 3.2. Регіональні пріоритети державної стратегії демографічного розвитку 72 3.3. Прогнозування та моделювання демографічних параметрів регіону 80 3.4. Вплив соціально-економічних та демографічних чинників на формування та реалізацію трудового потенціалу регіону 85 Висновок 94 Література 99 Додаток. Кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року 105-113 Метою даної роботи є розкриття основних закономірностей формування доживаності та тривалості життя у завершальній стадії існування поколінь та виділення на цій основі своєрідних критичних точок даного процесу, дія на які засобами економічної та соціальної політики може дати найбільший ефект у справі підвищення тривалості життя та збереження працездатності у похилому віці. Об’єктом дослідження є процес старіння населення України та його наслідки для соціально-економічного розвитку. Предметом дослідження виступають закономірності тривалості життя та збереження працездатності у похилому віці у взаємозв’язку з основними чинниками їх формування. У роботі задіяний широкий діапазон методів демометричних досліджень. Структура та динаміка смертності населення старших вікових груп досліджується традиційними методами демографічної статистики. Тривалість життя у похилому віці вивчається методом побудови повних та коротких таблиць смертності. Здійснений компонентний аналіз відмінностей у тривалості життя окремих структурних частин населення. Як метод дослідження взаємозв’язку показників тривалості життя з окремими групами соціально-економічних та медико-соціальних показників було застосовано регресійний аналіз. Для моделювання багаторівневого процесу формування тривалості життя у похилому віці використовувався метод шляхового аналізу. Широко застосовані традиційні методи статистики: індексний, балансовий, метод порівнянь, розрахунки трендів тощо. Інформаційна база. Дослідження проведено на основі даних Всесоюзних переписів населення; відомостей про поточний природний рух та чисельність населення України Держкомстату України; комп’ютерної бази даних ВООЗ “Здоров’я для всіх”

 6. Статистичний аналіз старіння населення України та його наслідки
  Вступ 3 Розділ І. Методологія статистичного аналізу процесу старіння населення 9 1.1. Концептуальні та методичні підходи до вивчення тривалості життя в похилому віці 9 1.2. Теоретичні засади дослідження демографічних процесів на регіональному рівні 27 1.3. Теоретичні та методичні основи дослідження трудового потенціалу 31 Розділ ІІ. Аналіз сучасних тенденцій постаріння населення регіонів України 36 2.1. Структура, динаміка та перспективи тривалості життя у похилому віці в Україні 36 2.2. Соціально-економічні чинники регіональних відмінностей у тривалості життя в похилому віці та концепції її підвищення в Україні 46 2.3. Сучасна демографічна ситуація в Тернопільській області – передумова розвитку її трудового потенціалу 53 Розділ ІІІ. Переспективна оцінка трудового потенціалу України з урахуванням процесу старіння 62 3.1. Стратегія подолання негативних наслідків старіння населення 62 3.2. Регіональні пріоритети державної стратегії демографічного розвитку 72 3.3. Прогнозування та моделювання демографічних параметрів регіону 80 3.4. Вплив соціально-економічних та демографічних чинників на формування та реалізацію трудового потенціалу регіону 85 Висновок 94 Література 99 Додаток. Кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року 105-111 Метою даної роботи є розкриття основних закономірностей формування доживаності та тривалості життя у завершальній стадії існування поколінь та виділення на цій основі своєрідних критичних точок даного процесу, дія на які засобами економічної та соціальної політики може дати найбільший ефект у справі підвищення тривалості життя та збереження працездатності у похилому віці. У роботі задіяний широкий діапазон методів демометричних досліджень. Структура та динаміка смертності населення старших вікових груп досліджується традиційними методами демографічної статистики. Тривалість життя у похилому віці вивчається методом побудови повних та коротких таблиць смертності. Здійснений компонентний аналіз відмінностей у тривалості життя окремих структурних частин населення. Як метод дослідження взаємозв’язку показників тривалості життя з окремими групами соціально-економічних та медико-соціальних показників було застосовано регресійний аналіз. Для моделювання багаторівневого процесу формування тривалості життя у похилому віці використовувався метод шляхового аналізу. Широко застосовані традиційні методи статистики: індексний, балансовий, метод порівнянь, розрахунки трендів тощо. Інформаційна база. Дослідження проведено на основі даних Всесоюзних переписів населення; відомостей про поточний природний рух та чисельність населення України Держкомстату України

 7. Характеристика джерел довгострокового фінансування
  Вступ. 3 1. Характеристика довгострокового фінансування. 4 2. Характеристика джерел фінансування. 9 2.1. Фінансування за рахунок власних коштів 9 2.1.1. Статутний капiтал, як джерело фінансування підприємств 9 2.1.2. Амортизація як джерело фінансових ресурсів підприємств 11 2.1.3. Емісія акцій 13 2.2. Фінансування за рахунок облігацій 16 2.3. Портфельні інвестиції 18 2.4. Банківське кредитування. 24 2.5. Оренда основних фондів (лізинг) 27 2.6. Спеціальні фонди та програми 31 3. Вартість фінансових ресурсів залучених із різних джерел 32 Висновок. 34 Література. 37

 8. Економічно активне населення сучасної України. Статистичний та економічний аналіз
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНО-АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ 5 1.1 Характеристика «населення» та «економічно-активного населення» як основних понять дослідження 5 1.2 Історія дослідження економічно-активного населення сучасної України 6 1.3 Підходи, принципи та методи дослідження економічно-активного населення 8 РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНО-АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 14 2.1 Загальна характеристика економічно-активного населення сучасної України 14 2.2 Соціальний захист економічно-активного населення 17 2.3 Методи дослідження економічно-активного населення сучасної України 25 РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНО-АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 27 3.1. Проблеми зайнятості в Україні 27 3.2. Шляхи покращення зайнятості та забезпечення соціальних гарантій 32 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45 ДОДАТКИ 48

 9. МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЗАЛУЧЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО КАПІТАЛУ
  Вступ 3 1. Методи та інструменти залучення довгострокового капіталу 4 2. Зарубіжний та український досвід залучення довгострокового капіталу 7 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 10. Поняття фінансів населення. Фінансові ресурси населення та їх структура
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи фінансів населення 4 2. Структура фінансових ресурсів населення 10 3. Аналіз динаміки доходів населення України 12 Висновки 16 Список використаної літератури 17

 11. Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у 2008 – 2009 році за статтю, віковими групами та місцем проживання (у середньому за період, у % до кількості економічно активного населення відповідної вікової групи)
  Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у 2008 – 2009 році за статтю, віковими групами та місцем проживання (у середньому за період, у % до кількості економічно активного населення відповідної вікової групи) ВАРІАНТ 4 1. У будівельній організації на землекопних роботах працювала некваліфікована бригада без механізмів, що будівельну організацію не влаштовувало ані за якістю, ані за термінами виконання робіт. Які будуть Ваші поради роботодавцю при умові не перевищення запланованої собівартості робіт? Поясніть відповідь графічно. 2. На підприємстві, вид продукції якого розповсюджений у даній області, тривалий час не підвищується кваліфікація працівників. Які можливі наслідки для підприємства? Які б Ви рекомендували запобіжні заходи? 3. На підприємстві, яке налічує 220 робочих місць для робітників, місцева державна адміністрація забронювала 5% загальної кількості робочих місць за робітничими професіями для громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Керівництво даного підприємства відмовляє у наданні роботи: а) громадянам, котрі звільнилися з місць покарання; б) чоловіку, якому виповнилося 62 роки; г) жінці у віці 53,5 роки. Якими мають бути дії Інспекції по контролю за дотриманням законодавства про зайнятість в кожному з наведених випадків, якщо постраждалі до неї звернулися? 4. Які пріоритети у витраті коштів, котрі призначені для здійснення міським центром зайнятості активних заходів, Ви б визначили, в разі розвитку в місті технологічного і структурного безробіття? 5. Вкажіть вірну відповідь: відповідно до Конституції України використання праці жінок на небезпечних для їхнього здоров’я роботах - забороняється; - обмежується; - дозволяється. 6. Вкажіть порядок надання громадянам статусу безробітного в центрах зайнятості. На підставі яких нормотворчих актів це робиться? 7. Чи вважається підходящою робота, що відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації працівника, але середня заробітна плата за останнім місцем роботи перевищує розмір заробітної плати на запропонованому для працевлаштування підприємстві і яка відповідає рівню, що склалася в галузі за минулий місяць? 8. Чи підлягають державному страхуванню на випадок безробіття іноземні громадяни та особи без громадянства? 9. Еластичність попиту на працю на двох підприємствах складає 1,25 на першому та 1,82 на другому. На якому з підприємств та у скільки разів більше потрібно сукупної заробітної плати на додатковий найм працівників? 10. Підрахуйте рівень економічної активності населення і рівень безробіття за такими даними обстеження робочої сили, які наведені в таблиці: Незайнятих осіб віком 15-70 років, тис. 67,1 Безробітні громадяни серед незайнятих, тис. осіб 24,2 Учні старших класів і студенти денної форми навчання, громадяни (15-70 років), які доглядають за хворими, тис. осіб 11,8 Все населення міста у віці від 15 до 70 років, тис. осіб 370

 12. Положення про бюджетну структуру За допомогою якого бюджету (короткострокового чи довгострокового) здійснюється управління підприємством? Відповідь обґрунтуйте
  1. За допомогою якого бюджету (короткострокового чи довгострокового) здійснюється управління підприємством? Відповідь обґрунтуйте 3 2. Розкрийте сутність таких понять: бюджет підприємства, операційний бюджет, функціональний бюджет 5 3. В чому полягає різниця між вартісним і натурально-вартісним бюджетом підприємства? 6 4. Розкрийте сутність бюджетної структури підприємства. 8 5. Сутність та ціль складання бюджету доходів і витрат підприємства? 13 6. Назвіть основні причини, які обумовлюють різницю між доходами і витратами підприємства 15 7. Розкрийте сутність Бюджету Балансу та ціль його складання на підприємстві 16 8. Чи є якісь відмінності Бюджету Балансу від Бухгалтерського балансу. Відповідь обґрунтуйте. 17 9. Ціль, задача і результат бюджетного планування 17 10. Етапи процесу планування на підприємстві. Регламент бюджетного планування. 20 ЛІТЕРАТУРА 24

 13. Кредитування зовнішньоекономічної діяльності
  Кредитування зовнішньоекономічної діяльності 3 Задача 3 9 Умови завдання. Банк встановив наступні котирорвки. Визначити, скільки буде отримано: А) базової валюти при обміні 100 одиниць валюти котирування; б) валюти котирування при обміні 100 одиниць базової валюти? EUR/USD 1,6480 - 1,6520 Задача 4 10 Умови завдання. Банк встановив наступні котирування. Визначити вид котирування та значення курсу оберненого котирування: EUR/USD 1,6480 - 1,6520 Задача 6 11 Умови завдання. Розрахувати крос-курс. GBP/CAD, якщо GBP/USD 1,5864-1,5900. USD/CAD 1,5652-1,5659 Задача 8 12 Умови завдання. За умовами домовленості підприємство-експортер надає іноземному покупцеві розстрочку платежу у розмірі 50% від вартості контракту на 4 роки під 6% річних. Вартість контракту 200000 дол. США. Погашення кредиту відбувається рівними піврічними внесками. У даний момент між контрагентами ведуться переговори щодо способу нарахування відсотків, які можуть нараховуватися наступним чином: 1. Із суми заборгованості до дати наступного платежу; 2. Від дати видачі до дати оплати чергової трати; 3. Підрахуванням загальної суми відсотків і діленням її на рівні частини за числом трат. Необхідно: 1. Розрахувати, яка сума буде зарахована на поточний рахунок підприємства-експортера на момент погашення 4-ї трати; 2. Визначити загальну суму належних до оплати відсотків за всіма варіантами; 3. Визначити найбільш вигідний варіант нарахування відсотків з точки зору експортера; 4. Виходячи із визначених умов підготувати розділ контракту «Умови платежів». Задача 10 14 Умови завдання. На територію України 01.02.2009р. на умовах давальницької сировини ввезено: 1. Сировина у кількості 2000 од. за ціною 0,6дол./од.; 2. Готова продукція у кількості 120 од. за ціною 20дол./од. Курс НБУ на 01.04.2009р. склав – 8,15 грн./дол.; на 01.05.2009р. склав 8,3 грн./дол. Ставка мита на сировину – 10%, готову продукцію – 30%. Митний збір – 2%. Пеня за невчасне вивезення готової продукції – 0,3%. Визначити суму платежів, які необхідно сплатити при здійсненні ввезення сировини для переробки на умовах давальницької у випадку: 1. Коли готова продукція вивозиться протягом 90 календарних днів з моменту ввезення; 2. Коли готова продукція вивозиться протягом 120 календарних днів з моменту ввезення; 3. Коли 50% готової продукції реалізується в Україні; 4. Сформувати проект тексту простого векселю, який оформляється при ввезенні сировини на територію України; 5. Дата порівняльну характеристику визначених режимів ввезення сировини для переробки на території України на умовах давальницької сировини. Перелік літератури 16

 14. Інвестиційне кредитування
  Теоретичні питання 3 12. Охарактеризуйте особливі принципи банківського інвестиційного кредитування. 3 47. У чому сутність обмежувальних умов кредитної угоди при банківському інвестиційному кредитуванні? 7 82. Охарактеризуйте зміст методу капіталізації в оцінці нерухомості. 9 117. Хто здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням і своєчасним погашенням іноземних кредитів під гарантії Кабінету Міністрів України? 10 Задачі 13Задача 1 До банку надійшла заявка на одержання інвестиційного кредиту на суму 20000 тис. дол. США терміном на 2 роки. Як заставу підприємство пропонує такі матеріальні та фінансові активи: • будівля, балансова вартість на дату звернення за кредитом 1200 тис. дол. США; • обладнання технологічне нове — 22000 тис. дол. США; • пакет акцій АТ «АВС» — 120 тис. грн; • гарантія-поручництво місцевої адміністрації — 20 тис. грн; • гарантія-поручництво комерційного банку — 120 тис. грн. Визначити, чи вистачить для одержання кредиту заставного майна, якщо відомо, що відсоток за кредит становить 15 %; норма амортизації на будівлю енергоблоку — 20 % на рік; норма амортизації на обладнання — 2 % на рік; курс долара США до гривні становить 1 до 8,1; кредит видається однією сумою і погашається щоквартально рівними частками. При цьому вартість застави має бути в 2 рази більша за суму кредиту. Задача 2 Інвестор планує придбати нерухомість вартістю 320 тис. грн. За його розрахунками володіння об’єктом нерухомості має принести щорічний дохід у розмірі 35 %. Для реалізації проекту інвестор під заставу майна одержав кредит у сумі 252 тис. грн під 22 % річних строком на 5 років. За умовами кредитного контракту погашення суми основного боргу має проводитися рівними платежами, а нарахування відсотків — у кінці року. Скласти графік погашення одержаного іпотечного кредиту. Задача 3 Підприємство розглядає інвестиційний проект: реконструкція підприємства. Вартість — 17 млн грн, строк реалізації — 5 років, знос на обладнання за проектом вартістю 9 млн грн вираховується за методом прямолінійної амортизації (20 % на рік), виручка від реалізації продукції по роках прогнозується в таких обсягах (без ПДВ), тис. грн: 12 200; 11 200; 12 500; 13 120; 10 200. Поточні витрати становлять у перший рік — 5200 тис. грн і в наступні щорічно збільшуються на 2,5 %. Ставка податку на прибуток становить 21 %, ціна авансованого капіталу — 12 %. Визначити чистий приведений дохід за проектом та індекс рентабельності інвестицій. Література 19

 15. Кредитування зовнішньоекономічної діяльності

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua