Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Індивідуальне завдання для виконання студентами заочної форми навчання магістерської програми 8201/2 «Державне управління економікою» (ID:23717)
| Размер: 36 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеІндивідуальне завдання для виконання студентами заочної форми навчання магістерської програми 8201/2 «Державне управління економікою»

1. Завдання виконується на прикладі конкретного АТ, назва та код ЄДРПОУ якого нада-ється викладачем перед початком вивчення дисципліни.
2. Студент самостійно отримує необхідні для виконання завдання дані з загальнодоступної інформаційної системи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, яка розміщена на Інтернет ресурсі:
http://www.stockmarket.gov.ua/ua
3. Для виконання завдання береться звітність АТ за останні 3 роки, причому останнім є той рік, який передує року, у якому вивчається дисципліна.
4. Звітність АТ, за якою виконувалося завдання, є невід’ємною частиною аналітичного звіту, який готується за результатами виконання завдання.
5. Про виконання завдання студент звітує у письмовій формі. Звіт друкується на аркушах формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір кеглю – 14, поля – 2 см, нумерація сторінок – у верхньому правому куті, міжрядковий інтервал – 1,5. На титульному аркуші студент записує назву міністерства, університету, факультету, навчальної дисципліни, вказує власне прізвище, ініціали, шифр академічної групи. Граничний термін подання звіту про виконання завдання на кафедру менеджменту (корпус 1, кімната 244) - за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії. Звіти, що надійдуть на кафедру пізніше встановленого терміну, не розглядаються і не оціню-ються.
Завдання:
1. Проаналізувати фінансову звітність АТ та примітки до неї за 3 роки. Розрахувати та проана-лізувати динаміку основних показників фінансово-господарського стану АТ, які свідчать про ефективність роботи правління у напрямку реалізації інтересів акціонерів. Заповнити таблицю 1.
2. Підготувати аналітичний звіт, у якому обов’язково мають бути висвітлені наступні пи-тання:
- динаміка статутного капіталу та власного капіталу АТ;
- стабільність фінансового стану АТ, рівень його платоспроможності у динаміці;
- динаміка прибутковості товариства та його цінних паперів;
- дивідендні виплати;
- структура витрат, динаміка нарощування адміністративних витрат;
- структура доходних джерел АТ (частка грошових надходжень від основних ви-дів діяльності); динаміка доходів (відсутність/наявність різких коливань);
- динаміка розміру чистих активів АТ;
- структура дебіторської заборгованості та динаміка нарощування резерву сум-нівних боргів.
Таблиця 1
Динаміка основних показників розвитку АТ _________ у 20__ - 20__ рр.
Показники Од.
виміру 20__ 20__ 20__ Приріст до базового року, %
1 2 3 4 5 6
Обсяг доходу, всього: тис. грн.
у тому числі від реалізації продукції тис. грн.
- питома вага доходу від реалізації продукції у загальній сумі доходів %
Середньорічна вартість основних засобів, загалом
у тому числі: тис. грн.
Виробничого призначення, всього
у т.ч.: тис. грн.
- будівлі та споруди тис. грн.
- машини та обладнання тис. грн.
- транспортні засоби тис. грн.
- інші тис. грн.
Невиробничого призначення, всього
у т.ч.: тис. грн.
- будівлі та споруди тис. грн.
- машини та обладнання тис. грн.
- транспортні засоби тис. грн.
- інші тис. грн.
Частка машин і обладнання у загальній сумі осно-вних засобів %
Фондовіддача основних засобів грн.
Фондовіддача машин і обладнання грн.
Обсяг загальних витрат на виробництво
у т.ч. тис. грн.
­ матеріальні витрати тис. грн.
­ оплата праці з відрахуваннями тис. грн.
­ амортизація тис. грн.
­ інші витрати тис. грн.
Адміністративні витрати тис. грн.
Витрати на збут тис. грн.
Обсяг прибутку, всього тис. грн.
- у тому числі від реалізації продукції тис. грн.
Рентабельність продукції %
Рентабельність активів %
Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком грн.
Основні засоби:
Вартість на початок року тис. грн.
Вартість на кінець року тис. грн.
Знос %
Надійшло за рік тис. грн.
Вибуло за рік тис. грн.
Коефіцієнт оновлення
%
Дебіторська заборгованість за чистою реалізацій-ною вартістю на кінець року тис. грн.
Кредиторська заборгованість на кінець року тис. грн.
Перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською тис. грн.
Резерв сумнівних боргів тис. грн.
Резервний капітал тис. грн.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) тис. грн.
Власний капітал тис. грн.
Коефіцієнт стійкості економічного зростання

3. Зробити висновок про інвестиційну привабливість акцій АТ, проаналізувати відповід-ність АТ умовам лістингу акцій (відповідно до порядку функціонування фондових бірж в Україні), заповнити табл. 2 та зробити обґрунтований висновок про можливість включення акцій АТ до лістингу в Україні.
Таблиця 2
Відповідність АТ __________ умовам лістингу
Показник 1 рівень
лістингу 2 рівень
лістингу АТ___________
Строк існування АТ, років 3 1
вартість чистих активів, млн. грн. 50 10
річний дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній рік , млн. грн. 100 50
відсутні збитки За два з останніх 3-х років Останній рік
ринкова капіталізація, млн. грн. 100 50
кількість акціонерів, осіб 500 100
Чи дотримується Принципів корпоративного управління України так так

4. Порівняти функції органів управління АТ, визначити основні проблеми у розподілі повнова-жень, у т.ч. суперечності принципам корпоративного управління України та Закону України «Про акціонерні товариства» (ті, які необхідно усунути за час дії перехідних положень зако-ну). Заповнити таблицю 3:
Таблиця 3
Розподіл компетенції між органами управління АТ
Перелік функцій Хто виконує
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий
орган


Проаналізувати перелік внутрішніх документів, які прийняті у АТ. Висунути власні аргументо-вані пропозиції щодо того, які внутрішні документи потрібно розробити АТ.
Критерії та шкала оцінювання якості виконання індивідуального завдання
Номер питання Оцінка за 100-бальною шкалою Критерії оцінювання
№1 3 3 Табл.1 заповнена повністю (відповідними формам звітності даними) і правильно. До уваги взято показники за 3 останні роки діяльності товариства.
2 Табл.1 заповнена повністю (відповідними формам звітності даними), але з окре-мими помилками при розрахунку показників. До уваги взято показники за 3 останні роки діяльності товариства.
1 Табл.1 заповнена не повністю (або не відповідними формам звітності даними) і половина її показників розраховані не правильно. До уваги взято показники за 2 чи меншу кількість років, або не за останні роки діяльності товариства.
0 Більшість показників табл. 1 розраховані неправильно, а сама таблиця заповнена не повністю (або не відповідними формам звітності даними)
№2 3 3 Підготовлений аналітичний звіт містить відповіді на усі запитання, поставлені у завданні. Розраховано показники динаміки. Зроблено висновки, у яких на-голошується на важливості тих чи інших показників для акціонерів та ін-ших стейкхолдерів товариства.
2 Підготовлений аналітичний звіт містить відповіді на усі запитання, поставлені у завданні.
1 Підготовлений аналітичний звіт містить відповіді на окремі запитання, поставлені у завданні.
0 Аналітичний звіт не підготовлено, або він не містить відповіді принаймні на по-ловину запитань, зазначених у завданні.
№3 1 1 Правильно заповнена табл..2 та зроблено правильний висновок щодо рівня інвес-тиційної привабливості акцій товариства
0 Табл.2 заповнена не правильно, або не містить висновку щодо рівня інвестиційної привабливості акцій товариства
№4 2 2 Табл.3 заповнена правильно, у аналізі таблиці визначено правильно основні про-блеми у розподілі повноважень, у т.ч. суперечності принципам корпорати-вного управління України та Закону України «Про акціонерні товариства».
1 Табл.3 заповнена правильно, але її аналіз не містить опису проблем у розподілі повноважень, у т.ч. щодо суперечностей вимогам принципів корпоративно-го управління України та Закону України «Про акціонерні товариства»
0 Табл..3 заповнена неправильно, відсутній аналіз проблем у розподілі повнова-жень, у т.ч. щодо відповідності такого розподілу повноважень вимогам Принципів корпоративного управління України та Закону України «Про акціонерні товариства»
№5 1 1 Наведено вичерпний перелік внутрішніх документів, які прийняті у АТ, та зробле-но власні аргументовані пропозиції щодо того, які внутрішні документи по-трібно розробити АТ, з огляду на найкращу практику корпоративного управ-ління
0 Відсутній вичерпний перелік внутрішніх документів, які прийняті у АТ. Не зроб-лено власні аргументовані пропозиції щодо того, які внутрішні документи потрібно розробити АТ.
Всього: 10

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Питання на екзамен з дисципліни «Управління персоналом» для студен-тів ІV курсу денної та заочної форм навчання
  Питання на екзамен з дисципліни «Управління персоналом» для студентів ІУ курсу денної та заочної форм навчання. 1. Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. Сутність кадрового менеджменту. Об'єкт і суб'єкт управління. 2. Особливості та роль персоналу в досягненні конкурентноспроможності сучасних організацій 3. Зміст понять «трудові ресурси», «персонал», «кадри». 4. Основні підсистеми управління персоналом, їх характеристика. 5. Принципи побудови системи управління персоналом, що характеризують вимоги до формування цієї сис-теми. 6. Принципи побудови системи управління персоналом, що визначають напрямки розвитку цієї системи. 7. Нормативно-методичне та правове забезпеченая системи управління персоналом сучасної організації. 8. Етапи історичного розвитку управління персоналом. Основні моделі кадрового менеджменту. 9. Співвідношення та зміст концепцій «управління кадрами», «управління персоналом», «менеджмент пер-соналу», «управління людськими ресурсами». 10. Особливості технократичного підходу до управління персоналом організації. 11. Характеристика гуманістичного підходу до управління персоналом організації 12. Стратегічні наміри та напрямки як елементи кадрової стратегії XXI століття 13. Характеристика персоналу організації Класифікаційні ознаки персоналу за категоріями. Різновиди соціа-льних груп. 14. Структура персоналу: штатна, організаційна, соціальна, рольова; їх характеристика. 15. Чисельність персоналу: нормативний, штатний, фактичний склад працівників. Вимоги до профссійно-кваліфікаційного рівня працівників. 16. Колектив як соціальна група. Принципи формування та етапи розвитку колективу сучасної організації. 17. Корпоративна культура в системі управління персоналом. Види організаційних культур, що впливають на ефективність діяльності персоналу 18. Сутність та стадії згуртованості колективу організації Фактори, що впливають на згуртованість колективу 19. Сутність та значення соціального розвитку колективу. План соціального розвитку колективу організації, його зміст, характеристика основних розділів 20. Стратегія управління персоналом. Взаємозв'язок стратегії розвитку організації та персонал-стратсгії. 21. Сутність стратегічного планування людських ресурсів, його етапи. 22. Сутність кадрової політики організації, її цілі, завдання та основні напрямки. 23. Кадрова політика, її різновиди. Основні вимоги щодо кадрової політики. Фактори, що впливають на фор-мування кадрової політики організації 24. Етапи побудови кадрової політики організації. Реалізація кадрової політики через кадрову роботу. Харак-теристика складових кадрової роботи. 25. Служба персоналу в організації, її основні функції, статус, організаційна побудова та принципи розподілу повноважень. Взаємозв'язок кадрової служби з іншими підрозділами організації. 26. Сутність кадрового планування, його цілі, завдання та заходи. 27. Оперативний план роботи з персоналом в організації, характеристика його етапів 28. Зміст понять «вакансія», «посада», «професія», «кваліфікація», «спеціальність» 29. Планування чисельності персонал)'. Визначення якісної та кількісної потреби в персоналі організації Ме-тоди розрахунку кількісної потреби у персоналі 30. Аналіз внутрішніх та зовнішніх джерел покриття майбутніх потреб у персоналі 31. Шляхи покриття потреби в персоналі організації, їх характеристика та застосування 32. Планування витрат на персонал організації. 33. Управління персоналом як управління компетенцією організації. 34. Етапи попередньої підготовки до реалізації процедури наймання, відбору та прийому персоналу в органі-зацію. 35. Характеристика методів оцінки та відбору кандидатів на посаду. 36. Етапи процедури найму персоналу в організаціях 37. Контрактна система наймання працівників в організацію. Структура контракту. Особливості контракту з керівником. Контракт з спеціалістом. 38. Трудова адаптація, її цілі. Види адаптації, їх характеристика. 39. Швидкість трудової адаптації та фактори, що її зумовлюють. 40. Сутність раціонального використання персоналу в організації, його основні напрямки. 41. Ротація кадрів і розповюдження гнучких форм зайнятості персоналу як напрямки забезпечення раціона-льного використання персоналу в організації 42. Правильна розстановка кадрів як один з напрямків забезпечення раціонального використання персонал) в організації, її сутність, значення, основні принципи 43. Об'єктивна необхідність оцінювання персоналу в сучасній організації. Сутність та види оцінки персоналу, її цілі. Вимоги щодо ділової оцінки персоналу. 44. Критерії та методи оцінки персоналу, їх характеристика. 45. Побудова системи ділової оцінки персоналу в організації. 46. Оцінювання якості роботи різних категорій персоналу. Особливості оцінки керівника в організації. 47. Атестація персоналу, її види Порядок проведення атестації персоналу в організаціях. 48. Професійний розвиток персоналу. Сутність професійного навчання, його види, цілі, принципи. 49. Етапи організації процесу професійного навчання персоналу на підприємстві. 50. Методи професійного навчалня персоналу в організації, їх характеристика та застосування. 51. Поняття про трудову кар'єру та просування по службі. Види ділової кар'єри, їх характеристика. 52. Вплив типу особистості на вибір ділової кар'єри. 53. Етапи кар'єри, їх вплив на цілі професійної діяльності працівника. 54. Розвиток професіоналізму у працівників, його вплив на вибір і розвиток кар'єри. 55. Фактори, що визначають напрям і швидкість кар'єри, їх характеристика. 56. Планування та управління службовою кар'єрою працівників в організації. 57. Типологія кадрового резерву; його формування в організації. 58. Принципи та джерела формування кадрового резерву в організації. 59. Етапи роботи з кадровим резервом, їх характеристика. Особливості підготовки резерву управлінсь-кого персоналу. 60. Причини звільнення персоналу за ініціативою адміністрації. 61. Звільнення працівника за власним бажанням як одна з форм звільнення персоналу. 62. Процедура звільнення. Соціальні та виробничі критерії вибору працівників на звільнення. Соцільні гарантії 63. Управління плинністю кадрів. Розробка заходів з регулювання плинності персоналу. 64. Управління якістю трудового життя працівників організації. Соціальне партнерство як засіб узго-дження інтересів роботодавця і працівників. 65. Колективний договір, його зміст. 66. Ефективність роботи персоналу: сутність та економічна ефективність роботи персоналу. 67. Методики оцінки ефективності роботи персоналу за якістю та результатами праці. 68. Бальна методика оцінки ефективності роботи персоналу, її зміст та застосування. 69. Комплексна оцінка управлінської праці, її сутність, принципи та застосування в організаціях. 70. Оцінка ефективності роботи персоналу організації за коефіцієнтом трудової участі, її сут-ність, розрахунок, переваги та недоліки у застосуванні.

 2. Індивідуальне завдання для слухачів з науки УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ
  І. Оцінити специфіку соціальної структури її різноманітних зрізів в виробничій організації та її ієрархії (Характеристика соціальних проблем в організації ВАТ "ххх" наведена нижче) а) проаналізувати, - стан соціальнної структури підприємства, який включає, кількість та якість соціальних груп працівників що володіють певними соціальними ознаками: рівнем освіти, професії, стажем роботи, національною приналежністю, демографічними характеристиками тощо. б) охарактеризувати специфіку соціальної структури підприємства визначити і сформулювати соціальні проблеми в сформованих соціальних групах ІІ. Визначитись з поточними та перспективними заходами щодо посилення соціального захисту працівників і запропонувати можливі джерела їх фінансування ІІІ. Розробити план ефективного соціального розвитку підприємства, підтвердивши його аналітичними розрахунками, діаграмами, схемами, отриманими в результаті аналізу та додатковими матеріалами і власними розробками Зробити висновки

 3. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ”
  I. Описання конкретної ситуації. Економічний відділ акціонерного товариства складається з 6 осіб і тільки жінок. Керівником підрозділу є Гречка О.В. - жінка середнього (передпенсійного) віку, давно працює в даній організації і успішно справляється зі своїми обов'язками. У відділ не так давно (близько року) прийшов на роботу новий співробітник – Коряк Л.І. - молода, симпатична жінка, яка закінчує економічний інститут. Її прихід був зустрінутий досить доброзичливо з боку всіх співробітників відділу і, в першу чергу начальника, у якої є дочка такого ж віку. Начальник відділу Гречка О.В. деякий час "по-материнськи" опікала нову співробітницю, але потім настав перелом у їхніх взаєминах, і з незрозумілих для Коряк Л.І. причин відносини різко погіршилися. Гречка О.В. стала постійно чіплятися до Коряк Л.І., намагаючись принизити її як особистість, не давала спокійно працювати. Для Коряк Л.І. постало питання: що робити і чи не перейти їй на роботу в інший підрозділ? Інші співробітниці відділу зовнішньо ніяк не реагували на ситуацію, що склалася. За своїм характером Гречка О.В. досить владна людина, давно знаходиться на керівній посаді. II. Діагностика конфлікту. 1. Перерахуйте всі соціальні взаємодії, що виникли між учасниками описаної ситуації. 2. Відобразіть за допомогою матриць варіанти трансактних комбінацій. 3. Перелічіть конфліктогени, які знайшли місце в даній ситуації. 4. Визначте конфлікти, що мають місце в описаній ситуації, та відберіть один з них для подальшого аналізу. 5. Обґрунтуйте формулу, за якою відбувався розвиток конфлікту, обраного для подальшого аналізу. 6. Назвіть причини конфлікту (об’єктивного та суб’єктивного характеру). Визначте головну причину конфлікту. 7. Складіть карту конфлікту. 8. Визначте поведінкову стратегію і тактичні прийоми головних учасників конфлікту, які використовувались ними протягом усього конфлікту. 9. Визначте стратегії розв’язання конфлікту за умови, що всі необхідні підстави для розв’язання конфлікту присутні. 10. Розробіть варіанти рішень (заходів), які:

 4. ЗВІТ про проходження практики за навчальним планом магістерської програми
  Вступ 3 1. Загальна характеристика підприємства 5 2.Аналіз фінансової звітності підприємства 9 3.Аналіз виробництва та реалізації продукції 17 4. Ситуація підприємства на ринку 22 5. Аналіз порядку фінансування компанії 28 6. Аналіз вартості підприємства 32 7.Бюджетування на підприємстві 37 8. Аналіз витрат підприємства 42 9. Аналіз фінансового стану на підприємстві 44 10. Стратегічне фінансове планування 49 11. Заходи щодо покращення фінансового стану підприємства 53 Висновок 54 Список використаних джерел 55

 5. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА»
  ЗАВДАННЯ 1 Розрахувати зміну рівня фінансової рентабельності підприємства на кінець року порівняно з початком, яка відбулася за рахунок зміни:  рівня рентабельності продажу;  продуктивності функціонування активів;  зміни рівня фінансового ризику на підприємстві. Розрахунки представити в табличній формі (табл.). Зробити висновки. ЗАВДАННЯ 2 Розрахувати зміну рівня економічної рентабельності підприємства на кінець року порівняно з початком, яка відбулася за рахунок зміни:  Рівня рентабельності продажу;  Швидкості обороту дебіторської заборгованості;  Частки дебіторської заборгованості в оборотних активах підприємства;  Рівня ліквідності;  Частки короткострокових зобов’язань в структурі позикового капіталу;  Коефіцієнту структури капіталу;  Коефіцієнту автономії. Розрахунки представити в табличній формі (табл.). Зробити висновки.

 6. РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ № 1 З ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
  Вступ 3 1. Теоретичні основи організації ефективного використання виробничих ресурсів 3 2. Організаційно-правові аспекти створення та функціонування досліджуваного підприємства 14 3. Наявність та використання виробничих ресурсів підприємства 16 4. Ефективність підприємницької діяльності 22 5. Удосконалення організації використання виробничих ресурсів 24 Список використаної літератури 27

 7. РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ № 2 З ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
  Вступ 3 1. Перехід до ринкових відносин в сфері АПК та їх розвиток 4 2. Беззбитковий об’єм виробництва і реалізації продукції рослинництва та його визначення 11 3. Беззбитковий об’єм виробництва і реалізації тваринництва та його визначення 13 4. Проектний розрахунок урожайності культур та об’ємів виробництва продукції рослинництва для отримання певного розміру прибутку 15 5. Проектний розрахунок продуктивності тварин та об’ємів виробництва продукції тваринництва для отримання певного розміру прибутку 17 Список використаної літератури 19

 8. РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ № 1 З ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
  Вступ 3 1. Теоретичні основи організації ефективного використання виробничих ресурсів 3 2. Організаційно-правові аспекти створення та функціонування досліджуваного підприємства 7 3. Наявність та використання виробничих ресурсів підприємства 10 4. Ефективність підприємницької діяльності 16 5. Удосконалення організації використання виробничих ресурсів 18 Список використаної літератури 19

 9. РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ № 2 З ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
  Вступ 3 1. Перехід до ринкових відносин в сфері АПК та їх розвиток 4 2. Беззбитковий об’єм виробництва і реалізації продукції рослинництва та його визначення 8 3. Беззбитковий об’єм виробництва і реалізації тваринництва та його визначення 10 4. Проектний розрахунок урожайності культур та об’ємів виробництва продукції рослинництва для отримання певного розміру прибутку 12 5. Проектний розрахунок продуктивності тварин та об’ємів виробництва продукції тваринництва для отримання певного розміру прибутку 14 Список використаної літератури 16

 10. РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ № 1 З ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
  Вступ 3 1. Теоретичні основи організації ефективного використання виробничих ресурсів 3 2. Організаційно-правові аспекти створення та функціонування досліджуваного підприємства 10 3. Наявність та використання виробничих ресурсів підприємства 12 4. Ефективність підприємницької діяльності 18 5. Удосконалення організації використання виробничих ресурсів 20 Список використаної літератури 25

 11. РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ № 2 З ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
  Вступ 3 1. Перехід до ринкових відносин в сфері АПК та їх розвиток 5 2. Беззбитковий об’єм виробництва і реалізації продукції рослинництва та його визначення 10 3. Беззбитковий об’єм виробництва і реалізації тваринництва та його визначення 12 4. Проектний розрахунок урожайності культур та об’ємів виробництва продукції рослинництва для отримання певного розміру прибутку 14 5. Проектний розрахунок продуктивності тварин та об’ємів виробництва продукції тваринництва для отримання певного розміру прибутку 16 Список використаної літератури 18

 12. РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ № 1 ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
  Вступ 3 1. Теоретичні основи організації ефективного використання виробничих ресурсів 3 2. Організаційно-правові аспекти створення та функціонування досліджуваного підприємства 9 3. Наявність та використання виробничих ресурсів підприємства 11 4. Ефективність підприємницької діяльності 17 5. Удосконалення організації використання виробничих ресурсів 19 Список використаної літератури 22

 13. Письмове індивідуальне завдання
  Ознайомитися з практичною діяльністю фахівців уповноваженого банку і на прикладах реальних операцій (з додаванням копій відповідних документів) лаконічно, самостійно описати їх дії (включаючи бухгалтерські записи по рахунках) щодо: І. виконання міжнародних торговельних розрахунків як імпортерами так і експортерами у формах: 1) документарного акредитиву; 2) документарного інкасо або «чистого» інкасо чеків і перевідних векселів; 3) банківського переказу. ІІ. як продажу так і купівлі іноземної валюти на внутрішньому або зовнішньому міжбанківських ринках на умовах: 1) споту; 2) форварда чи ф'ючерса.

 14. Індивідуальне завдання з міжнародної економіки
  1. Використовуючи дані Держкомстату (www.ukrstat.gov.ua) заповніть таблицю. Таблиця Макроекономічні показники розвитку України за 1998-2006 роки Роки Валовий внутрішній продукт, млн. грн. Експорт, млн. дол. США Імпорт, млн. дол. США Валютний курс, грн. дол. США Чисельність населення, млн. осіб Визначте : 1. Показники імпортної та експортної квоти України 2. Ступінь відкритості національної економіки та залежності її розвитку від міжнародної торгівлі за визначений період 3. Показники зовнішньоторговельного обороту та сальдо торговельного балансу України за період 1998- 2006 років; 4. Ступінь інтенсивності зовнішньої торгівлі; 5. Темпи зміни показників , що характеризують роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку України. Зведемо розрахунки в наступну таблицю: Роки ЕК ІК К відкр ЕДН ІДН КЗТО СТБ ТЗЕ ТЗІ

 15. Індивідуальне завдання №3 Фінансова модель підприємства
  План Вступ 3 1. Фінансова політика ТОВ „Підрядт” 4 2. Облікова політика підприємства 5 3. Фінансова модель компанії 6 4. Оцінка ефективності фінансової моделі 9 Висновки 14 Література 16 Підприємство займається виробництвом асфальто-бетонних сумішей та будівництвом і ремонтом автомобільних доріг

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua