Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
МатериалТема: 90 Питань до державного екзамену з дисципліни "Управління персоналом" для бакалаврів (ID:2399)
| Размер: 79 кб. | Объем: 63 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 20.08.2003 |
СодержаниеБілети до державного екзамену з дисципліни "Управління персоналом" для бакалаврів
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Питання на екзамен з дисципліни «Управління персоналом» для студен-тів ІV курсу денної та заочної форм навчання
  Питання на екзамен з дисципліни «Управління персоналом» для студентів ІУ курсу денної та заочної форм навчання. 1. Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. Сутність кадрового менеджменту. Об'єкт і суб'єкт управління. 2. Особливості та роль персоналу в досягненні конкурентноспроможності сучасних організацій 3. Зміст понять «трудові ресурси», «персонал», «кадри». 4. Основні підсистеми управління персоналом, їх характеристика. 5. Принципи побудови системи управління персоналом, що характеризують вимоги до формування цієї сис-теми. 6. Принципи побудови системи управління персоналом, що визначають напрямки розвитку цієї системи. 7. Нормативно-методичне та правове забезпеченая системи управління персоналом сучасної організації. 8. Етапи історичного розвитку управління персоналом. Основні моделі кадрового менеджменту. 9. Співвідношення та зміст концепцій «управління кадрами», «управління персоналом», «менеджмент пер-соналу», «управління людськими ресурсами». 10. Особливості технократичного підходу до управління персоналом організації. 11. Характеристика гуманістичного підходу до управління персоналом організації 12. Стратегічні наміри та напрямки як елементи кадрової стратегії XXI століття 13. Характеристика персоналу організації Класифікаційні ознаки персоналу за категоріями. Різновиди соціа-льних груп. 14. Структура персоналу: штатна, організаційна, соціальна, рольова; їх характеристика. 15. Чисельність персоналу: нормативний, штатний, фактичний склад працівників. Вимоги до профссійно-кваліфікаційного рівня працівників. 16. Колектив як соціальна група. Принципи формування та етапи розвитку колективу сучасної організації. 17. Корпоративна культура в системі управління персоналом. Види організаційних культур, що впливають на ефективність діяльності персоналу 18. Сутність та стадії згуртованості колективу організації Фактори, що впливають на згуртованість колективу 19. Сутність та значення соціального розвитку колективу. План соціального розвитку колективу організації, його зміст, характеристика основних розділів 20. Стратегія управління персоналом. Взаємозв'язок стратегії розвитку організації та персонал-стратсгії. 21. Сутність стратегічного планування людських ресурсів, його етапи. 22. Сутність кадрової політики організації, її цілі, завдання та основні напрямки. 23. Кадрова політика, її різновиди. Основні вимоги щодо кадрової політики. Фактори, що впливають на фор-мування кадрової політики організації 24. Етапи побудови кадрової політики організації. Реалізація кадрової політики через кадрову роботу. Харак-теристика складових кадрової роботи. 25. Служба персоналу в організації, її основні функції, статус, організаційна побудова та принципи розподілу повноважень. Взаємозв'язок кадрової служби з іншими підрозділами організації. 26. Сутність кадрового планування, його цілі, завдання та заходи. 27. Оперативний план роботи з персоналом в організації, характеристика його етапів 28. Зміст понять «вакансія», «посада», «професія», «кваліфікація», «спеціальність» 29. Планування чисельності персонал)'. Визначення якісної та кількісної потреби в персоналі організації Ме-тоди розрахунку кількісної потреби у персоналі 30. Аналіз внутрішніх та зовнішніх джерел покриття майбутніх потреб у персоналі 31. Шляхи покриття потреби в персоналі організації, їх характеристика та застосування 32. Планування витрат на персонал організації. 33. Управління персоналом як управління компетенцією організації. 34. Етапи попередньої підготовки до реалізації процедури наймання, відбору та прийому персоналу в органі-зацію. 35. Характеристика методів оцінки та відбору кандидатів на посаду. 36. Етапи процедури найму персоналу в організаціях 37. Контрактна система наймання працівників в організацію. Структура контракту. Особливості контракту з керівником. Контракт з спеціалістом. 38. Трудова адаптація, її цілі. Види адаптації, їх характеристика. 39. Швидкість трудової адаптації та фактори, що її зумовлюють. 40. Сутність раціонального використання персоналу в організації, його основні напрямки. 41. Ротація кадрів і розповюдження гнучких форм зайнятості персоналу як напрямки забезпечення раціона-льного використання персоналу в організації 42. Правильна розстановка кадрів як один з напрямків забезпечення раціонального використання персонал) в організації, її сутність, значення, основні принципи 43. Об'єктивна необхідність оцінювання персоналу в сучасній організації. Сутність та види оцінки персоналу, її цілі. Вимоги щодо ділової оцінки персоналу. 44. Критерії та методи оцінки персоналу, їх характеристика. 45. Побудова системи ділової оцінки персоналу в організації. 46. Оцінювання якості роботи різних категорій персоналу. Особливості оцінки керівника в організації. 47. Атестація персоналу, її види Порядок проведення атестації персоналу в організаціях. 48. Професійний розвиток персоналу. Сутність професійного навчання, його види, цілі, принципи. 49. Етапи організації процесу професійного навчання персоналу на підприємстві. 50. Методи професійного навчалня персоналу в організації, їх характеристика та застосування. 51. Поняття про трудову кар'єру та просування по службі. Види ділової кар'єри, їх характеристика. 52. Вплив типу особистості на вибір ділової кар'єри. 53. Етапи кар'єри, їх вплив на цілі професійної діяльності працівника. 54. Розвиток професіоналізму у працівників, його вплив на вибір і розвиток кар'єри. 55. Фактори, що визначають напрям і швидкість кар'єри, їх характеристика. 56. Планування та управління службовою кар'єрою працівників в організації. 57. Типологія кадрового резерву; його формування в організації. 58. Принципи та джерела формування кадрового резерву в організації. 59. Етапи роботи з кадровим резервом, їх характеристика. Особливості підготовки резерву управлінсь-кого персоналу. 60. Причини звільнення персоналу за ініціативою адміністрації. 61. Звільнення працівника за власним бажанням як одна з форм звільнення персоналу. 62. Процедура звільнення. Соціальні та виробничі критерії вибору працівників на звільнення. Соцільні гарантії 63. Управління плинністю кадрів. Розробка заходів з регулювання плинності персоналу. 64. Управління якістю трудового життя працівників організації. Соціальне партнерство як засіб узго-дження інтересів роботодавця і працівників. 65. Колективний договір, його зміст. 66. Ефективність роботи персоналу: сутність та економічна ефективність роботи персоналу. 67. Методики оцінки ефективності роботи персоналу за якістю та результатами праці. 68. Бальна методика оцінки ефективності роботи персоналу, її зміст та застосування. 69. Комплексна оцінка управлінської праці, її сутність, принципи та застосування в організаціях. 70. Оцінка ефективності роботи персоналу організації за коефіцієнтом трудової участі, її сут-ність, розрахунок, переваги та недоліки у застосуванні.

 2. Питання до державного екзамену з педагогіки для спеціальності "Початкове навчання" (бакалавр)
  1. Педагогіка як наука про виховання людини. Мета і завдання виховання громадянина вільної і незалежної України. 3 2. Методи науково-педагогічних досліджень у практиці учителя початкових класів. Класифікація та характеристики видів дослідження, структурні компоненти дослідження, їх сутність. 3 3. Основні положення Болонської конвенції стосовно початкової школи. зокрема, вимог до вчителів. Сутність компетентнісного підходу до змісту навчання й виховання їхньої якості. 4 4. Чинники формування особистості вчителя як умова ефективності розвитку і формування дитини. 5 5. Система освіти і виховання в Україні та ЇЇ структура. Традиційні і нові типи навчальних закладів. Основні принципи освіти в Україні. Основні документи про побудову нової організації. 6 6. Процес навчання, принципи навчання, зміст освіти, методи навчання та форми його організації. 7 7. Основні функції навчання та його рушійні сили. 8 8. Навчання як двобічний процес. Компоненти процесу навчання та їх характеристика. Викладання як діяльність учителя. Учіння як пізнавальна ДІЯЛЬНІСТЬ учня. 8 9. Принципи навчання, визначення принципів, регулятивна роль принципів в організації діяльності вчителя та учня. Класифікація принципів дидактики у рідних авторів. 10 10. Наукові основи перебудови змісту початкової освіти в початковій школі. Проблема змісту освіти та її відповідності віковим особливостям учнів. Загальнонаукові та психолого-педагогічні вимоги до змісту навчання. 10 11. Навчальний план для початкових класів загальноосвітньої школи. Структура навчального плану та його функції. Принципи побудови сучасних навчальних планів. Особливості навчальних планів шкіл різних типів. 11 12. Типи та структура уроків у початковій школі. Приклади різних типів уроків природознавства. 12 13. Реалізація мети уроку в процесі дидактичної взаємодії учителя та учнів. Вимоги до реалізації мети трудового виховання на уроках праці. 13 14. Принципи виховання та засоби їх реалізації у навчально-виховному процесі початкової школи. 14 15. Формування основ національного і наукового світогляду. Поняття про світогляд і його основи риси. Етапи формування основ світогляду молодших школярів у процесі. 14 16. Складові частини виховання МОЛОДШИХ школярів, їхній зміст і завдання. Народна педагогіка про особистість, її розвиток, виховання й формування. 15 17. Виховні функції учителя початкової школи з додатковою спеціалізацією в галузі естетичного виховання. Своєрідність естетико-виховної роботи в молодших класах. Основні форми виховної роботи, її планування. 16 18. Трудове виховання як актуальна проблема виховання. Завдання і зміст трудового виховання. Педагогічні умови здійснення функцій праці. 17 19. Учасники процесу виховання учнів молодших класів. Вихователь і вихованці. Учитель і вихователь групи продовженого дня. Виховання, самовиховання, перевиховання. 17 20. Загальні методи виховання та їх класифікація. Добір методів виховання у відповідності до мети, принципів, змісту, умов виховання, віку дітей. 18 21. Види взаємозв’язку школи, сім'ї ТА громадськості у вихованні особистості. Виховання в сім'ї як першооснова розвитку дитини. 19 22. Педагогічне керівництво процесом формування дитячого колективу. Діяльність І СПІЛКУВАННЯ ЯК ОБЄКТИВНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ. ФОРМУВАННЯ позитивної позиції ОСОБИСТОСТІ В КОЛЕКТИВІ ТА МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИНАХ. 20 23. Зміст і форми роботи вчителя з батьками. Псих-пед. особлив. роботи з батьками учнів початкової школи. 21 24. Виховна робота з учнями початкової школи на засадах народної педагогіки. Ранки і тематичні тижні, вихідні дні у школі, українські вечорниці, культпоходи, екскурсії. Підготовка вчителя і учня до їх організації та проведення. 22 25. Розвиток, виховання, навчання ДІТЕЙ шестирічного віку. Особливості організації навчально-виховного процесу в умовах дитячого садка, комбінату - "дитсадок-школа", загальноосвітньої школи. Гра як провідна діяльність дітей шестирічного віку. 22

 3. Питання до екзамену з дисципліни «Політологія»
  26.Становлення концепції громадянського суспільства 3 49. Політична стабільність і конфлікти 4 50. Риси політичної стабільності 6 58. Державний суверенітет - умова національного відродження 7 66. Засоби зовнішньої політики 8 77. Вибір пріоритетів та стратегічних партнерів України 11 79. Політичні партії при переході від тоталітаризму до демократії 12 83. Основні науково-теоретичні засади політичного прогнозування 14 85. Прогнозування розвитку України в майбутньому 16 88. Роль політики у вирішенні глобальних проблем сучасності 18 90. Предмет політичного прогнозування 20

 4. Питання до державного екзамену з методики трудового навчання
  1. Організація роботи з природними матеріалами, їх види, заготівля, зберігання, підготовка до роботи. Методика проведення уроку до виготовленню аплікацій із рослинних форм і об’ємних виробів із природних матеріалів. 2 2. Особливості уроків трудового навчання в порівнянні з іншими навчальними предметами. Структура уроку трудового навчання і характеристика його етапів (на прикладі уроку по виготовленню виробів з тканини). 3 3. Інструктаж в трудовому навчанні. Види інструктажу за часом проведення і обхватом учнів. Вимоги до проведення інструктажу. Навести приклад проведення інструктажу на уроці по виготовленню виробів з паперу. 4 4. Праця як самостійний навчальний предмет, її освітнє значення. Мета трудової політехнічної підготовки учнів 1-4 класів. 5 5. Засвоєння політехнічних завдань учнями 1-4 класів під час роботи з різними матеріалами, ознайомлення з інструментами, процесом виробництва вцілому. 6 6. Формування в учнів політехнічних умінь: уміння планувати трудовий процес, організовувати робоче місце, проводити технологічні операції: згинання, різання, монтажу. 7 7.Динаміка розвитку конструкторсько-винахідницьких умінь у учнів 1-4 класів. 8 8. Специфіка проведення уроків трудового навчання в 1 класі. Особливості їх організації. 9 9. Особливості роботи з пластичними матеріалами. Обробка глини та пластиліну. Методика організації індивідуальної та колективної роботи по виготовленню виробів із пластичних матеріалів. 9 10. Організація роботи по виготовленню виробів із паперу і картону. Методика виготовлення виробів із використанням шаблонів. Методика ознайомлення учнів 1 класу із виготовленням закладки з візерунком із квадратиків, кружечків тощо. 11

 5. Питання до ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ з практичної психології
  1. Психологічні особливості міжособистісного спілкування психолог-клієнт. 3 2.Поняття психоконсультування, мета та основні завдання консультативної роботи. 4 3.Принципи психоконсультування, їх характеристика. 5 4.Бесіда як основний метод психологічного консультування. 6 5.Види психоконсультування, їх особливості. 7 6. Професійні та особистісні вимоги до психоконсультанта. 8 7.Технологія проведення психоконсультативної бесіди. 9 8.Поняття психокорекція, її основні завдання. 9 9.Структура психокорекційної роботи: основні стадії та прийоми. 10 10. Вимоги до складання психокорекційної програми. 11 11. Характеристика дитячого аутизму. 11 12.Системний підхід у вивченні сім'ї. 12 13.Відмінності невротичної та психотичної поведінки у дітей. 13 14.Особливості психокорекції агресивності у дітей. 14 15.Підготовчо-діагностична стадія психокорекційної роботи. 16 16.Особливості настановчої стадії психокорекційної роботи. 17 17. Особливості психоконсультативної роботи з дитячими психотравмами. 17 18. Психодіагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості. 18 19.Психодіагностика особистісних властивостей. 19 20.Психодіагностика загальних інтелектуальних здібностей. 20 21 .Психокорекція тривожності у дітей. 22 22.Етапи життєвого циклу сім'ї. 22 23.Характеристика проективного підходу у психодіагностиці. 23 24.Психологічна типологія сім'ї. 24 25.Взаємозв'язок психодіагностики з іншими галузями психології. 25 26.Поняття про психологічний діагноз. Рівні розвитку психологічного діагнозу. 26 27.Тест як інструмент психодіагностики. Види тестів. 26 28.Напрям психокорекційної роботи за змістом. 28 29.Основні параметри оцінки сім'ї. 28 30. Психодіагностика креативності. 29

 6. Порівняльний аналіз технологій управління персоналом: управління кадрами, управління персоналом, управління людськими ресурсами
  Вступ 3 1. Сучасне поняття системи управління персоналом 3 2. Формування концепції управління людськими ресурсами 5 3. Принципи побудови і завдання концепції управління персоналом 8 4. Соціально-економічні складові нової кадрової політики 10 Висновок 12 Література 14

 7. ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ 0501 Економіка і підприємництво білети шпора
  1. Основні наукові школи менеджменту, їх стисла характеристика. 2. Планування безперервного навчання персоналу в організації. 3. Поняття мотивації та її необхідність в управлінні. 4. Тенденції у змінах кадрового менеджменту з позицій різних наукових шкіл менеджменту. 5. Сутність, мета і завдання кадрового планування. 6. Характеристика теорії ієрархії потреб Маслоу. 7. Поняття методики. Суть методики вивчення дисципліниУправління персоналом". 8. Кваліметричний підхід в оцінці персоналу. 9. Форми мотивації, їх стисла характеристика. ІО.Поняття кадрової політики. Цілі кадрової політики у галузі управління персоналом. 11 .Прогнозування в управлінні персоналом. 12.Роль функції мотивації в підвищенні ефективності управління. 13.Сутність концепції випереджальної освіти. 14.Особливості планування розвитку персоналу організації. 15.Методи ділової оцінки персоналу. 16.Філософія японського управління персоналом. 17.Сучасні проблеми в системі підготовки спеціалістів в галузі управління людськими ресурсами. 18.Внутрішня та зовнішня мотивація, 19.Порівняльні характеристики американської та японської систем управління персоналом. 20.Філософська антропологія про сутність людини. 21.Методи управління мотивацією. 22.Порівняльні характеристики західноєвропейської та східноєвропейської систем управління персоналом. 23.Державна політика в сфері управління трудовими ресурсами. Особливості підготовки державних службовців. 24.Зовнішні мотиватори поведінки людини. 25.Сутність моральної, духовної і інтелектуальної освіти.. 26.Планування кар'єри. Види кар'єри. 27.Концепція партисипативного управління. 28. Акмеологічні основи професійного становлення викладача.. 29.Самоуправління кар'єрою: стратегія і тактика. ЗО.Вплив національної культури на процес мотивації та ділову оцінку персоналу. 31 .Характеристика концепції безперервної освіти. З2.Особливості процесу формування людських ресурсів. Місце і роль освіти. 33.Зміст мотиваційного процесу. 34.1 Іроблеми розвитку людини у мінливому суспільстві.. 35.Методи перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу. 36.Методи мотивації, їх стисла характеристика. 37.Навчальний процес як система (синергетичний підхід). 38.Акмеолог ічна концепція розвитку. 39.Методи ділової оцінки персоналу. 40.Сучасні проблеми системи підготовки спеціалістів у сфері управління персоналом. 41.Характеристика процесів науковості навчання, активності та самостійності. 42.Візуальна психодіагностика при оцінці персоналу. 43.Поняття методу навчання. Класифікація методів навчання. 44.Цільовий підхід до управління процесом розвитку і реалізації людських ресурсів в умовах перехідного суспільства. 45.Типи стимулів, їх стисла характеристика. 46.Поняття навчального процесу. Типи навчання. Структурні елементи навчального процесу. 47.Планування процесу перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу. 48.Характеристика методів примусової мотивації працівників 49.0характеризуйте загально - дидактичні методи навчання. 50.Місце та роль вищого навчального закладу в системі управління людськими ресурсами. 51 .Соціально-економічні основи мотивації персоналу організації. 52.Критерії і норми оцінки знань. 53.Поняття методів навчання. Класифікація методів. 54.Характеристика теорії мотивації двох факторів Г ерцберга. 55.Сучасні освітні технології, що використовуються у школі. 56.Планування кар'єри, Професійно-кваліфікаційний розвиток персоналу як основа посадового просування службовця. 57.Процесуальні мотиваційні теорії. їх особливості. 58.Поняття „педагогічна технологія", класифікація технологій. £ Методи активного навчання. 59.Маркетингова діяльність кадрових служб по визначенню та задоволенню потреб у кадрах. 60.Класифікація методів мотивації працівників. 61.Семінарське заняття, як форма організації навчання. 62.Планування розвитку персоналу організації. 63.Організація управління трудовою дисципліною на підприємстві 64.Особливості становлення людини в організації, адаптація працівника. 65.Принципи та методи навчання у вищій школі. Класифікація методів. бб.Ділова оцінка персоналу в економічно розвинених країнах 67.0собливості психофізіології трудових процесів і соціології праці. 68.Педагогічна майстерність. Технології навчання. 69.Нетрадиційні методи атестації персоналу 70.Врахування особливостей студентів як об'єкта і суб'єкта в освітній технології. 71.Поняття педагогічних технологій. Класифікація технологій. 72.Візуальна психодіагностика як один із методів оцінки персоналу 73.Ефективність та якість діяльності менеджера з персоналу. Критерії цієї оцінки. 74.Пріоритетні напрямки розвитку системи навчання та виховання. 75. Методи самомотивації людини. 76.Види і методики проведення семінарів. Тематична дискусія. 77.Атестація кадрів. Оцінка рівня підготовки та професіоналізму. 78.Організаційні методи підвищення ініціативи та відповідальності працівника 79.0собливості методики і техніки проведення лекції. Проблемна лекція. 80.Сучасні методи роботи з резервом кадрів. 81 .Основні принципи ефективної оцінки персоналу 82.Суть освіти та педагогічної діяльності. 83.Особливості становлення і розвитку персоналу в сучасних фірмах І компаніях. 84.Методи нематеріальної мотивації персоналу. 85.Критерії оцінки ефективності управління розвитком персоналом. 86.0собливості педагогічного мислення. 87.3агальна характеристика психологічних прийомів та технологій, як використовуються при доборі та перевірці персоналу 88.Освіта як проблема національної безпеки. 89.Сутність контрактної системи найму працівників. 90.Загальна характеристика особливостей національної ділової культури в процесі управління розвитком персоналом

 8. Характеристика модуля «Управління персоналом для України» інформаційної системи «1С:Підприємство 8.0»
  1. Характеристика модуля «Управління персоналом для України» інформаційної системи «1С:Підприємство 8.0» 3 2. Постановка, алгоритм і технологія розв'язання задачі «Визначення планової трудомісткості річної виробничої програми підприємства» 8 Вступ 8 2.1. Опис постановки задачі 8 2.1.1. Характеристика задачі 8 2.1.2. Вихідна інформація 10 2.1.3. Вхідна інформація 12 2.2. Опис алгоритму 13 2.2.1. Призначення та характеристика 13 2.2.2. Використана інформація 13 2.2.3. Результати розв'язування 13 2.2.4. Математичний опис 14 2.2.5. Алгоритм розв'язування 14 2.3. Технологічний процес збирання й оброблення даних 18 2.4. Контрольний приклад 22 Висновок 24

 9. ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050201 "МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ" Білети
  1. Сутність та методологічні основи менеджменту організацій 3 2. Концепція життєвого циклу товару, її значення при розробці стратегії маркетингу 4 3. Основні функції менеджменту та їх реалізація в управлінні фірмою 5 4. Роль ефективної системи внутрішніх економічних відносин в діяльності сучасного підприємства 6 5. Стратегія управління організацією 7 6. Сутність фінансового контролю в організації та його розвиток в ринкових умовах 8 7. Структури управління підприємством 9 8. Управління торговельними угодами підприємства 10 9. Мотивації праці в підприємствах 11 10. Система контролінгу в організації 12 11. Управління матеріально-технічними ресурсами фірми 13 12. Управління персоналу на підприємстві (організації) 14 13. Прогнозування кон'юнктури ринку 15 14. Значення організаційних комунікацій в підвищенні ефективності діяльності фірми 16 15. Показники ефективності діяльності підприємства 17 16. Концепція стратегічного управління 18 17. Управління якістю продукції 19 18. Стандартизація і сертифікація продукції 20 19. Стратегії розвитку підприємства на внутрішньому (зовнішньому) ринках 21 20. Економічний ризик і його значення в діяльності підприємства 22 21. Структура інформаційної бази маркетингу. Вимоги до якості маркетингової інформації 23 22. Структуризація та організація інноваційного процесу 24 23. Вплив податків на функціонування підприємства 25 24. Інноваційний менеджмент підприємства: сутність, функції, проблеми. 26 25. Організація експортно-імпортних операцій на підприємстві. 27 26. Централізація і децентралізація управління в організації. Співвідношення рівнів управління, влади і відповідальності керівника. 28 27. Розробка нової продукції. Життєвий цикл товару 29 28. Функції управління підприємством 30 29. Основні засади і типи політики ціноутворення на фірмі. Види цінових стратегій підприємства. 31 30. Бізнес - планування як засіб активізацій інвестиційної діяльності фірми. 32 31. Джерела інвестування підприємств 33 32. Менеджмент у виробничій сфері: проблеми, шляхи вирішення 34 33. Фактори що визначають інвестиційний процес. 35 34. Напрями підвищення ефективності інвестування 36 35. Основні регулятори інвестиційного процесу 37 36. Теоретичні основи інвестування 38 37. Суб'єкти і об'єкти інвестування 39 38. Мотивація іноземного інвестування 40 39. Стратегічний аналіз в плануванні діяльності організації. 41 40. Практичне застосування матриці SWOT. 42 41. Інвестиційна діяльність фінансових інститутів. 43 42. Основні напрямки підвищення ефективності використання ресурсів організації 44 43. Економічні інтереси підприємства 45 44. Економічний механізм функціонування підприємства 46 45. Структура внутрішнього механізму управління підприємством в сучасних умовах. 47 46. Види комерційних угод, що застосовуються в Україні. 48 47. Особливості управління малими та середніми підприємствами 49 48. Основні напрямки зовнішньоекономічної стратегії і їх вплив на ефективність діяльності підприємства. 50 49. Управління сервісним обслуговуванням споживачів як спосіб підвищення конкурентноздатності підприємства. 51 50. Проблеми ефективного використання сучасних інноваційних технологій в менеджменті 52 51. Структура фінансового ринку в Україні для забезпечення інвестиційних програм. 53 52. Основні фактори суспільного виробництва. 54 53. Функції стратегічного менеджменту 55 54. Інформаційна системи у менеджменті виробничої фірми 56 55. Фактори, що визначають інвестиційну політику країни. 57 56. Економічна сутність інвестиційного процесу 58 57. Інвестиційна пріоритетність і привабливість об'єктів інвестування 59 58. Державне регулювання інвестиційного процесу 60 59. Міжнародна інвестиційна діяльність 61 60. Фінансовий менеджмент в організації. 62 61. Економічна та соціальна ефективність управління 63 62. Методологічні підходи до формування структури управління фірми 64 63. Управління та планування маркетингу. 65 64. Комунікаційна політика промислового підприємства. 66 65. Основні регулятори інвестиційного процесу 67 66. Методи оцінки інвестицій. 68 67. Джерела фінансування підприємств. 70 68. Методи зменшення ризику інвестора. 71 69. Екологічна політика як напрям, що визначає інвестиційну привабливість об'єкту 72 70. Показники ефективності інвестицій 73 71. Суб'єкти підприємницької діяльності. 74 72. Майно як об'єкт підприємницької діяльності. Та правовідносини підприємницькій діяльності. 75 73. Відповідальність за правопорушення в підприємницькій діяльності. 76 74. Захист прав суб'єктів підприємницької діяльності. 77 75. Правове регулювання господарської діяльності підприємства. 78 76. Ресурсний потенціал підприємства 79 77. Структуризация та організація інноваційного процесу. 80 78. Методика розробки бізнес-плану підприємств. 81 79. Концепція промислового маркетингу 82 80. Джерела фінансування підприємств на стадії банкрутства або стадії підйому 83

 10. Перелік питань до державного іспиту з курсу «Господарське право»
  1. Акціонерне товариство: поняття та загальна характеристика. 3 2. Види біржових угод. 4 3. Види господарських договорів. 5 4. Види цін та порядок їх встановлення. 8 6. Виконання господарських договорів. 9 7. Відновлення платоспроможності боржника: поняття, способи. 11 8. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. 12 9. Власність, як матеріальна основа підприємства та юридична категорія. 13 10. Господарське зобов'язання. 14 11 .Господарські правовідносини: поняття і види. 15 12. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності. 16 13. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 17 14. Досудове врегулювання господарських спорів. 18 15. Зовнішньоекономічна діяльність: поняття та принципи. 19 16. Командитне товариство: поняття та ознаки. 21 17. Майно та майнові права підприємства. 21 18. Монопольне становище на ринку та зловживання ним. 23 19. Наслідки визнання боржника банкрутом. 24 20. Об'єднання підприємств: види і правовий статус. 25 21. Об'єкти приватизації. 26 22. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. 26 23. Повне товариство: поняття та ознаки. 27 24. Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства. 29 25. Поняття відповідальності в господарському праві. 30 26. Поняття відповідальності за господарські правопорушення. 31 27. Поняття і види бірж, їх характеристика і функції. 32 28. Поняття і види господарських правопорушень. 33 29. Поняття і види суб'єктів господарського права. 34 30. Поняття і принципи зовнішньоекономічної діяльності. 35 31. Поняття і функції ціни. 37 32. Поняття та ознаки господарського договору. 37 33. Поняття, види та функції господарських об'єднань. 39 34. Порядок здійснення приватизації. 40 35. Порядок ліцензування окремих видів підприємницької діяльності. 41 36. Порядок укладання і форма господарських договорів. 42 37. Правовий режим акцій і дивідендів. 43 38. Правовий режим іноземних інвестицій. 45 39. Правовий статус Антимонопольного комітету України. 46 40. Правовий статус відкритого акціонерного товариства. 48 41. Правовий статус закритого акціонерного товариства. 49 42. Правовий статус товарних бірж. 50 43. Правовий статус фізичної особи - підприємця. 51 44. Правовий статус фондових бірж. 52 45. Правовий статус Фонду державного майна України. 53 46. Предмет і метод господарського права. 54 47. Припинення діяльності суб'єктів господарювання. 55 48. Санкції за порушення господарського зобов'язання. 57 49. Спеціальний режим господарювання в окремих галузях народного господарства. 57 50. Спеціальні (економічні) зони. 59 51. Способи приватизації. 59 52. Статутний фонд юридичних осіб: поняття та порядок формування. 60 53. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності за законодавством України. 61 54. Суб'єкти приватизації. 62 55. Товариство з обмеженою відповідальністю і товариство з додатковою відповідальністю: поняття, ознаки. 63 56. Укладання і функції господарських договорів. 64 57. Умови здійснення підприємницької діяльності. 65 58, Установчі документи підприємства. 66 59. Функції і повноваження ліквідаційної комісії при вирішенні питання банкрутства. 66 60. Черговість задоволення претензій кредиторів. 67

 11. Здійснення нагляду за додержанням законів у слідчих ізоляторах Державного департаменту України з питань виконання покарань
  Вступ 3 1. Загальні засади здійснення нагляду за додержанням законів у слідчих ізоляторах Державного департаменту України з питань виконання покарань 4 2. Здійснення нагляду за додержанням законів у слідчих ізоляторах Державного департаменту України з питань виконання покарань 9 Висновки 16 Список джерел 17

 12. Концепція управління персоналом, еволюція розвитку підходів до управління персоналом
  Вступ 3 1. Становлення і розвиток підходів до управління персоналом 4 2. Аналіз основних підходів і концепцій в управлінні персоналом 9 3. Еволюція розвитку підходів до управління людськими ресурсами 17 Висновок 21 Список використаної літератури 23

 13. Концепція управління персоналом, еволюція розвитку підходів до управління персоналом
  Вступ 3 1. Загальна характеристика та аналіз концепції управління персоналом 4 2. Еволюція розвитку підходів до управління людськими ресурсами 9 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 14. управління персоналом Принципи розвитку системи управління персоналом організації: принцип концентрації, принцип спеціалізації
  1. Принципи розвитку системи управління персоналом організації: принцип концентрації, принцип спеціалізації. 3 2. Активні шляхи покриття потреб в персоналі організації, їх характеристика та застосування. 10 3. Технологія процесу планування та розвитку кар'єри, її складові. 13 Література 19

 15. Органи державного управління України в системі державного регулювання економіки
  1. Система органів державного регулювання економіки 3 2. Принципи організації державного регулювання економіки 4 3. Характеристика і функції міністерств, відомств, державних комітетів 8 4. Функції та повноваження Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України 11 Список використаної літератури 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua