Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
МатериалТема: Білети з професійно-орієнтованих дисциплін (ID:24412)
| Размер: 227 кб. | Объем: 125 стр. | Стоимость: 135 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеБІЛЕТ № 1

1. Регламентування діяльності посадових осіб. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
2. Характеристика теорії набутих потреб Мак Клелланда.
3. Складiть резюме за своїми даними вiдповiдно до такого оголошення: «Фiрма на поcтiйну роботу запрошує спецiалiста з управління персоналом. Вимоги до кандидата: чоловік/жiнка; 20—35 рокiв, вища економiчна освiта, бажано мати дос¬вiд роботи в банках або iнвестицiйних компанiях, володiти комп’ю¬тером на рiвнi Word та Excel, вiльно володiти англiйською/нiмецькою та українською мовами. Заpобiтна плата вiд 500 дол.».


БІЛЕТ № 2

1. Планування трудової кар’єри в організації.
2. Значення і використання процесуальних теорій мотивації в менеджменті персоналу
3. В ролі працівника з підбору персоналу сформуйте бланк співбесіди з кандидатом на вакантну посаду товарознавця, використовуючи відкриті, зондуючи, гіпнотичні питання.


БІЛЕТ № 3

1. Поняття, підстави та види заохочень за успіхи в роботі. Порядок їх застосування.
2. Теорія двох факторів Ф. Герцберга і практичні аспекти її використання
3. Науково-дослідний інститут Національної академії наук України має наступну вікову структуру персоналу: 16-25 років – 5%, 25-35 років – 20%, 35-45 років – 15%, 45-55 років – 15%, 55 років та старші – 45%.
Дайте оцінку стану управління персоналом в цій організації та розробіть управлінські рекомендації щодо подолання негативних аспектів даної ситуації.


БІЛЕТ № 4

1. Фотохронометраж, сфера його застосування і методика проведення.
2. Мотиваційний моніторинг як умова ефективного впливу на поведінку персоналу.
3. Компанія, що надає послуги з програмного забезпечення та мережевої інформаційної безпеки, формує департамент з інформаційної підтримки власних інформаційних продуктів. Розробіть план заходів по адаптації нових співробітників компанії. Складіть примірник вітального листка.

БІЛЕТ № 5

1. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Поняття посади, професії, кваліфікації.
2. Урахування національної культури в процесі мотивації та в оцінці персоналу.
3. Розробіть посадову інструкцію одного зі спеціалістів апарату управління готельного комплексу “Дніпро”.БІЛЕТ № 6
1. Класифікація витрат робочого часу і часу роботи обладнання.
2. Методи вимірювання продуктивності праці, що використовуються в організаціях, їх переваги і недоліки та сфера застосування.
3. Визначте номінальний і ефективний фонди робочого часу в днях, якщо календарний фонд у плановому році становить 366 днів, кількість вихідних днів – 52, субот – 51, святкових днів, які не збігаються з вихідними, – 2. Середня тривалість чергових і до¬даткових відпусток з розрахунку на одного працівника в умовах п’ятиденної роботи – 17,2 дня, середня тривалість навчальних відпусток – 2,1 дня; невиходи у зв’язку з виконанням державних обов’язків – 0,2, через хворобу – 5,6, у зв’язку з пологами і вагітністю – 3,3 дня.

БІЛЕТ № 7

1. Норми часу, їх структура і порядок розрахунку.
2. Аналіз трудомісткості продукції.
3. Розробіть анкету, яка може бути використана для розподілу фонду преміювання в комерційному підприємстві в залежності від внеску працівника у загальні результати роботи та особистих якостей, що позитивно впливають на роботу та виробничий процес.БІЛЕТ № 8

1. Методика планування та резерви зростання продуктивності праці.
2. Типи стимулів, їх стисла характеристика.
3. На підприємстві "Текстильпром" було проведено модернізацію виробництва, внаслідок якої відбулося зростання продуктивності праці на 10%. Чисельність виробничого персоналу складає 140 осіб. Обсяг виробництва у звітному році складав 1,20 млн. м2 тканини. Проведені маркетингові дослідження прогнозують зростання попиту в наступному році на 400 тис. м2.
Сформуйте організаційну структуру управління даної організації. Визначте кількість осіб, яку потрібно прийняти на роботу для задоволення зростаючого попиту на продукцію підприємства.
БІЛЕТ № 9
1. Планування чисельності керівників, професіоналів, спеціалістів, технічних службовців.
2. Внутрішні мотиватори поведінки людини.
3. Здійсніть аналіз руху працівників за даними наступної таблиці. Дайте оцінку ситуації на даному підприємстві.
Назва показників 2007 р. 2008 р. 2009 р.
Середньооблікова чисельності працівників, осіб 34 38 37
Прийнято з початку року, осіб 14 7 12
Вибуло працівників, осіб, в т.ч. 9 8 6
- звільнено за власним бажанням 3 7 6
- за прогули та інші порушення трудової дисципліни - - -
- з причин скорочення штату - 1 -

БІЛЕТ № 10
1. Порівняйте зміст концепцій «управління кадрами», «управління персоналом», «менеджмент персоналу», «управління людськими ресурсами».
2. Зовнішні мотиватори поведінки людини.
3. Обробити дані фотографії робочого дня методом момент них спостережень при К= 0,7, Р=2%, число робочих місць – 30, тривалість одного обходу 15 хв. в умовах стабільного виробничого процесу наведено в таблиці.
№ п/п Затрати Результат спостережень,
кількість Всього кількість моментів Затрати часу, %
1. Підготовчо-завершальні 36
2. Основні 810
3. Допоміжні 500
4. Технічне обслуговування 40
5. Організаційне обслуговування 150
6. Втрати часу з вини робітника 144
БІЛЕТ № 11
1. Характеристика сучасних концепцій і теорій управління персоналом.
2. Досвід мотивації персоналу в економ. розв. країнах.
3. Визначити норму трудомісткості для бригад верстатників із п’яти чол., якщо відомо:
Показник Варіант
1. Прямі затрати оперативного часу на верстатну операцію, хв.:
- двох членів бригади;
- трьох членів бригади. 130

36
20
2. Середній час, хв. 480
3. Тривалість нормованих перерв на одного члена бригади. 18
4. Величина підготовчо-завершального часу на кожного члена бригади. 10
БІЛЕТ № 12
1. Соціальна структура персоналу: за віком, статтю, стажем роботи, рівнем освіти.
2. Системи заробітної плати: сучасне розуміння та роль в посиленні мотивації трудової діяльності
3. Робота двох підприємств, що виробляє однакову продукцію у межах об’єднання. Характеризується даними, наведеними в таблиці.
Підпри¬ємство Базисний період Звітний період
Обсяги виробництва, грн. Чисельність працюючих, осіб Обсяги виробництва, грн. Чисельність працюючих, осіб
№1 2040000 560 1950000 480
№2 2500000 495 3540000 620
Розрахувати індекси продуктивності праці кожного підприємства та загальний процент зростання продуктивності праці двох підприємств.

БІЛЕТ № 13
1. Структура персоналу: штатна, організаційна, соціальна, рольова.
2. Закон України "Про оплату праці" і його роль в організації матеріального стимулювання персоналу.
3. Проаналізуйте наведену нижче тарифну сітку на предмет стимулювання нею підвищення кваліфікації робітників.
Показник Тарифні розряди
1 2 3 4 5 6
Тарифні коефіцієнти 1,0 1,13 1,29 1,48 1,71 2,0
Абсолютне зростання тарифних коефіцієнтів — 0,13 0,16 0,19 0,23 0,29
Відносне зростання тарифних коефіцієнтів — 13,0 14,2 14,7 15,5 17,0

БІЛЕТ № 14

1. Методи аналізу ефективності використання робочого часу.
2. Співвідношення та взаємозв'язок матеріальних і нематеріальних мотивів.
3. Розрахуйте вплив зміни чисельності працюючих і ефективності їх праці на рівень виконання завдань з надання послуг стоматологічної поліклініки, застосовуючи прийом ланцюгової підстановки, якщо впродовж місяця запланована середньооблікова чисельність працюючих складала 37 осіб, а фактично працювало 35. Запланований середньомісячний виробіток на одного працівника – 1000 грн., а фактично був досягнутий 1100 грн.


БІЛЕТ № 15

1. Методи визначення потреб організації у персоналі
2. Сфера застосування оцінки персоналу і її значення в практиці мотивації трудової діяльності.
3. Визначити графоаналітичним методом нормативну залежність затрат часу У на підвід і відвід каретки супорт токарного верстата в залежності від відстані пересування каретки Х на закладі даних хронометражних спостережень за роботою токаря:
Відстань пересування каретних: Х, мм – 100; 200; 400; 600; 800; час У, хв. – 0,04; 0,065; 0,11; 0,16; 0,21.
Нормативна залежність має лінійний характер.


БІЛЕТ № 16
1. Стратегія управління персоналом. Взаємозв'язок стратегії розвитку організації, стратегії управління персоналом та кадрової політики.
2. Доплати і надбавки до заробітної плати: сутність, класифікація
3. Розрахувати число моментних спостережень, обходів і тривалість всього спостереження в умовах нестабільного виробничого процесу при наступних заданих величинах:
Номер завдан¬ня К Р Кількість об’єктів Тривалість одного обходу, хв. Загальна кількість моментів Число обхо¬дів Тривалість спостере¬жень, хв.
1 0,9 10 40 40
2 0,9 9 30 15
3 0,9 10 20 20
4 0,9 8 38 18
5 0,9 7 32 32
6 0,7 8 6 12
БІЛЕТ № 17
1. Роль держави у здійсненні кадрової політики. Вплив стилю керівництва на кадрову політику.
2. Особливості застосування доплат та надбавок.
3. В результаті самофотографії робочого дня техніка по обліку аеропорту «Жуляни» отримані наступні зведені затрати
Тпз Топ Тос Тпн Тв
Хвилини 25 396 10 59 5
у % до Тзм (495 хв) 5,0 80,0 2,0 12,0 1,0
де Тпз – підготовчо-завершальний час; Топ – оперативний час; Тос – особисті потреби; Тпн – технологічні перерви; Тв –втрати робочого часу.
Визначити:
1) коефіцієнт ефективного використання робочого часу;
2) коефіцієнт завантаженості працівника;
3) проаналізувати як збільшить продуктивність праці за рахунок усунення втрат робочого часу.
БІЛЕТ № 18

1. Система неперервного навчання персоналу.
2. Матеріальна, статусна та трудова мотивація праці: сутність та особливості застосування.
3. Визначити рівень та індекси годинного, денного, річного виробітку на одного робітника цеху на основі даних таблиці.
Показник Базовий період Звітний період
Нормативно-чиста продукція, грн. 33600 38780
Відпрацьовано робітниками:
Людино-годин 184000 180500
Людино-днів 23000 2300
Середньооблікова чисельність робітників цеху, осіб 100 110

БІЛЕТ № 19
1. Особливості управління персоналом у закордонних компаніях: можливості використання закордонного досвіду.
2. Характеристика діючих форм і систем заробітної плати та умови їх застосування
3. Розрахувати зростання продуктивності праці в умовно-натуральному вимірі на миловарному заводі, коли відомо дані про виробництво мила та відпрацьовані людино-дні.
Показник Базовий період Звітний період
Вироблено мила, т
Господарського 400 90
Туалетного 40 100
Мильної стружки 20 150
Відпрацьовано людино-днів 160 170
Коефіцієнти переведення в умовне мило: господарське – 1,0; туалетне – 1,8; мильна стружка – 2,2.

БІЛЕТ № 20
1. Атестація кадрів.
2. Державне регулювання оплати праці.
3. Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних таблиці.
Назва виробу Обсяг виробництва, шт. Норматив чистої продукції, грн.
Базисний період Звітний період
А 950 1020 24400
Б 400 440 29800
В 150 150 26200
Чисельність ПВП у базисному періоді 2056 осіб, у звітному – 2030 осіб.
БІЛЕТ № 21
1. Формальні і неформальні групи. Врахування соціальної структури персоналу при формуванні колективу.
2. Напрями, етапи і методи проведення аудиту в сфері праці.
3. Визначити місячний заробіток робітників, зайнятих на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці, виходячи з даних таблиці.
Показник Робітники
1 2 3 4 5
Технічно обґрунтована норма штучного часу на деталь, хв. 7 5 13 6 9
Норма виробітку деталей за годину, хв. 8 10 4 9 6
Розряд роботи (погодинна тарифна ставка, грн.) ІІІ (12,3) IV (13,5) IV (13,5) ІІІ (12,3) V (15,4)
Місячна норма роботи за графіком, год. 176 176 176 176 176
Фактичний місячний виробіток деталей, шт. 1900 1958 880 1760 1570
Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, % 10 9 12 11 15
Розмір премії за кожний процент перевиконання до прямого відрядного заробітку, % 0,9 1 1,2 1,5 1,1
БІЛЕТ № 22
1. Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управління.
2. Держава як суб’єкт соціально-трудових відносин.
3. Визначити непряму відрядну розцінку та місячний заробіток робітників-наладчиків на основі даних таблиці.
Показник Робітники
1 2 3 4
Норма виробітку на один обслуговуваний верста у зміну, шт. 105 115 120 121
Кількість обслуговуваних верстатів, шт. 2 3 4 5
Денна тарифна ставка наладчика, грн. 38,4 39,2 40,1 41,2
Виготовлення деталей на всіх верстатах, шт. 4500 7100 12000 14000

БІЛЕТ № 23

1. Кадрова політика: сутність та види.
2. Суть і роль нормування в організації праці.
3. Спроектуйте комплексну систему мотивації трудової діяльності персоналу, яка складалася б з таких елементів: мотивація праці, мотивація зайнятості, мотивація володіння засобами виробництва, мотивація підготовки до трудового процесу, мотивація до розвитку конкурентоспроможності працівника.БІЛЕТ № 24

1. Види, типи та рівні соціально-трудових відносин
2. Компетентність працівника. Види компетенцій. Професійна компетентність і професійна придатність.
3. Визначити розміри надбавок за професійну майстерність та загальну заробітну плату токарям (відрядникам 3-6 розрядів за високу якість виконуваної роботи), якщо вони виконували обсяг робіт відповідно до присвоєних їм розрядів, заробіток за прямою відрядною системою станови відповідно: 1820 грн., 2028 грн., 2149,2 грн., 2440,8 грн. Надбавки за професійну майстерність ІІІ і IV розрядів – 4%, V і VІ розрядів – 8%.

БІЛЕТ № 25

1. Роль персоналу в забезпеченні конкуренто¬спроможності сучасних організацій.
2. Соціально-економічна суть заробітної плати.
3. На ділянці 36 робітників. Інтервал обходів при проведенні моментного спостереження – 10 хв. Спостереження проводилося за годину до закінчення робочої зміни (з 1500 до 16 00), результати спостереження наведені в таблиці.
Затрати часу Поточний час, год.-хв.
1510 1520 1530 1540 1550 1600
Безпосередня робота 30 26 22 24 28 20
Перерви з організаційно-технічних причин 4 6 8 11 5 10
Перерви, залежні від робітників 2 4 6 1 3 6
Визначити:
1. Втрати робочого часу.
2. Середню завантаженість робітників.
3. Можливе зростання продуктивності праці.

БІЛЕТ № 26

1. Методи управління персоналом: сутність, приклади практичного застосування.
2. Суть і призначення нормативів з праці. Класифікація нормативів з праці.
3. Як вік співробітника, етап його кар’єри, географічне розташування та розмір організації, в якій він працює, можуть вплинути на його потреби за теорією ієрархії Маслоу?БІЛЕТ № 27

1. Роль держави у здійсненні кадрової політики. Вплив стилю керівництва на кадрову політику.
2. Суть оперативного часу: основний і допоміжний час.
3. Ви голова Ради директорів банку. Перед вами стоїть задача формування мотиваційної політики установи.
Визначте, які з потреб співробітників необхідно задовольнити? Проранжуйте першочерговість завдань. Визначте шляхи та засоби, якими будуть задовольнятись потреби співробітників (результати відобразіть у таблиці).БІЛЕТ № 28

1. Чисельність персоналу: нормативна, штатна, фактична.
2. Організація преміювання працівників.
3. Вивести рівняння нормативної лінії, використовуючи метод найменших квадратів, для оперативного часу У на набивання перфокарт оператором-перфораторщиком. В якості впливаючого фактора прийнято кількість знаків (символів) у вихідній документації. Хронометражні спостереження за роботою оператора дали наступні результати:
кількість знаків Х – 10;25;40;55;70;85;100.
час У, хв. – 0,48; 0,60; 0,94; 1,12; 1,41; 1,52; 1,10.БІЛЕТ № 29

1. Глобалізація економіки та її вплив на соціально-трудову сферу.
2. Поняття та розрахунок тривалості виробничого циклу.
3. Спроектуйте тарифну сітку для стимулювання трудової діяльності робітників промислового підприємства за умови, що середній тарифний розряд робіт дорівнює 3,0.
БІЛЕТ № 30

1. Соціальне партнерство як чинник трансформації та оптимізації відносин у сфері праці.
2. Специфіка нормування розумової праці.
3. В косметичному салоні працюють: директор салону, бухгалтер, маркетинг-менеджер, лікар-косметолог, 2 косметологи, 4 масажисти, перукар - візажист, 4 перукаря і прибиральниця.
Обґрунтуйте застосування конкретних форм та систем оплати праці.
Визначте методи матеріального та морального стимулювання для всіх категорій працівників.


Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна робота з спеціальних історичних дисциплін
  Вступ 3 1. Системи грошового обігу Греції 4 2. Особливості грецьких монетних систем 5 2.1. Монетні системи, засновані на електрі й золоті 6 2.2. Монетні системи, засновані на сріблі 7 3. Монетна система Рима: вага і номінали 10 4. Монетні реформи Римської Імперії 13 Висновок 17 Список використаної літератури 19

 2. Інформаційно-методичне забезпечення викладання економічних дисциплін
  Інформаційно-методичне забезпечення викладання економічних дисциплін Рівень А. 8. Що таке маєвтика? Рівень В. 2. Метою економічної освіти у школі є: — застосування економічного мислення до конкретних питань; — навчання школярів загальному розумінню основ функціонування економіки; — навчання вмінню приймати обгрунтовані економічні рішення в особистому та суспільному житті. Рівень С. 1. Що Ви робитимете в такій ситуації: — у ході обговорення проблеми, важливої для колективного планування роботи курсу, раптом чуєте голосну репліку: «Кому це потрібно?.. Це нікому не потрібно...» Список використаної літератури

 3. Професійно важливі якості менеджера
  ВСТУП 3 1. Характеристика професійно важливих якостей менеджера 4 2. Підібрати 2-3 методики для діагностики професійно важливих якостей менеджера, провести самодіагностику та узагальнити отримані результати 11 ВИСНОВКИ 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18 ДОДАТКИ 19

 4. Раціоналізація професійно-кваліфікаційного розподілу праці
  Зміст. Вступ. 3 1. Вдосконалення організації праці на підприємтсві і фатори, що стимулюють до цього. 4 2. Раціоналізація професійно-кваліфікаційного розподілу праці на прикладі акціонерного товариства. 7 Висновок. 12 Список використаних літературних джерел. 13

 5. Професійно важливі властивості та риси менеджера
  Вступ 3 1. Роль менеджера в системі управління, професійно важливі властивості та риси менеджера 4 2. Основні стилі керівництва в практиці управління 11 3. Особливості формування сприятливого психологічного клімату в організації 15 Висновки 19 Список літератури 20

 6. ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ СПЕЦІАЛІСТІВ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Вступ 3 1. Вимоги до фахівця та розвиток людських ресурсів у сучасних умовах ринку праці. 4 2. Формування професійних умінь майбутніх фахівців. 6 3. Рівні компетентності майбутніх спеціалістів. 9 Висновок 12 Список використаної літератури 14

 7. Сучасні методи оцінки професійно важливих якостей особистості
  Вступ 2 1. Суть і завдання, методи оцінки професійно важливих якостей особистості 3 2. Принципи та процедури проведення оцінки персоналу 11 Висновки 21 Список літератури 23

 8. Місце і роль "Розміщення продуктивних сил та економіка районів" у системі економічних дисциплін, його основні поняття й категорії
  Вступ 3 1. Місце і роль курсу "Розміщення продуктивних сил та економіка районів" в системі економічних дисциплін 4 2. Основні поняття й категорії "Розміщення продуктивних сил та економіка районів" 8 Висновки 11 Список використаної літератури 12

 9. Педагог професійного навчання як суб’єкт професійно-педагогічної діяльності
  Вступ 3 1. Педагог професійного навчання як суб’єкт професійно-педагогічної діяльності. 4 2. Методологічна умова побудови технології професійного навчання 6 3. Інформаційні технології в методичній діяльності педагога професійного навчання 10 Висновок 12 Література. 13

 10. Мікроекономіка. Білети
  Мікроекономіка 1. Методологія мікроекономіки: теорії і моделі. 2. Концепція корисності. Функція корисності. Сукупна та гранична корисність. 3. Криві байдужості. Гранична норма заміщення і кривизна кривих байдужості. 4. Крива "дохід-спожнвання" і криві Енгеля. 5. Ефекти доходу і заміщення. Концепції Слуцького та Хікса. 6. Виробнича функція. Властивості виробничої функції. 7. Заміщеність факторів І кривизна ізоквант. 8. Виробництво в короткому і довгому періодах. Ефект масштабу. 9. Прибуток підприємства. Парадокс прибутку. 10. Модель дуополії Курно. Рівновага Курно. Модель дуополії Штакельбсрга. 11. Моделі олігополістичного ціноутворення. 12. Теорія ігор. Рівновага Неша. Змова і картелі. Дилема ув'язненого. 13. Досконала конкуренція па ринках ресурсів. 14. Ринкова пропозиція ресурсів і економічна теорія праці. 15. Недосконала конкуренція на ринку факторів виробництва. 16. Монопольна влада на ринках факторів виробництва. Монопсонія. Двостороння монополія: монополія-монопсонія. 17. Капітал як фактор виробництва. Поняття дисконтованої вартості. 18. Інвестиційні рішення фірми. 19. Ринки землі. Ціна землі і відмінності в земельній ренті. Ринки природних ресурсів. 20. Капітал, його інвестування, процент з капіталу. 21. Загальна рівновага І ефективність. Оптимум за Парето. Теореми добробуту. 22. Обмін і ефективність розподілу ресурсів. 23. Справедливість і ефективність. Невдачі (дефекти) ринку. 24. Поняття невизначеності. Невизначеність І ризик. Страхові ринки. 25. Асиметрична інформація і ринок "лимонів" (халтури). Моделі ринкових сигналів та морального навантаження. Теорія ефективної заробітної плати. 26. Ризик інвестиційних рішень. 27. Зовнішні ефекти (екстерналії). 28. Інтерналізація зовнішніх ефектів. Теорема Коуза. Податок та субсидія Пігу. 29. Суспільні блага. Попит і пропозиція чистих суспільних благ. Проблема безбілетників. 30. Суспільний вибір: пошук ренти.

 11. Білети з інформатики
  Зміст РОЗДІЛ 1 6 ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ 6 ЗАСОБИ ПРОГРАМУВАННЯ 6 1. Предмет і основні поняття інформатики. Історія розвитку комп'ютерної техніки. 6 2. Представлення інформації у комп'ютері. Системи числення інформації. 7 3. Архітектура ПК. Структура і склад технічних засобів ПК. 8 4. Форми використання ПЕОМ. Поняття локальної та глобальної мережі. 9 5. Структура і склад програмного забезпечення ПК. 10 6. Концепція, призначення та характеристика ОС Windows, її місце у програмному забезпеченні персонального комп'ютера. Структура інтерфейсу користувача. 10 8. Поняття и налагодження робочого простору ОС Windows у відповідності з вимогами користувача. 11 9. Програма Настройка (Setup) та її призначення. 12 10.Призначення, основні поняття та особливості використання файлової системи ОС Windows. 12 11. Програма Проводник (Explorer) та її призначення, структура вікна. Техніка виконання основних операцій з об’єктами програми. 13 13. Прикладне програмне забезпечення офісного призначення: типи, функціональні можливості та особливості їх використання. 14 14. Комунікаційні технології комп'ютерних мереж: типи, особливості реалізації та використання. 15 15. Принципи та особливості сумісного використання ресурсів у локальних комп'ютерних мережах. 16 16. Цілісність та захист інформації, види доступу до ресурсів мережі та їх встановлення. 17 17. Технологія розподілення та сумісного використання ресурсів на робочих станціях локальної мережі. 17 18. Поняття рівня доступу та його встановлення для сумісно використовуваних ресурсів. Технологія доступу до мережних ресурсів. 18 19. Поняття підключення до мережних ресурсів: технологія підключення до мережного серверу; технологія підключення до мережної папки. Сумісне використання мережного принтера. 18 20.Формалізація і алгоритмізація обчислювальних процесів 19 22. Історія і тенденції розвитку мов програмування. + 23. Класифікація мов програмування, мови високого рівня. Інтерпретатори та компілятори, їх призначення та відмінності. 20 24. Призначення і коротка характеристика мови програмування MS Visual Basic for Applicatoin. 22 27. Технологія реалізації вводу та виводу даних у VBA-програмах. 23 28. Програмування лінійних обчислювальних процесів. Вбудовані функції, їх класифікація та особливості використання. Привести приклади. 23 29. Програмування обчислювальних процесів, що розгалужуються: типи інструкцій мови MS VBA. Привести приклади. 24 30. Програмування циклічних обчислювальних процесів:типи інструкцій : типи інструкцій мови MS VBA. Привести приклади. 24 31. Структуровані типи даних та алгоритми їх обробки. Поняття масиву, індексу. Основні операції над масивами. 25 32. Одновимірні масиви і типові задачі їх обробки. Привести приклади. 26 33. Двовимірні масиви і типові задачі їх обробки. Привести приклади. 26 34. Типи спеціальних процедур мови VBA і їхня характеристика. 27 35. Технологія створення і використання процедур-функцій. Привести приклади. 27 36. Технологія створення і використання процедур-підпрограм. Привести приклади. 28 37. Призначення та технологія використання вікна Debug. Привести приклади. 29 РОЗДІЛ 2 30 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ MS ACCESS 30 1. Експорт даних із бази даних Microsoft Access в програми Microsoft Office. Імпорт даних в базу даних Microsoft Access із інших програм, та їх налагодження. 30 2. Запити в базах даних Microsoft Access, їх типи, призначення та визначення. Технологія створення, редагування та обробки простих запитів. 30 3. Зв'язки, їх призначення та типи. Визначення, редагування та видалення зв'язків. Поняття "Схема данных". 31 4. Зв'язування даних, особливості та технологія використання. Відмінності від імпорту даних. Налагодження зв'язаних таблиць. 32 5. Моделі баз даних та їх коротка характеристика. Реляційна модель бази даних: принципи та особливості побудови, основні поняття. 33 6. Поняття "Режим попереднього перегляду". Налагодження параметрів звіту, параметрів сторінки та друк звітів. 34 7. Поняття індексу, призначення, типи: простий та складний індекс, технологія створення та редагування. 35 8. Поняття бази даних Microsoft Access. Об'єкти бази даних Microsoft Access, та їх коротка характеристика. 36 9. Поняття ключове поле та його призначення, технологія створення та редагування. 36 10. Поняття система управління базами даних: призначення, принципи, функції. Призначення, функції, принципи та особливості побудови Microsoft Access. 37 11. Поняття складний звіт та його особливості. Технологія створення складного звіту: групування, сортування, використання обчислювальних 38 12. Поняття структури бази даних, типи структур (фізична, логічна) бази даних та їх характеристика. 38 13. Поняття таблиця Microsoft Access, та їх структура. Режими та технологія створення таблиць Microsoft Access. 39 14. Режим "Таблица". Типові операції роботи з даними в режимі "Таблица": перегляд, зміна макету, зміна даних, сортування, пошук та фільтр. 40 15. Структура макету звіту, об'єкти в звітах та їх призначення і технологія створення. 40 16.Технологія використання запитів для модифікації даних в таблицях Microsoft Access. 41 17. Технологія редагування звіту в режимі "Конструктор": структура макету, об'єкти звіту. 41 18. Технологія редагування структури таблиці Microsoft Access: перейменування, вставка, копіювання, видалення, переміщення, зміна властивостей. 41 19. Технологія роботи з записами таблиць в базах даних СУБД Access: додавання, видалення, редагування. 42 20. Технологія створення бази даних Microsoft Access: запуск Access; інтерфейс та структура прикладного вікна. 43 21. Технологія створення звіту з використанням режиму "Конструктор". 44 22. Технологія створення підлеглих звітів. Технологія створення звітів типу "Електронна таблиця". 44 23. Технологія створення простого звіту в режимі "Автозвіт". Технологія створення простого звіту в режимі "Мастер звітов". 45 24. Технологія створення та використання міжтабличних зв'язків. Вікно "Схема данных" та його призначення. 46 25. Технологія створення та використання фільтрів в базах даних Access. 46 26. Технологія створення таблиць Microsoft Access в режимі конструктора. Визначення полів: типи полів, властивості полів. 47 27. Технологія створення, визначення та обробка багатотабличних запитів. Налагодження властивостей запиту. 48 28. Технологія створення, редагування та використання форм складної структури: форми на основі багатотабличного запиту, підлеглих форм. 49 29. Типи даних в СУБД Access, їх призначення та коротка характеристика. Типи та властивості полів бази даних СУБД Access. 49 30. Форми в базах даних Microsoft Access, призначення, особливості використання, технологія та режим створення форм. Технологія редагування макету форми в режимі "Конструктор". 51 РОЗДІЛ 3 51 ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ 51 1. Операції редагування та технологія форматування текстових документів у середовищі MS Word. 51 2. Технологія налагодження параметрів сторінки та розбивка документа на сторінки у середовищі MS Word. 52 3. Виведення документа на друк, управління режимами друку. 53 4. Технологія створення, редагування та форматування таблиць у середовищі MS Word. 53 5. Технологія створення, редагування та форматування таблиць у середовищі MS Word. 54 6. Технологія створення, редагування та форматування виразів у вигляді формул у середовищі MS Word. 54 7. Технологія створення, редагування та форматування графічних об'єктів у середовищі MS Word. 54 8. Технологія створення, редагування та форматування організаційних діаграм у середовищі MS Word. 55 9. Технологія створення, редагування та форматування змісту, предметного вказівника у середовищі MS Word. 56 10. Технологія створення, редагування та форматування закладок та гіперпосилань у середовищі MS Word. 57 11. Поняття форматів документів у середовищі MS Word. Розробка форматів документів. 58 12. Підготовка ділової кореспонденції, рахунків, формулярів та інше у середовищі MS Word. 58 13. Oгляд існуючих систем електронного перекладу: призначення, функціональні можливості та критерії вибору. 59

 12. Білети з екології
  1. Об’єктивні умови розвитку еколого-правових норм 2. Поняття управління в галузі екології.... ... 79.Правові форми та види екологічної експертизи

 13. Білети з політології
  Шпора політологія

 14. Макроекономіка. Білети
  1. Макроекономічні моделі: зміст та класифікація. 2. Макроекономічний кругообіг. 3. Неокласична модель загальної рівноваги. 4. Модель загальної рівноваги Л.Вальраса та можливості її застосування. 5. Пояснення загальної рівноваги за моделлю "витрати-випуск" та за моделлю "ін'єкції-вилучення". 6. Монетаристські погляди на загальну рівновагу. 7. Зміст уявлень про рівновагу представників теорії "раціональних сподівань" та теорії "економіки пропозиції"'. 8. Методи розрахунку ВВП. Дефлятор ВВП. 9. Пояснення бізнес-циклів представниками різних шкіл. 10. Моделі економічних коливань (мультиплікатора-акселератора, Калдора). 11. Природний рівень безробіття та загальна рівновага. Зміст закону Оукена. 12. Пояснюючі моделі безробіття (неокласична та кейнсіанська). 13. Макроекономічні наслідки передбачуваної та непередбачуваної інфляції. 14. Моделі інфляції попиту, грошей, витрат. 15. Зміст та інструменти дискреційної та автоматичної фінансової політики. 16. Зміст моделі IS. Пояснення наслідків фінансового регулювання за моделлю IS. 17. Пояснення ролі податків як засобу фінансового регулювання. Надлишковий податковий тягар. 18. Балансування державного бюджет}'. Структурний та циклічний дефіцит. 19. Макроекономічні наслідки фінансування дефіциту бюджету з різних джерел 20. Зміст та інструменти грошової політики. 21. Неокласичні уявлення про роль грошової політики. Кількісна теорія грошей та монетарнзм. 22. Кейнсіанські уявлення про можливості грошового регулювання економіки. 23. Зміст моделі LM. Пояснення наслідків грошового регулювання економіки за моделлю LM. 24. Зв'язок грошової та фінансової політики. Модель 1S-LM. 25. Оцінка нерівності розподілу доходів. Модель кривої Лоренца. 26. Платіжний баланс країни. Основні тотожності платіжного балансу. 27. Модель Манделла-Флемінга та оцінка наслідків державного регулювання. 28. Зміст та чинники економічного зростання. Модель Кобба-Дугласа та її можливості у поясненні економічного зростання. 29. Модель економічного зростання Харрода-Доммара. 30. Модель економічного зростання Р.Солоу.

 15. Білети з фонетики
  1. Аспекти вивчення фонетичної будови мови. Місце фонетики в системі української мови. Теоретичне й практичне значення фонетики. 2. Поняття артикуляції. Фази артикуляції. Коартикуляція. 3. Артикуляційна база, визначення, характеристика української артикуляційної бази. 4. Артикуляційні характеристики голосних. Класифікація голосних за місцем і способом творення. 5. Наголошені й ненаголошені голосні в українській мові. Артикуляційна характеристика. 6. Артикуляційні характеристики приголосних. Класифікація приголосних за активним мовним органом. 7. Артикуляційні характеристики африкат. 8. Класифікація приголосних за способом творення. 9. Артикуляційні характеристики задньоязикових приголосних. 10. Губні приголосні, їх артикуляційні характеристики, проблема їх класифікації за активним мовним органом. твердих звуків, за винятком положення куточків і губ, які більш розтягнені. 11. Шумні приголосні, їх артикуляційні характеристики. 12.Сонорні приголосні, їх артикуляційні характеристики. 13. Типи взаємодії звуків у потоці мовлення: комбінаторні й позиційні зміни. 14. Транскрипція, її типи. 15. Асиміляція в системі голосних сучасної української мови. 16. Асиміляція в системі приголосних сучасної української мови. 17. Акомодація приголосних сучасної української мови. 18. Акомодація голосних сучасної української мови. 19. Позиційні зміни в системі голосних сучасної української мови. 20. Позиційні зміни в системі приголосних сучасної української мови. 21. Власне лінгвістичний аспект вивчення звукової будови мови. Поняття фонеми в різних фонологічних концепціях (ЩФШ, МФШ, Празька школа, М.С.Трубецькой та його внесок у фонологію). 22. Фонема й алофон. Визначення фонеми й алофона. Звук - алофон - фонема. 23.Типи алофонів. Визначення основного (головного) алофона. 24. Комбінаторний алофон, визначення, приклади. 25. Позиційний алофон, визначення, приклади. 26. Факультативний алофон, визначення, приклади. Питання про комбінований алофон (накладання алофонів). 27. Поняття диференційної ознаки фонеми. 28. Поняття інтегративної ознаки фонеми. 29. Система голосних фонем сучасної української мови. 30. Система приголосних фонем сучасної української мови. Встановлення фонематичності звуків. Критерії фонематичності звука. Фонологічна інтерпретація взаємодії звуків. Поняття "додаткової дистрибуції" фонем. додаткової дистрибуції. 31. Метод добору мінімальних пар (квазіомонімів). 32. Метод дистрибутивного аналізу. 33. Синтагматична вісь фонемної системи. Типи змін фонем. Модифікації й чергування. 34. Модифікації голосних фонем. 35. Модифікації приголосних фонем. 36. Живі чергування фонем. 37. Живі чергування приголосних фонем. Типи, загальна характеристика. 38. Історичні чергування фонем. Типи, характеристика. 39. Найдавніші чергування голосних фонем. 40. Пізніші чергування голосних фонем. 41. Історичні чергування приголосних фонем як наслідок перехідних палаталізацій. 42. Історичні чергування приголосних фонем як наслідок впливу /й/. 43. Історичні чергування приголосних на морфемному шві при формо- і словотворенні. 44. Питання про фонематичність напівпом'якшених приголосних в українській мові. 45. Питання про фонематичність подовжених приголосних в українській мові.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua