Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Мікроекономіка (ID:24706)
| Размер: 29 кб. | Объем: 9 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеЗавдання 1 3
В таблиці наведені дані про загальну корисність товарів А і В, які купує споживач. Ціна одиниці товару А 2 грн., товару В — 4 грн. Бюджет спожива-ча обмежений 34 грн.
Кількість товару А, од. Загальна корис-ність, ют. Кількість товару В, од. Загальна корис-ність, ют.
1 100 1 90
2 180 2 170
3 240 3 240
4 280 4 300
5 300 5 350
6 310 6 390

На підставі наведеної інформації дайте обґрунтовані відповіді на на-ступні питання:
1. Яку кількість товару А і товару В буде купувати споживач в стані рі-вноваги?
2. Яка максимально можлива для споживача корисність від покупки то-варів А і В?
3. Який реальний доход споживача в товарах А і В?
4. Якщо споживач відмовиться від споживання товару А та буде купу-вати тільки товар В, чи буде це відповідати правилу рівноваги?

Завдання 2 6
Рисунок ілюструє дані щодо функціонування природної монополії. Дайте обґрунтовані відповіді на наступні питання:
1. Яку ціну та обсяг випуску вибере монополія, яка максимізує прибу-ток?
2. Чому дорівнює економічний прибуток цієї фірми ?
3. При якому діапазоні обсягів випуску попит на продукцію монополіс-та буде еластичний?
4. Чи буде монополія виробляти продукцію за ціною 100 грн.?
5. Як фірма змінить свою поведінку, якщо попит на її продукцію збі-льшиться ?

Список літератури 9

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Мікроекономіка
  1. Визначте поняття 3 2. Взаємодія попиту і пропозиції. Сутність, механізм і моделі встановлення ринкової рівноваги і рівноважних цін. Надлишок споживача і виробника. Наслідки відхилення ринкових цін від цін ринкової рівноваги. 4 3. Вправа 10 4. Задачі 11 4.1. Сім’я торік спожила 100 кг м’яса. Цінова еластичність попиту на м'ясо дорівнює –0,8; еластичність попиту на м'ясо за доходом становить +1; перехресна еластичність попиту між м’ясом і рибою +2,5. Обчисліть як змінився обсяг споживання м’яса у поточному році, якщо ціна на м'ясо зросла на 10%, ціна риби знизилась на 5%, а дохід сім’ї за рік зріс на 30%. 4.2. Витрати фірми, яка максимізує прибуток задані функцією: TC = 50 + Q2, попит на продукцію фірми задано рівнянням: P = 40 – Q. Визначте оптимальний обсяг виробництва даної фірми, ціну, за якої вона продає продукцію, отриманий економічний прибуток і тип ринку, на якому працює дана фірма. 4.3. Прокатна фірма вирішила збільшити парк автомобілів і планує придбати 2 нових автомобіля за 8000 грн. Річна орендна плата становить 1000 грн. за один автомобіль. Усі експлуатаційні витрати несе орендар. Після чотирьох років експлуатації кожен автомобіль можна продати за 2000 грн. Розрахуйте, вигідний цей проект чи ні у разі, якщо норма банківського проценту становить 10%, 15% річних? Яким буде економічний результат роботи фірми при кожному варіанті банківського проценту? 5. Тести 15 5.1. Вдосконалення технологій переміщує: 5.2. У довгостроковому періоді економічний прибуток отримують: 5.3. Сукупні середні витрати виробництва сягають мінімального рівня у разі , коли: 5.4. Якщо наш університет призначить для киян плату за навчання вищу, ніж для студентів з інших регіонів, то це буде свідчити про: 5.5. Монополія, яка максимізує прибуток, буде знижувати продажну ціну у разі , якщо: Список використаної літератури 17

 2. Мікроекономіка
  Завдання 1. Поняття 3 1. Функція корисності 3 2. Зміна обсягу попиту 4 3. Еластичність пропозиції 5 4. Монополія 6 5. Цінова війна 8 Завдання 2. Теоретичне питання 9 Методика визначення оптимального обсягу випуску продукції фірми в умовах досконалої конкуренції. Максимізація прибутку . Мінімізація збитків. зупинка виробництва 9 Завдання 3. Вправа 14 Зобразіть графічно і поясність, як змінюються параметри ринкової рівноваги внаслідок введення акцизного збору на даний товар, якщо попит є еластичнішим за пропозицію. Як у такому випадку акциз розподілиться між покупцем і продавцем. Завдання 3 18 Накресліть бюджетну лінію споживача, дохід якого становить 150 грн. і витрачається на два товари Х і У, ціни яких відповідно дорівнюють Рх = 3 грн. і Ру=5 грн. Складіть рівняння бюджетної лінії та накресліть її графік. Покажіть на графіку, як переміститься бюджетна лінія у разі, якщо: а) дохід споживача зросте до 180 грн. за незмінних цін товарів Х і У; б) дохід споживача зросте до 180 грн., тоді як ціна товару Х знизиться до 2 грн., а товару У – зросте до 6 грн. Проаналізуйте, як у наслідок вказаних змін зміниться номінальне і реальне економічне становище споживача. Вправа 1 18 Вправа 2 20 Витрати монополіста становлять ТС = 100 - 5Q2+Q, попит на його продукцію задано функцією Р=55-2Q. Визначте ціну і обсяг продажу монополії за умов, що вона максимізує прибуток, отриманий нею прибуток і ступінь завантаження її виробничих потужностей. Якою буде ціна і обсяг випуску за умов, що фірма працюватиме в умовах досконалої конкуренції. Вправа 3 21 Виробнича функція фірми у короткостроковому періоді задана рівняннями Q=1000L – 5L2. Фірма реалізує товар на конкурентному ринку за ціною 0,1 грн. за штуку. На ринку праці фірма є монопсонією, а функція пропозиції праці має вигляд L0.5W—20. Знайдіть аналітично і графічно оптимальний обсяг використання праці і зарплату, яку встановить дана фірма. Завдання 5. Тести 24 5.1. Ціною попиту називають 5.2. У короткостроковому періоді економічний прибуток отримують 5.3. До показників монопольної влади не належить: 5.4. Граничні витрати можна обчислити за формулою: 5.5. У разі зростання ставки банківського проценту внутрішня норма окупності інвестиційного проекту: Список використаної літератури 26

 3. Мікроекономіка
  1. Ефект доходу і ефект заміщення. Закон спадної граничної корисності. 3 2. Чиста монополія: суть, характерні ознаки. Показники монопольної влади. 10 Задача 16 Підприємство обирає одну з трьох технологій виробництва, кожна з яких відрізняється різним поєднанням використовуваних ресурсів (праці і капіталу). Дані про застосовувані технології наводяться в таблиці : Обсяг виробництва Технології І ІІ ІІІ L K L K L K 1 5 6 7 4 10 2 2 7 10 9 9 12 5 3 9 13 14 15 14 7 4 11 15 16 17 18 14 5 12 23 17 18 20 19 (L – праця; К – капітал; усі показники вимірюються в одиницях за тиждень) Припустимо, що ціна одиниці праці складає 300 дол., а ціна одиниці капіталу –500 дол. Визначте, яку виробничу технологію вибере фірма при кожному рівні випуску продукції Список літератури 19

 4. Мікроекономіка
  Варіант 8. 1. Визначте поняття: цінова еластичність попиту, цінова війна, диференціація товару, постійні витрати виробництва, зовнішні ефекти. 2. Теоретичне питання. Корисність та її функція. Сукупна і гранична корисність. Закон спадної граничної корисності. 3. Вправа. Зобразіть графічно середні постійні, середні сукупні і граничні витрати фірми. Зробіть аналіз взаємозв’язку їх динаміки. Поясніть, якими законами вони обумовлюються. Задача 4.1. Попит і пропозиція певного товару відповідно задані функціями: Qd=200-5P, Qs=20+P Визначте: 1) Рівноважну ціну і обсяг продажу даного товару; 2) Цінову еластичність попиту і пропозиції в точці ринкової рівноваги; 3) Зобразіть криві попиту і сокупного доходу продавця та проаналізуйте взаємозв’язок динаміки цих кривих; 4) За якої ціни і обсягу продажи виручка продавця буде максимальною, та якою буде в цьому разі еластичність попиту; 5) Як має змінитися пропозиція та її функція, щоб продавець міг отримати максимальний сукупний дохід від продажу товару. 4.2. Невеличка взуттеєва майстерня при постійних витратах 1000 грн. за рахунок різних змінних витрат може змінювати обсяг випуску від 10 до 100 пар туфель на день. Функцію залежності обсягу виробництва від змінних витрат наведено в таблиці: Q, пар 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 TVC, грн 900 1700 2400 3000 3700 4500 5400 6500 7800 9300 Визначити оптимальний обсяг виробництва і економічні результати роботи майстерні (прибутки, збитки) для кожного із трьох можливих варіантів ціни 130, 100 і 80 грн. за 1 пару туфель. Зробіть необхідні розрахунки, занесіть їх у таблицю, наведіть графічний аналіз кожної ситауції. Задача 4.3. Ви плануєте за три роки купити новий автомобіль, ціна якого становитимить 40 тис.грн. Банківська процентна ставка 15% річних. Очікуваний рівень інфляції 5%. Яку сумму грошей вам потрібно покласти сьогодні у банк, щоб за наданих умов ви змогли через три роки купити новий автомобіль? 5. Тести: 5.1 Ринок знаходиться у рівновазі коли: 5.2 Економічний прибуток у досконало конкурентних галузях: 5.3 До специфічних методів мікроекономічного аналізу треба віднести: 5.4 Якщо людина може отримувати зарабітну плату, яка колибається від 10 до 20 грн. за годину, то альтернативні витрати однієї години ії дозвілля дорівнюють: 5.5 Крива пропозиції праці для досконало конкурентної фірми: Список використаної літератури:

 5. Мікроекономіка
  Теоретичні питання: 2 1. Ефективність обміну і виробництва 2 2. Оптимальний обсяг приватних та суспільних благ 4 Практичні завдання. 7 1 частина 7 Накресліть графік попиту та пропонування пральних машин за даними таблиці: 1. Визначте ціну рівноваги та рівноважний обсяг продукції.(Н =5)… 2 частина. 13 10 Припустимо, що в економіці виробляються два товари А і В з відповідними кривими попиту та пропозиції… А) Знайдіть рівноважну ціну на ринку товару Б, якщо ціна товару А = 16 грн. Б) Яким буде співвідношення між обсягами попиту та пропонування на кожному з ринків, якщо ціна товару А становить 15 грн., а ціна товару Б – 17 грн. В) Як будуть змінюватись ціни на обох ринках для відновлення рівноваги? 3 частина. 14 На основі даних варіанту 50, заповнить таблицю 1. Визначте : - обсяг пропозиції фірми у короткостроковому періоді за даними ринковими цінами; - величини прибутків (збитків), одержаних за кожної ринкової ціни; - обсяги галузевого пропонування за умови, що в галузі функціонує 1 000 фірм з ідентичними витратами. Таблиця 1. Пропонування конкурентної фірми і галузі… Література. 16

 6. Мікроекономіка
  ВСТУП 3 ДИНАМІЧНІ ЗРУШЕННЯ У ГАЛУЗЕВІЙ ТА РЕГІОНАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 4 ВИСНОВКИ 12 ЛІТЕРАТУРА 13

 7. Мікроекономіка
  1. Особливості пропозиції землі та механізм визначення земельної ренти 3 2. Виробництво з одним змінним фактором. Закон спадної граничної корисності 10 3. Задача 14 Заданими виробничої сітки накреслити ізокванти. ВИРОБНИЧА СІТКА Капітал, од Обсяг виробництва при витратах праці, од 1 2 3 4 1 20 30 35 56 2 55 60 44 85 3 65 70 50 100 4 70 85 77 120 1. Якому обсягу продукції вони відповідають? 2. Визначити граничну норму технологічного заміщення капіталом праці для всіх можливих випадків? Чим пояснюється від'ємне значення показника? 3. Чи можна за даної умови встановити рівновагу виробника? Список використаної літератури 19

 8. Мікроекономіка
  ВСТУП 3 1. ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПРАЦІ 4 2. РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВ'ЯЗАННЯ 9 ВИСНОВОК 11 ЛІТЕРАТУРА 12

 9. Мікроекономіка
  Вступ 3 Теоретична частина 4 Галузева структура виробництва 4 Практична частина 14 Задача №8 14 Задача №8 Фірма збільшує обсяги виробництва продукції у короткостроковому періоді. Заповніть пропуски у наведеній таблиці, обчисливши величини всіх видів продуктів: Кількість робітників,L Сукупний продукт,TPl Граничний продукт, MPl Середній продукт,Apl 3 … 20 30 4 … … … 5 130 5 … 6 … … … 7 … 19,5 Задача 17 16 Функція попиту на товар задається рівнянням: Qd=50-6P, функція пропонування: Qs=22+7P. 1)Побудуйте графіки попиту та пропонування,визначте рівноважні ціну (грн.) та обсяг продажу (шт.). 2) Що відбудеться, якщо на даний товар урядом буде встановлена фіксована ціна 9 грн.? 3) Порівняйте сукупний виторг продавця за обох значень ціни. Задача № 26 18 Внаслідок зміни смаків споживачів попит на шкіряні портфелі скорочується. Використовуючи криві попиту і пропонування (графік ринкової рівноваги), визначте і покажіть графічно, як вплине ця подія на рівноважні ціни і рівноважні обсяги виробництва на взаємопов’язаних ринках портфелів, шкіри, шкіряного взуття. Поясніть характер взаємозв’язку між цими товарами та їх ринками. Висновок 21 Список використаних джерел 22

 10. Мікроекономіка
  1. Особливості формування цін на ресурси 3 2. Загальна рівновага та економічна ефективність 8 Задача 13 У таблиці представлена інформація про витрати і доходи певної фірми. Q TVC ТС АТС МС P TR MR 0 0 150 200 0 1 110 110 175 2 320 300 3 366 135 4 250 480 5 445 105 6 360 90 1. Заповніть таблицю з відсутніми даними. 2. Які постійні витрати фірми? 3. При яких значеннях Р і Q прибуток фірми максимальний? 4. Еластичний чи нееластичний попит на продукт у діапазоні розглянутих цін? 5. Який прибуток (або збиток) отримує фірма в рівноважному стані? 6. Дана фірма функціонує в умовах досконалої чи недосконалої конкуре-нції? Обґрунтуйте відповідь. Перелік використаної літератури 17

 11. Мікроекономіка
  1. Предмет та методологія мікроекономіки 3 Задача 1 10 Розв’язати задачу аналітичним та графічними способами: Функція попиту на товар Q = 7 – 2Р, функція пропозиції Q = -5 + Р. визначити: 1. Рівноважну ціну і обсяг продажу. 2. Коефіцієнти прямої еластичності попиту і пропозиції по ціні на інтервалі цін від 5 грн. за одиницю до 6 грн. за одиницю. 3. Надлишок споживача і виробника. Чистий суспільний виграш. 4. Уряд встановив граничну ціну на рівні 3 грн. на одиницю продукції. Визначте обсяг дефіциту на ринку. 5. Як зміниться надлишок споживачів та виробників? Чому будуть дорівнювати чисті витрати суспільства? 6. Чи є рівновага на ринку товару стабільною? Задача 2 13 Влада вирішила пати назустріч виробникам, витрати на виробництво яких не покриває доходи. При наступних умовах функція пропозиції S = 3р - - 100 (1млн. грн.), змінні витрати – AVC=30000 грн. Знайти: 1. Збитки виробників; 2. Влада встановила ціну на 40% вище. Що відбулося? 3. Влада вирішила ввести дотації споживачам в розмірі 10 тис. грн. на кожну покупку. Чи достатньо цього для підтримання прибутку виробника хоч би на нульовому рівні. Якою повинна бути дотація для виходу виробника на беззбитковий рівень. 4. Тепер влада поставила другу задачу. Скільки потрібно взяти податку з виробника, щоб покрити дотації споживачів і забезпечити беззбиткове виробництво. 5. Чи можна дотації забезпечити за рахунок податків. 6. Визначити найдешевший спосіб (для влади) врятування підприємств від банкрутства. Задача 3 16 Побудуйте криві байдужості корисності для двох взаємодоповнюючих товарів у пропорції 3:1 і для двох абсолютно взаємозамінюючих товарів (з деякою натяжкою це можуть бути мандарини і апельсини, тонкі зошити в клітку і товсті зошити і т.д.) у тій же пропорції. Задача 4 17 Функція попиту має вид Q=100-200Р, фіксовані витрати складають 50 грошових одиниць, а змінні витрати на одиницю продукції – 2 грошові одиниці. Знайти об’єм випуску, що максимізує прибуток монополіста. Задача 5 20 В таблиці містяться дані про витрати та доходи фірми, що оперує на ринку досконалої конкуренції. Використовуючи цю інформацію виконайте наступні завдання. Список використаної літератури 24

 12. мікроекономіка 5
  1. Монополістична конкуренція і Поліполія 3 Задача № 1 9 Монополістична конкуренція МС = 1000 + 25Q P = 30 грн. Задача № 2 11 Чиста монополія МС = 300 – 49Q P = 150 грн. Список використаної літератури 13

 13. Мікроекономіка
  1. Дати відповідь на запитання: 3 На графіку зображені криві попиту. Припустимо, що початковий вибір покупця відповідає точці А. Поясніть, в яку точку переміститься покупець з точки А: 1) якщо ціна на даний товар підвищиться? Як можна охарактеризувати цей рух? 2) якщо підвищиться ціна на товар-замінник; 3) якщо зросте ціна на товар-доповнювач? Як охарактеризувати цей рух? 4) чим викликаний рух покупця з точки А в точку В? Якими є його наслідки? 5) чим викликаний рух з точки В у точку С? Якими є його наслідки? 2. Розв'язати задачу 4 Конкурентна фірма функціонує у короткостроковому періоді. У таблиці наведено динаміку сукупних витрат в залежності від зміни обсягу виробництва: Обсяг випуску продукції (Q), од. 0 1 2 3 4 5 Сукупні витрати (ТС), грн.. 10 12 16 22 30 40 Визначте: 1) ціну беззбитковості фірми; 2) обсяг продукції, який фірма буде виробляти за ціною беззбитковості; 3) побудуйте модель рівноваги фірми в ситуації беззбитковості; 4) обчисліть, який обсяг випуску вибере фірма, якщо ринкова ціна становитиме: а) 5 грн.; б) 9 грн. Яким буде результат діяльності фірми ? 3. Розв'язати задачу 7 Уявіть, що ви - незалежний консультант з економічних питань. Вашими порадами постійно користуються фірми, що працюють у короткостроковому періоді в умовах досконало конкурентного ринку. Надана ними інформація є неповною, але ваші знання дозволяють дати певні рекомендації для кожного випадку. Спробуйте визначити необхідні вам дані й відповідно до ситуації виберіть для кожної фірми одну з наступних рекомендацій, яка дозволить оптимізувати її стан: • збільшити обсяг випуску; • зменшити обсяг випуску; • припинити виробництво; • залишити галузь; • не змінювати обсягу випуску. Поясніть ваше рішення відносно кожної фірми. Фірма р mr tr Q ТС МС АТС АУС Економ, прибуток Рекомен¬дації А 4,0 2000 7400 2,9 3,2 Б 5,9 10000 5,9 4,7 4,2 В 4000 10 10 8,7 Г 25,0 4000 100 3500 26 35,0 23,9 Д 9,0 500 9,0 15,0 12,0 Література 9

 14. Мікроекономіка
  Завдання 1 Набір споживача складається з двох товарів: Х та У. Загальна корисність характеризується наступними даними: Х (од.) Загальна корисність Х У (од.) Загальна корисність У 1 10 10 7 2 18 20 13 3 24 30 18 4 28 40 22 5 31 50 25 6 33 60 27 Ціна товару Х – 10 грн., ціна товару У – 50 коп. Загальний доход споживача, який він може витратити на ці товари – 25 грн. Яку кількість товарів він купує у стані рівноваги? Завдання 2 Припустимо, що на ринку певного товару є лише два покупця, індивідуальний попит яких характеризують дані наступної таблиці. Ціна товару, грн. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Обсяг попиту першого споживача 0 0 0 1 2 4 6 10 15 21 25 Обсяг попиту другого споживача 0 3 5 7 9 12 15 18 21 24 25 1) Побудуйте криві попиту кожного споживача та криву ринкового попиту. 2) Нехай попит на товар з боку першого споживача збільшився на полови¬ну. Відобразіть ці зміни на графіку. 3) Які чинники могли спричинити зміни у попиті першого споживача? Завдання 3 У виробництві продукції фірма застосовує два види ресурсів – працю та капітал. Ціна одиниці праці – 8 грн./год., ціна одиниці капіталу – 12 грн./год. За певно¬го рівня випуску граничний продукт праці становить 40 одиниць, граничний продукт капіталу – 60 одиниць. Визначте, чи мінімізує фірма свої сукупні витрати, чи їй потрібно змінити співвідношення ресурсів. Завдання 4 Нехай функція витрат монополіста має вигляд: ТС = 50 + , (тобто постійні витрати FC складають 50 грн., а змінні – ). Попит на продукцію монополіста задано як Р = 40 - Q. Знайти, яку кількість товару буде виробляти монополіст, щоб максимізувати прибуток. Завдання 5 Уявіть, що ви - незалежний консультант з економічних питань. Вашими порадами постійно користуються фірми, що працюють у короткостроковому періоді в умовах досконало конкурентного ринку. Надана ними інформація є неповною, але ваші знання дозволяють дати певні рекомендації для кожного випадку. Спробуйте визначити необхідні вам дані й відповідно до ситуації виберіть для кожної фірми одну з наступних рекомендацій, яка дозволить оптимізувати її стан: - збільшити обсяг випуску; - зменшити обсяг випуску; - припинити виробництво; - залишити галузь; - не змінювати обсягу випуску. Поясніть ваше рішення відносно кожної фірми. Фірма P MR TR Q TC MC ATC AVC Прибуток/ збиток Рекомендації А 4 2000 7400 2,9 3,2 Б 5,9 10000 5,9 4,7 4,2 В 40000 4000 10 10 8,7 Г 25 100 3500 26 35 23,9 Д 9 500 9 15 12

 15. Мікроекономіка
  1. Поняття капіталу. Пропонування послуг капіталу. Дисконтована вартість та ціна капітальних активів. 3 ТЕСТИ 10 1. Лінія пропозиції зсунулася праворуч. Якщо положення лінії попиту залишилося незмінним, то 2. Гранична корисність товару — це 3. Що з перерахованого нижче не є джерелом зниження середніх витрат при зростанні обсягу випуску продукції: 4. Які з наступних положень є вірними: Задача 1. 13 Функції граничної корисності для трьох товарів мають вигляд: MUA=40/A; MUB=25/B; MUC=80/C; де А, В, С - кількість відповідних товарів. У наступний час споживач придбає оптимальний набір товарів: А=2, В=5, С=2. Визначте ціни товарів, якщо гранична корисність грошей для споживача х=5 ютил./дол. Скільки коштуватиме оптимальний набір товарів? Задача 2. 14 Визначте двома способами оптимальний обсяг виробництва та прибуток фірми - досконалого конкурента, якщо ринкова ціна Р=60 дол., а загальні витрати наведені у таблиці. Обсяг виробництва, тис. од. 0 1 2 3 4 5 6 Загальні витрати, тис. дол. 30 60 80 120 180 260 360 Список використаної літератури 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua