Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Класифікація ринків (ID:24718)
| Размер: 28 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Класифікація ринків 4
2. Методи вибору цільових зарубіжних ринків 6
3. Практичний аналіз вибору цільового зарубіжного ринку 11
ВИСНОВКИ 16
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Кон’юнктура світових ринків
  1. Проблеми розвитку євразійського ринку 3 2. Кон’юнктура світового ринку зброї. Можливості та перспективи України 10 Література 28

 2. Кон’юнктура світових ринків
  1. Проблеми регулювання світового ринку міжнародною організацією ГАТТ/СОТ 3 2. Кон’юнктура світового ринку маркетингових послуг і послуг менеджменту 11 Література 35

 3. Закономірності ринків капіталу і природних ресурсів
  1. Фактор зміни вартості грошей в часі та його проявлення і ціні ресурсів довготривалого використання. 3 2. Метод дисконтування майбутніх грошових потоків та принципи обґрунтування дисконтної ставки. 6 3. Номінальні та реальні ціни на ресурси у характеристиках попиту і пропозиції. 7 4. Закономірності короткотермінової і довготривалої рівноваги на ринках капіталу. 9 5. Закономірності ринків природних ресурсів. 11 Розрахунково-аналітичне завдання до 2 частини курсової роботи з дисципліни „Мікроекономіка” 14 1. Розрахувати та представити для зручності у вигляді нижченаведеної таблиці вихідні дані та результати розрахунків показників доходів, витрат і прибутку підприємства. N = 17.

 4. Маркетингове дослідження ринків міжнародною фірмою
  ЗМІСТ 1. Вступ 2 2. Теоретична частина 3 Маркетингове дослідження ринків міжнародною фірмою 3. Практична частина 11 на прикладі „Nestle” 4. Висновок 18 5. Список використаної літератури 19 Контрольну роботу виконують у вигляді реферату, який складається з двох частин: • теоретичної, в якій висвітлюється питання з теоретичного аспекту; • практичної, в якій наводиться приклад застосування теоретичних підходів у сфері міжнародного менеджменту. Реферат має містити чітко визначений план і професійно розкривати вибрану тему, а також мати дослідницький характер, що потребує проведення аналізу різноманітних літературних джерел за вибраною темою і формулювання відповідних висновків. Контрольна робота передбачає в середньому такий обсяг: 1. Вступ 2. Теоретична частина 3. Практична частина 4. Висновки 5. Список використаної літератури 6. Додатки (за потребою)

 5. Тенденції розвитку світових фінансових ринків
  ЗМІСТ (випускна курсова) ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 6 1.1. ФІНАНСОВИЙ РИНОК У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ 6 1.2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 13 1.3. ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 18 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 21 2.1. ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 21 2.2. ІНСТРУМЕНТАРІЙ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 26 2.3. ЕМІСІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 30 2.4. РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 33 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 36 3.1. ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ: ІНСТРУМЕНТИ, УЧАСНИКИ, СПЕЦИФІКА 36 3.2. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 40 3.3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 45 ВИСНОВКИ 51 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 54 ДОДАТКИ. Схеми 58-64 Значний внесок у розробку питань функціонування фінансового ринку та діяльності комерційних банків на ньому зробили сучасні західні економісти Г. Марковіц, Р. Мертен, Ф. Мишкін, Е. Петерс, П. Роуз, Ф. Фабоцци, Ю. Фома, І. Фішер, У. Шарп. Дослідженню теорії та практики організації фінансового ринку України, функціонуванню комерційних банків у його межах в умовах наближення до міжнародних стандартів, сприяють праці вітчизняних вчених-економістів А.С. Гальчинського, В.П. Гетьмана, О.В. Дзюблюка, Д.Г. Лук'яненка, Ю.М. Лисенкова, О.М. Мозгового, А.М. Мороза, В.В. Оскольського, А.А. Пересади, М.Ф. Пуховкіної, М.І. Савлука, В.М. Суторміної, В.А. Ющенка та інших. Серед російських вчених слід виділити роботи А.І. Басова, В.І. Колеснікова, Ю.І. Львова, Я.М.Міркіна, В.С. Торкановского та інших. Численні дослідження стану і розвитку фінансового ринку України, ролі комерційних банків у організації та функціонуванні вказаного ринку є недостатньо комплексними. Тому об'єктивно виникла необхідність у подальшому розвитку світового фінансового ринку на основі розробки засад функціонування комерційних банків у ролі головних інституційних учасників вказаного ринку. Викладене вище зумовило вибір теми роботи та свідчить про її актуальність. Мета і задачі дослідження. Метою роботи аналіз процесу організації і функціонуванні світового фінансового ринку. Досягнення поставленої мети передбачало постановку, формування та розв'язання наступних наукових та практичних завдань: - вивчити поняття “фінансовий ринок” та уточнити його складові, місце і значення у ринковій системі господарювання; - дослідити суть та економічну природу інструментів фінансового ринку, дати оцінку та уточнити їх існуючу класифікацію; - розробити рекомендації стосовно можливості використання правового регулювання банківської діяльності для вдосконалення законодавчого забезпечення інших інституційних учасників ринку цінних паперів України; - розробити практичні рекомендації з розвитку фінансового ринку України. Об'єктом дослідження є функціонування світового фінансового ринку. Предметом дослідження є система взаємозв’язків, що виникають в діяльності на світовому фінансовому ринку. Методи дослідження. У процесі дослідження використовувались аналітично-графічна формалізація, порівняльний аналіз динаміки показників. Інформаційною базою роботи є законодавчі і нормативні акти, періодичні і монографічні видання – українські і зарубіжні, а також статистичні дані Національного банку України та комерційних банків. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури, 7 додатків

 6. Поняття і види ринків фінансових послуг
  Вступ 3 1. Ринок фінансових послуг як складова фінансової системи держави 5 1.1. Сутність, значення та види ринків фінансових послуг 5 1.2. Структура та функції ринку фінансових послуг 10 2. Ринки фінансових послуг в Україні 14 2.1. Аналіз динаміки валютного ринку 14 2.2. Аналіз динаміки ринку грошей та ринку капіталів 19 3. Основні напрямки реформування ринку фінансових послуг в Україні 26 Висновки 29 Список використаної літератури 31-32 Метою даної роботи є визначення сутності, видів ринків фінансових послуг та закономірностей формування розгалуженої інфраструктури фінансового ринку України в цілому та його складових, зокрема.

 7. Зарубіжний досвід функціонування страхових ринків
  План 1. Загальний огляд закордонних страхових ринків 3 2. Страховий бізнес Великобританії 6 3. Страховий ринок Німеччини 7 4. Розвиток страхової діяльності в закордонних країнах 8 Література 10

 8. Типи ринків у сучасних економічних системах
  ВСТУП 3 1. ВИДИ, КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ФУНКЦІЇ РИНКУ 4 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ВИДІВ МАРКЕТИНГУ 7 3. ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 9 ВИСНОВОК 13 ЛІТЕРАТУРА 14

 9. Кон’юнктура світових товарних ринків
  1. Особливості дослідження кон’юктури окремих видів ринків. Інформаційне забезпечення дослідження кон’юктури 3 2. Місце України на світовому ринку товарів 8 Література 14

 10. Особливості функціонування ресурсних ринків: ринок праці
  Конкурентний ринок Недосконала конкуренція на ринку фактора виробництва

 11. Розвиток світових ринків акцій (на прикладі США)
  Розвиток світових ринків акцій (на прикладі США) СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 12. Дослідження споживчих ринків (на прикалді харчового підприємства)
  Вступ 4 1. Техніко-економічна характеристика підприємства. 6 2. Споживачі та основні фактори, що впливають на їх поведінку 12 3. Дослідження споживачів продукції підприємства. 14 3.1. Аналіз моделі поведінки покупця за Ф. Котлером 14 3.2. Характеристика процесу прийняття рішення про купівлю 17 3.3. Дослідження споживчих мотивацій при купівлі продукції 19 4. Розроблення цільового ринку та стимулювальних засобів, які впливають на рішення споживачів про купівлю товарів підприємства 22 4.1. Основні засоби впливу на споживачів продукції підприємства. 22 4.2. Маркетингове обґрунтування запропонованих заходів 24 4.2.1. Вдосконалення товарної політики 25 4.2.2. Вдосконалення ціновох політики 31 4.2.3. Вдосконалення збутової політики 32 4.2.4. Вдосконалення комунікаційної політики 33 4.3. Вплив запропонованих заходів на діяльність підприємства. 34 Висновки 38 Список використаних джерел 40 Додатки 43

 13. Звіт по результатах маркетингового дослідження зовнішніх ринків автобусів
  Резюме 3 Вступ 4 1. Стан світового ринку автобусів 7 1.1. Ємність ринку, динаміка за останні 3-5 років 7 1.2. Основні країни та компанії, що вироблюють автобуси та продають їх на глобальному ринку 8 1.3. Основні сегменти ринку автобусів 9 2. Визначення потенційних зарубіжних ринків за показниками 16 2.1. Перелік країн – можливих ринків збуту (7 країн) 16 2.2. Відбір 3-х потенційних ринків за допомогою методу 4-х фільтрів 21 2.3. Відбір однієї найпривабливішої країни за допомогою табличного методу 23 2.4. Запропонувати сегменти ринку та можливе позиціювання продукції 29 Висновки та рекомендації 33 Джерела вторинної інформації 35 Автобуси «Назва» 37

 14. Предмет: кон"юктура світових ринків. Вид роботи: к/р
  ЗМІСТ 1 Теоретичне питання 2 Проблеми інтегрування України у західноєвропейський ринок 2 Практичне завдання 5 1. Характеристика товару, властивості товару (нафта) 5 2. Характеристика світового ринку нафти 10 3. Дослідження діяльності вітчизняного ринку нафти 18 4. Особливості формування ціни на товар 23 5. Тенденції розвитку ринку нафти в Україні 24 Література 28 Додаток А 29 Додаток Б 30

 15. Засади сегментування споживчого та ділового ринків. Вимоги до методики сегментуванн
  Вступ 3 1. Сегментація ринку і позиціонування товару. 3 2. Сегментування ринків 10 Висновок 19 Література 20

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua