Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Науково-дослідна робота студентів, її форми і роль у підготовці спеціалістів (ID:24738)
| Размер: 21 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Організація науково-дослідної роботи студентів. 5
2. Види та форми науково-дослідної роботи студентів 7
ВИСНОВОК 17
Список літератури 18
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Науково-дослідна робота. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
  ВСТУП 3 ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 6 1. Сутність та місце оборотних активів у системі управління діяльністю господарських товариств 6 2. Особливості складу оборотних активів різних сфер функціонування 8 3. Аналіз динаміки оборотних коштів промислових підприємств України 10 4. Підвищення ефективності управління оборотним капіталом 18 ВИСНОВКИ 21 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 23 ДОДАТКИ 25

 2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА
  Тема дипломної роботи : Конкурентні переваги фірми при здійсненнях зовнішньо-економічної діяльності на прикладі туристичної фірми ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА 6 1.1.Менеджмент ЗЕД 6 1.2.Міжнародний ринок послуг 9 1.3. Конкурентні переваги підприємства на міжнародному ринку 13 РОЗДІЛ 2. ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 19 2.1. Загальна характеристика підприємства 19 2.2. Оцінка і аналіз виробничої діяльності підприємства ПП „У Ярослава” 21 2.3. Оцінка і аналіз використання виробничих ресурсів 24 2.4. Характеристика ринку туристичних послуг 36 2.5. Дослідження конкурентів 42 2.6. Аналіз управління ЗЕД на підприємстві 48 ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 55 Метою науково-дослідної та переддипломної практик є поглиблення та закріплення студентами теоретичних знань з дисциплін навчального плану, набуття ними навичок та вмінь самостійної практичної діяльності за спеціальністю “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” безпосередньо в умовах наукового та виробничого середовища , а також збір матеріалів для підготовки магістерської атестаційної роботи. Основним завданням науково-дослідної та переддипломної практик є самостійний пошук, систематизація, аналіз та конкретизація фактичного матеріалу, необхідного для виконання дипломної роботи. Об'єктом практики є діяльність туристичного підприємства ПП „Ярослава”, в тому числі і зовнішньоекономічна. Предметом дослідження теоретичне та практичне регулювання відносини, які виникають між підприємством та іншими учасниками економічних відносин, в процесі здійснення господарської діяльності

 3. Основи науково-дослідної роботи студентів (вступ до фаху)
  Зміст Вступ 4 1. Загальне поняття науково-дослідної роботи студентів 5 2. Початковий етап НДР 6 2.1. Вибір теми НДР 7 2.2. Техніко-економічне обґрунтування теми НДР 8 2.3. Планування наукового дослідження 10 2.4. Використання літературних джерел на стадії обґрунтування теми НДР 11 3. Основний та заключний етап НДР 12 4. Оформлення звіту НДР 15 Висновки 17 Список використаної літератури 18 Метою роботи є формування уявлень про структуру, зміст та організацію науково-дослідної роботи студентів у вузі. Форма участі студентів у науково-дослідній роботі (НДР) є спецсемінар. Предмет: економіка і підприємництво

 4. Поняття культури мовлення.Мовлення етикет як компонент комунікації студентів та спеціалістів. Документи з кадрово-контрактних питань(автобіографія,резюме):типи,види,реквізити,правила написання Скласти зразок автобіаграфії
  1. Поняття культури мовлення. Мовлення етикет як компонент комунікації студентів та спеціалістів 3 2. Документи з кадрово-контрактних питань (автобіографія, резюме): типи, види, реквізити, правила написання. 8 3.Скласти зразок автобіаграфії 10 Список використаних джерел: 12

 5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ (ТРУДОВЕ ПРАВО)
  Тестові завдання 1. За якими основними критеріями розмежовуються галузі права? 2. Які відносини є предметом трудового права? 3. Чи регулює трудове право працю членів кооперативів, селянських (фермерських) господарств? 4. Чи можуть володіти трудовою правосуб'єктністю організації, які мають статус юридичної особи? 5. Чи зобов'язана профспілка захищати індивідуальні інтереси працівника, який не є членом цієї профспілки? 6. Чи має право профспілкова організація підприємства звертатися до суду в разі невиконання її вимог власником або уповноваженим ним органом? 7. В яких випадках профспілка може представляти інтереси члена профспілки? 8. В який термін має бути підписаний уповноваженими представниками колективний договір з моменту його схвалення? 9. Який орган схвалює колективний договір? 10. 3 якого моменту колективний договір набуває чинності? 11. Хто здійснює контроль за виконанням колективного договору? 12. В який термін сторони, що підписали колективний договір, звітують про його виконання? 13. Яким чином визначається сфера застосування контракту, як особливої форми трудового договору? 14. В яких випадках укладається строковий трудовий договір? 15. В якій формі укладається трудовий договір з роботодавцем - фізичною особою? 16. В якому органі підлягає реєстрації трудовий договір, укладений з роботодавцем - фізичною особою? 17. На який термін може застосовуватись випробування для робітника? 18. Чи зобов'язаний власник або уповноважений ним орган обмежувати спільну роботу родичів на підприємстві недержавної форми власності? 19. Дайте найбільш повний перелік із вказаних категорій працівників, до яких не може застосовуватись випробування: 20. В який термін працівник повинен бути повідомлений про зміну істотних умов праці? 21. В яких випадках працівник може бути переведений на інше робоче місце? 22. Чи потрібна згода працівника для переведення його на іншу роботу в разі простою? 23. На який термін працівник може бути переведений на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, для ліквідації наслідків виробничої аварії? 24. В яких випадках неповнолітній працівник може бути переведений на іншу роботу без його згоди? 25. На який термін працівник може бути переведений за його згодою на інше підприємство в разі простою? 26. Чи є зміна підпорядкованості підприємства підставою для припинення трудового договору? 27. Чи має працівник право розірвати трудовий договір за власним бажанням у визначений ним строк в разі невиконання роботодавцем умов колективного договору? 28. В який термін працівник повинен повідомити роботодавця про розірвання трудового договору за власним бажанням без поважних причин? 29. Чи допускається звільнення працівника з ініціативи влас¬ника або уповноваженого ним органу в період перебування працівника у відпустці? 30. З яких названих підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не потребує попередньої згоди профспілкового органу? 31. За яких підстав припинення трудового договору випла¬чується працівникові вихідна допомога? 32. В який термін працівники мають бути попередженими про наступне вивільнення? 33. Яка максимальна тривалість робочого часу встановлена для працівників віком від 16 до 18 років? 34. Для якої із названих категорій працівників встановлюється скорочена тривалість дня? 35. Яку категорію працівників заборонено залучати до роботи в нічний час? 36. Чи може встановлюватися неповний робочий час за угодою між працівником і роботодавцем? 37. Чи тягне робота на умовах неповного робочого часу будь-які обмеження обсягу трудових прав працівників? 38. Якою має бути тривалість перерви в роботі між змінами? 39. Чи можуть залучатися до надурочних робіт жінки, які ма¬ють дітей віком до 14 років або дитину-інваліда? 40. Які граничні норми застосування надурочних робіт? 41. Чи можуть працівники використовувати час обідньої пере¬рви на свій розсуд та відлучатися з місця роботи? 42. Яка тривалість щотижневого безперервного відпочинку? 43. Як здійснюється компенсація за роботу у вихідний день? 44. Якої тривалості надаються щорічні відпустки? 45. Який стаж роботи дає право на щорічну відпустку за певний рік роботи? 46. Чи допускається відкликання працівника з відпустки без згоди на це працівника? 47. Чи допускається заміна відпустки повної тривалості грошовою компенсацією? 48. Чи допускається компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу? 49. Чи мають право працівники, які використовують свої інструменти для потреб підприємства, на одержання компенсації за їх зношування (амортизацію)? 50. Яка матеріальна відповідальність настає в разі завдання матеріальної шкоди підприємству працівником не при ви¬конанні ним трудових обов'язків? 51. Чи може бути притягнутий до матеріальної відповідальності працівник за шкоду, завдану ним підприємству, установі, організації поряд з притягненням його за це до дисциплінарної відповідальності? 52. Які з названих стягнень можуть бути застосовані за пору¬шення трудової дисципліни? 53. Не пізніше якого терміну з дня вчинення проступку може бути накладено дисциплінарне стягнення? 54. Чи можуть застосовуватись заходи заохочення протягом строку дії дисциплінарного стягнення? 55. Чи дозволяється видача замість спеціального одягу і спеціального взуття матеріалів для їх виготовлення або грошових сум для їх придбання? 56. Чи дозволяється застосування праці осіб молодше 18 років на підземних роботах? 57. В який період надаються щорічні відпустки працівникам молодше 18 років? 58. В який термін працівник має право звернутись до суду у справі про звільнення? 59. В який термін працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати? 60. В який термін може бути оскаржено до суду рішення комісії по трудових спорах? 61. Моментом виникнення індивідуального трудового спору є: 62. Колективний трудовий спір (конфлікт) виникає: 63. Розмежування між індивідуальним і колективним договором здійснюється за: 64. Розгляд колективних трудових спорів здійснюється: 65. Закон України “Про охорону праці” був прийнятий: 66. Хто зобов’язаний створити умови праці відповідно до вимог законодавства: 67. Служба охорони праці створюється на підприємстві виробничої сфери з числом працюючих: 68. Хто зобов’язаний за свої кошти організовувати проведення медичного огляду?: 69. Щорічний обов’язковий медичний огляд проводиться до: 70. Хто здійснює розслідування нещасного випадку, що стались на виробництві?:

 6. Необхідність та сутність науково-технічного регулювання. Організаційно-структурні засади державної науково-технічної політики
  Вступ 3 1. Сутність державної науково-технічної політики та головні канали її підтримки 4 2. Державна підтримка інноваційного підприємництва 8 3. Зарубіжний досвід реалізації функцій держави в інноваційній сфері 12 4. Напрямки вдосконалення держаdних заходів щодо підтримки розвитку науково-технічної сфери 16 Висновки 23 Список літератури 24

 7. Сучасні концепції ціноутворення (науково-дослідницька робота)
  ВСТУП 3 1. Розвиток концепцій ціноутворення – від історії до сучасності 5 2. Загальні цілі й завдання ціноутворення в сучасних умовах товарно-грошових відносин 14 3. Теоретичні аспекти класифікації цін в умовах сучасного розвитку економіки 14 4. Системи забезпечення управління ціноутворенням в сучасних підприємствах малого бізнесу 21 5. Засади ціноутворення на туристичний продукт сільського туризму 25 6. Економічний механізм цінутворення на сучасних електротехнічних підприємствах України 27 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

 8. Оцінка праці керівників і спеціалістів в організації
  Оцінка праці керівників і спеціалістів в організації

 9. ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ СПЕЦІАЛІСТІВ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Вступ 3 1. Вимоги до фахівця та розвиток людських ресурсів у сучасних умовах ринку праці. 4 2. Формування професійних умінь майбутніх фахівців. 6 3. Рівні компетентності майбутніх спеціалістів. 9 Висновок 12 Список використаної літератури 14

 10. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальними закладами України в 70-80 х рока ХХ століття
  Вступ 3 1. Київський національний авіаційний університет 5 2. Харківський університет Повітряних Сил 7 3. Національний аерокосмічний університет "Харьківський авіаційний інститут" 11 4. Державна льотна академія України 14 Висновки 18 Література 20

 11. Ділові ігри для досягнення цілей навчання майбутніх спеціалістів
  Вступ 3 1. Поняття педагогічної ділової гри 4 2. Особливості використання ділових ігор у навчання студентів 7 Висновок 13 Література 14

 12. Облік зовнішньоекономічної діяльності до програми підготовки спеціалістів з обліку і аудиту (білети, шпора)
  1. Предмет, завдання і зміст дисципліни. 2. Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку. 3. Облік операцій з експорту. 4. Облік операцій з імпорту. 5. Облік бартерних операцій та операцій з давальницькою сировиною. 6. Облік інвестиційних операцій. 7. Облік валютно-фінансових операцій. 8.Облік операцій на підприємствах з іноземними інвестиціями. 1. Предмет та об'єкти обліку ЗЕД 2. Завдання та принципи обліку ЗЕД 3. Суб'єкти ЗЕД 4. Державне регулювання ЗЕД в Україні 5. Порядок реєстрації суб'єктів ЗЕД та зовнішньоекономічних контрактів. 6. Поняття, зміст та значення зовнішньоекономічного контракту. 7. Особливості укладання та виконання договорів в ЗЕД. 8. Види діяльності у сфері зовнішньоекономічних відносин та види експортних ліцензій. 9. Особливості документального оформлення діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин. 10. Види експортних операцій. 11. Формування вартості експортних товарів. 12. Документальне забезпечення митного оформлення операцій з експорту та завдання обліку. 13. Митна вартість експортних товарів. 14. Поняття імпортних операцій, передумови їх здійснення та завдання обліку. 15. Обмеження на здійснення імпортних операцій. 16. Поняття міжнародних розрахунків та їх форми. 17. Відображення в обліку зобов'язань за зовнішньоекономічними контрактами. 18. Облік давальницької сировини нерезидентів на підприємстві. 19. Облік переробки давальницької сировини нерезидентів та вивезення готової продукції. 20. Облік розрахунків із нерезидентами при переробці ввезеної ними давальни¬цької сировини. 21. Облік іноземних інвестицій. 22. Облік операцій з нарахування і виплати дивідендів за іноземними інвестиці¬ями. 23. Рахунки в банках в іноземній валюті та порядок відображення операцій за ними в бухгалтерському обліку. 24. Облік операцій з купівлі та продажу іноземної валюти. 25. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з іноземними покупцями. 26. Види робіт і послуг, що експортуються та особливості їх обліку. 27. Облік авансів, одержаних від іноземних покупців. 28. Облік розрахункових операцій за експортними операціями. 29. Облік імпортних операцій та розрахунків за ними. 30. Облік розрахунків з відрядження за кордон.

 13. Організація роботи менеджера при підготовці ділової пропозиції
  Вступ. 3 Види службових документів. 3 Робота менеджера при підготовці ділової пропозиції. 7 Висновок. 10 Література. 11

 14. Організація роботи менеджера при підготовці ділової пропозиції
  ВСТУП 3 1 САМОМЕНЕДЖМЕТ, ЯК ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА 4 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ПРИ РОЗРОБЦІ ДІЛОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 8 ВИСНОВКИ 12 ЛІТЕРАТУРА 13

 15. Організація роботи менеджера при підготовці та проведенні презентації
  Вступ 3 1. Підготовка презентації 3 2. Проведення презентації 8 Висновок 11 Література 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua