Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
МатериалТема: Екзаменаційні питання ОПЕР4ЦЇЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (ID:24815)
| Размер: 80 кб. | Объем: 62 стр. | Стоимость: 90 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание16. Тактичний рівень планування операційної діяльності сфери послуг.
18. Ієрархія управління в організації.
21. Характеристика цілей організації та їх класифікація.
22. Сутність методів менеджменту та їх класифікація.
23. Диспетчеризація виробництва та сфери послуг.
24. Загальна характеристика процесу проектування операційної системи.
29, Сутність інформації, вимоги та класифікація.
30. Інформаційні потоки у системі операційного менеджменту.
З 2. Сутність комунікацій та їх місце в системі управління.
З 3 Види та методи комбінацій.
34. Сутність управлінського рішення та класифікація.
35. Структура управлінського рішення як процесу. Процес вироблення раціональних управлінських рішень.
36. За якими критеріями можливо оцінити ефективність операційної системи?
41. У чому полягає сутність нормування робіт в операційних системах?
42. Що є продуктом і процесом операційної системи? /
43. Які способи підвищення надійності операційних систем вам відомі?
45. Риси одиничного, серійного та масового виробництва.
46. Послідовність прийняття рішень в операційному менеджменті
50. Види операційних стратегій.
51. Управління продуктивністю операційної діяльності
52. Чинники впливу на продуктивність праці:
53. Елементи побудови дерева рішень в операційному менеджменті.
54. Метод СРМ, його коротка характеристика. 5.5. Метод РЕЙТ, його коротка характеристика.
56. Суть управління запасами
57. Типи запасів, витрати на їх формування та основні функції запасів
58. Види витрат на формування запасів.
59. Основні функції запасів.
60. Види попиту на матеріально-технічні запаси, системи та моделі управління запасами. Залежний та незалежний попит.
61. Система АВС-аналізу та система точності записів обліку.
62. Система "запаси точно в строк.
63. Типи моделей управління запасами з незалежним попитом. Визначення точки
перезамовлення.
64. Призначення, цілі та форми організації матеріально-технічного забезпечення.
65. Форми організації матеріально-технічного забезпечення.
66. Організаційна структура та основи функції відділу МТЗ.
67. Управління матеріально-технічним забезпеченням
68. Вибір постачальників, укладання договорів та організація постачання ресурсів
69. Збутова діяльність, її суть, економічне значення та організаційна структура
70. Організаційна структура збутової діяльності
71. Концепція управління збутом, її основні функції та інформаційна система збуту
72. Інформаційна система збуту та принципи її побудови
73. Суть управління товарорухом
74. Форми роботи підприємства-віфобника з посередником.
75. Організація сервісу
76. Поняття якості та її основні характеристики.
77. Рівні якості та методи їх визначення.
78. Економічно оптимальна якість товару.
79. Система забезпечення якості товару на виробничому та національному рівнях.
80. Стандартизація продукції.
81. Система стандартизації України.
82. Система міжнародних стандартів.
83 Сертифікація продукції.
84. Державний нагляд за якістю.
85. Управління системою якості продукції на підприємстві та основні напрями його вдосконалення.
86. Значення служби управління якістю.
87. Еволюція підходів до управління якістю продукції.
88. Концепція тотального контролю якості продукції.
89. Концепція тотального менеджменту якості.
90. Концепція менеджменту на основі якості.
91. Практичні аспекти управління якістю в зарубіжних фірмах.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Екзаменаційні питання з предмета логістика
  1 .Поняття логістики та основні етапи її розвитку. 2.0собливості логістичної діяльності. З.Мета логістики та її загальні завдання. 4.Глобальні та локальні завдання логістики. 5.Основні завдання та функції менеджерів з логістики. 6.Напрямки діяльності логістичних компаній. 7.Рівні формування логістики. 8.Види логістики.9.Основні принципи підприємницької діяльності. 10.Сім правил логістики. 11 .Основні положення логістичної концепції. 12.Логістика як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства. 13.Сутність поняття «логістичний ланцюг» та його види. 14.Головні ланки логістичного ланцюга та фактори, що впливають на його організаційну побудову. 15.Визначення логістичної системи та основні її якості. 16.Властивості логістичних систем. 17 Види логістичних систем. 18.Етапи формування логістичної системи. 19.Визначення матеріального потоку та його основні характеристики. 20.Види матеріальних потоків. 21.Сутність інформаційних систем на рівні окремого підприємства. 22. Інформаційний потік та основні вимоги до інформації. 23.Фінансові потоки та їх класифікація. 24,Логістичні операції: сутність та види. 25.Функціональні сфери логістики. 26.3аготівельна логістика. 27.Виробнича логістика. 28.Розподільча логістика. 29. Посередницька логістика. ЗО.Логістика складування. 31 .Транспортна логістика. 32. Сервісна логістика. 33.Міжнародна логістика: сутність і завдання. 34.Роль логістики в міжнародному постачанні та розподілі. З5.Роль логістики в організації міжнародних перевезень. Зб.Інформаційне забезпечення міжнародної логістики. 37.Сутність і завдання глобальної логістики. 38.Логістика туризму: поняття та основні завдання. 39.Структура логістики туризму. 40.Логістика матеріально-технічної бази туризму. 41 .Логістика інформаційної інфраструктури туризму. 42.Логістика транспортної інфраструктури. 43.Логістика супутніх туристичних послуг. 44.Логістика виробництва та збуту туристичних товарів. 45.Сутність та завдання допоміжних потоків туристичного потоку. 46.Логістика туристичної сфери та її функціональні сфери. 47.0сновні завдання логістики кадрової сфери тур. підприємства. 48.Сутність та основні складові логістичної системи тур. підприємства. 49.Учасники логістичних рішень тур. підприємства та їх основні функції. 50.Логістична стратегія тур. підприємства. 51 .Традиційні логістичні канали просування турист. продукту. 52.0сновні складові логістичної розробки туру. 53.Логістичні етапи розробки туру. 54.Інформаційне забезпечення логістичної розробки туру. 55.Логістичний цикл обслуговування туристів у готелях. 56.Основні завдання логістики на підготовчій стадії обслуговування гостя готелю. 57.Основні завдання логістики на стадії в'їзду гостя готелю. 58.Основні завдання логістики на стадії перебування гостя готелю. 59.Основні завдання логістики на стадії виїзду гостя готелю.60. Основні етапи розвитку технологій обслуговування туристів у готелях. 61 .Інформаційні потоки в логістиці готельних послуг. 62.0сновні завдання застосування логістичного підходу в управлінні готелем. бЗ.Логістична система управління готелем. 64.0сновні критерії, за якими визначається вибір перевізника в туристичній сфері. 65.Особливості логістичного підходу при виборі виду транспорту для перевезень туристів. бб.Логістичний підхід при розробці автотранспортного маршруту. 67.Сутність та завдання інформаційної логістики в туризмі. 68.Сутність логістичної інформаційної системи та її підсистем. 69.Основні завдання та складові логістично-маркетингового комплексу. 70.Напрями розвитку інформаційних технологій в туризмі. 71 .Сутність та завдання фінансової логістики в туризмі. 72.0сновні функції фінансової логістики в туризмі. 73. Фінансові потоки в туризмі. 74.Логістичне управління фінансовими потоками в туризмі. 75.Логістика фінансового планування туристичної діяльності. 76.Формування продуктової стратегії підприємств сфери туризму. 77.Модель управління якістю турпродукту в системі виробничої логістики. 78.Моделювання збутових логістичних систем в туристичній сфері. 79.Недоліки функціонування туристичної логістики в Україні. 80.Проблеми розвитку логістики в Україні.

 2. Літературознавство Екзаменаційні білети шпори питання
  Білет №1 1. Метрична (квантитативна) система віршування. 2. Сюжет та його елементи. Білет №2 1. Силабо-тонічна система віршування. 2. Архаїзми, неологізми, варваризми. Білет №3 1. Тонічна та силабічна системи віршування. 2. Ода, елегія, послання, романс. Білет №4 1. Поняття про літературний напрям. 2.Анафора, епіфора, симплока, зіткнення, кільце. Білет №5 1. Епос як рід літератури. 2. Алегорія. Метонімія, синекдоха та її види. Білет №6 1. Драма як рід. 2. Сонет і онегінська строфа. Білет №7 1. Лірика як рід. 2. Сюжет і фабула літературного твору. Білет №8 1. Класицизм. Осноні риси. Творі принципи. 2. Порівняння та його види. Білет №9 1. Література українського барокко. Естетична цінність. 2. Способи римування. Білет №10. 1. Література як вид мистецтва. 2. Рима. Види рим. Білет №11. 1. Сентименталізм. 2. Епітети, їх види. Метафора. Білет №12 1. Романтизм. Суть, основні етапи розвитку. 1. Тропи, їх види, особливості. Білет №13 1. Аристотель про трагедію. 2. Ліричні відступи, вставні епізоди, монологи. Білет №14 1. Теорія літератури серед інших літературознавчих дисциплін. 2. Синтаксичні конструкції. Білет №15. 1. І.Франко «Із секретів поетичної творчості» та його ремінісценції у європейському класичному психоаналізі та архетиплології. 2. Види лірики. Білет №16. 1. Багатоманітність напрямів і течій у літературі ХХ ст. 2. Строфа та її види Білет №17. 1. Шеллінг – теоретик літератури. 2. Сюжет і композиція художнього твору. Білет №18. 1. Аристотель, Гегель, Белінський, Франко про родовий розподіл літератури. 2. Ода, елегія, послання, романс. Білет №19 1. Поняття літературного процесу. 2. Пейзаж. Його роль та функції в хужожньому творі. Білет №20. 1. Аристотель про мімезис і катарсис. 2. Тропи, їх види та особливості. Білет №21. 1. Основні тер етико-літературні положення «Лаокоону» Лесінга. 2. Художні паралелізми. Антитеза. Білет №22 1.Теорія класицизму в працях Горація «Послання до Пізонів» та Н.Буало «Мистецтво поетичне». 2. Види драми. Білет №23. 1. Засоби творення образів-характерів в художньому творі. 2. Дума, балада, історична пісня. Спільне та відмінне. Білет №24. 1. Історія розвитку роману. 2. Художня тематика та проблематика літературного твору. Білет№ 25 1. Комедія та її жанрові різновиди. 2. Пафос та його види. Білет №26 1. Жанрові різновиди епічних творів: роман, повість, оповідання, Білет №28. 1. Трагедія та історія її розвитку. 1. Жанрові різновиди роману. Білет №29. 1. Поняття про індивідуальний стиль письменника. 2. Синоніми, омоніми, антоніми. Білет №30 1. Поема та її жанрові різновиди. 2. Етапи розвитку реалізму

 3. Питання до іспиту, білети менеджмент
  І. ВЛАДА ТА ЛІДИРУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ 4 1. Поняття „повноваження”, „вплив” та „влада”. 4 2. Форми влади та впливу. 5 3. Ілюзія влади. 6 4. Поняття „лідирування”. 7 5. Підхід до лідирування з точки зору поведінки керівника. 8 6. Поведінкові теорії лідирування. 9 7. Поняття „стиль керування” та континуум стилів керування”. 10 8. „Теорія Х” і „теорія Y” Д. Мак-Грегора. 11 9. Автократичне-демократичний континуум стилів керування. 12 10. Континуум стилів керування Р. Лайкерта. Таблиця стилів керування Р. Блейка та Дж. Моутона. 13 11. Ситуаційний підхід до лідирування. 14 12. Ситуаційна модель керування Ф. Фідлера. 15 13. Теорія життєвого циклу П. Херсі та К. Бланшара. 16 ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 17 1. Управління груповими процесами та творчістю груп. 17 2. Природа та типи груп в організації. 18 3. Класифікація груп, їхні характеристики та завдання. 19 4. Групова та міжгрупова динаміка. 20 5. Прийняття групового рішення. 21 6. Методи прийняття групових рішень. 22 7. Формування групи. 23 8. Постановка цілей. 24 9. Розподіл ролей. 25 10. Шляхи підвищення згуртованості груп. 26 11. Методи, що використовуються під час формування групи. 27 12. Процес комунікації. 28 13. Міжособові та організаційні комунікації. 29 14. Міжрівневі комунікації. 30 15. Комунікаційні мережі. 31 16. Управління комунікаційними процесами. 32 17. Перешкоди на шляху до ефективної комунікації. 33 18. Шляхи подолання перешкод до ефективної комунікації. 34 19. „Вікно Джохарі” та стратегії підвищення ефективності комунікації. 35 20. Причини та види конфліктів. 36 21. Структура конфлікту. 37 22. Закономірність динаміки конфлікту. 38 23. Стрес та його компоненти. 39 24. Фактори і джерела стресу. 40 25. Сутність поняття „організаційна культура”. 41 26. Чинники, що впливають на культуру організації. 42 Література 43

 4. Менеджмент туристичної індустрії питання білети
  1. Стандартизація в сфері туристичної індустрії. 3 2. Сертифікація туристичної діяльності. 4 3. Туризм: його види та організаційні форми. 4 4. Сутність понять: “туристичний продукт”, “туристична послуга”, “туристична індустрія”. 5 5. Учасники туристичної діяльності. 7 6. Агентський договір в туристичному бізнесі. 8 7. Договори з клієнтами в туристичному бізнесі (договори на туристичне обслуговування). 9 8. Туристичний продукт та його складові. 11 9. Забезпечення якості туристичного продукту. 12 10. Класифікація туризму. 12 11. Законодавче регулювання туристичної діяльності в Україні. 14

 5. Менеджмент митної справи питання білети матеріал
  1. Історичний розвиток митної справи в Україні. 3 2. Джерела митної справи. 3 3.Митна політика України. 4 4. Митні органи України. 4 5. Тарифне та нетарифне регулювання в митній справі. 5 6. Митні платежі. 5 6. Поняття та зміст, загальні положення митних режимів. 6 7. Зміст митного режиму. 6 8. Пільги за митними режимами. 7 9. Характеристика митних режимів. 7 10. Класифікація товарів при митному оформленні. 9 11. Основні положення здійснення митного контролю. 10 12. Технологічна схема митного контролю. 10 13. Вантажна митна декларація. 11 14. Основні положення здійснення митного оформлення та декларування. 11 15. Митний контроль за переміщенням вантажів між митницями. 12 16. Міжнародні державні перевезення митних вантажів. 12 17. Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України. 13 18. Контракт — як документ необхідний для митного оформлення вантажу. 14 19. Міжнародні правила «Інкотермс». 14 20. Сертифікація товарів та верифікація сертифікатів при митному оформленні. 15 21. Митне оформлення інвестиційної діяльності. 15 22. Митний аукціон. 16 23. Перетинання пасажирів через митний кордон України. 17 24. Митне оформлення пасажирського багажу при його переміщенні через митний кордон. 17 25. Вимоги до харчових продуктів при їх митному оформленні. 18 26. Порядок переміщення через митний кордон валюти. 19 27. Порядок переміщення через митний кордон транспортних засобів. 20 28. Вимоги до лікарських засобів. 20 29. Порядок переміщення через митний кордон культурних цінностей. 20

 6. Питання до іспиту з Фінансовий менеджмент шпора білети
  Фінансовий менеджмент 1. Обґрунтуйте необхідність визначення оптимального розміру запасів товарно-матеріальних цінностей. 2. Дайте визначення процесам компаундування та дисконтування. Яким є зв'язок між вартістю грошей у теперішній і майбутній час? 3. Порядок формування системи організаційного забезпечення фінансового управління. 4. Охарактеризуйте основні критерії класифікації грошових потоків підприємства. 5. Визначте основні елементи управління прибутком підприємства, 6. Як визначити вартість додаткового капіталу через емісію звичайних, привілейованих акцій? 7. Які ви знаєте способи вирішення завдань щодо визначення зміни вартості грошей у часі? 8. Охарактеризуйте показники ефективності використання грошових коштів. 9. За яких умов досягається ефективність розробленої інвестиційної стратегії. 10. Дайте фінансово-правову характеристику основних напрямків використання прибутку підприємства. 11. Визначити переваги для підприємства при залученні капіталу формі випуску облігацій. 12. Охарактеризуйте модель управління ризиками та визначте основні її складові. 13. Характеристика моделей стратегії фінансування поточних активів. 14. Охарактеризуйте рівні управління реальними інвестиціями. 15. Прийоми оцінок, які застосовуються під час аналізу фінансових звітів. 16. Назвіть основні етапи процесу управління реальними інвестиціями. 17. Охарактеризуйте сукупний ризик суб'єкта господарювання та структуруйте його. 18. Які існують вимоги до методів планування під час розроблення фінансових планів? 19. Що включає управління портфелем цінних паперів? 20. Охарактеризуйте напрями розроблення фінансової політики підприємства. 21. У чому полягає сутність п'ятифакторної моделі прогнозування фінансової неспроможності, розробленої Е. Альтманом? 22. Які види бюджетів ви знаєте та їх призначення? 23. Назвіть джерела фінансування інвестиційних проектів. 24. Охарактеризуйте основні методи калькулювання сукупних витрат підприємства та обґрунтуйте потенційну сферу їх застосування. 25. Перелічіть завдання внутрішньофірмового бюджетування. 26. Сутність методів, що застосовуються на підприємстві для визначення оптимальної потреби в оборотних активах. 27. Охарактеризуйте цінову політику підприємства як механізм управління його доходами. 28. Зробіть розмежування між поняттям "реструктуризація" та "реорганізація". 29. Чим відрізняється структура фондового портфеля агресивного, консервативного та помірного інвесторів? 30. Поясніть необхідність формування резервного капіталу як напряму розподілу прибутку. Визначте, чи існує залежність між сферою діяльності підприємства та обсягами формування резервного капіталу. 31. Перелічіть та розкрийте функції фінансового менеджменту. 32. Дайте визначення ануїтету (ренти). У яких випадках визначення майбутньої вартості грошових потоків застосовується компаундування ануїтетів (ренти)? 33. У чому сутність операційного лівериджу? 34. За якими ознаками класифікуються активи підприємства? 35. Що таке середньозважена вартість капіталу і як вона визначається? 36. Поняття консолідованої фінансової звітності та порядок її оцінювання. 37. Що включає стратегічне фінансове планування? 38. Назвіть форми фінансових інвестицій. 39. Яка послідовність процесу оптимізації капіталу підприємства? 40. Що розуміють під типом портфеля цінних паперів? 41. Які основні елементи системи контролю виконання бюджетів? 42. Охарактеризуйте сутність дискримінантного аналізу як методу оцінювання ймовірності банкрутства. 43. Назвіть критерії класифікації ризиків підприємства. 44. У чому сутність комбінованого лівериджу? 45. Охарактеризуйте фінансовий грошовий потік. 46. За якими ознаками класифікують інвестиційні проекти? 47. Охарактеризуйте етапи процесу стратегічного управління фінансами. 48. Охарактеризуйте сутність та особливості антикризового фінансового управління підприємством. 49. Яка організація фінансового менеджменту? 50. Визначте поняття та характеристики фінансового циклу. 51. Що розуміють під оптимальною структурою капіталу? 52. Місце фінансово-правлінських організаційних структур у загальній структурі управління фірмою. 53. У чому різниця між звичайним та авансовим ануїтетом? 54. Як оцінюється вартість капіталу? 55. Розмежуйте поняття "злиття" підприємства та "приєднання". 56. Обґрунтуйте оптимальну сферу використання при управлінні ризиками стратегії уникнення та стратегії утримання. 57. Які типи портфелів цінних паперів виділяють? Дайте їм характеристику. 58. Що включає контроль бюджетів? 59. Назвіть способи управління портфелем цінних паперів. 60. Охарактеризуйте основні методи калькулювання сукупних витрат підприємства та обґрунтуйте потенційну сферу їх застосування. 61. Обґрунтуйте необхідність проведення реорганізації підприємства на основі виділення з одного підприємства кількох. 62. Визначте функціонально-організаційні-характеристики управління ризиками на етапі їх нейтралізації. 63. Які чинники обумовлюють рівень дохідності портфельних інвестицій? 64. Структура фінансових результатів діяльності підприємства. 65. Що розуміють під поняттям бюджетний регламент на підприємстві? 66. Мета, необхідність, основні завдання та характерні риси санаційного аудиту. 67. Які основні принципи поточного фінансового планування? 68. Визначте поняття інвестиційних ризиків та приведіть господарські операції, реалізація яких є джерелом такого ризику. 69. У чому сутність простого дисконтування? 70. Охарактеризуйте основні критерії класифікації грошових потоків підприємства. 71. Джерела фінансування оновлення необоротних активів підприємства. 72. Як визначається вартість позичкового (залученого) капіталу за рахунок емісії корпоративних облігацій. 73. Сформулюйте основні завдання управління доходами та їх залежність від особливостей джерела формування доходу. 74. Назвіть аналітичні показники ефективності використання залучених коштів. Що таке вартість капіталу? 75. У чому полягає сутність кожного із чотирьох методичних підходів щодо контролю за виконанням бюджетів на підприємстві? 76. Назвіть два основні показники оцінки ефективності інвестиційних проектів. 77. Методичні підходи до оцінювання руху грошових коштів підприємства. 78. Охарактеризуйте проблеми бюджетування на підприємстві. 79. Охарактеризуйте інвестиційний грошовий потік. 80. Дайте визначення дисконтуванню як одному з механізмів оцінювання часової вартості грошових потоків. 81. Як виглядає схема організаційної структури фінансового управління великою акціонерною компанією? 82. Охарактеризуйте процес формування фінансової стратегії підприємства. 83. У чому сутність політики управління власним капіталом. 84. Порядок оцінювання власного капіталу підприємства. 85. Назвіть необхідні умови поточного фінансового планування. 86. Охарактеризуйте сучасні концепції організації управління ризиками. 87. Визначте основні завдання управління виробничими запасами. 88. Назвіть види інвестиційних проектів за вказаними Вами ознаками, їх класифікації. 89. Охарактеризуйте показники стану дебіторської заборгованості підприємства. 90. Сформулюйте завдання дивідендної політики підприємства та визначте методи її реалізації.

 7. ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050201 "МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ" Білети
  1. Сутність та методологічні основи менеджменту організацій 3 2. Концепція життєвого циклу товару, її значення при розробці стратегії маркетингу 4 3. Основні функції менеджменту та їх реалізація в управлінні фірмою 5 4. Роль ефективної системи внутрішніх економічних відносин в діяльності сучасного підприємства 6 5. Стратегія управління організацією 7 6. Сутність фінансового контролю в організації та його розвиток в ринкових умовах 8 7. Структури управління підприємством 9 8. Управління торговельними угодами підприємства 10 9. Мотивації праці в підприємствах 11 10. Система контролінгу в організації 12 11. Управління матеріально-технічними ресурсами фірми 13 12. Управління персоналу на підприємстві (організації) 14 13. Прогнозування кон'юнктури ринку 15 14. Значення організаційних комунікацій в підвищенні ефективності діяльності фірми 16 15. Показники ефективності діяльності підприємства 17 16. Концепція стратегічного управління 18 17. Управління якістю продукції 19 18. Стандартизація і сертифікація продукції 20 19. Стратегії розвитку підприємства на внутрішньому (зовнішньому) ринках 21 20. Економічний ризик і його значення в діяльності підприємства 22 21. Структура інформаційної бази маркетингу. Вимоги до якості маркетингової інформації 23 22. Структуризація та організація інноваційного процесу 24 23. Вплив податків на функціонування підприємства 25 24. Інноваційний менеджмент підприємства: сутність, функції, проблеми. 26 25. Організація експортно-імпортних операцій на підприємстві. 27 26. Централізація і децентралізація управління в організації. Співвідношення рівнів управління, влади і відповідальності керівника. 28 27. Розробка нової продукції. Життєвий цикл товару 29 28. Функції управління підприємством 30 29. Основні засади і типи політики ціноутворення на фірмі. Види цінових стратегій підприємства. 31 30. Бізнес - планування як засіб активізацій інвестиційної діяльності фірми. 32 31. Джерела інвестування підприємств 33 32. Менеджмент у виробничій сфері: проблеми, шляхи вирішення 34 33. Фактори що визначають інвестиційний процес. 35 34. Напрями підвищення ефективності інвестування 36 35. Основні регулятори інвестиційного процесу 37 36. Теоретичні основи інвестування 38 37. Суб'єкти і об'єкти інвестування 39 38. Мотивація іноземного інвестування 40 39. Стратегічний аналіз в плануванні діяльності організації. 41 40. Практичне застосування матриці SWOT. 42 41. Інвестиційна діяльність фінансових інститутів. 43 42. Основні напрямки підвищення ефективності використання ресурсів організації 44 43. Економічні інтереси підприємства 45 44. Економічний механізм функціонування підприємства 46 45. Структура внутрішнього механізму управління підприємством в сучасних умовах. 47 46. Види комерційних угод, що застосовуються в Україні. 48 47. Особливості управління малими та середніми підприємствами 49 48. Основні напрямки зовнішньоекономічної стратегії і їх вплив на ефективність діяльності підприємства. 50 49. Управління сервісним обслуговуванням споживачів як спосіб підвищення конкурентноздатності підприємства. 51 50. Проблеми ефективного використання сучасних інноваційних технологій в менеджменті 52 51. Структура фінансового ринку в Україні для забезпечення інвестиційних програм. 53 52. Основні фактори суспільного виробництва. 54 53. Функції стратегічного менеджменту 55 54. Інформаційна системи у менеджменті виробничої фірми 56 55. Фактори, що визначають інвестиційну політику країни. 57 56. Економічна сутність інвестиційного процесу 58 57. Інвестиційна пріоритетність і привабливість об'єктів інвестування 59 58. Державне регулювання інвестиційного процесу 60 59. Міжнародна інвестиційна діяльність 61 60. Фінансовий менеджмент в організації. 62 61. Економічна та соціальна ефективність управління 63 62. Методологічні підходи до формування структури управління фірми 64 63. Управління та планування маркетингу. 65 64. Комунікаційна політика промислового підприємства. 66 65. Основні регулятори інвестиційного процесу 67 66. Методи оцінки інвестицій. 68 67. Джерела фінансування підприємств. 70 68. Методи зменшення ризику інвестора. 71 69. Екологічна політика як напрям, що визначає інвестиційну привабливість об'єкту 72 70. Показники ефективності інвестицій 73 71. Суб'єкти підприємницької діяльності. 74 72. Майно як об'єкт підприємницької діяльності. Та правовідносини підприємницькій діяльності. 75 73. Відповідальність за правопорушення в підприємницькій діяльності. 76 74. Захист прав суб'єктів підприємницької діяльності. 77 75. Правове регулювання господарської діяльності підприємства. 78 76. Ресурсний потенціал підприємства 79 77. Структуризация та організація інноваційного процесу. 80 78. Методика розробки бізнес-плану підприємств. 81 79. Концепція промислового маркетингу 82 80. Джерела фінансування підприємств на стадії банкрутства або стадії підйому 83

 8. Перелік питань Інвестиційний менеджмент, МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ, ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
  1. Сутність інвестицій як об'єкта управління, класифікація видів інвестицій в туризмі за різними ознаками. 2. Поняття інвестиційної діяльності туристичних підприємств, характеристика її особливостей. 3. Інвестиційний менеджмент: сутність, цілі та основні принципи. 4. Характеристика функцій інвестиційного менеджменту. 5. Аналіз інвестиційної діяльності туристичних підприємств: поняття, інформаційне забезпечення, методи проведення. 6. Методика аналізу грошових потоків від інвестицій. 7. Методика аналізу інвестиційних проектів з урахуванням фактору інфляції. 8. Методика оцінки рівня ліквідності об'єктів інвестування. 9. Інвестиційне планування в туристичному підприємстві: прогнозування, поточне та оперативне планування. 10. Поняття інвестиційного ринку, характеристика його учасників. 11. Класифікація видів інвестиційних ринків за різними ознаками. 12. Методика оцінки та прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку. 13. Характеристика специфічних об'єктів інвестиційної діяльності в сфері туризму. 14. Інвестиційна привабливість туристичної галузі, система показників і методів її оцінки. 15. Методика оцінки привабливості окремих туристсько-рекреаційних регіонів. 16. Інвестиційна стратегія туристичного підприємства та порядок її розробки. 17. Характеристика стратегічних напрямів і форм інвестиційної діяльності в туризмі. 18. Критерії та методи оцінки результативності реалізації інвестиційної стратегії підприємства. 19. Поняття та види інвестиційних ресурсів туристичного підприємства, джерела їх формування. 20. Основні етапи та принципи розробки політики формування інвестиційних ресурсів туристичного підприємства. 21. Методика розрахунку загального обсягу формування інвестиційних ресурсів туристичного підприємства. 22. Особливості та форми здійснення реальних інвестицій туристичного підприємства. 23. Принципи та показники оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. 24. Бізнес-план реального інвестиційного проекту, його зміст та порядок розробки. 25. Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій туристичного підприємства 26. Методика оцінки ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти. 27. Поняття портфеля інвестицій підприємства, їх типи. 28. Методичні підходи до формування диверсифікованого портфеля фінансових інвестицій туристичного підприємства. 29. Сутність та види інвестиційних ризиків туристичного підприємства. 30. Методи та показники оцінки фактора ризику в інвестиційних розрахунках. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ „ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" 1. Основні підходи до визначення інновації. 2. Властивості інновації. 3. Сутність понять „новинка", „інновація", „інноваційний проект", „винахід", „інноваційний процес", „інноваційна діяльність". 4. Класифікації інновацій та їх специфіка. 5. Теорія циклічних економічних криз 6. Теорія довгих хвиль 7. Інноваційні теорії економічного розвитку 8. Теорія економічного розвитку 9. Концепція технологічних устроїв ІО.Еволюційно-інституційні теорії економічного розвитку 11 .Інноватика як наука. 12.Науково-технічні революції в історії економічного розвитку 13.Типи економічного розвитку 14.Класична крива поширення інновації в галузі: інкубаційний період, прискорена дифузія, повільна дифузія. 15.Суб'єкти інноваційного ринку: венчури, spin-off, експлеренти, патієнти, комутанти, віоленти. 16.Інноваційний потенціал держави, регіону, галузі, підприємства. 17.Поняття інноваційного процесу. 18.Основні етапи інноваційного процесу. 19.Зміст інноваційної діяльності, джерела її фінансування, рівень ризику, очікувана віддача та роль маркетингу на різних етапах інноваційного процесу. 20.Трансфер технологій. 21.Лінійна й інтерактивна моделі інноваційного процесу. 22.Рівні регулювання інноваційною діяльністю. 23.Інноваційна політика в системі регуляторів соціально-економічних процесів. 24.Функції держави в інноваційній сфері. 25.Національні особливості інноваційних систем розвинених країн світу. 26.Українська інноваційна система в умовах ринкової економіки. 27.Методи державної підтримки інноваційної діяльності. 28.1нституційна структура інноваційного ринку. 29.Інноваційна інфраструктура ЗО.Бізнес інкубатори 31 .Технологічні парки 32.Технополіси. 33.Роль інформаційно-технологічних систем у розвитку інноваційної інфраструктури. 34.Значення менеджменту технологічних інновацій для розвитку конкурентних переваг. З5.Основні функції й особливості інноваційного менеджменту. 36.Поняття інноваційної стратегії. Загальна й інноваційна стратегія підприємства. 37.Стратегії технологічних і товарних інновацій. З 8. Конку рентні стратегії диференціації та скорочення витрат, спрямованість товарних і технологічних інновацій. З9.Етапи розробки інноваційної стратегії підприємства. 40.Технологічний аудит і етапи його проведення. 41.Інноваційний потенціал підприємства й організації. 42.Методи розробки й обґрунтування інноваційних стратегій. 43.Ризики процесу виведення на ринок нових товарів і послуг. 44.Фактори успішної реалізації стратегії: організаційні структури,персонал, фінансова підтримка. 45.Поняття інноваційного проекту, його ознаки та характеристики. 46.Стадії життєвого циклу інноваційного проекту. 47.Методи комплексної оцінки та відбору інноваційних проектів. 48.Планування інноваційного проекту. 49.Формування портфелю проектів. 50.Джерела фінансування інновацій. 51 .Венчурний бізнес й організація венчурного фінансування. 52.Венчурний капітал в Україні. 53.Принципи ціноутворення на інноваційну продукцію. 54.Комплексна оцінка ефективності інвестицій у інновації. 55. Методи оцінки економічної ефективності інновацій, їх призначення та класифікація. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ» 1. Інтеграційні структури сучасного світового туристичного ринку 2. Види організаційних структур підприємства-туроператора 3. Види організаційних структур підприємства-турагента 4. Організаційно-правові форми туристичних підприємств 5. Форми об'єднання туристичних підприємств України (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, ...) 6. Форми організації підприємництва (одноосібне володіння, партнерство, корпорація...) 7. Інноваційні форми підтримки підприємництва (кластери, бізнес-інкубатори, ...) 8. Корпоративні стандарти туристичного підприємства 9. Політика підприємства відносно подарків клієнтам 10. Процедура відповіді на телефонні дзвінки 11. Політика відносно використання робочого часу, зарплатні, понаднормової роботи та додаткових пільг 12. Політика підприємства відносно відсутності на роботі та запізнень 13. Політика підприємства відносно ознайомчих турів 14. Політика підприємства відносно продажу персоналу турів або послуг зі знижкою 15. Політика туристичного підприємства відносно відпусток персоналу 16. Політика відносно навчання персоналу, навчальних семінарів, підвищення кваліфікації 17. Політика відносно організації презентацій, прийомів, коктейлів та участі в них персоналу 18. Політика відносно підвищення на посаді та процедура підвищення 19. Норми поведінки персоналу в робочий час 20. Політика відносно подарків з боку клієнтів або постачальників 21. Норми роботи з діловою документацією 22. Процедура ділового листування 23. Вимоги до одягу (дресс-код) персоналу підприємства 24. Використання транспортних засобів компанії 25. Норми та правила врегулювання конфліктних ситуацій 26. Процедури, пов'язані зі скаргами співробітників 27. Процедури, пов'язані зі скаргами клієнтів 28. Технологічні схеми співпраці ініціативного туроператора з рецептивним туроператором 29. Технологічні схеми співпраці туроператора з підприємствами розміщення 30. Технологія обслуговування клієнтів на туристичному підприємстві 31. Фінансова схема роботи ініціативного туроператора 32. Фінансова схема роботи рецептивного туроператора 33. Кадрові проблеми туристичних підприємств України 34. Конфліктні ситуації туристичного підприємства, пов'язані з туристами 35. Види ризиків туристичного підприємства 36. Методи попередження та зниження ризиків у туризмі 37. Методи мотивації персоналу туристичного підприємства 38. Управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства 39. Управління процесом розробки туру 40. Система туристичної статистики в Україні 41. Сучасні тенденції ринку виїзного туризму України 42. Сучасні тенденції ринку іноземного туризму України 43. Сучасні тенденції ринку внутрішнього туризму України 44. Способи мотивації туристичних агентів, що застосовуються туристичними операторами 45. Збутові схеми туристичного оператора 46. Проблеми розвитку ринку засобів розміщення України 47. Порядок заснування підприємства-туроператора 48. Порядок заснування підприємства-турагента 49. Державна підтримка розвитку підприємницької діяльності в сфері туризму України 50. Сучасні методи представлення туристичного продукту клієнту

 9. Питання з педагогіки
  ЗМІСТ 1. Проблеми сучасного суспільства і вища освіта. 4 2. Стан і тенденції розвитку вищої школи в Україні. 5 3. Витоки й основні віхи становлення освіти й вищої школи в Україні та світі. 6 4. Братства: їх унікальність і значення в розвитку української вищої школи (XVI - ХУІІ ст.). 8 5.Острозька академія (1576 -1636 pp.), її внесок у розвиток вітчизняної вищої школи. 11 6. Києво-Могилянська академія як визначний освітньо-культурний центр України. 12 7. Освітня діяльність Переяславського і Харківського колегіумів. 14 8. Виховний ідеал Григорія Сковороди: сутність та значення для сучасності. 16 9. Батуринський університет (проект 1760 р.) та Ніжинська гімназія вищих наук (1820 -1832 pp.). 17 10 Класичні університети України періоду нової та новітньої історії. Львівський університет (1661 p., 1784 p.). Харківський університет (1805 p.). Київський університет (1834 p.). 19 11. Класичні університети України періоду нової та новітньої історії. Одеський університет (1865 p.). Чернівецький університет (1875 p.). 25 12. Українська вища школа часів Центральної ради. Польська політика ультраквізму в освіті. 26 13. Особливості розвитку і становлення вищих навчальних закладів України у XX - на початку XXI ст. 29 14. Стан і тенденції розвитку вищої освіти в Україні на сучасному етапі суспільного розвитку. 31 15. Структура сучасної системи вищої освіти однієї з розвинених країн (за вибором) і характеристика її складових елементів. 33 16. Сучасні престижні та елітарні зарубіжні вищі школи (на прикладі однієї з країн на вибором), їх структура, технології навчання і фінансування. 35 17. Місце педагогіки вищої школи в системі педагогічних наук. Зв'язок педагогіки вищої школи з іншими науками. 37 18. Педагогіка вищої школи як наука, її об'єкт та предмет. 38 19. Сучасні методологічні аспекти педагогіки вищої школи. Категорії педагогіки вищої школи. 39 20. Методологія педагогіки вищої школи у світлі сучасної парадигми науки. 40 21. Методи педагогіки вищої школи 42 22. Методологія та етапи наукових досліджень з педагогіки вищої школи. 44 23. Емпіричний і теоретичний рівні наукових досліджень із педагогіки вищої школи. 45 24. Методи педагогічного експерименту і математичної статистики у дослідженнях із педагогіки вищої школи. 47 25. Особливості педагогічного процесу у вищому навчальному закладі 48 26. Структура педагогічного процесу 50 27. Організація навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. 51 28. Гуманістична спрямованість навчально-виховного процесу у вищій школі. 52 29. Психологічні особливості студентського віку. 53 30. Типологія студентів сучасних вищих навчальних закладів. 55 31. Особливості адаптації молоді у вищому навчальному закладі. 57 32. Мета та завдання вищої освіти в Україні. 58 33. Зміст вищої освіти в Україні. 59 34. Державний стандарт вищої освіти. 59 35. Система освіти в Україні, її структура. 61 36. Принципи діяльності сучасних вищих навчальних закладів. 63 37. Пріоритетні напрями реформування вищої освіти в Україні. 64 38. Наука і навчальна дисципліна. 66 39. Навчальна програма та її структура (за фахом). 66 40. Дидактичні моделі змісту навчання. 68 41. Науково-методичне забезпечення навчального процесу з дисципліни (за фахом), робочий час викладача і навчальний час студента. 70 42. Принципи навчання у вищому навчальному закладі. 72 43. Методи навчання. Характеристика словесних і практичних методів навчання (з прикладами за фахом). 73 44. Характеристика наочних методів навчання і вимог до наочності (з прикладами за фахом). 75 45. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. 77 46. Технічні засоби навчання, їх класифікація і вимоги до застосування у навчальному процесі вищої школи (за фахом). 77 48. Лекції та методика їх проведення. Психолого-педагогічні вимоги до проведення лекції у вищій школі. 81 49. Семінарські та практичні заняття у вищих навчальних закладах. 82 50. Комплексні форми організації навчання у вищій школі. 83 51. Дидактичні основи індивідуальних занять студентів. 84 52. Педагогічна і виробнича практика студентів: мета і значення для розвитку професіоналізму майбутнього фахівця. 84 53. Самостійна робота студентів, вимоги до її організації. 86 54. Дистанційне навчання у системі вищої освіти: соціально-економічна потреба, сутність, нормативно-правове забезпечення та умови ефективності. 87 55. Форми, види і методи організації науково-дослідницької роботи студентів. 89 56. Основи педагогічного контролю у вищих навчальних закладах. Значення та функції оцінювання навчальних досягнень студентів. 91 57. Форми педагогічного контролю у вищій школі. 93 58. Модульно-рейтингова і кредитно-модульна технології навчання та оцінювання навчальних досягнень студентів. 94 59. Організація виховної роботи зі студентами у вищій школі. 96 60. Основні завдання виховання молоді в державних документах про освіту. 98 61. Структура виховного процесу у вищих навчальних закладах. 98 62. Мотиви виховання. 100 63. Принципи виховання. 102 64. Зміст та напрями виховної роботи зі студентами. 103 65. Форми і методи виховної роботи зі студентами. 105 66. Завдання національного виховання студентської молоді у ВНЗ. 106 67. Моральне виховання студентів. 107 68. Правове виховання студентської молоді у ВНЗ. Правова вихованість. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). 108 69. Педагог як суб'єкт морально-правової відповідальності. 109 70. Екологічне виховання студентської молоді. 111 71. Критерії вихованості особистості. 112 72.Педагогічний менеджмент як сучасна теорія управління освітою 113 73. Зарубіжні концепції менеджменту. 114 74. Система управління вищим навчальним закладом в Україні. 114 75. Основні поняття теорії педагогічного менеджменту. 116 76. Загальна характеристика принципів і функцій педагогічного менеджменту. 116 77. Самоменеджмент у професійній діяльності викладача вищої школи. 118 78. Особливості діяльності викладача сучасного ВНЗ. 120 79. Готовність до педагогічної діяльності викладача вищої школи. 122 80. Професійна усталеність викладача вищої школи: мотиваційний компонент. 124 81. Професійна усталеність викладача вищої школи: емоційний компонент. 124 82.Професійна усталеність викладача вищої школи: особистісний компонент. 125 83. Професійна усталеність викладача вищої школи: професійно-педагогічний компонент. 125 84. Сутність, завдання та особливості професійно-педагогічного спілкування. 126 85. Типологія особистості викладача вищої школи. 128 86. Сутність, складові та зміст педагогічної культури викладача ВНЗ 129 87. Професійна майстерність викладача вищої школи. 130 88. Педагогічна техніка викладача вищої школи. 133 89. Спостережливість і невербальне спілкування у роботі викладача вищої школи. 133 90. Саморегуляція в роботі викладача вищої школи. Заходи з профілактики синдрому професійного вигорання. 135

 10. Питання Фінмоніторинг
  1. Види фінансового моніторингу та їх диференціація 3 2. Директиви Європейського союзу 5 3. Критерії ідентифікації операцій, що підлягають фінансовому моніторингу 7 4. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу 9 5. Використання у фінансовому моніторингу фактографічної інформації 10 6. Мета і завдання планування фінансового моніторингу 14 7. Процедури ідентифікації ризиків і процесів фінансового моніторингу 15 8. Оцінка причин і наслідків виявлення відхилень 17 9. Оцінка результатів процедур фін. моніторингу 19 Література

 11. Питання з економіки
  План: 1. Внутрішнє середовище організації. 2. Ресурсна концепція стратегії розвитку фірми. 3. Прибуток у складі первинних доходів підприємства. 4. Управління якістю продукцією, як інструмент інновації на підприємстві. 5. Функція планування в менеджменті. 6. Функціональна та виробнича стратегія на підприємстві. 7. Головні теорії мотивації 8. Мотивація її значення в менеджменті 9. Види організаційних структур підприємства. Їх порівняльна характеристика 10 Види цін: базисна, ціни виробників. Ціни покупців, поточні, незмінні. 11. Система менеджменту якості Iso 9000. Головні складові цієї системи 12. Ресурсна характеристика організації

 12. Питання з менеджменту
  1. Поняття та основні функції соціального забезпечення 2 2. Корпоративна культура в системі управління персоналом. 3 3. Завдання, функції кадрових служб, їх характеристика. 4 Література 9

 13. Питання з економіки
  Зміст 1 1. Який стан розвитку оптових продовольчих ринків в Україні, як це пов’язано з розвитком роздрібних ринків 1 2. Які рекомендації, проблеми існують для ринків, де здійснюються роздрібний продаж сільськогосподарської продукції для кінцевого споживача 2

 14. Питання з права
  1. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України 3 2. Взаємовідносини органів публічної влади із судовими органами 10 3. Взаємодія органів публічної влади з органами прокуратури 16 4. Взаемодія органів публічної влади з органами внутрішніх справ 18

 15. Питання з психотерапії
  1. Навести приклади інтер- та інтрарольового, інтер- та інтраперсонального конфліктів 3 2. Придумайте техніку для розігріву на початку роботи групи (Якоб Леві Морено) 4 Література 7

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua