Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Статистика 6 задач (ID:25165)
| Размер: 75 кб. | Объем: 11 стр. | Стоимость: 90 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеЗадача 9
Для опитування населення щодо ринку цінних паперів у анкету були внесені запитання про самооцінку схильності до ризику та про приоритетність вкладання вільних коштів. Відповіді респондентів наведені у табл. 15
Таблиця 15.
№ п/п Вік, роки Схильність до ризику Напрям вкладання грошей № п/п Вік, роки Схильність до ризику Напрям вкладання грошей
1 2 3 4 5 6 7 8
1 48 1 2 16 45 3 2
2 29 2 4 17 23 2 2
3 43 2 1 18 61 2 3
4 32 2 2 19 33 2 2
5 38 2 3 20 42 1 3
6 62 1 3 21 27 3 1
7 35 1 3 22 37 2 2
8 22 3 1 23 65 1 4
9 56 3 2 24 40 2 4
10 50 2 2 25 49 2 2
11 25 3 2 26 57 2 3
12 67 1 2 27 19 3 2
13 21 3 3 28 70 2 3
14 39 1 4 29 36 2 2
15 28 2 1 30 52 3 2
Коди самооцінки схильності до ризику: 1 – ризику уникають взагалі; 2- готові ризикувати з певними гарантіями взагалі; 3 – полюбляють ризикувати.
Коди напрямів вкладення коштів: 1 – цінні папери; 2 – нерухомість; 3- валюта; 4 – товар.
Згрупувати респондентів за віком, виділівши три групи: до 30 років; 30-60 років; 60 років і старші. Скласти комбинаційні розподіли респондентів: за віком і схильністю до ризику, за віком і пріоритетними напрямами вкладання вільних коштів.
Результати групувань подати у вигляді статистичних таблиць. Зробити висновки.

Задача 7.
Наявні дані про витрати часу на виготовлення певного виду продукції по заводах об’єднання (табл. 23).Таблиця 23.
№ заводу І квартал ІІ квартал
Витрати часу на одиницю продукції, люд-год. Вироблено продукції, шт. Витрати часу на одиницю продукції, люд.-год. Витрати часу на всю продукцію, люд. -год.
1 25 1300 22 30800
2 28 1320 24 36000
3 30 1200 26 33800
4 24 1180 25 30000


Визначити середні витрату часу на виготовлення одиниці продукції по об’єднанню окремо за І та ІІ квартали. Обгрунтувати використані формули.

Задача 6
Для вивчення норм прибутку на заводі було проведено 20-відсоткове вибіркове обстеження (випадковий безповоротній відбір) 800 робітників. Дані з розподілу робітників одержані такі:
Витрати часу на виробництво деталі 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32 32-34
Кількість робітників 40 160 200 180 100 20

Визначити :
1) Способом моментів середні витрати часу на виробництво однієї деталі;
2) Середнє квадратичне відхилення;
3) З імовірністю 0,997 граничну похибку вибірки і межі, в яких очікуються середні витрати часу на виробництво однієї деталі усіма робітниками заводу;
4) Довірчий інтервал для частки робітників, що витратчають на оброблення деталі понад 30 хв (довірча імовірність 0,997).

Задача 5
Наявні дані про динаміку продажу населенню кондитерських виробів(табл. 29)
Таблиця 29
Виріб Обсяг продажу у 1998р., т Темп приросту, % до попереднього року
1999 2000
Цукерки 220 20 15
Шоколад 180 12 8
Мармелад 150 16 25
Визначити для кожного виду кондитерських виробів:
1) Темп приросту продажу за два роки;
2) Осяг продажу у 1999 та 2000 р.р.;
3) Середньорічний абсолютний прирост продажу.
Зробити висновки.

Задача 2
Наявні дані про динаміку виробництва цукру на цукровому заводі (табл. 33)
Таблиця 33.
Цукор Витрати на виробництво, млн. грн. Темп приросту фізичного обсягу виробництва
жовтень листопад
Пісок 16 27,6 + 15
Рафінад 4 5,4 + 8
Визначити:
1) Зведений індекс фізичного обсягу виробництва;
2) Абсолютний прирост грошових витрат на виробництво в цілому та за рахунок зміни фізичного обсягу продукції;
Зробити висновки.

Задача 9.2
За даними задачі відповідного номера з розділу 1 скласти рівняння парної лінійної регресії, що відображає звїязок між факторною та результативною ознаками.
Визначити коефіцієнт кореляції та регресії. Дати пояснення і зробити висновки. Відобразити зв’язок графічно.
Завдання для задачі 9. Наявні дані про швидкість обертання оборотних засобів та розмір прибутку (табл. 44)
Таблиця 44.
№ підприємства Тривалість одного обороту оборотних засобів, дні Прибуток, тис. грн. № підприємства Тривалість одного обороту оборотних засобів, дні Прибуток, тис. грн.
1 25 3,1 10 100 0,02
2 27 3 11 31 2,6
3 40 2 12 20 3,5
4 55 0,1 13 45 0,18
5 24 3,2 14 25 3
6 72 0,08 15 60 0,12
7 30 2,8 16 32 2,5
8 46 0,16 17 90 0,05
9 80 0,06 18 35 2,2
10 66 0,1 19 63 0,11

Література.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Статистика 5 задач
  Варіант 1 Задача 1 В результаті обстеження малих промислових підприємств регіону отримано такі дані про виручку від реалізації продукції (послуг): № під-приємст-ва Виручка, тис.грн. № підпри-ємства Вируч-ка, тис.грн. № під-приємс-тва Вируч-ка, тис.грн. № під-приємс-тва Вируч-ка, тис.грн. 1 202 8 565 14 570 20 524 2 315 9 340 15 384 21 600 3 370 10 284 16 478 22 462 4 228 11 440 17 245 23 350 5 490 12 356 18 329 24 381 6 364 13 452 19 440 25 342 7 200 1. Згрупуйте підприємства за обсягом виручки, виділивши 4 групи з рі-вними інтервалами. Визначте частку кожної з груп в загальній кіль-кості обстежених підприємств, результати подайте в табличній формі та проаналізуйте структуру цих підприємств щодо виручки від реалі-зації. 2. За даними розподілу, побудованому в п.1, визначте характеристики центру розподілу (середню, моду, медіану), а також середньоквадрати-чне відхилення і коефіцієнт варіації. Зробіть висновки. Задача 2 Наведені нижче дані характеризують обсяг експорту транспортних по-слуг по двох регіонах: Регіони Загальний обсяг транспортних послуг (млн. дол.. США) Частка послуг морського транспорту в загальному обсязі транспортних послуг, % А 152 14,0 Б 348 20,2 Визначте середню частку послуг морського транспорту, обгрунту-вавши при цьому вибір виду середньої. Задача 3 Доходи страхової компанії від надходження платежів по страхуванню відповідальності (млн. грн.) наведені в таблиці: Роки 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Страхування відповідальності 191 259 327 352 539 592 664 1. Обчисліть аналітичні показники ряду динаміки за ланцюговою та базис-ною системами. Результати подайте у вигляд таблиці. 2. Визначте середньорічний доход та середньорічні темпи росту та приросту. Зробіть висновки. Задача 4 За даними задачі 3 опишіть тенденцію зростання доходів страхової компанії лінійним трендом, поясніть зміст параметрів трендового рівняння. Припускаючи, що виявлена тенденція збережеться, визначте очікуваний рівень доходів у 2009 році. Задача 5 Динаміка роздрібного товарообороту та цін характеризується таки-ми даними: Група товарів Обсяг товарообороту в фактичних ці-нах (млрд. грн.) Підвищення цін в 2005 р. порівняно з 2004 р. (%) 2004 2005 Продовольчі 10,1 11,3 32,0 Непродовольчі 6,9 8,0 27,6 Визначте зведені індекси: а)цін; б)фізичного обсягу товарообігу, скориставшись системою спів залежних індексів. Поясніть економічну суть отриманих індексів. Розкладіть загальний абсолютний приріст това-рообороту за факторами. Зробіть висновки.

 2. Економічний аналіз 13 задач
  Завдання 1. Проаналізувати динаміку випуску товарної продукції за п’ять років. Визначити абсолютні і відносні прирости та темпи зростання (базисні та ланцюгові). Які були середні темпи зростання обсягу продукції на підприємстві, що аналізується? Наскільки вони відрізняються від темпів розвитку галузі? На підставі розрахунків побудуйте власну таблицю даних і зробіть аналітичний висновок. Таблиця 1 тис. грн. Варіант Рік 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й (звітний) В галузі (для всіх варіантів) 40 000 40 800 44 000 46 600 50 400 8 2000 2300 2100 2400 2600 Примітка. Виробнича потужність підприємства 4000 тис. грн. (для всіх варіантів). Вплив інфляції в наведених даних вже враховано. Завдання 2. Проаналізуйте виконання плану за асортиментом. Розрахуйте коефіцієнти асортиментності, оновлення асортименту та зробити відповідні аналітичні висновки. Таблиця 2 (тис. грн.) Варіант Вид продукції А Б В Г Д інша Разом А 1 2 3 4 5 6 7 8 300 1818 495 895 302 ? 5120 Планові показники 400 1800 500 850 300 1150 5000 Минулий рік - 1600 480 900 400 1300 4780 Завдання 3. Проаналізуйте ритмічність випуску продукції. Розрахуйте коефіцієнт ритмічності на підставі таких даних: Таблиця 3 тис. грн. Варіант 1 декада 2 декада 3 декада за планом фактично за планом фактично за планом Фактично 8 800 300 900 800 1000 1400 Завдання 4. Визначте, чи виконано підприємством план за сортністю продукції за звітний період. Таблиця 4 (одиниць) Варіант Перший сорт Другий сорт Третій сорт за планом фактично за планом фактично за планом фактично А 1 2 3 4 5 6 8 4200 4000 400 300 200 100 Примітка. Ціна продукції першого сорту 20 грн., другого сорту – 18 грн., третього сорту – 16 грн. Завдання 5. Дайте оцінку затрат матеріалів і розрахуйте вплив факторів на відхилення від плану. Таблиця 5 варіант Матеріал За планом Фактично норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн. норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн. А 1 2 3 4 5 8 А 75 750 70 840 Б 25 50 30 45 Завдання 6. Підрахуйте резерви збільшення валового прибутку на підставі таких даних: Таблиця 6 (тис. грн.) Варіант Резерви зростання обсягу реалізації Резерви зниження собівартості продукції Інші збитки Сума уцінки реалізованої продукції Дебіторська заборгованість, не сплачена в строк Рентабельність продукції, % А 1 2 3 4 5 6 8 575 84 18 420 430 15 Завдання 7. Який валовий прибуток може бути у підприємства за наведеними даними? Визначте необхідну кількість продукції до продажу, яка забезпечить поліпшення фінансового результату на 400 тис. грн. Таблиця 7 Варіант Обсяг реалізації товарної продукції, тис. грн. Кількість реалізованої продукції, т Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн. У т.ч. змінна частина собівартості 1 т продукції, грн. Загальна сума постійних витрат підприємства, тис. грн. Фактичний валовий прибуток (збиток), тис. грн. А 1 2 3 4 5 6 8 340 20 19 12 Завдання 8. Розрахуйте критичну точку обсягу виробництва продукції, за якого забезпечується беззбитковість роботи підприємства. Таблиця 8. Варіант Загальна сума постійних витрат підприємства, тис. грн. Ціна виробу, грн. Собівартості одиниці продукції, грн. Змінна частина собівартості одиниці продукції, грн. Точка беззбитковості роботи підприємства, одиниць Кількість виробленої продукції тис. одиниць А 1 2 3 4 5 6 8 810 40 35 25 Завдання 9. Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації ( на підприємстві один вид продукції). Таблиця 9 Варіант Реалізовано продукції, т Собівартість 1 т продукції, грн. Ціна 1 т, грн. за планом фактично за планом фактично за планом фактично 8 920 950 540 550 600 660 Завдання 10. За наведеними даними проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які змінили прибуток. Чи є резерви збільшення прибутку ? Таблиця 10 Варіант Реалізовано продукції Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн. Валовий прибуток підприємства, тис. грн. Інші прибутки та збитки Чистий прибуток сума, тис. грн. тонн А 1 2 3 4 5 6 8 4068 7200 425 -800 План (для всіх варіантів) 4000 8000 400 -500 300 Завдання 11. За наведеними даними дайте оцінку виконання плану за прибутком. Які фактори вплинули на прибуток і чи є резерви його зростання? Таблиця 11 (тис. грн.) Варіант Обсяг реалізації продукції Валовий прибуток Чистий прибуток за планом фактично за планом фактично за планом фактично А 1 2 3 4 5 6 8 4800 4848 750 780 220 200 Завдання 12. Розрахуйте оборотність оборотних активів. Чи має місце вивільнення оборотних коштів з обороту внаслідок прискорення їх оборотності? Таблиця 12 Варіант Фактичний обсяг реалізації (без ПДВ) у звітному році, тис. грн. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. Середньорічні залишки оборотних активів у звітному році, тис. грн. Тривалість одного обороту оборотних активів, дні Відносне вивільнення або залучення коштів, тис. грн. у минулому році А 1 2 3 4 5 6 8 11250 7500 750 40 Завдання 13. За наведеними даними в табл. 13 і 14 завершити складання бухгалтерського балансу. Провести аналіз фінансового стану підприємства і зробити для цього: • порівняльний аналітичний баланс; • групування активів підприємства за ступенем їх ліквідності; • коефіцієнти ліквідності • інші фінансові коефіцієнти. Таблиця 13 (тис. грн.) Варіант Статті бухгалтерського балансу станом на початок року 100 210 230 500 530 540 А 1 2 3 4 5 6 8 32124 13200 1024 14510 10000 18039 Література

 3. 12 задач з кримінального процесу
  Завдання 11 Громадянин Росії Борейко І.І. в ресторані Київського готелю «Москва», знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті особистих неприязних відносин образив, а потім побив свого співвітчизника, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження, що потягли за собою тривалу госпіталізацію потерпілого в одній із київських лікарень. При затриманні Борейка І.І. працівниками міліції він посилаючись на своє іноземне громадянство, вимагав, щоб працівники міліції його негайно звільнили. Як в цьому випадку слід діяти працівникам міліції і якими законами вони повинні при цьому керуватися? Завдання 23 В ході досудового розслідування Хотов А.І. двічі заявив клопотання про призначення йому перекладача у зв’язку з тим, що він недостатньо володіє українською мовою, якою ведеться розгляд справи. Це клопотання спочатку слідчий, а потім прокурор відхилили, мотивуючи свою відмову тим, що Хотов А.І. вчиться у вищому навчальному закладі з українською мовою навчання і достатньо вільно говорить українською. У судовому засіданні захисник обвинуваченого заявив клопотання про відкладення слухання справи з необхідністю додаткового розслідування тому, що судове слідство у справі його підзахисного, який слабо володіє українською мовою судочинства, велося без участі перекладача. Яке рішення за клопотанням захисника повинен прийняти суд? Завдання 33 До прокурора Шевченківського р-ну м. Києва звернулась гр-ка Віка О.І. із заявою про те, що її 18-річну доньку, яка працювала референтом директора МП, було зґвалтовано останнім у робочому кабінеті. Прокурор порушив кримінальну справу за ознаками ч. 1 ст.152 КК України. Через кілька днів на допиті потерпіла Віка О.І. заявила слідчому, що вона помирилася з обвинуваченим, виходить за нього заміж, увійшла до складу співзасновників МП і бажає закриття кримінальної справи. Як повинен діяти у цій ситуації слідчий? Завдання 37 Ознайомившись із матеріалами закінченого досудового слідства, обвинувачений Ківач А.А. заявив клопотання про захист його інтересів у суді адвокатом, що було зафіксовано в протоколі ознайомлення з матеріалами справи. Кіровський районний суд м. Кіровограда під час вирішення питання про віддання Ківача А.А. до суду, призначив справу до слухання без участі захисника. У судовому засіданні підсудний клопотань про участь захисника більше не заявляв, і суд це питання не обговорював. В апеляційній скарзі засуджений Ківач А.А. виклав усі ці обставини. Яке рішення має прийняти суд апеляційної інстанції та який принцип був порушений? Завдання 52 До слідчого, який розслідував дорожньо-транспортну пригоду, з’явився начальник автоколони Буров Є.П. з проханням визнати його цивільним позивачем на суму 25 000 грн., оскільки наслідком злочинних дій обвинуваченого Туркана С.С., який у стані алкогольного сп’яніння виїхав на тракторі на зустрічну смугу і вчинив ДТП. Оскільки внаслідок ДТП була не лише загибель водія їх автоколони, а й пошкодження транспортного засобу. Слідчий відмовив у задоволенні даного клопотання. Чи вірно поступив слідчий? Хто і при яких умовах може визнаватися цивільним позивачем у кримінальній справі? Завдання 55 Адвокат Макогон Б.С., який брав участь як захисник у допиті підозрюваного в крадіжці Богуцького М.П., через деякий час звернувся до слідчого, у провадженні якого знаходилась кримінальна справа, з проханням допитати його як свідка, оскільки Богуцький М.П. не виплатив йому його гонорар і обрав собі іншого захисника, а йому відомо, де заховано викрадені речі і хто ще брав участь у вчиненні злочину. Дайте оцінку даній ситуації. Чи може бути допитаний Макогон Б.С. в якості свідка? Завдання 75 Кримінальну справу по обвинуваченню Шарапова В. в завданні тяжких тілесних ушкоджень і вимаганні було направлено прокурором Шевченківського р-ну м. Києва до Шевченківського районного суду в м. Києві, яким Шарапов В. був засуджений. На вирок районного суду засуджений подав апеляційну скаргу. Розглянувши справу, апеляційна інстанція залишила вирок без змін, а скаргу засудженого без задоволення. На це рішення суду апеляційної інстанції прокурор приніс протест у касаційному порядку. Суд касаційної інстанції скасував вирок і ухвалу винесені по справі і направив справу до Шевченківського районного суду м. Києва для повторного розгляду. Назвіть суди, які вправі розглядати цю справу в апеляційному і касаційному порядку і вкажіть в якому складі повинні діяти ці суди. Завдання 122 Двоє 16-річних хлопців зірвали з голови гр-ки Д. норкову шапку і кинулися тікати. На крик Д. вискочив з будинку її чоловік, мастер спорту з дзюдо, і наздогнавши хлопців затримав їх. Завівши грабіжників до свого будинку, він примусив їх написати на ім’я начальника РУВС пояснення про обставини вчиненого ними злочину, а потім відвів їх до райуправління міліції і передав черговому разом з письмовими поясненнями. Чи можуть ці пояснення мати доказове значення у кримінальній справі? Завдання 129 Слідчий виніс постанову про визнання Р. потерпілою у справі про пограбування і викликав її для ознайомлення з цією постановою та для допиту в якості потерпілої. У призначений час Р. не з’явилася за викликом. Наступного дня слідчий одержав від неї листа, де повідомлялося, що вона не може особисто з’явитися, бо родичі осіб, які були затримані за підозрою у вчиненні цього злочину, погрожують їй, і вона змушена переховуватися у своїх знайомих. Крім того, вона знає, для чого її викликали та про кримінальну відповідальність за неправдиві показання, тому повідомляє свої анкетні дані, а також про те, ким і за яких обставин було вчинено її пограбування. Чи має доказове значення лист потерпілої? Чи можна визнати показаннями потерпілої те, що повідомлялося у листі? Завдання 217 Бокова П. було затримано працівниками міліції за розбійний напад на місці події. У протоколі затримання підставами затримання зазначалося «за вчинення розбійного нападу». Чи цей запис відповідає вимогам КПК України? Завдання 227 До слідчого, який вів розслідування у справі про крадіжку, вчинену Буніним Л. звернулися 90-річний батько і 14-річний син підозрюваного і просили не застосовувати до нього тримання під вартою, а обмежитися передачею його їм на поруки. Чи може слідчий задовольнити це клопотання? Хто може бути поручителем при застосуванні особистої поруки? Завдання 237 Петрову Р. було пред’явлення звинувачення в спричиненні тяжких тілесних ушкоджень при перевищенні меж необхідної оброни і до нього застосований запобіжний захід – відписка про невиїзд. Проте в ході подальшого розслідування було встановлено, що необхідна оборона була відсутня і дії Петрова Р. кваліфікуються як спричинення умисних тяжких тілесних ушкоджень. В зв’язку з цим запобіжний захід був змінений на взяття під варту. Який процесуальний порядок застосування як запобіжного заходу взяття під варту? Література

 4. Канонічні форми задач лінійного програмування
  Зміст Вступ 3 1. Постановка завдання лінійного програмування 5 2. Канонічна форма завдання лінійного програмування 6 Список використаної літератури. 10

 5. Інформаційна технологія розв’язування аналітичних задач
  Вступ 3 1. Інформаційні технології: зміст, основні компоненти та класифікація 4 2. Загальна характеристика програмних продуктів для аналізу економічних та фінансових показників підприємства 8 3. Програмні продукти для стратегічної оцінки бізнесу на підприємствах 24 Висновки 29 Список використаної літератури 30

 6. Модуль «Парус – Персонал»: характеристика та методика розв’язування задач у ньому
  1. Модуль «Парус – Персонал»: характеристика та методика розв’язування задач у ньому. 3 2. Постановка, алгоритм і технологія розв'язання задачі «Облік норм виробітку за структурними підрозділами підприємства у поточному періоді» 5 Вступ 5 2.1. Опис постановки задачі 6 2.1.1. Характеристика задачі 6 2.1.2. Вихідна інформація 9 2.1.3. Вхідна інформація 10 2.2. Опис алгоритму 11 2.2.1. Призначення та характеристика 11 2.2.2. Використана інформація 11 2.2.3. Результати розв'язування 12 2.2.4. Математичний опис 12 2.2.5. Алгоритм розв'язування 13 2.3. Технологічний процес збирання й оброблення даних 17 2.4. Контрольний приклад 21 Висновок 23 Обсяг першої частини роботи становить 20 % (до п'яти сторінок), а її зміст і захист оцінюють у межах 0, 5 балів. Друга частина є основною, її обсяг становить 80 % (близько 20 сторінок), зміст і захист її оцінюють у межах 0, 5, 10, 15 балів. Виконуючи контрольну роботу, слід пам'ятати, що під задачею оброблення даних у теорії створення інформаційних систем розуміють функцію або частину функції інформаційної системи, що являє собою формалізовану сукупність автоматичних дій, виконання яких зумовлює певний результат. Частиною такої автоматизованої функції, як правило, виступає економічний показник. Тому під задачею оброблення даних або функціональною задачею в нашому випадку розуміють розрахунок (облік, аналіз) будь-якого економічного показника (групи типових економічних показників), що стосується управління персоналом та економіки праці підприємства, організації, установи тощо. Друга частина роботи має прикладний характер, тому її бажано виконувати на підставі матеріалу конкретної установи. Зміст контрольної роботи має відповідати вимогам керівного документа РД 50-34.698-90 [7]. Тобто за її викладу, незалежно від теми, слід дотримуватися такого плану: Вступ. 1. Опис постановки задачі: 1.1. Характеристика задачі. 1.2. Вихідна інформація. 1.3. Вхідна інформація. 2. Опис алгоритму: 2.1. Призначення та характеристика. 2.2. Використана інформація. 2.3. Результати розв'язування. 2.4. Математичний опис. 2.5. Алгоритм розв'язування. 3. Технологічний процес збирання й оброблення даних. 4. Контрольний приклад. Висновок. У вступі підкреслюється значення використання комп'ютерної 1C і технології на даному об'єкті, необхідність застосування системного підходу до автоматизації всіх розрахунків з управління персоналом та економіки праці на ньому. Зауважимо, що постановка задачі --це необхідна й достатня сукупність відомостей з конкретної задачі, яка визначає її суттєвість, вимоги до регламенту розв'язування, первинних даних та кінцевих результатів. Проектний документ «Опис постановки задачі» (розділ 1 контрольної роботи) складається згідно із РД 50-34.698-90 [7, с. 4]. Зміст цього документа наведено у додатку 8 навчального посібника. Документ «Опис алгоритму» (розділ 2 контрольної роботи) складається відповідно до РД 50-34.698-90 [7, с. 27]. Його зміст наведено в додатку 9 навчального посібника. У третьому розділі контрольної роботи необхідно описати технологію автоматизованого збирання й оброблення даних з конкретної задачі. Розділ має містити схему технологічного процесу та її описання. Склад і послідовність виконання операцій технологічного процесу визначають з урахуванням особливостей оброблюваних даних і використаних обчислювальних засобів. Умовні графічні позначення у розробленій схемі мають відповідати Державному стандарту 19.701—90 (його основні символи наведено у додатку 1). Крім того, текстом описують зміст і спосіб виконання кожної операції технологічного процесу. Варіанти технологічного процесу збирання й оброблення даних з окремої задачі та їх описання наведено у додатках 10, 11 навчального посібника. У контрольному прикладі наводять форми первинних документів та вихідних машинограм, а також структури інформаційних масивів, тобто дані для перевірки ймовірності описаного студентом алгоритму розв'язування задачі, У висновку розглядають питання економічної ефективності функціонування комп'ютерної 1C в даній предметній області, зміни в технології оброблення інформації і функціях персоналу та перспективи подальшої інформатизації процесів управління персоналом та економіки праці. За місяць до початку сесії студент має подати або надіслати поштою на кафедру інформаційних систем в економіці виконану контрольну роботу. В спеціальному журналі кафедри фіксується дата її подання. Подану контрольну роботу перевіряють у семиденний термін, у разі недопущення її до захисту вона повертається студенту на доопрацювання. Під час сесії студент обоє 'язково має захистити свою контрольну роботу впродовж співбесіди з викладачем.

 7. Модуль «Парус – Персонал»: характеристика та методика розв’язування задач у ньому
  1. Модуль «Парус – Персонал»: характеристика та методика розв’язування задач у ньому. 3 2. Постановка, алгоритм і технологія розв'язання задачі «Облік норм виробітку за структурними підрозділами підприємства у поточному періоді» 5 Вступ 5 2.1. Опис постановки задачі 6 2.1.1. Характеристика задачі 6 2.1.2. Вихідна інформація 9 2.1.3. Вхідна інформація 10 2.2. Опис алгоритму 11 2.2.1. Призначення та характеристика 11 2.2.2. Використана інформація 11 2.2.3. Результати розв'язування 12 2.2.4. Математичний опис 12 2.2.5. Алгоритм розв'язування 13 2.3. Технологічний процес збирання й оброблення даних 17 2.4. Контрольний приклад 21 Висновок 23 Обсяг першої частини роботи становить 20 % (до п'яти сторінок), а її зміст і захист оцінюють у межах 0, 5 балів. Друга частина є основною, її обсяг становить 80 % (близько 20 сторінок), зміст і захист її оцінюють у межах 0, 5, 10, 15 балів. Виконуючи контрольну роботу, слід пам'ятати, що під задачею оброблення даних у теорії створення інформаційних систем розуміють функцію або частину функції інформаційної системи, що являє собою формалізовану сукупність автоматичних дій, виконання яких зумовлює певний результат. Частиною такої автоматизованої функції, як правило, виступає економічний показник. Тому під задачею оброблення даних або функціональною задачею в нашому випадку розуміють розрахунок (облік, аналіз) будь-якого економічного показника (групи типових економічних показників), що стосується управління персоналом та економіки праці підприємства, організації, установи тощо. Друга частина роботи має прикладний характер, тому її бажано виконувати на підставі матеріалу конкретної установи. Зміст контрольної роботи має відповідати вимогам керівного документа РД 50-34.698-90 [7]. Тобто за її викладу, незалежно від теми, слід дотримуватися такого плану: Вступ. 1. Опис постановки задачі: 1.1. Характеристика задачі. 1.2. Вихідна інформація. 1.3. Вхідна інформація. 2. Опис алгоритму: 2.1. Призначення та характеристика. 2.2. Використана інформація. 2.3. Результати розв'язування. 2.4. Математичний опис. 2.5. Алгоритм розв'язування. 3. Технологічний процес збирання й оброблення даних. 4. Контрольний приклад. Висновок. У вступі підкреслюється значення використання комп'ютерної 1C і технології на даному об'єкті, необхідність застосування системного підходу до автоматизації всіх розрахунків з управління персоналом та економіки праці на ньому. Зауважимо, що постановка задачі --це необхідна й достатня сукупність відомостей з конкретної задачі, яка визначає її суттєвість, вимоги до регламенту розв'язування, первинних даних та кінцевих результатів. Проектний документ «Опис постановки задачі» (розділ 1 контрольної роботи) складається згідно із РД 50-34.698-90 [7, с. 4]. Зміст цього документа наведено у додатку 8 навчального посібника. Документ «Опис алгоритму» (розділ 2 контрольної роботи) складається відповідно до РД 50-34.698-90 [7, с. 27]. Його зміст наведено в додатку 9 навчального посібника. У третьому розділі контрольної роботи необхідно описати технологію автоматизованого збирання й оброблення даних з конкретної задачі. Розділ має містити схему технологічного процесу та її описання. Склад і послідовність виконання операцій технологічного процесу визначають з урахуванням особливостей оброблюваних даних і використаних обчислювальних засобів. Умовні графічні позначення у розробленій схемі мають відповідати Державному стандарту 19.701—90 (його основні символи наведено у додатку 1). Крім того, текстом описують зміст і спосіб виконання кожної операції технологічного процесу. Варіанти технологічного процесу збирання й оброблення даних з окремої задачі та їх описання наведено у додатках 10, 11 навчального посібника. У контрольному прикладі наводять форми первинних документів та вихідних машинограм, а також структури інформаційних масивів, тобто дані для перевірки ймовірності описаного студентом алгоритму розв'язування задачі, У висновку розглядають питання економічної ефективності функціонування комп'ютерної 1C в даній предметній області, зміни в технології оброблення інформації і функціях персоналу та перспективи подальшої інформатизації процесів управління персоналом та економіки праці. За місяць до початку сесії студент має подати або надіслати поштою на кафедру інформаційних систем в економіці виконану контрольну роботу. В спеціальному журналі кафедри фіксується дата її подання. Подану контрольну роботу перевіряють у семиденний термін, у разі недопущення її до захисту вона повертається студенту на доопрацювання. Під час сесії студент обоє 'язково має захистити свою контрольну роботу впродовж співбесіди з викладачем.

 8. Клас задач, що розв’язуються за допомогою систем підтримки прийняття ріше
  1. Клас задач, що розв’язуються за допомогою систем підтримки прийняття рішень 2 Література

 9. Статистика
  1. Числові характеристики неперервних випадкових величин 3 2. Рівномірний, нормальний показник розподілу та їх характеристики 5 3. Однофакторний дисперсійний аналіз 9 3. Теоретичні розподіли, що використовуються у статистичних висновках 14 Література 18

 10. статистика
  1. Ряди розподілу, їх сутність, види, техніка побудови, графічне зображення. 3 2. Поняття вибіркового спостереження. Помилки вибіркового спостереження. 13 3. 20 Відомі такі дані по 24 промтоварних магазинах міста : № пор Товарооборот, млн.грн. Середньоспискова чисельність робітників, чол. Витрати обігу, тис.грн. № пор Товарооборот, млн.грн. Середньоспискова чисельність робітників, чол. Витрати обігу, тис.грн. 1 1,1 29 54,1 13 2,0 37 80,5 2 0,8 20 15,8 14 0,6 11 30,5 3 1,6 39 78,0 15 0,3 13 24,0 4 1,1 36 87,1 16 1,5 43 102,4 5 1,4 30 57,2 17 5,0 107 211,2 6 0,7 19 60,1 18 1,0 19 36,0 7 1,0 22 79,2 19 0,9 24 44,2 8 2,8 43 84,5 20 3,0 56 124,8 9 0,8 20 114,0 21 7,4 151 297,0 10 2,2 45 79,0 22 1,3 37 78,0 11 0,3 12 12 23 2,4 46 117,0 12 1,1 18 18 24 1,8 55 123,3 За даними таблиці побудувати аналітичне групування за розміром продуктивності праці (товарооборот в розрахунку на одного робітника) і для кожної групи визначити загальні витрати обігу в розрахунку на один магазин. Зробити висновки. 4. 24 Визначити середньозважені індекси цін і кількості проданих акцій на двох ринках і зробити висновки за такими даними : Ринок Обсяг торгів, млн.грн. Темпи приросту, % 2004 р. 2005 р. Ціни на акції Кількість акцій Первинний 820 1920 80 45 Вторинний 450 1340 140 36 5. 25 Чисельність населення міста в 2009 році – 700 тис.осіб. коефіцієнт природного приросту – 20 0/00, механічного – 30 0/00. Яка чисельність населення передбачається через три роки. 6. 26 За місяць сума явок на роботу дорівнювала 58200 люд.-днів, сума неявок – 2400 люд.-днів, у тому числі 1300 люд-днів – святкові і вихідні і 800 люд.-днів – чергові відпустки. У кількості явок враховано 210 люд.-днів цілоденних простоїв. Визначити : 1) календарний, табельний, максимально можливий фонд робочого часу; 2) коефіцієнти використання табельного, максимально можливого фонду робочого часу. Література 28

 11. Статистика
  1. Вибірковий метод статистичного спостереження. 1 2. Статистика маркетингу. 4 Задачи 8 3. За даними балансу фірми обчислити відносні величини, які б характеризували: а) динаміку балансу; б) структуру та структурні зрушення активів; в) структуру та структурні зрушення пасивів. тис. грн Стаття активу На початок року На кінець року Стаття пасиву На початок року На кінець року Обсяг основного капіталу 5600 8200 Обсяг власного капіталу 7200 8700 Мобільні оборотні активи 3800 3300 Короткостро кова заборгованість 1900 1400 Довгострокові інвестиції 3000 3100 Довгострокові кредити 3300 4500 Баланс 12400 14600 Баланс 12400 14600 4. Із партії готових виробів (1000 ящиків) для визначення середнього строку придатності виробів потрібно здійснити серійну вибірку ме¬тодом механічного відбору так, щоб з імовірністю 0,997 середня по¬хибка вибірки не перевищувала один місяць. Знайти обсяг цієї ви¬бірки, якщо на основі попередніх досліджень відомо, що дисперсія серійної вибірки дорівнює 12. 5. Використання робочого часу за II квартал 2001 р. на підприємстві характеризується такими даними: тис. людино-днів Фактично відпрацьовано 580 Цілоденні простої 2,1 Чергові відпустки 6,2 Відпустки у зв'язку: • з пологами 0,8 • з хворобою 0,4 Інші дозволені законом неявки 0,6 Неявки з дозволу адміністрації 0,2 Прогули 0,3 Святкові та вихідні дні 8,3 тис. людино-годин Фактично відпрацьовано 4250 Із них: • понадурочне 35 • внутрішньозмінні простої 3,4 Визначити: а) фонди робочого часу та показники їх використання; б) коефіцієнти використання робочого дня та робочого періоду. 6. Відомі такі дані про установи комерційного банку: Установа банку Обсяг власного капіталу, тис. грн., за кварталами Обсяг прибутку, тис. грн., за кварталами III IV III IV І 4250 5600 6540 9850 II 3340 4720 5630 8400 III 2150 3870 3400 6850 IV 5450 6900 9300 11600 Знайти: а) індивідуальні індекси рентабельності власного капіталу комер¬ційного банку; б) загальні індекси рентабельності власного капіталу банку змінно¬го, сталого складу та структурних зрушень. Навести економічну інтерпретацію. 7. У таблиці наведені експертні оцінки ступеня ризику (у балах) і вага окремих факторів ризикової ситуації щодо виробництва нового то¬вару. Ризикова ситуація Бал ризику Вага ризикової ситуації 1 2 3 Місткість і сталість ринку 5 0,25 Конкурентоспроможність товару 3 0,35 Фінансовий стан і кредито¬спроможність 4 0,20 Рівень торговельного сервісу 2 0,15 Імідж фірми 1 0,05 Знайти середню оцінку ступеня ризику. 8. Про підприємства легкої промисловості регіону відомі такі дані: Обсяг основних виробничих фондів, млн. грн. 30 50 80 60 90 120 100 Обсяг випуску продукції, млн. грн. 3,5 4,5 6,0 5,4 7,0 8,0 6,8 Знайти залежність між випуском продукції та обсягом основних ви¬робничих фондів підприємства у вигляді рівняння лінійної регресії. Оці¬нити щільність зв'язку за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції. 9. Визначити швидкість обертання обігових коштів підприємства та тривалість одного обороту, а також суму коштів, вивільнених з обо¬роту, за такими даними: Показник III квартал IV квартал Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. 620 840 Середні залишки оборотних коштів, тис. грн. 58 67 Література 19

 12. Статистика
  Вступ. 3 1. Методологічні основи соціально – економічної статистики. 5 ІІ. Розрахункова частина. 9 1. Статистичне групування в залежності від розв'язуваних задач підрозділяються на типологічні, структурні, аналітичні. Статистичне групування дозволяє дати характеристику розмірів, структури і взаємозв'язки досліджуваних явищ, виявити їхньої закономірності… Список використаної літератури 23

 13. Статистика
  1. Проводиться запис актів громадського стану. За величиною охоплення одиниць сукупності спостереження вважається: 2. Побудовано ряд розподілу акціонерних банків за кількістю випущених акцій. Варіантою вважається: 3. Лікарні України розподілено за кількістю лікарняних ліжок. Частотою вважається: 4. Яка із нижченаведених величин вважається відносною величиною інтенсивності: 5. Середній одноденний товарооборот продавця в 1-му відділі досяг 500 гри¬вень, у 2-му - 600 гривень і в 3-му - 800 гривень. Загальний обсяг товарообороту за день відповідно по відділах складав 5000, 4200, 4000 гривень. Визначити середній одноденний товарооборот продавця. Навести формулу та показати техніку обчислення. Середній виробіток дорівнює (гривень) : а) 650; 6)658; в) 633; г) 600. 6. Середня процентна ставка в акціонерних банках характеризується такими даними: Місяць Назва банку Демарк Рось Січень 17 19 Лютий 19 16 Березень 16 18 Квітень 15 19 Травень 18 17 Червень 20 15 Навести формули та обчислити у якому банку процентна ставка більш стійка, якщо сума виданих кредитів однакова: а) в АБ Демарк; б) передбачити не можна; в) в АБ Рось; г) стійкість однакова. 7. Обсяг виробництва м'яса в Україні в 1993 р. у порівнянні із 1990 р. змен¬шився на 57,2 %. (УК 13.10.94 р.) На скільки % в середньому зменшувався обсяг виробництва щорічно. Формули. Техніка обчислення. Обсяг виробництва м'яса щорічно зменшувався на: 0,0 а) 14,3%; б)24,7%; в) 19,1 %; г)17,0%. 8. За даними емісії акцій обчислити загальний індекс цін. (Формули. Техніка обчислення.) Банки Продано акцій за фактичними цінами, тис. гривень Зміна ціни у звітному періоді в порівнянні Із базисним, % Ажіо Базис. Звіт. 260 294 -2 Галицький 150 198 - 1 Ціни знизились на: а) - 3 %; б) - 1,13 %; в) - 1,6 %; г) 1,50 %. 9. Визначити, скільки одиниць продукції потрібно обстежити за допомогою повто¬рної вибірки, щоб з ймовірністю 0,683 се¬редня помилка частки бракованої про¬дукції не перевищувала 5 %, якщо пито¬ма вага браку у вибірковій сукупності не відома. (Формули. Техніка обчислення.) Для цього потрібно обстежити одиниць продукції: а) 200; б)50; в) 100; г) 150.

 14. Статистика
  Завдання 1. Предмет і метод статистичної науки. 3 Завдання 2. Задачі правової статистики. 5 Завдання 3. 8 Кількість розглянутих справ про стягнення з громадян недоїмок по податках в судах України. 1995 рік-2545 справ 1996 рік - 6535 справ 1997 рік - 10257 справ Обчислити всі показники динаміки, дати аналіз результатів. Список використаної літератури 10

 15. Статистика
  1. За присвоєним N (N= -1,2) заповнити табл.1., враховуючи наступні умови : - товарооборот фірми в цілому, в 2008 р. відрізняється від 2007 р. на +4N%; - частка товарообороту спеціалізованих магазинів змінилася на -2N в.п. Табл.1. Розподіл товарообороту фірми за спеціалізацією магазинів в 2007-2008 рр. Магазин Товарооборот, млн.грн. Зміна товарообороту Структура товарообороту, % Зміна структури товарообороту 2007 2008 абс. млн.грн. відн. % 2007 2008 абс. відсот. пункти відн. % Спеціалізовані 180 30,0 Універсальні 420 70,0 Фірма в цілому 600 100,0 - - 2. З табл.1. виписати до табл.2. товарооборот фірми в 2008 році. Цю суму, на свій розсуд, розподілити по 20 магазинам. Табл.2. Дані про результати діяльності магазинів фірми в 2007-2008 рр. Магазин Товарооборот, млн.грн. Прибуток, млн.грн. Прибутковість, % 2007 2008 2007 2008 2007 2008 1 20 1,0 2 23 1,2 3 25 1,4 4 26 1,6 5 28 1,8 6 30 2,0 .......... 3. За умови, що товарооборот 2006 р. відрізняється від товарообороту 2007 року на -5N%, обчислити за даними про товарооборот фірми в 2006-2008 рр. базові, ланцюгові та середні показники динаміки та занести їх в табл.6. , показавши взаємозв’язки ланцюгових та базових показників. Табл.6. Показники інтенсивності динаміки. Показники Ланцюгові Базисні Взаємозв’язок ланцюгових та базисних Абсолютний приріст ∆ (в од. виміру ознаки) Темп зростання Т(в разах) Темп приросту ∆Т (у %) Х 4. За даними останнього рядочка табл.2. скласти табл.7. Табл.7. Характеристика результатів діяльності фірми в 2007 – 2008 рр. Показники 2007 2008 Зміна в 2008 р. в порівнянні з 2007р. абсолютна відносна Товарооборот (млн.грн.) Прибуток (млн.грн.) Прибутковість (%) Обчислити прирости прибутку за рахунок відокремленого впливу 2-х чинників в абсолютних та відносних (двома способами) одиницях виміру.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua