Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Економічний аналіз як наукова дисципліна (ID:25206)
| Размер: 23 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Економічний аналіз як наукова дисципліна 3
2. Класифіккація видів економічного аналізу 8
Задача №1. 12
Розрахувати невідомі показники. За допомогою прийому ланцюгових підстановок та абсолютних різниць розрахувати вплив трудових факторів на зміну обсягу товарної продукції порівняно з минулим роком. Зробити аналітичний висновок і вказати можливі резерви зростання виробництва.
Показник За минулий рік За звітний рік
1 .Товарна продукція, тис.грн 2574
2. Середньооблікова чисельність робітників, осіб 300 310
3. Середня кількість відпрацьованих одним робітником днів за рік 220 221
4. Середня тривалість одного робочого дня,
год. 7,8
5. Середньоденний виробіток одного робітника, грн. 39,0 40,8
6. Середньогодинний виробіток одного робітника, грн. 5,1

Література 16

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Педагогіка і психологія вищої школи як комплексна наукова дисципліна
  Вступ 3 1. Педагогіка і психологія вищої школи як наука 4 2. Зв'язки педагогіки вищої школи з іншими науками 8 3. Завдання педагогіки і психології вищої школи на сучасному етапі 11 4. Болонський процес і вища освіта в Україні 18 Висновок 23 Література 24

 2. Економічний аналіз
  Задача 1 Необхідно визначити вплив факторних показників на результативний показник методом елімінування. (обсяг випущеної продукції, фонд оплати праці за півріччя). Зробити відповідні висновки (таблиця 1). Таблиця 1 Вихідна інформація: Показник Одиниця виміру 6 варіант План Факт 1. Кількість працівників Чол. 795 810 2. Кількість робочих днів Дні 195 201 3. Тривалість робочого дня Год. 7,97 7,74 4. Виробіток працівника за годину Грн. 25,6 26,9 5. Обсяг випущеної продукції Задача 2 За даними, наведеними в таблиці, дати оцінку виконання плану за асортиментом і структурою випущеної продукції. Зробити відповідні висновки (таблиця 4). Таблиця 4 Вид продук¬ції Обсяг продукції, тис. грн. План Факт 1 4550 5125 2 1254 1025 3 254 525 4 1252 1200 5 568 506 Задача 3 Проаналізувати ритмічність виробництва продукції за періодами. Розрахувати коефіцієнт ритмічності та варіації, показник аритмічності, коефіцієнт виконання плану, а також обсяг продукції, який зараховано у виконання плану за ритмічністю (таблиця 7). Визначити втрачені можливості підприємства по випуску продукції у зв'язку з неритмічною роботою за різними методами та вказати причини, які, на Вашу думку, призвели до аритмічності, розподілити їх на зовнішні та внутрішні. Вихідна інформація: Показники , що характеризують ритмічність роботи підприємства: Таблиця 7 Періоди, квартал План Факт І 5400 5550 II 5460 5500 III 9600 10150 IV 9500 8900 Задача 4 Проаналізувати якість продукції підприємства. Розрахувати середній коефіцієнт сортності, середньозважену ціну за планом та фактично (таблиця 9). Зробити відповідні висновки. Вихідна інформація: Таблиця 9 Сорт продукції Ціна , грн. Випуск продукції, один. план факт Вищий 840 1100 1000 Перший 800 2500 2400 Другий 620 2100 2400 Третій 510 1750 1800 Задача 5 Необхідно провести аналіз наявності, руху і динаміки основних засобів. Проаналізувати склад та структуру основних засобів; визначити зміну їх складу за видами засобів у динаміці. Розрахувати коефіцієнти оновлення та приросту основних засобів, коефіцієнт вибуття, пояснити основні причини та наслідки вибуття основних засобів (таблиця 5). Обчислити коефіцієнти зносу та придатності основних засобів. Зробити відповідні висновки. Вихідна інформація: Таблиця 12 Основні засоби Наявність на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Наявність на кінець року 1. Промислово-виробничі фонди 6894 368 274 ? 1.1. Будинки та споруди 3586 194 86 ? 1.2. Машини і обладнання 3011 93 95 ? 1.2.1. Силові машини і обладнання 569 21 18 ? 1.2.2. Робочі машини і обладнання ? ? ? ? 1.2.3.Вантажно-розвантажувальні механізми 385 7 10 ? 1.2.4. Обчислювальна техніка 56 9 7 ? 1.3. Транспортні засоби ? ? ? ? 1.4. Інструмент, прилади, інвентар 213 37 49 ? 2. Виробничі основні засоби інших галузей 276 42 31 ? 3. Невиробничі основні засоби 975 61 30 ? Разом основних засобів ? ? ? ? Сума зносу 6427 6978 Задача 6 Необхідно проаналізувати рух робочої сили підприємства. Розрахувати коефіцієнти обороту з приймання і вибуття, коефіцієнт плинності. Зробити відповідні висновки (таблиця 14). Таблиця 14 Показники 1-й рік 2-й рік Прийнято на підприємство 375 391 Вибуло з підприємства ? ? В тому числі: - на навчання 21 18 - у збройні сили 101 110 - на пенсію та з інших причин, передбачених законом 94 100 - за власним бажанням 595 601 - за порушенням трудової дисципліни 42 45 Середньоспискова чисельність працівників 4500 4650 Задача 7 Необхідно визначити та оцінити аналітичні фінансові коефіцієнти за даними статей балансу (таблиця 15). Після визначення аналітичних фінансових коефіцієнтів їх треба порівняти з нормативами, прийнятими в практиці фінансового менеджменту, і зробити висновки про фінансовий рейтинг підприємства. Вихідна інформація : Таблиця 15 Статті балансу Сума 1 2 Актив І. Необоротні активи, усього 14200 II. Оборотні активи, усього ? В т. ч. запаси 17600 Дебіторська заборгованість 1400 Поточні фінансові інвестиції - Грошові кошти та їх еквіваленти 2100 Інші ? III. Витрати майбутніх періодів 210 Баланс ? Пасив І. Власний капітал 15500 II. Забезпечення наступних витрат і платежів 90 III. Довгострокові зобов'язання 4000 IV. Поточні зобов'язання 16300 V. Доходи майбутніх періодів - Баланс ? Фінансовий результат 4210

 3. Економічний аналіз
  1. Метод порівняння. 3 2. Деталізація. 8 3. Порівняння 4. Метод ланцюгових підстанов. 10 5. Метод абсолютних різниць. 13 6. Метод прямих та обернених зв’язків. 15 Список літератури 18 з прикладами

 4. Економічний аналіз
  Практичне завдання №1 3 Задача 5. Здійснити аналіз структури та використання капіталу підприємства за звітний період. Використати необхідну інформацію із форм фінансової звітності (Додаток 1). Практичне завдання №2 7 Виконати вказані практичні розрахунки згідно нижче вказаних вказівок. Розрахунки виконати по варіантам, вказаним у додатку. 1) Для виконання завдання спочатку розрахувати всі показники в таблиці (в яких немає даних).Встановити аналітичну залежність між показниками у вигляді формул, визначити вплив факторних показників на результативний показник по формулам. Значення та назва наведених показників дається у таблицях додатку. 2) Зробити факторний аналіз, використовуючи робочі формули робочих таблиць Використати методи: відносних різниць абсолютних різниць Методом ланцюгових підстановок Для проведення детермінованого факторного аналізу рентабельності основного капіталу виконано розширення вихідної моделі. При цьому створені чотирьох факторні моделі – 1,2. Факторний аналіз моделей виконати - методом ланцюгових підстановок , а модель 2 – методом абсолютних різниць. Модель 1. Де: К1 - Коефіцієнт фондорентабельності основних засобів: К2 - Коефіцієнт фондоозброєності праці К3 - Коефіцієнт заполучення працюючих на кожну одиницю основного капіталу: К4 - Коефіцієнт концентрації основного капіталу К5 - Коефіцієнт рентабельності товарної продукції (по чистому прибутку) ч - чистий прибуток дорівнює прибутку від виробництва продукції за мінусом податків; Модель 2. Де: К6 - Продуктивність праці одного працюючого промислово-виробничого персоналу; Кз та К4 – наведені у моделі №1. Список використаної літератури. 18 Додатки 19

 5. Економічний аналіз
  1. Використання в аналізі господарської діяльності статистичних методів і категорій. 2 2. Завдання і джерела аналізу випуску та реалізації продукції харчового підприємства. 5 3. Визначити та оцінити аналітичні фінансові коефіцієнти за даними статей балансу (див. табл. 2). 14 Стаття балансу Варіант Х 1 10 Активи І. Необоротні активи, 10800 усього П. Оборотні активи, усього ? В т, ч. запаси 10320 Дебіторська заборгованість 2200 Поточні фінансові інвестиції 500 Грошові кошти та їх еквіваленти 1700 Інші ? III. Витрати майбутніх періодів 200 Баланс ? Пасиви І. Власний капітал 10200 II. Забезпечення наступних витрат і плате¬жів 40 ІП. Довгострокові зобов'язання IV. Поточні зобов'язання 15600 V. Доходи майбутніх періодів Баланс ? Фінансовий результат 40800 Рентабельність активів, % ? Рентабельність власного капіталу, % ? Література 21

 6. К/р економічний аналіз
  1. Ланцюгові підстановки і метод розрахунку за допомогою відхидень 3 2. Методика комплексної оцінки інтенсифікації та ефективності господарювання 4 Список літератури 8

 7. економічний аналіз
  3. Порівняльний і факторний аналіз економічних показників за табл.1. 3 Цифрові дані Таблиця 1 № пор Показники минулий рік Звітній рік 1 Добова потужність підприємства, т 42 43 2 Коефіцієнт використання потужності 0,85 0,75 3 Число днів роботи за рік, діб 300 292 4 Випуск продукції за рік, т - 5 Оптова ціна 1т,грн 4560 4600 6 Випуск продукції (реалізація), тис. грн ? ? 7 Чисельність промислово-виробничого персоналу, чол. 610 605 8 Продуктивність праці, тис.грн/чол. ? ? 9 Вартість основних виробничих фондів, тис грн. 28600 29800 10 Фондовіддача, грн. /грн ? ? 11 Витрати на 1 грн. продукції 0,84 0,77 12 Валовий прибуток, тис грн ? ? ...... 4. Проаналізувати виконання плану з обсягу випущеної та реалізованої продукції макаронних виробів по підприємству. 8 Список літератури 10

 8. Економічний аналіз
  1. Використання таксонометричного методу в економічному аналізі. 3 2. Методика розрахунку впливу факторів на обсяг виробництва і реалізації продукції, послуг 9 Задачі. 14 1) Матеріаломісткість: Матеріаломісткість сировини та матеріалів: План по надходженню гранітних блоків не виконано ... Задача 2. 1) Забезпеченість виробництва робочою силою... Список використаної літератури 20

 9. економічний аналіз 3
  Завдання 1. Проаналізувати динаміку випуску товарної продукції за п’ять років. Визначити абсолютні і відносні прирости та темпи зростання (базисні та ланцюгові). Які були середні темпи зростання обсягу продукції на підприємстві, що аналізується? Наскільки вони відрізняються від темпів розвитку галузі? На підставі розрахунків побудуйте власну таблицю даних і зробіть аналітичний висновок. Таблиця 1 тис. грн Варіант Рік 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й (звітний) В галузі 40 000 40 800 44 000 46 600 50 400 3 2000 2100 2400 2380 2600 Примітка. Виробнича потужність підприємства 4000 тис. грн. Вплив інфляції в наведених даних вже враховано. Завдання 2. Проаналізуйте виконання плану за асортиментом. Розрахуйте коефіцієнти асортиментності, оновлення асортименту та зробити відповідні аналітичні висновки. Таблиця 2 (тис. грн.) Варіант В И Д П Р О Д У К Ц І Ї А Б В Г Д інша разом А 1 2 3 4 5 6 7 3 360 1820 520 840 310 1170 5080 Планові показники 400 1800 500 850 300 1150 5000 Минулий рік - 1600 480 900 400 1300 4780 Завдання 3. Проаналізуйте ритмічність випуску продукції. Розрахуйте коефіцієнт ритмічності на підставі таких даних : Таблиця 3 тис.. грн Варіант 1 декада 2 декада 3 декада за планом фактично за планом фактично за планом фактично 3 3000 2000 3500 3600 3500 4600 Завдання 4. Визначте, чи виконано підприємством план за сортністю продукції за звітний період. Таблиця 4 ( одиниць) Варіант Перший сорт Другий сорт Третій сорт за планом фактично за планом фактично за планом фактично А 1 2 3 4 5 6 3 800 1000 300 200 100 200 Примітка. Ціна продукції першого сорту 20 грн, другого сорту – 18 грн, третього сорту – 16 грн . Завдання 5. Дайте оцінку затрат матеріалів і розрахуйте вплив факторів на відхилення від плану. Таблиця 5 варі- ант Матеріал За планом Фактично норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн 3 А 7,5 150 8 144 Б 4 60 4,5 48 Завдання 6 Підрахуйте резерви збільшення валового прибутку на підставі таких даних: Таблиця 6 ( тис. грн.) Варіант Резерви зростання обсягу реалізації Резерви зниження собівартості продукції Інші збитки Сума уцінки реалізованої продукції Дебіторська заборгова-ність, не сплачена в строк Рентабель-ність продукції,% 3 580 100 20 150 450 45 Завдання 7 Який валовий прибуток може бути у підприємства за наведеними даними? Визначте необхідну кількість продукції до продажу, яка забезпечить поліпшення фінансового результату на 400 тис. грн Таблиця 7 Варіант Обсяг реалізації товарної продукції, тис. грн Кількість реалізованої продукції, т Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн У т.ч. змін-на частина собівартості 1 т продук-ції,грн Загальна сума постійних витрат під-приємства, тис. грн Фактичний валовий прибуток (збиток), тис. грн А 1 2 3 4 5 6 3 1295 35 40 27 Завдання 8. Розрахуйте критичну точку обсягу виробництва продукції, за якого забезпечується беззбитковість роботи підприємства. Таблиця 8. Варіант Загальна сума постійних витрат підприєм-ства, тис. грн Ціна виробу, грн Собівартості одиниці продук-ції,грн Змінна частина собівартості одиниці продук-ції,грн Точка беззбитко-вості роботи підприєм-ства, одиниць Кількість виробленої продукції, тис. одиниць 3 840 70 69 49 Завдання 9. Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації ( на підприємстві один вид продукції). Таблиця 9 Варіант Реалізовано продукції, т Собівартість 1 т продукції, грн Ціна 1 т, грн за планом фактично за планом фактично за планом фактично 3 1000 800 500 520 600 640 Завдання 10 За наведеними даними проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які змінили прибуток. Чи є резерви збільшення прибутку ? Таблиця 10 Варіант Реалізовано продукції Собівартість 1 т реалізованої продукції,грн Валовий прибуток підприєм-ства, тис.грн Інші прибутки та збитки Чистий прибуток сума, тис. грн тонн 3 4620 8400 430 800 План 4000 8000 400 -500 300 Завдання 11 За наведеними даними дайте оцінку виконання плану за прибутком. Які фактори вплинули на прибуток і чи є резерви його зростання? Таблиця 11 (тис.грн ) Варіант Обсяг реалізації продукції Валовий прибуток Чистий прибуток за планом фактично за планом фактично за планом фактично 3 4400 4480 600 660 200 208 Завдання 12 Розрахуйте оборотність оборотних активів. Чи має місце вивільнення оборотних коштів з обороту внаслідок прискорення їх оборотності? Таблиця 12 Варіант Фактичний обсяг реаліза- ції (без ПДВ) у звітному році,тис.грн Собівартість реалізованої продукції,тис грн Середньо-річні зали-шкиоборот-них активів у звітному році,тис. грн Тривалість одного обороту оборотних активів, дні Відносне вивельнен-ня або за- лучення коштів, тис. грн у минулому році А 1 2 3 4 5 6 3 9000 7200 1800 110 Завдання 13 За наведеними даними в табл..13 і 14 завершити складання бухгалтерського балансу. Провести аналіз фінансового стану підприємства і зробити для цього: порівняльний аналітичний баланс; групування активів підприємства за ступенем їх ліквідності; коефіцієнти ліквідності інші фінансові коефіцієнти.

 10. Економічний аналіз
  Показники забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. 3 Задача 12 Факторний аналіз прибутку від реалізації Показники За мину¬лий період Реалізація звітного періоду за цінами, структурою та собівартості минулого періоду Фактич¬на реалізація Фактич¬но за звітний період Доходи від реалізації без урахування ПДВ та акцизу 50170 49320 49310 49310 Витрати на виробництво реалізованої продукції 24390 25170 25180 25440 Прибуток від реалізованої продукції Витрати на 1 грн. реалізованої продукції Виконати слідуючи завдання: - розрахувати прибуток від реалізації та витрати на 1 грн. реалізованої продукції - факторний наліз прибутку від реалізації за рахунок змін обсягу реалізації зміни цін, собівартості - зробити відповідні економічні висновки Тести 14 а) Виробничі запаси належать до: б) Коефіцієнт ефективності грошових потоків дорівнює 0,1, сума відтоків коштів - 100 тис.грн. Сума надходжень коштів складає: в) Як вплине зростання частки позикових коштів на рентабельність сукупних активів: г) Прискорення оборотності активів підприємства впливає на їхню рентабельність: д) Який вплив на показники рентабельності продаж має збільшення адміністративних витрат Література 16

 11. Економічний аналіз к/р
  1. Класифікація методів та прийомів економічного аналізу 2. Методи аналізу впливу наявності та ефективності використання основних фондів на результати господарської діяльності підприємства

 12. Економічний аналіз кр
  1. Характеристика методу економічного аналізу та його особливості. 3 2. Організація, особливості та методика оперативного аналізу. 8 Список використаної літератури: 13

 13. Економічний аналіз
  ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН В ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ 3 Задача 1 10 Використовуючи наведені дані, метод абсолютних різниць та інтегральний, проаналізувати вплив на зміну фонду оплати праці у звітному періоді порівняно з попереднім, змін середньорічної чисельності персоналу та середньої заробітної плати. 10 Задача 2 11 Наведено інформацію про динаміку показників, що характеризують господарську діяльність підприємств. Розрахувати показник комплексної оцінки діяльності підприємств, проранжувати підприємства та вибрати найкраще (методами суми місць і відстані до еталону). 11 Література 15

 14. Економічний аналіз
  1 Інституціональний аналіз 3 2 Аналіз ефективності інвестиційного об’єкту 10 Задача 1 15 Виберіть менш ризикований проект, якщо проведені розрахунки дали три вірогідних варіанти сумарного приведеного прибутку за проектами. Проект А Проект Б 110 400 103 417 95 440 Задача 2 17 Визначте внутрішню норму прибутковості проекту і порівняйте з очіку¬ваною інвестором дохідністю інвестицій на рівні 40 %. Зробіть висновок щодо доцільності реалізації проекту. Задача 3 18 Визначте сумарний приведений прибуток за проектом за ставки диско¬нтування – 20 %, якщо проект розраховано на три роки і прогноз прибутку від¬повідно рокам становить: 30 тис. грн., 40 тис. грн., 50 тис. грн. Задача 4 18 Виберіть кращий проект за показником чистої приве¬деної вар¬тості. Література 20

 15. Економічний аналіз
  1. Зміст до задачі економічного аналізу діяльності туристичних підприємств в умовах формування ринкових відносин в Україні 3 2. Аналіз рентабельності продукції (послуг) 9 3. Задача 15 Проаналізувати загальний фінансовий стан туристичного підприємства. Скласти таблицю порівняльного аналітичного балансу пасиву. Зробити висновки. Пасив порівняльного аналітичного балансу. Пасив Абсолютні величини Питома вага Зміна на початок періоду на кінець періоду на початок періоду н кінець періоду в абсолютних величинах у питомій вазі В % до величини на початку року Примітка: студент повинен використовувати баланс, на якому він працює. Список використаної літератури 22 Додатки 23

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua