Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Управління структурою капіталу (ID:25317)
| Размер: 170 кб. | Объем: 66 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Поняття капіталу і його структура 5
2. Оптимізація структури капіталу 29
3. Управління залученим капіталом 45
ВИСНОВКИ 49
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 53
ДОДАТКИ 57

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Управління структурою капіталу підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи управління структурою капіталу 10 1.1. Поняття фінансової структури капіталу та її роль у формуванні ринкової вартості підприємства 10 1.2. Теорія формування структури капіталу підприємства 27 1.3. Фактори, що впливають на формування структури капіталу 42 Розділ 2. Аналіз управління структурою капіталу підприємства на прикладі ТОВ «Умка-1» 49 2.1. Аналіз зміни структури капіталу підприємства 49 2.2. Оцінка ефективності управління структурою капіталу на підприємстві 58 Розділ 3.Розробка стратегії управління структурою капіталу підприємства 76 3.1. Обгрунтування потреби підприємства у капіталі на плановий період 76 3.2. Методи оптимізації структури капіталу підприємства 93 Висновки 102 Література 106 Додатки 111

 2. Управління конкурентноздатністю людського капіталу
  ВСТУП 4 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ 6 1.1. Людський капітал як економічна категорія 6 1.2. Оцінка людського капіталу 9 2. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 17 2.1. Економіка знань в системі кількісних вимірів 17 2.2. Аналіз факторів та моделей економічного зростання 19 3. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ 27 3.1. Проблеми формування людського капіталу суспільства 27 3.2. Пріоритетні напрями людського розвитку в Україні 30 ВИСНОВОК 38 ЛІТЕРАТУРА 39-41

 3. Удосконалення управління діяльністю підприємств за участю іноземного капіталу
  ДОПОВІДЬ 7 сторінок Зміст Вступ 4 Розділ 1. Міжнародне співробітництво та його форми 7 1.1. Глобалізація як основа розвитку міжнародного співробітництва 7 1.2. Форми міжнародного співробітництва 21 1.3. Підприємства за участю іноземного капіталу як форма міжнародного співробітництва 36 Розділ 2. Дослідження умов діяльності підприємств за участю іноземного капіталу в Україні 53 2.1. Особливості державного регулювання діяльності підприємств за участю іноземного капіталу 53 2.2. Взаємопроникнення організаційних культур як фактор діяльності підприємств за участю іноземного капіталу 66 2.3. Дослідження економічних інтересів українського і зарубіжного партнерів 71 Розділ 3. Організація управління знаннями на підприємствах за участю іноземного капіталу 91 3.1. Принципові основи організації управління знаннями на підприємствах за участю іноземного капіталу 91 3.2. Розробка моделі організації управління знаннями на підприємстві за участю іноземного капіталу 113 3.3. Використання моделі організації управління знаннями на підприємствах за участю іноземного капіталу 131 Висновки 144 Список використаних джерел 153 Мета і задачі дослідження. Метою дипломної роботи є розробка та реалізація принципових підходів щодо вдосконалення управління діяльністю підприємств за участю іноземного капіталу в Україні на основі врахування особливостей організаційних культур партнерів, їхніх економічних інтересів і залучення та використання знань іноземного партнера. Для досягнення поставленої мети дослідження вирішено такі наукові та практичні задачі: - проаналізовано форми міжнародного співробітництва, показано роль і місце підприємств за участю іноземного капіталу в системі міжнародного співробітництва; - виділено та досліджено особливості діяльності підприємств за участю іноземного капіталу; - розроблено процедуру оцінки впливу особливостей діяльності підприємств за участю іноземного капіталу на результативність та успішність їхньої діяльності; - розроблено принципові основи організації управління знаннями на підприємстві за участю іноземного капіталу, отримання яких розглядається як одна з умов успішності діяльності таких підприємств; - розглянуто форми та методи державного регулювання діяльності підприємств за участю іноземного капіталу і його вплив на діяльність таких підприємств; - упроваджено в діяльність підприємств за участю іноземного капіталу розроблених рекомендацій. Об'єктом дослідження є діяльність підприємств за участю іноземного капіталу. Предметом дослідження є логіка, принципи та способи розвитку спільного підприємництва на основі вивчення й урахування культурних розходжень партнерів і їхніх економічних інтересів з метою залучення та використання знань іноземного партнера. Методи дослідження. Методологічною основою роботи є сукупність пізнавальних засобів, методів, прийомів, що використовувалися в процесі дослідження, а також фундаментальні положення економічної теорії та загальнонаукові принципи проведення досліджень. Теоретичною основою дослідження послугували наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі менеджменту, економіки, міжнародного співробітництва та управління знаннями. Структура й обсяг роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів і висновків, викладених на 161 сторінках. Матеріали дипломної роботи містять 19 таблиць та 26 рисунків, список використаних джерел із 103 найменувань

 4. Управління формуванням власних фінансових ресурсів і капіталу туристичного підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні засади формування фінансових ресурсів та капіталу підприємства 5 1.1 Сутність, склад та структура фінансових ресурсів. 5 1.2 Структура капіталу, та джерела його формування. 13 2. Формування та використання фінансових ресурсів на туристичному підприємстві 20 2.1 Загальна характеристика туристичного підприємства. 20 2.2 Структура та джерела формування фінансових ресурсів на туристичному підприємстві 28 2.3 Ефективність використання фінансових ресурсів і капіталу на туристичному підприємстві 34 Висновки 46 Список використаних джерел 48 Додатки 51

 5. Аналіз капіталу підприємства. Показники економічної ефективності використання капіталу
  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні основи аналізу капіталу підприємства 5 1.1. Теоретичні аспекти щодо визначення сутності поняття «капітал» 5 1.2. Методологія аналізу капіталу підприємства 8 1.3. Показники економічної ефективності використання власного та залученого капіталу 12 2. Аналіз капіталу підприємства 15 2.1. Аналіз структури і динаміки капіталу 15 2.2. Аналіз ефективності використання капіталу 18 3. Аналіз фінансового-господарської діяльності підприємства 21 3.1. Аналіз майна та фінансової стійкості 21 3.2. Аналіз ефективності використання основного та оборотного капіталу 24 3.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності 30 3.4. Аналіз фінансових результатів діяльності 32 4. Шляхи покращення фінансового стану та ефективності використання капіталу підприємства 34 Висновки 38 Список використаної літератури 40 Додатки 43

 6. Облік, аналіз і аудит власного капіталу в системе управління фінансами підприємства
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТА ПРАВОВА СУТНІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 7 1.1. Джерела формування та економічна сутність власного капіталу підприємства 7 1.2. Нормативно-правові аспекти формування та структурних змін власного капіталу 21 1.3. Аналіз літературних джерел з обліку, аналізк та аудиту власного капіталу підприємства 32 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ВАТ „УКРЕКТРОМАШ” 36 2.1. Документальне оформлення створення підприємства ВАТ „Укректромаш” 36 2.2. Організаційно-економічна характеристика і організація обліку на підприємстві ВАТ „Укректромаш” 39 2.3. Синтетичний і аналітичний облік власного капіталу на підприємстві 51 2.4. Звіт про влісний капітал 65 2.5. Шляхи вдосконалення організації обліку власного капіталу 69 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 72 3.1. Система показників ефективності використання власного капіталу підприємства 72 3.2. Теоретичні аспекти проведення аналізу на підприємстві 75 3.3. Аналіз формування власного капіталу підприємства 84 РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 90 4.1. Аналіз ефективності використання власного капіталу 90 4.2. Шляхи підвищення ефективності використання власного капіталу підприємства 94 4.3. Принципи організації та методика проведення аудиту власного капіталу 96 4.4. Аудит статутного капіталу 104 4.5. Аудит додаткового капіталу, нерозподілених прибутків та резервного капіталу 111 ВИСНОВКИ 115 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 119 ДОДАТКИ 125-139 (додатки, первичка) Метою дипломної роботи дослідження організації та методики обліку, аналізу і аудиту складових фонду оплати праці плати на підприємстві. Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, M(C)БO, П(С)БО, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства ВАТ „УкректроМаш”, розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження автора. В процесі чого використовувались роботи вчених з питань обліку, аналізу і аудиту складових фонду оплати праці підприємства. В роботі використані загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення, порівняння. Дослідження ґрунтувалось на положеннях діалектичного методу пізнання процесів і явищ у їх взаємозв'язку та розвитку, використовувались методи та прийоми економічного аналізу при дослідженні рівня та динаміки складових фонду оплати праці підприємства. Основним принципом проведеного дослідження є системний підхід до узагальнення економічної інформації у відповідності з поставленими завданнями.

 7. Теорія людського капіталу - як економічна основа концепції людського розвитку. Суть теорії людського капіталу
  ВСТУП 3 1. ТЕОРІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 4 2. ЕКОНОМІКО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 10 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 19

 8. Аудит капіталу
  1 Аудиторський висновок про результати перевірки аудиту розрахунків з постачальниками та покупцями безумовно позитивний 3 2. Составить аудит висновок про результати перевірки операцій з основними засобами умовно позитивний 5 Список використаної літератури

 9. Облік капіталу
  Вступ 3 1. Поняття та складові капіталу підприємства 4 2. Облік статутного, пайового, додаткового і резервного капіталу 7 3. Облік нерозподіленого прибутку, вилученого і неоплаченого капіталу 12 Висновки 15 Список використаних джерел 16

 10. структура капіталу
  Вступ 3 1. Поняття про структуру капіталу 4 2. Теорії структури капіталу 7 Список використаних джерел 18

 11. Порівняльний аналіз технологій управління персоналом: управління кадрами, управління персоналом, управління людськими ресурсами
  Вступ 3 1. Сучасне поняття системи управління персоналом 3 2. Формування концепції управління людськими ресурсами 5 3. Принципи побудови і завдання концепції управління персоналом 8 4. Соціально-економічні складові нової кадрової політики 10 Висновок 12 Література 14

 12. Облік власного капіталу
  ВСТУП 3 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1 Джерела формування та економічна сутність власного капіталу підприємств 5 1.2 Нормативно-правова база обліку власного капіталу 12 1.3. Методологічні засади обліку власного капіталу на підприємстві 14 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ВАТ “ХІМПРИЛАД” 16 2.1. Облік статутного капіталу 16 2.2. Облік резервного та додаткового капіталу 24 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 28 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40 Додатки 43

 13. Інвестиції і нагромадження капіталу
  ВСТУП 4 1. РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ 5 2. НАПРЯМКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ 10 ВИСНОВКИ 13 ЛІТЕРАТУРА 14

 14. Залучення іноземного капіталу
  Вступ 3 1. Сутність залучення іноземного капіталу 4 2. Фактори, які стримують залучення капіталу в економіку 5 3. Шляхи оптимізації інвестиційного клімату 10 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 15. СТАТИСТИКА ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ
  Введення 3 1. Поняття, склад й оцінка основного капіталу 4 2. Зношування й амортизація основних коштів 9 3. Баланси основних фондів 13 4. Показники стану й руху основних фондів 16 5. Показники використання основних фондів 19 6. Взаємозв'язок продуктивності праці й показників використання основних фондів 21 7. Статистичне вивчення динаміки фондовіддачі 22 8. Аналіз впливу ефективності використання основних фондів на ріст обсягу продукції 24 Висновок 26 II. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА №№ п/п Розряд Стаж роботи, повних років З/п за вересень 2004 р., грн. Цех №1 1 4 5 539 2 1 1 507 3 4 7 564 4 2 2 507 5 1 1 490 .... Завдання 1 Побудувати комбінаційний розподіл робочих заводу за загальним стажем роботи і заробітною платою. Завдання 2 Розрахувати середній розряд, середню заробітну плату й середній виробничий стаж робочих цеху №2. Завдання 3 Розрахувати дисперсію тарифного розряду робочих у цеху №1 й №2. Визначити коефіцієнт варіації тарифного розряду робочих по цехах. Зробити висновки. Завдання 4 З імовірністю 0,954 визначити помилку вибірки для середнього тарифного розряду робочих заводу і для робочих, що мають четвертий розряд. Вказати межі цих показників в генеральній сукупності. Завдання 5 1. За допомогою графічного методу визначити форму зв'язку між виробничим стажем і заробітною платою робочі цехи №1 з №21 по №40 включно (п=20). 2. Обчислити параметри рівняння регресії, що характеризує залежність між виробничим стажем робочих й їхньою заробітною платою. Пояснити зміст отриманих параметрів. 3. Визначити ступінь тісноти зв'язку між розглянутими ознаками.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua