Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Задачі економічний аналіз (ID:25370)
| Размер: 22 кб. | Объем: 10 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеЗадача 1. Зробіть розрахунки чотирьох факторів усіма способами на підставі даних табл. 1.
(ТЕМА «Розрахунки факторів за допомогою ланцюгових підстановок, абсолютних та відносних різниць»)


Показник За планом Фактично Відхилення від плану Виконання плану, %
1. Товарна продукція за місяць, тис. грн 140,8 140,4 –0,4 99,72
2. Середньооблікова чисельність робітників, осіб 200 180 –20 90,0
3. Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-днів 4400 3600 –800 81,82
4. Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-годин 35 200 28 080 –7120 79,77
5. Середня кількість відпрацьованих одним робітником днів 22 20 –2,0 90,91
6. Середня тривалість робочого дня, год 8 7,8 –0,2 97,5
7. Середній виробіток робітника, грн
а) місячний 704 780 +76 110,8
б) денний 32 39 +7 121,88
в) годинний 4 5 +1 125,0

Задача 6. На підставі даних табл. 8 зробіть розрахунки додаткових аналітичних показників, а потім максимальної кількості факторів, що впливають на результативний показник.
Таблиця 8
Показник За планом Фактично
1. Товарна продукція, тис. грн 2800 2611,2
2. Середньооблікова чисельність робітників, осіб 250 200
3. Кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-днів за рік 50 000 48 000

Задача 16. Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації продукції за даними табл. 27. Які резерви зростання прибутку?
Таблиця 27
тис. грн
Показник За планом Фактично Відхилення
1. Реалізовано продукції, т 10 000 8000
2. Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн 65 60
3. Ціна 1 т продукції, грн 80 85
4. Валовий прибуток від реалізації товарної продукції, грн

Задача 17. За даними табл. 28 проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які вплинули на його зміни. Чи є резерви збільшення прибутку?
Таблиця 28
тис. грн
Показник За планом Фактично Відхилення
1. Реалізовано продукції
— у вартісному виразі, тис. грн 800 600
— у тоннажі 1600 1000
2. Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн 450 400
3. Чистий прибуток, тис. грн 55,0 50,0
Примітка. Виробляється і реалізується один вид продукції

Завдання 1.12. Підрахуйте резерви зростання обсягу реалізації на підставі таких даних:
тис. грн
Показник І варіант
за планом фактично
1. Запаси готової продукції на складі:
на початок року 200 250
на кінець року 210 280
2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
на початок року
усього  600
У тому числі не сплачена в строк:
на кінець року  200
усього  480
У тому числі не сплачені в строк  100
3. Резерв зростання товарної продукції 400

Примітка. Запаси готової продукції і залишки товарів відвантажених наведено в цінах реалізації. Не сплачену в строк дебіторську заборгованість за товари взято з даних бухгалтерського обліку.

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Економічний аналіз задачі
  Завдання 5 3 Дайте оцінку виконанню плану за асортиментом продукції на підставі даних (табл. 5). Як підприємство оновлює продукцію? Завдання 7 4 1. Дати оцінку використання сировини та матеріалів на виробництво продукції в цілому, в тому числі за окремими видами матеріалів. 2. Визначити вплив основних факторів на суму відхилення і підрахувати суму резервів зниження собівартості за статтею "Сировина та матеріали". Вихідна інформація (табл. 7). Завдання 20 6 За даними фінансової звітності (форма № 1 і форма № 2), розрахуйте коефіцієнти ліквідності підприємства. Визначте фактори зміни ліквідності. Зробіть висновки. • коефіцієнт покриття; • коефіцієнт абсолютної ліквідності; • коефіцієнт швидкої ліквідності. Завдання 24 7 Використовуючи дані балансу та Звіту про фінансові результати, зробіть загальні висновки про фінансовий стан підприємства. Визначте основні напрями щодо його поліпшення. Література 12 Додаток 1. 13 Додаток 2. 16

 2. Економічний аналіз задачі
  Задача 1 Визначити середньорічну вартість основних засобів підприємства, використовуючи коефіцієнт корегування та коефіцієнт динаміки основних засобів, якщо їх вартість на початок року 23040 тис. грн., а за рік відбулися такі зміни: А) надійшли основні засоби: 01.03.11. – 5265 тис. грн. 01.10.11. – 630 тис. грн. Б) вибули ОЗ: 01.04.11. – 522 тис. грн. 01.09.11. – 36 тис. грн. Задача 6 Необхідно визначити методом ланцюгових підстановок та методом різниці абсолютних величин вплив на зміну фонду оплати праці: зміни чисельності робітників; зміни середньої заробітної плати. Для аналізу використовуйте дані Таблиці 1, перед тим обчислити відсутні показники. Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення 1.Фонд оплати праці, грн.. 2808 2916 +108 2. Середньоспискова чисельність робітників 468 405 -63 3. Середня заробітна плата (1:2) 6 7,2 +1,2 Література

 3. Економічний аналіз
  1 Інституціональний аналіз 3 2 Аналіз ефективності інвестиційного об’єкту 10 Задача 1 15 Виберіть менш ризикований проект, якщо проведені розрахунки дали три вірогідних варіанти сумарного приведеного прибутку за проектами. Проект А Проект Б 110 400 103 417 95 440 Задача 2 17 Визначте внутрішню норму прибутковості проекту і порівняйте з очіку¬ваною інвестором дохідністю інвестицій на рівні 40 %. Зробіть висновок щодо доцільності реалізації проекту. Задача 3 18 Визначте сумарний приведений прибуток за проектом за ставки диско¬нтування – 20 %, якщо проект розраховано на три роки і прогноз прибутку від¬повідно рокам становить: 30 тис. грн., 40 тис. грн., 50 тис. грн. Задача 4 18 Виберіть кращий проект за показником чистої приве¬деної вар¬тості. Література 20

 4. Економічний аналіз к/р
  1. Класифікація методів та прийомів економічного аналізу 2. Методи аналізу впливу наявності та ефективності використання основних фондів на результати господарської діяльності підприємства

 5. Економічний аналіз
  1. Аналіз ділової активності підприємства. 3 2. Основні показники для розрахунку ділової активності підприємства 7 Завдання 22 20  розрахувати за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання трудової програми (табл. 19);  зробити висновки. Завдання 23 21  Проаналізувати динаміку і рівень виконання перевезень авіаційним транспортом (табл. 20);  зробити висновок. Завдання 24 23  дати оцінку роботи аеропорту по відправленням (табл. 21);  визначити вплив на тоннаж відправок кількості літако – вильотів, середньої загрузки і структури парку літаків;  зробити висновок. Література 27

 6. Економічний аналіз
  1. Використання в аналізі господарської діяльності статистичних методів і категорій. 2 2. Завдання і джерела аналізу випуску та реалізації продукції харчового підприємства. 5 3. Визначити та оцінити аналітичні фінансові коефіцієнти за даними статей балансу (див. табл. 2). 14 Стаття балансу Варіант Х 1 10 Активи І. Необоротні активи, 10800 усього П. Оборотні активи, усього ? В т, ч. запаси 10320 Дебіторська заборгованість 2200 Поточні фінансові інвестиції 500 Грошові кошти та їх еквіваленти 1700 Інші ? III. Витрати майбутніх періодів 200 Баланс ? Пасиви І. Власний капітал 10200 II. Забезпечення наступних витрат і плате¬жів 40 ІП. Довгострокові зобов'язання IV. Поточні зобов'язання 15600 V. Доходи майбутніх періодів Баланс ? Фінансовий результат 40800 Рентабельність активів, % ? Рентабельність власного капіталу, % ? Література 21

 7. Економічний аналіз 17
  1. Основні резерви зростання прибутку на підприємстві 3 2. Аналіз необоротних активів за даними балансу 8 3. Практичне завдання 15 За даними фінансової звітності обраного підприємства обчислити наступні показники, і отримані дані відобразити в наступній таблиці:... Список використаної літератури 18 Додатки 19

 8. Економічний аналіз
  ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН В ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ 3 Задача 1 10 Використовуючи наведені дані, метод абсолютних різниць та інтегральний, проаналізувати вплив на зміну фонду оплати праці у звітному періоді порівняно з попереднім, змін середньорічної чисельності персоналу та середньої заробітної плати. 10 Задача 2 11 Наведено інформацію про динаміку показників, що характеризують господарську діяльність підприємств. Розрахувати показник комплексної оцінки діяльності підприємств, проранжувати підприємства та вибрати найкраще (методами суми місць і відстані до еталону). 11 Література 15

 9. Економічний аналіз
  1. Системний анашліз – як інструмент для обґрунтування прийняття рішення 3 2. Методи, методика, способи та приймои економічного аналізу 5 Список використаної літератури 10

 10. Економічний аналіз
  Варіант №7 1. Виконати факторний аналіз зміни прибутку за рахунок зміни середньорічної вартості основних виробничих фондів і рентабельності по кожному підприємству і в цілому. Підприємства Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. гри. Прибуток, тис. гри. Базисний рік Звітний рік Базисний рік Звітний рік 1 60000 61010 12000 10982 2 42000 60000 4200 4800 Всього 102000 121010 16200 15782 2. Розрахувати вплив трудових факторів на виконання виробничої програми. Які резерви зростання обсягу виробництва можна визначити? Показник за планом фактично 1. Обсяг товарної продукції за місяць тис. грн. 195 196,8 2. Середньооблікова чисельність робітників, люд. 250 200 3. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-днів 4875 4000 4. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-днів 39000 32800

 11. економічний аналіз 3
  Завдання 1. Проаналізувати динаміку випуску товарної продукції за п’ять років. Визначити абсолютні і відносні прирости та темпи зростання (базисні та ланцюгові). Які були середні темпи зростання обсягу продукції на підприємстві, що аналізується? Наскільки вони відрізняються від темпів розвитку галузі? На підставі розрахунків побудуйте власну таблицю даних і зробіть аналітичний висновок. Таблиця 1 тис. грн Варіант Рік 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й (звітний) В галузі 40 000 40 800 44 000 46 600 50 400 3 2000 2100 2400 2380 2600 Примітка. Виробнича потужність підприємства 4000 тис. грн. Вплив інфляції в наведених даних вже враховано. Завдання 2. Проаналізуйте виконання плану за асортиментом. Розрахуйте коефіцієнти асортиментності, оновлення асортименту та зробити відповідні аналітичні висновки. Таблиця 2 (тис. грн.) Варіант В И Д П Р О Д У К Ц І Ї А Б В Г Д інша разом А 1 2 3 4 5 6 7 3 360 1820 520 840 310 1170 5080 Планові показники 400 1800 500 850 300 1150 5000 Минулий рік - 1600 480 900 400 1300 4780 Завдання 3. Проаналізуйте ритмічність випуску продукції. Розрахуйте коефіцієнт ритмічності на підставі таких даних : Таблиця 3 тис.. грн Варіант 1 декада 2 декада 3 декада за планом фактично за планом фактично за планом фактично 3 3000 2000 3500 3600 3500 4600 Завдання 4. Визначте, чи виконано підприємством план за сортністю продукції за звітний період. Таблиця 4 ( одиниць) Варіант Перший сорт Другий сорт Третій сорт за планом фактично за планом фактично за планом фактично А 1 2 3 4 5 6 3 800 1000 300 200 100 200 Примітка. Ціна продукції першого сорту 20 грн, другого сорту – 18 грн, третього сорту – 16 грн . Завдання 5. Дайте оцінку затрат матеріалів і розрахуйте вплив факторів на відхилення від плану. Таблиця 5 варі- ант Матеріал За планом Фактично норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн 3 А 7,5 150 8 144 Б 4 60 4,5 48 Завдання 6 Підрахуйте резерви збільшення валового прибутку на підставі таких даних: Таблиця 6 ( тис. грн.) Варіант Резерви зростання обсягу реалізації Резерви зниження собівартості продукції Інші збитки Сума уцінки реалізованої продукції Дебіторська заборгова-ність, не сплачена в строк Рентабель-ність продукції,% 3 580 100 20 150 450 45 Завдання 7 Який валовий прибуток може бути у підприємства за наведеними даними? Визначте необхідну кількість продукції до продажу, яка забезпечить поліпшення фінансового результату на 400 тис. грн Таблиця 7 Варіант Обсяг реалізації товарної продукції, тис. грн Кількість реалізованої продукції, т Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн У т.ч. змін-на частина собівартості 1 т продук-ції,грн Загальна сума постійних витрат під-приємства, тис. грн Фактичний валовий прибуток (збиток), тис. грн А 1 2 3 4 5 6 3 1295 35 40 27 Завдання 8. Розрахуйте критичну точку обсягу виробництва продукції, за якого забезпечується беззбитковість роботи підприємства. Таблиця 8. Варіант Загальна сума постійних витрат підприєм-ства, тис. грн Ціна виробу, грн Собівартості одиниці продук-ції,грн Змінна частина собівартості одиниці продук-ції,грн Точка беззбитко-вості роботи підприєм-ства, одиниць Кількість виробленої продукції, тис. одиниць 3 840 70 69 49 Завдання 9. Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації ( на підприємстві один вид продукції). Таблиця 9 Варіант Реалізовано продукції, т Собівартість 1 т продукції, грн Ціна 1 т, грн за планом фактично за планом фактично за планом фактично 3 1000 800 500 520 600 640 Завдання 10 За наведеними даними проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які змінили прибуток. Чи є резерви збільшення прибутку ? Таблиця 10 Варіант Реалізовано продукції Собівартість 1 т реалізованої продукції,грн Валовий прибуток підприєм-ства, тис.грн Інші прибутки та збитки Чистий прибуток сума, тис. грн тонн 3 4620 8400 430 800 План 4000 8000 400 -500 300 Завдання 11 За наведеними даними дайте оцінку виконання плану за прибутком. Які фактори вплинули на прибуток і чи є резерви його зростання? Таблиця 11 (тис.грн ) Варіант Обсяг реалізації продукції Валовий прибуток Чистий прибуток за планом фактично за планом фактично за планом фактично 3 4400 4480 600 660 200 208 Завдання 12 Розрахуйте оборотність оборотних активів. Чи має місце вивільнення оборотних коштів з обороту внаслідок прискорення їх оборотності? Таблиця 12 Варіант Фактичний обсяг реаліза- ції (без ПДВ) у звітному році,тис.грн Собівартість реалізованої продукції,тис грн Середньо-річні зали-шкиоборот-них активів у звітному році,тис. грн Тривалість одного обороту оборотних активів, дні Відносне вивельнен-ня або за- лучення коштів, тис. грн у минулому році А 1 2 3 4 5 6 3 9000 7200 1800 110 Завдання 13 За наведеними даними в табл..13 і 14 завершити складання бухгалтерського балансу. Провести аналіз фінансового стану підприємства і зробити для цього: порівняльний аналітичний баланс; групування активів підприємства за ступенем їх ліквідності; коефіцієнти ліквідності інші фінансові коефіцієнти.

 12. Економічний аналіз
  1. Метод порівняння. 3 2. Деталізація. 8 3. Порівняння 4. Метод ланцюгових підстанов. 10 5. Метод абсолютних різниць. 13 6. Метод прямих та обернених зв’язків. 15 Список літератури 18 з прикладами

 13. Економічний аналіз
  1 Роль техніко-економічного аналізу в управлінні підприємством 3 2 Аналіз рівня сировинного та матеріально-технічного забезпечення 7 Задачі ......10 Задача 1 (7 вариант) Необхідно визначити вплив факторних показників на результативний показник методом елімінування. (обсяг випущеної продукції, фонд оплати праці за півріччя). Зробити відповідні висновки (таблиця 1). Таблиця 1. Вихідна інформація: Показник Одиниця виміру 6 варіант План Факт 1. Кількість працівників Чол.. 384 350 2. Кількість робочих днів Дні 290 281 3. Тривалість робочого дня Год. 7,61 7,82 4. Виробіток працівника за годину Грн.. 31,4 32,6 5. Обсяг випущеної продукції Задача 2 За даними, наведеними в таблиці, дати оцінку виконання плану за асортиментом і структурою випущеної продукції. Зробити відповідні висновки (таблиця 2). Таблиця 2 Вид продук¬ції Обсяг продукції, тис. грн. План Факт 1 1050 992 2 2500 2555 3 500 525 4 5550 6125 5 658 605 Задача 3 Проаналізувати ритмічність виробництва продукції за періодами. Розрахувати коефіцієнт ритмічності та варіації, показник аритмічності, коефіцієнт виконання плану, а також обсяг продукції, який зараховано у виконання плану за ритмічністю (таблиця 3). Визначити втрачені можливості підприємства по випуску продукції у зв'язку з неритмічною роботою за різними методами та вказати причини, які, на Вашу думку, призвели до аритмічності, розподілити їх на зовнішні та внутрішні. Вихідна інформація: Показники , що характеризують ритмічність роботи підприємства: Таблиця З Періоди, квартал План Факт І 4500 5100 II 4500 5350 III 4500 4250 IV 4500 4450 Задача 4 Проаналізувати якість продукції підприємства. Розрахувати середній коефіцієнт сортності, середньозважену ціну за планом та фактично. (таблиця 4). Зробити відповідні висновки. Вихідна інформація: Таблиця 4 Сорт продукції Ціна , грн. Випуск продукції, один. план факт Вищий 150 854 850 Перший 130 540 560 Другий 100 650 600 Третій 84 50 75 Задача 5 Необхідно провести аналіз наявності, руху і динаміки основних засобів. Проаналізувати склад та структуру основних засобів; визначити зміну їх складу за видами засобів у динаміці. Розрахувати коефіцієнти оновлення та приросту основних засобів, коефіцієнт вибуття, пояснити основні причини та наслідки вибуття основних засобів (таблиця 5). Обчислити коефіцієнти зносу та придатності основних засобів. Зробити відповідні висновки. Вихідна інформація: Таблиця 5 Основні засоби Наявність на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Наявність на кінець року 1. Промислово-виробничі фонди ? ? ? ? 1.1. Будинки та споруди 1920 110 85 ? 1.2. Машини і обладнання ? ? ? ? 1.2.1. Силові машини і обладнання 2200 - 56 ? 1.2.2. Робочі машини і обладнання 1100 28 30 ? 1.2.3.Вантажно-розвантажувальні механізми 230 15 15 ? 1.2.4. Обчислювальна техніка 96 4 10 ? 1.3. Транспортні засоби 480 - 3 ? 1.4. Інструмент, прилади, інвентар 400 - 8 2. Виробничі основні засоби інших галузей 154 32 18 3. Невиробничі основні засоби 382 38 10 Разом основних засобів ? ? ? ? Сума зносу 4038 - - 2851 Задача 6 Необхідно проаналізувати рух робочої сили підприємства. Розрахувати коефіцієнти обороту з приймання і вибуття, коефіцієнт плинності. Зробити відповідні висновки (таблиця 6). Таблиця 6 Показники 1-й рік 2-й рік Прийнято на підприємство 456 406 Вибуло з підприємства ? ? В тому числі: - на навчання 27 31 - у збройні сили 25 21 - на пенсію та з інших причин, передбачених законом 21 30 - за власним бажанням 634 670 - за порушенням трудової дисципліни 51 74 Середньоспискова чисельність працівників 5250 4970 Задача 7 Необхідно визначити та оцінити аналітичні фінансові коефіцієнти за даними статей балансу (таблиця 7). Після визначення аналітичних фінансових коефіцієнтів їх треба порівняти з нормативами, прийнятими в практиці фінансового менеджменту, і зробити висновки про фінансовий рейтинг підприємства. Вихідна інформація : Таблиця 7 Статті балансу Сума 1 2 Актив І. Необоротні активи, усього 14700 II. Оборотні активи, усього 21340 В т. ч. запаси 13500 Дебіторська заборгованість 1200 Поточні фінансові інвестиції 1250 Грошові кошти та їх еквіваленти 4500 Інші 890 III. Витрати майбутніх періодів 320 Баланс 36360 Пасив І. Власний капітал 14300 II. Забезпечення наступних витрат і платежів 60 III. Довгострокові зобов'язання 3500 IV. Поточні зобов'язання 18500 V. Доходи майбутніх періодів - Баланс 36360 Фінансовий результат 3890 Рентабельність активів, % 0,11 Рентабельність власного капіталу, % 0,27 Розрахувати наступні коефіцієнти Основні показники оцінки фінансового стану підприємства 1. Показники фінансової незалежності і стійкості 1.1. Коефіцієнт фінансової автономії (незалежності) 1 .2. Коефіцієнт мобільності 1 .3. Коефіцієнт маневреності 1.5. Коефіцієнт мобілізації 1 .4. Коефіцієнт фінансової стійкості 2. Показники ліквідності та платоспроможності 2.1. Коефіцієнт абсолютної (грошової) ліквідності 2.2. Коефіцієнт розрахункової (поточної) ліквідності 2.3. Коефіцієнт критичної ліквідності 2.4. Коефіцієнт покриття заборгованості (загальний) 3.1. Рентабельність активів, % 3.2. Рентабельність власного капіталу, % 4.1. Коефіцієнт оборотності оборотних активів 4.2. Термін обороту оборотних активів Список використаної літератури 27

 14. Економічний аналіз
  1. Бухгалтерський баланс як інструмент аналізу………….…….………….3 2. Аналіз руху активів, власного та позиченого капіталу….…………........7 3. Аналіз витрат за елементами і статтями витрат….……………………..11 Задача……………………………………………………………………………..13 Виходячи з наведених даних розрахувати наявність власних оборотних коштів і проаналізувати динаміку (тис. грн) Показники на початок року на кінець року Відхилення (+,-) Відхилення % 1. Основні засоби та необоротні активи. 15300 16000 +700 104,58 2. Запаси і витрати. 12450 11500 -950 92,37 3. Грошові кошти та інші активи. 7680 7500 -180 97,66 4.Розрахунки та інші пасиви. 7800 7000 -800 89,74 Список використаної літератури.……………………………………………….14

 15. Економічний аналіз 7
  1. Методи детермінованого комплексного оцінювання господарської діяльності 3 2. Система економічної інформації та особливості її застосування в умовах ринкової економіки 8 3. Задача 14 На підставі наведених нижче даних визначити результативний показник, виявити вплив факторів на зміну результативного показника. Розрахунки зробити способами: ланцюгових підстановок, абсолютних різниць, інтегральним способом. Зробити відповідні висновки, визначити позитивні та негативні зміни факторів, з’ясувати їх причини. Таблиця 7 Показники 1-ша декада 2-га декада Обсяг реалізації продукції, шт. 1500 1420 Собівартість одиниці продукції, грн. 560 575 Ціна одиниці продукції, грн. 610 630 Література 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua