Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: Економіка підприємства (ID:25371)
| Размер: 14 кб. | Объем: 5 стр. | Стоимость: 30 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеЗадача 1

Визначити ціну придбання та розмір ПДВ, який сплачує покупець після реалізації продукції. Митна вартість в іноземній валюті 1000$; курс НБУ: 1$ = 5 грн. Мито - 10%, Митні збори 5$. Ставка акцизного збору -5%. Фактична ціна реалізації = 8000 грн.

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. економіка підприємства Показники та шляхи ефективного використання оборотних коштів підприємства
  1. Показники та шляхи ефективного використання оборотних коштів підприємства 3 2. Застосовані форми і системи оплати праці на підприємстві. Доплати і надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу. 9 Список використаної літератури 21

 2. економіка підприємства Сучасна система управління персоналом підприємства
  1. Сучасна система управління персоналом підприємства 3 2. Прогнозування та планування розвитку підприємства у ринкових умовах господарювання 8 Література 13

 3. Економіка підприємства Амортизаційні відрахування підприємства: поняття та норми. Методи прискореної амортизації ОК, їх переваги та недоліки
  1. Амортизаційні відрахування підприємства: поняття та норми. Методи прискореної амортизації ОК, їх переваги та недоліки 3 2. Маркетингова діяльність та формування виробничої програми в умовах ринку 9 Список використаної літератури 19

 4. ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА. Баланс виробничої потужності підприємства. Взаємозв'язок виробничої потужності пропускної спроможності підприємства
  Завдання 1 3 Баланс виробничої потужності підприємства. Взаємозв'язок виробничої потужності пропускної спроможності підприємства. Завдання 2. 7 . Практична частина (Вимагає чіткого визначення та вирішення аналітико-розрахункової задачі з поясненням. Оцінюється за трибальною системою) На основі даних підприємства визначити вплив на обсяг виробництва зміни залишків, надходжень та іншого вибуття сировини, використавши балансовий метод аналізу. Пояснити, в чому полягає сутність цього методу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Показник Базовий період Звітний період Запаси сировини на початок періоду 360 440 Надходження сировини 10700 12360 Інше вибуття сировини 70 40 Запаси сировини на кінець періоду 400 290 Завдання 3. 10 Теоретичне питання розкривається за планом. Обов'язкове посилання на джерело інформації. 3.1. Нарахування, сплата та стягнення відсотків 10 3.2. Порядок погашення банківського кредитів 12 Завдання4 15 Розв'язання практичних завдань вимагає пояснення та обґрунтування задач. Задача. Розрахувати показник ефекту фінансового леверіджу. Дані для розрахунку: Рентабельність підприємства -25%, процентна ставка за користування кредитом - 15%, сума власних коштів - 500 тис. грн., сума позикових коштів - 150 тис .грн., ставка податку на прибуток - 25%. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 18

 5. ЕКОНОМІКА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА Попередній огляд результатів діяльності туристичного підприємства
  Завдання 1. 3 1. Попередній огляд результатів діяльності туристичного підприємства 3 2. Методи вимірювання продуктивності праці 6 3. Роль та значення матеріальних ресурсів у підприємствах туристичної індустрії 10 Завдання 2. 19 Готельний комплекс "Дніпро" надає високоякісні послуги за вільними цінами , які користуються попитом у споживачів. З метою збільшення обсягів реалізації туристичного продукту (послуг) комплексу необхідно здійснити програму заходів щодо виявлення тенденції зміни структури матеріальних активів за останні п'ять років. Завдання до ситуації: 1. Зробити висновок щодо тенденції зміни структури матеріальних активів готельного комплексу " Дніпро". Інформаційне забезпечення задачі. (роки, млн.грн.) Елементи матеріальних активів 2005 2006 2007 2008 2009 Виробничі фонди Основні 16850 17100 17800 18900 19800 Оборотні 4550 4700 4950 5800 6700 Майно соціального призначення 4300 4250 4050 3900 3200 Разом матеріальних Активів 25700 26050 26800 28600 29700 Література 21

 6. ЕКОНОМІКА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА Соціально-економічні наслідки банкрутства туристичного підприємства
  1.Соціально-економічні наслідки банкрутства туристичного підприємства 3 2.Показники економічної,соціальної, бюджетної ефективності проекту в підприємствах туристичної індустрії 9 3. Показники ефективності реальних інвестицій 13 Завдання 2. 18 На основі аналізу нижчеприведених даних визначте ліквідність діяльності туристичного підприємства. Інформаційне забезпечення задачі. Обсяг реалізації (млн.грн.) 88,78 Витрати виробництва 48,72 В тому числі: Витрати на оплату праці 33,12 Амортизаційні відрахування 11.23 Норма рентабельності^ % до обсягу реалізації 18 Література 20

 7. Економіка підприємства
  1. Сучасні проблеми амортизаційної політики держави і підприємств різних форм власності 3 2. Особливості банкрутства і ліквідації підприємств в Україні 13 3. Резерви підвищення продуктивності праці та шляхи їх використання за сучасних умов господарювання 16 Задача 1 21 n = 6 Для забезпечення виробництва і реалізації продукції необхідна певна сума обігових коштів. Виробнича програма - 700+ n виробів за рік, собівартість одного виробу – 150+ n грн.. Коефіцієнт наростання витрат в незавершеному виробництві – 0,66. Витрати основних матеріалів на один виріб – 100+ n грн. за нормою запасу 25 днів. Витрати допоміжних матеріалів на річний випуск – 6000+100n грн. за нормою запасу 40 днів, палива – 3200+100 n грн. на 30 днів, інших виробничих запасів – 9000-100 n грн. на 60 днів. Витрати майбутніх періодів – 1000+10 n грн. Норма запасу готової продукції – 5 днів. Визначте нормативи оборотних коштів за елементами (виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукції) та їх загальну суму. Задача 2 23 n = 6 За результатами роботи у минулому місяці цеху за нормативами перераховано 22,5 тис. грн. заробітної плати і 3,8 тис. грн. до фонду матеріального заохочення. План за номенклатурою виконано на 98,2%. Однією з бригад допущено брак вартістю 500N грн. Згідно з Положенням "Про внутрішньовиробничий госпрозрахунок" за кожний процент невиконання номенклатурного плану фонд матеріального заохочення цеху зменшується на 2,9%. Брак відшкодовується повністю з цього фонду. Визначити, як зміниться фонд оплати праці цеху. Задача 3 24 n = 6 Проаналізувати вплив на зміну прибутку від операційної діяльності організаційно-технічних заходів щодо збереження ресурсів підприємства. Інформація для розрахунків: обсяг річного виробництва - 29400N од. продукції, норма витрат сировини на одиницю продукції знизилась на 0,4 кг/шт., ціна сировини - 15 грн./кг, вартість додатково встановленого обладнання-130 тис. грн.; норма амортизації -10 %; річний обсяг витрат на поточний ремонт обладнання - 15% від вартості обладнання; зниження трудомісткості виробництва одиниці продукції - 0,3 нормо-год.; годинна тарифна ставка - 0,87 грн/год.; коефіцієнт додаткової заробітної плати, а також відрахувань - 2,0; зростання ціни від поліпшення якості реалізованої продукції - 4 грн. Література 25

 8. Економіка підприємства
  1. ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМСТВА: ЦІЛІ, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ПРАВОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 3 2. РИНКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 8 ЛІТЕРАТУРА 14

 9. Економіка підприємства
  1. Механізм утворення валового прибутку, фінансових результатів від операційної діяльності, фінансових результатів від фінансової та інвестиційної діяльності, фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування, чистого прибутку 3 2. Фактори, що обумовлюють рівень витратомісткості продукції 12 3. Задача 12 16 Фінансова діяльність туристичного підприємства характеризується ступенем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов'язаннями. Правильна оцінка фінансових результатів діяльності та фінансово-економічного стану підприємства є першою і найбільш необхідною інформацією як для його керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів. ... Список використаної літератури 21 Додаток А 22

 10. Економіка підприємства
  1. Методика визначення економічного ефекту, соціальних та економічних результатів впровадження заходів науково-технічного прогресу. 3 2. Кошторис витрат виробництва - поняття, склад. 8 Задача 13 Визначити вартісну величину звільненого зворотного капіталу, якщо вартість реалізованої продукції (РП) - 80 млрд. грн., вартість зворотних кош-тів (ЗВ) - 20 млрд. грн. Перелік використаної літератури 14

 11. Економіка підприємства
  Задача 1 На основі інформації, наведеної в табл. 1, обчислити: 1) повну первісну вартість основних засобів підприємства станом на кінець року; 2) структуру основних засобів на початок року за повною первісною вартістю; 3) середньорічну вартість основних засобів; 4) залишкову вартість основних засобів станом на початок року; 5) річну суму амортизаційних відрахувань для окремих груп основних засобів; 6) показники, що характеризують: а) рух основних засобів; б) стан основних засобів (на початок року); в) ефективність використання основних засобів; г) рівень фондоозброєності праці. Таблиця 1 Характеристика основних виробничих засобів підприємства Показники Одини-ця Виміру Номер варіанта 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Повна первісна вартість основних засобів на початок року млн. грн 9,5 6,7 8,2 7,5 7,8 8,5 6,3 В тому числі: будівель, споруд і передавальних пристроїв млн. грн 5,4 4,4 5,1 4,8 4,9 5,3 3,2 машин та обладнання млн. грн 2,4 1,1 0,8 0,9 0,8 1,5 1,5 транспортних засобів млн. грн 1,1 0,5 1,2 0,8 0,9 0,8 0,7 Задача 2 Користуючись даними табл.2, обчислити: 1) показники, що характеризують процес оборотності обігових коштів підприємства в базовому та звітному роках; 2) величину відносного звільнення обігових коштів у звітному році порівняно з базовим. Зробити висновки щодо динаміки ефективності використання обігових коштів підприємства. Таблиця 2 Дані для розрахунків показників оборотності обігових коштів підприємства за варіантами, млн. грн Показники Номер варіанта 1 2 3 4 5 6 7 Реалізована за рік продукція у році: базовому 39,1 26,5 29,2 32,3 37,1 33,1 29,2 звітному 25,3 31,2 27,5 35,1 33,3 35,2 25,4 Річний прибуток у році: базовому 1,2 0,6 0,8 0,9 1,1 0,7 0,5 звітному 0,9 0,8 0,7 1,2 0,9 0,8 0,3 Середньорічні залишки обігових коштів у році: базовому 1,6 1,2 1,3 1,4 1,5 1,3 1,2 звітному 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,2 Задача 3 На основі даних табл.3 обчислити: 1) показники, які характеризують річний рівень продуктивності праці на підприємстві (за вартісним та натуральним методами), та проаналізувати їх динаміку; 2) частку приросту виробленої продукції підприємства за рахунок підвищення продуктивності праці. Таблиця 3 Основні показники діяльності підприємства за варіантами Показники Одини-ця виміру Номер варіанта 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Річний обсяг виробництва у році: тис. т 41,6 27,1 33,2 37,8 33,7 29,9 базовому тис. т 39,1 31,2 29,8 36,7 32,6 35,1 25,6 звітному 28,4 Річний обсяг виробленої про-дукції: млн. грн. 38,5 25,6 31,6 36,2 31,8 28,4 базовий рік % -3,0 4,1 28,1 3,8 -5,1 2,6 -3,1 темп приросту в звітному році відносно базового року -0,8 Середньооблікова чисельність персоналу основної діяльності: чол. 640 630 620 625 605 598 базовий рік % -2,8 3,2 610 4,0 -0,9 1,3 -3,1 темп приросту в звітному році відносно базового року -1,1 Задача 4 Підприємство виготовляє продукцію, основні економічні параметри якої наведені в таблиці 1. Таблиця 1 Економічні параметри продукції підприємства Показники Од. вим. Вимір Номер варіанта 1 2 3 4 5 6 7 Ціна продажу 1 кг продукту грн. 0,76 0,81 0,85 0,84 0,91 0,68 0,94 Змінні витрати (сировина, матеріали, праця, накладні витрати) на одиницю (1 кг) продукції грн. 0,37 0,45 0,54 0,32 0,65 0,56 0,48 Загальна сума постійних витрат по підприємству за рік грн. 54000 62320 78300 69770 59880 58790 61240 Обсяг реалізації продукції за минулий рік т 830 860 890 910 870 850 905 Задача 5 Підприємство розробило новий продукт, проектний життєвий цикл якого 5 років. Після п’яти років експлуатації обладнання, необхідне для виробництва продукту, можна продати за 30 тис. грн. Прийняте рішення про застосування системи рівномірної амортизації. Очікується, що крім витрат на обладнання, внаслідок необхідності збільшення виробничих запасів зростуть залишки оборотних коштів підприємства. Після вивчення ринку виявлено, що очікуваний щорічний чистий дохід підприємства становитиме рівні величини. Щорічні операційні витрати також будуть розподілені рівномірно протягом життєвого циклу продукту. Необхідно 1. Користуючись даними табл. 4, вирішити, чи доцільним є виробництво нового продукту. Таблиця 4 Дані для задачі 5 Показники Од. вим Виміру Номер варіанта 1 2 3 4 5 6 7 Вартість технологічного устаткування тис. грн. 223,5 340,7 329,0 353,4 189,2 245,8 334,7 Приріст оборотних коштів підприємства тис. грн. 40 45 26 38 51 32 36 Дисконтна ставка % 25 21 28 32 24 27 29 Річний чистий дохід підприємства тис. грн. 320 280 310 290 360 240 380 Річні операційні витрати підприємства (без амортизаційних відрахувань) тис. грн. 160 130 170 150 180 120 190 Література

 12. Економіка підприємства
  1. Фізичний та моральний знос основних фондів. Причини морального зносу та їх характеристика. 3 2. Форми мотивації праці робітників. Системи оплати праці та їх характеристика. 6 Список використаної літератури 17

 13. Економіка підприємства
  1. Методи планування поточних витрат підприємства. Розрахунок витрат за техніко-економічними факторами 3 2. Види та класифікація прибутку 8 3. Задача 13 Визначити вартість поставки матеріальних цінностей (ресурсів), якщо вартість місячного використання металу (Оміс.) – 38000 тис. грн., ціна однієї тони металу (Цт) – 160 тис. грн., інтервал планової поставки (5) – 10 днів, страховий запас – 3 дні, транспортний запас – 1 день, технологічний запас – 5%. Список використаної літератури 14

 14. Економіка підприємства
  1. Показники виробничої програми: товарна, валова, чиста, умовно-чиста, нормативно-чиста, реалізована продукція. Поняття внутрішньозаводського та валового обороту. Взаємозв'язок між показниками, методика розрахунку, характер використання 3 2. Фактори, що впливають на ефективність використання виробничої потужності, їх класифікація та характеристика. Резерви зростання виробничої потужності підприємства 10 Література 14

 15. Економіка підприємства
  1. Сутність та види ємності ринку послуг готельно-ресторанного господарства, методика її визначення……………………………..3 2. Стратегія та прядок управління обсягом реалізації послуг в підприємствах готельно-ресторанного господарства……………6 3. Завдання 5………………………………………………………….12 Вихідні дані наведені у таблиці 3.1... 4. Практичне завдання 3……………………………………………..13 Для аналізу кількісних та якісних показників підприємства скористаємося таблицями 4.1. «Баланс», 4.2. «Звіт про фінансові результати»... 5. Тестове завдання 5………………………………………………...25 1. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів ресторану характеризує: 2. Назвіть форми прямих інвестицій: 3. Виберіть найбільш ефективний інвестиційний проект за значенням індексу прибутковості (ІП): 4. Що розуміється під поняттям “чистий прибуток” підприємств готельно-ресторанного бізнесу? 5. Доход від володіння корпоративними правами готелю – це: 6. Назвіть форми фінансових інвестицій готелю: 7. Про зниження платоспроможності готелю свідчить: 8. Який з видів прибутку характеризує його купівельну спроможність? 9. При застосуванні відрядно-преміальної оплати праці робітників до якого виду витрат слід віднести витрати готельного підприємства на державне соціальне страхування? 10. Назвіть, які з форм регулювання оплати праці не є функцією державних органів: 6. Перелік літератури………………………………………………...28

 16. Економіка підприємства
  Завдання 1. Потребує повної відповіді. 3 Поняття "виробнича потужність підприємства", "виробнича потужність структурних підрозділів, окремих ланок виробництва, основного виду обладнання". 3 Завдання 2. Практична частина (Вимагає чіткого визначення та вирішення аналітико-розрахункової задачі з поясненням. Оцінюється за трибальною системою) 7 Визначення впливу рівня використання виробничих основних фондів на обсяг вироблюваної продукції. Звітні показники виробничих фондів, товарної і чистої продукції АТ" Наддніпрянка" за 3 роки наведено у таблиці. СЕРЕДНЬОРІЧНА ВАРТІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ОСНОВНИХ ФОНДІВ, ОБСЯГ ТОВАРНОЇ І ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ В АТ "НАДДНІПРЯНКА" за 2005- 2009рр. тис. грн. Показник 2005 2007 2009 (оцінка) Середньорічна вартість виробничих основних фондів 37400 42800 54500 Товарна продукція 104750 136960 201650 Чиста продукція 19800 27710 40730 Розрахувати показник фондовіддачі (за товарною і чистою продукцією) та проаналізувати її динаміку за 2005 - 2009рр.; визначити ступінь впливу фондовіддачі та середньорічної вартості основних фондів на збільшення обсягів товарної і чистої продукції у 2007 та 2009 роках. 3. Теоретичне питання розкривається за планом. Обов'язкове посилання на джерело інформації. 9 Умови та форми проведення санації підприємства. 9 3.1. Передумови фінансової санації санації 9 2.2. Порядок проведення санації на підприємстві 11 Висновки 14 Завдання 4. Розв'язання практичних завдань вимагає пояснення та обґрунтування задач. 15 Задача. Визначити норматив обігових коштів на запас матеріалів на плануємий рік у днях та в грошовому виразі аналітичним методом. 15 Дані для розрахунку: 15 Ціна середніх фактичних залишків матеріалів за даними бухгалтерського обліку за звітний рік - 76 тис. грн., у тому числі залишкових матеріалів - 16 тис. грн. Одноденні фактичні витрати матеріалів - 1,2 тис. грн. Витрати матеріалів згідно кошторису витрат на виробництво IV кварталу планового року - 153 тис. грн. 15 Література 17

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua