Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: Задачі (ID:25372)
| Размер: 86 кб. | Объем: 23 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Основи зовнішньоекономічної діяльності 3
Умови завдання. Підприємство ТОВ «ХСС» займається перевезенням ва-нтажів по Україні та країнам Європи. Автотранспортна техніка закуповується у Німеччині. За вересень 2011 року було придбано 2 сідлових тягача «MAN»:
1. 04.09.2011 року за 55 000 євро;
2. 15.09.2011 року за 40 000 євро.
Також у Російську Федерацію було реалізовано сідловий тягач «DAF» за ціною 300 000 грн.
Авансовий звіт кожного водія, який забирав автомобілі в Німеччині скла-дався:
1. Добові: 50 євро*7 діб;
2. Паливо: 400 л дизельного палива за ціною 2 євро за літр;
3. Проживання: 200 євро.
Авансовий звіт водія, який вів автомобіль до РФ складався у гривні:
1. Добові: 250 грн.*2 доби;
2. Паливо: 150 л дизельного палива за ціною 10 грн. за літр.
Необхідно визначити рівень накладних витрат при здійсненні експортно-імпортних операцій.

2. Операційний менеджмент 5
Задача 1 5
Умови завдання. Визначте найбільш ефективний варіант руху предметів праці, який забезпечує найменшу тривалість технологічного циклу.
Побудуйте графіки руху партії деталей по операціям і розрахуйте трива-лість технологічного циклу при різних видах руху, якщо відомо, що партія де-талей складається з n штук, технологічний процес обробки включає m опера-цій.
Кожна операція виконується на одному верстаті.
Вихідні дані для розрахунків вказані у таблиці 1.
Таблиця 1. Вихідні дані
Показники Варіант 6
1. Кількість предметів у партії (n), шт. 3
2. Кількість операцій (m) 6
3. Тривалість обробки 1 предмета пра-ці на операції (ti), хв.
1 операція 2
2 операція 5
3 операція 1
4 операція 3
5 операція 4
6 операція 2

Задача 2 8
Умови завдання. Дані про реалізацію продукції та додаткове обстеження ринку показали зміну попиту на конкретний виріб. Керівництво магазину ви-рішило змінити ціну на продукцію. Використовуючи дані, наведені у таблиці 2, необхідно:
1. Обґрунтувати доцільність діяльності магазину за допомогою ви-значення точки беззбитковості для реалізації продукції та пред-ставити результати розрахунку графічно.
2. Визначити, який фінансовий результат отримає магазин при ба-зовому обсязі реалізації продукції.
3. Прорахувати, скільки одиниць продукції треба реалізувати, щоб отримати чистий прибуток у розмірі 10 000 грн., за умови, що за реалізацію одиниці продукції були введені комісійні у розмірі 3 грн.;
4. Визначити, який фінансовий результат отримає магазин при ба-зовому обсязі реалізації продукції, якщо воно змінить ціну;
5. Оцінити вигідність зміни ціни на продукцію, якщо магазин пра-цює в умовах інфляції;
6. Визначити, при якому обсязі реалізації продукції магазин в умо-вах інфляції отримає базовий прибуток (результат розрахунку п.2), якщо він змінить ціну реалізації продукції;
7. Обґрунтувати доцільність проведення додаткової рекламної компанії у розмірі 7 000 грн., водночас ціни на продукцію пови-нні бути збільшені на 7%.
Таблиця 2. Вихідні дані
Показники Варіант 7
1. Обсяг реалізації продукції, шт. 10150
2. Ціна 1 виробу, грн. 30
3. Змінні витрати на 1 виріб, грн. 22
4. Постійні витрати, тис. грн. 72,33
5. Інфляція, % 3
6. Зміна ціни у % при її збільшенні 2

Задача 3 11
Умови завдання. Підприємство спеціалізується на виготовленні жіночо-го одягу. В таблиці 3 наведений перелік робіт по підготовці виробництва до випуску нової продукції. Побудувати сітьовий графік та визначити його пара-метри аналітичним та табличними способами. Показати критичний шлях на сі-тьовому графіку та визначити його тривалість.
Таблиця 3. Вихідні дані
Код роботи Код попередніх робіт відповідно до варіанту Тривалість робіт відпо-відно до варіанту, днів

Задача 4 13
Умови завдання. Використовуючи дані, наведені у таблиці 4, визначити:
1. Витрати підприємства на постачання запасів;
2. Витрати підприємства на зберігання запасів;
3. Сумарні витрати підприємства;
4. Оптимальний обсяг партії замовлення;
5. Навести графік залежності витрат на постачання, зберігання та сумар-них витрат від обсягу партії замовлення.
Таблиця 4. Вихідні дані
Показники Варіант 9
Сумарна чиста потреба в ресурсі на визначений період, од. 290
Період, тижні 4
Кількість тижнів у році 52
Питомі витрати на зберігання одиниці запасу в одиниці часу, грн. 1
Питомі витрати на постачання партії запасів, грн. 150

Задача 5 15
Умови завдання. Керівництво підприємства, яке нейтральне до ризику, приймає рішення купувати продукцію чи виробляти самостійно.
У випадку закупівлі продукції при високому попиті, ймовірність якого а1, підприємство отримає додаткові надходження р1. При низькому попиті на про-дукцію (ймовірність якого а2) додаткові надходження складатимуть р2.
У разі самостійного виробництва продукції при низькому попиті додат-кові надходження складатимуть р3, а при високому попиті – р4.
Використовуючи вихідні дані таблиці 5:
1. Побудувати «дерево рішень» та обґрунтувати, який варіант доці-льно обрати підприємству (купувати чи виробляти самостійно);
2. Пояснити, чи зміниться вибір варіанту, якщо врахувати наступну додаткову інформацію: необхідні витрати на закупівлю продук-ції становлять v1, а витрати на виробництво – v2. У випадку висо-кого попиту при самостійному виробництві необхідні додаткові інвестиції на розширення підприємства – v3, але при цьому дода-ткові надходження становитимуть – р5.
Таблиця 5. Вихідні дані
Показник Варіант 10
1. Ймовірність:
Високого попиту 0,5
Низького попиту 0,5
2. Надходження:
Р1, тис. грн. 100
Р2, тис. грн. 12
Р3, тис. грн. 4,5
Р4, тис. грн. 17
Р5, тис. грн. 3,25
3. Витрати:
V1, тис. грн. 6
V2, тис. грн. 5
V3, тис. грн. 2

3. Страхування 17
Задача 1 17
Умови завдання. Визначити обсяг резерву незароблених премій страхо-вика за долі перестраховика і резерви незароблених премій страховика на 01.02.07 та 01.06.07, виходячи з даних, указаних у таблиці 6.
Таблиця 6. Вихідні дані
Період місяць/рік Надходження страхових премій за договорами страхування, тис.грн. Надходження страхових премій за договорами пе-рестрахування, тис.грн. Страхові премії, які належать пе-рестраховикам, тис.грн.
Травень 2006 240 120 90
Червень 2006 360 - -
Липень 2006 240 240 120
Серпень 2006 480 360 240
Вересень 2006 120 - -
Жовтень 2006 600 120 360
Листопад 2006 - 240 -
Грудень 2006 720 - 480
Січень 2007 - 600 -
Лютий 2007 90 - 60
Березень 2007 240 360 120

Варіант 12 19
Умови завдання. Визначити величину прибутку від страхової діяльності, виходячи з наступних даних, вказаних у таблиці 7.
Таблиця 7. Вихідні дані
Показники Значення показника, тис. грн.
Сума заробленої страхової премії 1750
Сума резерву незароблених премій на 01.01.2006 430
Доля перестраховика в резерві незаро-бленої премії страховика на 13.12.2006
Сума резерву збитків 210
Сума комісійних винагороди за пере-дачу ризиків в перестрахування 180
Сума сплаченого відшкодування 470
Відрахування в централізовані резерви 360
Доходи від депозитів 810
Доходи від врегулювання регресивних претензій щодо особи, винної в скоєн-ні страхової події 280

Варіант 22 20
Умови завдання. Визначити розмір податку на прибуток, що має бути сплачений страховою компанією, виходячи з даних таблиці 8.
Таблиця 8. Вихідні дані
Показники Значення показника, тис. грн.
Сума резерву незароблених премій на 01.01.2006 810
Сума резерву незароблених премій на 31.12.2006 430
Сума премій, що надійшли протягом року по договорах страхування 780
Сума премій, що надійшли протягом року по договорах перестрахування 930
Сума премій, сплачених перестрахо-виком, протягом року 450
Сума комісійної винагороди за пере-дачу ризиків перестрахування 245
Відрахування в централізовані резерв-ні фонди 530
Доходи від оренди майна 70

Перелік літератури 22
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Задачі
  Індивідуальне завдання № 3 2 Визначити облікову та явочну кількість робітників і працюючих та показники з праці на швейному підприємстві, використовуючи дані: 2 Таблиця 1 2 Вихідні дані 2 Рішення 3 Індивідуальне завдання 4.1 4 Визначити фонд оплати праці в швейному цеху, використовуючи дані таблиці і попереднього завдання. 4 Таблиця 2 4 Вихідні дані 4 Рішення 4 Індивідуальне завдання 4.2 5 Визначити заробітну плату робітника за місяць. 5 Для робітників відрядників швейного цеху встановлені наступні показники преміювання: 5 - за виконання завдання потоком – 10%; 5 - за кожний процент перевиконання – 2% при умові виконання норм виробітку робітником; 5 - за здавання продукції з першого пред’явлення – 15% (ліміт здавання продукції з першого пред’явлення – 97%); 5 - за ритмічність роботи по декадам: І – 5%, ІІ – 3%, ІІІ – 2%. 5 Часова тарифна ставка відрядника І розряду – 5,5 грн. 5 Таблиця 3 5 Вихідні дані 5 Продовження таблиці 3 6 Рішення 6

 2. Задачі
  Задача 2.1. Керівництво готелю «Ж, що знаходиться у Севастополі передбачило у ціновій стргії для стимулювання збуту введення наступних цінових модифікацій: сконто, оптові і сезонні знижки. Визначте базову ціну послуги розміщення у готелі, та розрахуйте яким чином вона зміниться, якщо собівартість проживання у 2-місному номері складає 150 грн.,у одномісному - 220 грн. а норма прибутку для визначення базового рівня ціни 35%. 2.2. Визначити затрати на реалізацію стратегії інноваційного розвитку підприємства на дослідному етапі розробки технології, якщо відомо, що затрати, пов'язані з розробкою нової технології, становили 93 тис. грн.. затрати на оплату праці - 12 тис. грн.., відрахування єдиного соціального податку і страхових внесків від нещасних випадків на виробництві - 3,1 тис. грн.. амортизаційні відрахування -10 тис. грн., накладні витрати - 37,2 тис. грн.

 3. Задачі
  ВАРІАНТ 1 Задача 1. За роботою токаря механічного цеху велося спостереження. Зміна розпочалася о 8-00. Усі затрати робочого часу токаря і перерви зафіксовано у листку спостереження. Загальна тривалість зміни 480 хв. Затрати робочого часу Поточний час Годин Хвилин Початок роботи 8 00 Змащування верстата 8 06 Отримує креслення і завдання 8 11 Отримує інструмент 8 14 Інструктаж майстра 8 18 Отримує заготовки 8 27 Налагоджування верстата 8 40 Оброблення деталей 10 20 Заміна різця 10 24 Оброблення деталей 11 48 Розмова з сусідом 11 53 Пішов на обід 12 00 Обідня перерва 13 00 Пішов за інструментом 13 04 Заміна інструмента 13 07 Оброблення деталей 14 22 Особисті потреби 14 26 Заміна інструмента 14 31 Заміна ременю привода 14 50 Оброблення деталей 16 35 Здавання деталей контролерові 16 43 Прибирання стружки 16 50 Прибирання робочого місця 16 55 Пішов з робочого місця до закінчення роботи 17 00 За даними таблиці розробити баланс робочого часу та визначити: Час підготовчо-завершальної роботи токаря; Оперативний час роботи; Час обслуговування робочого місця; Час роботи устаткування; Коефіцієнт використання робочого часу; Коефіцієнт завантаження робітника. Задача 2. За результатами хронометражу були отримані наступні дані: Завдання теоретичного блоку (для заочної форми навчання) Зробіть фотографію робочого часу працівника Вашого підприємства, розрахуйте баланс робочого часу та визначіть раціональність витрат робочого часу даного працівника. Розробіть пропозиції щодо покращення ефективності витрат робочого часу. Задача 3. Розрахувати норму керування,якщо відомо: - Коефіцієнт, який враховує тип виробництва 0,89 - Чисельність основних виробничих робітників 18 - з них 5осіб виконують роботи за ІІІ розрядом, 9 осіб – за ІУ та 4 за У розрядом.

 4. Задачі
  Завдання 1 Визначення пріоритетності (інвестиційна привабливість) для придбання акцій підприємства. Розрахунки виконуємо як сума місць, яке зайняло підприємство по показниках рентабельності власного капіталу, рентабельності продажів і коефіцієнту капіталізації. Завдання 2 На основі звітних даних (балансу) конкретного підприємства (Додаток 1 – баланс КФ «Київська кондитерська фабрика ім.Карла Маркса» ) здійснити оцінку вартості цілісного майнового комплексу. Завдання 3 Під час роботи комісії з приватизації до неї надійшли заяви на придбання акцій у такій кількості: № п/п Кількість заявників Кількість заявлених акцій, шт. Максимальна ціна однієї акції, грн. Загальна вартість запропонованих до оплати акцій, грн. 1 3 380 0,25 95,0 2 4 494 0,33 160,6 3 5 642 0,36 229,6 4 7 706 0,29 202,0 5 9 565 0,31 177,8 Завдання 4 Вихідні дані: Загальна площа квартири – 42 м2 Кількість мешканців у квартирі – 1 чол. Кількість метрів загальної площі квартири, що підлягає безплатній передачі за законом: на чоловіка – 21 м на сім”ю – 10 м Відновлена вартість 1 м2 загальної площі квартири – 500 грн. Пільгі відсутні. Завдання 5 Вихідні дані: Загальна площа квартири – 42 м2 Кількість мешканців у квартирі – 4 чол. Кількість метрів загальної площі квартири, що підлягає безплатній передачі за законом: на чоловіка – 21 м на сім”ю – 10 м Відновлена вартість 1 м2 загальної площі квартири – 650 грн. Розмір встановленого коефіцієнта споживчої якості - 2,5. Завдання 6 Вихідні дані для визначення коефіцієнту споживчої якості квартири (будинку): Місце знаходження будинку Матеріал стін будинку Висота приміщень, м Види благоустрою Поверх кваритри в будинку Київ/район Печерський Кам"яні стіни з цеглами 2,5 Всі види благоустрою 3/5

 5. Задачі
  Зміст Задача 1 2 Визначте коефіцієнт прямої еластичності попиту за ціною, якою відомо, що за ціни 4 грн. приблизний обсяг попиту на товар на рік становитиме 20 тис. од., а за ціни 3 грн. – 30 тис. од. 2 Рішення 2 Задача 2 2 Еластичність попиту населення на товар за ціною становить -0,6, за доходом +0,8. Надалі доходи населення збільшаться на 6%, а ціна товару зросте на 20%. Як зміниться обсяг попиту на даний товар? 2 Рішення 2 Задача 3 3 Підприємець виявив, що магазин реалізує його продукцію з націнкою 30% до продажної ціни. Обчисліть розмір націнки до собівартості продукції, якщо вона становить 35 грн. 3 Рішення 3 Націнка = 35*0,30 = 10,50 грн. 3 Задача 4 3 На основі витрат виробництва, оптовика і Вашої фірми розрахуйте роздрібну ціну товару. Дані про собівартість виробництва та просування товару наведено в таблиці. 3 Таблиця 1 3 Вихідні дані 3 Рішення 3 Задача 5 4 Розрахуйте мінімальний обсяг виробництва та реалізації послуги (точку беззбитковості), виходячи з таких даних: 4 а) ціна реалізації послуги – 40 грн.; 4 б) постійні витрати на виробництво послуги – 15000 грн.; 4 в) змінні витрати на одиницю послуги – 34 грн. 4 Рішення 4

 6. Задачі
  Задача 11 Визначити обсяг вантажоперевезень на збиранні кукурудзи на силос, якщо вантажопідйомність автомобіля становить 5т., площа кукурудзи 200га, врожайність 200ц. з 1 га, середня відстань перевезення 6км. , тривалість виконання робіт 10 днів. Задача 35 У фермерському господарстві утримується 20 корів з середньорічним надоєм 47,5 ц. молока. За рік фермер реалізував: 855,6 ц. молока, з яких молокозаводу 647ц. фактичною жирністю 3,95% по 1810 грн. за 1т базисної жирності ( 3,4 %), а 208,6 ц по ціні 2130 грн. за 1 т натуральної жирності – на ринку. Собівартість 1ц молока склала 122,3 грн. Необхідно: розрахувати суму одержаної виручки, суму прибутку і рівень рентабельності виробництва молока; обґрунтувати можливі шляхи підвищення ефективності виробництва молока у господарстві. Задача 40 Розрахувати потребу в кормах (у фізичній вазі) для свиней на відгодівлі, якщо: середньорічне поголів’я свиней на відгодівлі – 1200 голів; плановий середньодобовий приріст живої маси 480 грамів; планові витрати кормів на 1 ц. приросту – 7,1 ц. корм.одиниць; річна структура раціону по поживності, %: концентрати – 83 ( в 1ц. корму міститься 1,03 ц корм.од.); коренеплоди – 7 (0,12 ц. корм.одн.); комбісилос – 6 ( 0,12 ц корм. од.); зелені – 4 ( 0,12 ц. корм. од.)

 7. Задачі
  Контрольна робота № 2 Задача 3. Провести повне дослідження функції і побудувати її графік. у=х/х2-1 Задача 2.8. Обчислити похідну функції

 8. ЗАДАЧІ
  Задача 2.20. Дано координати точок , , . Знайти: 1) напрямні косинуси вектора ; 2) кут між векторами і ; 3) рівняння площини, яка проходить через точку перпендикулярно до вектора . Задача 4.20. Обчислити границі (не користуючись правилом Лопіталя): Задача 9.20. Знайти найбільше і найменше значення функції на відрізку. , Задача 10.20. а) Знайти маргінальний доход виробництва 300 одиниць виробів, якщо кількість виготовлених та проданих виробів та роздрібна вартість кожного виробу пов’язані рівністю . б) Знайти еластичність попиту та вказати стан доходу підприємства при , якщо заданий зв'язок між кількістю виготовлених та проданих виробів та вартістю кожного виробу : . Задача 12.20. Для функції знайти градієнт в точці і похідну за напрямком , .

 9. Задачі
  Варіант 10 Задача 1 Знайти коефіцієнт структурних зрушень у виробництві товарів групи Б та обсяги їх виробництва у 1995 та 2001 роках. (Результати занести в таблицю). Якщо відомо, що частка товарів групи Б в 1995 р. складала 28,8%, а в 2001р. – 30,8%; обсяги промислового виробництва в 2001 р. становили 60,6млрд. грн., а темпи прискорення 2001 р. в порівнянні з 1995 р. склали 1,4. Задача 2 Обсяги добування вугілля у Донбасі на кінець року склали 80 млн. тонн.; від інших постачальників отримують 2 млн. тонн, місцеве використання складає 42 млн. тонн, залишки вугілля на кінець року – 6 млн. тонн. Перевезення донецького вугілля всіма видами транспорту складає 95% сумарного об’єму перевезень вугілля в країні. Залізницею перевозиться 90% вугілля, в т.ч. 97% донецького вугілля. Визначити обсяги перевезень донецького вугілля залізницею. Задача 3 Зробити порівняння по областях: 1) коефіцієнтів забезпеченості населення закладами культури (бібліотеками); 2) коефіцієнтів забезпеченості медичним персоналом; 3) густоти населення. Отримані результати пояснити. Якщо в 2001 р. чисельність населення І-ї області складала – 4000,2 тис. чол., ІІ-ої – 1600,8 тис., в Україні – 48415,5 тис. чол. Кількість бібліотек в цілому в країні – 20400, у І-й області – 650, у ІІ-й області - 1003. Кількість медичного персоналу в цілому по країні – 225,7 тис. чол., в І-й області – 10,2 тис., у ІІ-й області – 14,1 тис. чол. Площа І-ої області – 26,5 тис. км2, ІІ-ої області – 33,1. Задача 4 За даними статистичного щорічника визначити екологічне навантаження на територію Запорізької та Тернопільської областей та порівняти із середнім по країні показником, а також визначити динамічні зміни викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (пояснити тенденцію). Задача 5 За даними статистичного щорічника розрахувати для Запорізької та Тернопільської областей: 1) коефіцієнти народжуваності, смертності та природного руху населення (та порівняти їх із коефіцієнтами по країні), 2) чисельність населення областей через 5 років, за умови, що тенденції не зміняться 3) чисельність населення областей через 5 років, за умови, що коефіцієнт природного руху зросте на 10%.

 10. Задачі
  Задача 6. Мале підприємство реалізувало продукції на суму 120000 грн. Сума податку на додану вартість склала 20000 грн., сума витрат – 50000 грн., у т.ч. ПДВ – 8300 грн. Розрахуйте податок на прибуток за Законом “Про оподаткування прибутку підприємств” та за спрощеною системою. Єдиний податок нарахувати з використанням ставок 6 та 10%. Задача 10. Керівництво товариства з обмеженою відповідальністю “Прогрес” розробляє стратегію росту виручки від реалізації продукції за рахунок збільшення витрат на рекламу. Визначте вигідність такого заходу, якщо передбачено збільшити витрати на рекламу на 8 тис. грн., очікуване збільшення виручки – 35 тис. грн., коефіцієнт маржинального прибутку підприємства – 0,7. Задача 17. Мале підприємство виробляє компакт-диски по ціні 10 грн. за одиницю. В поточному році було реалізовано 10000 компакт-дисків. Розрахункова величина змінних витрат на один компакт-диск становить 6 грн., а загальна величина постійних витрат – 5000 грн. Складіть модель звіту про фінансові результати підприємства, використовуючи систему управління витратами “директ-костинг”.

 11. Задачі
  Завдання 1 Визначення пріоритетності (інвестиційна привабливість) для придбання акцій підприємства. Розрахунки виконуємо як сума місць, яке зайняло підприємство по показниках рентабельності власного капіталу, рентабельності продажів і коефіцієнту капіталізації. Завдання 2 На основі звітних даних (балансу) конкретного підприємства здійснити оцінку вартості цілісного майнового комплексу. Завдання 3 Під час роботи комісії з приватизації до неї надійшли заяви на придбання акцій у такій кількості: № п/п Кількість заявників Кількість заявлених акцій, шт. Максимальна ціна однієї акції, грн. Загальна вартість запропонованих до оплати акцій, грн. 1 1 150 0,78 117,00 2 2 200 0,80 159,12 3 5 550 0,88 481,34 4 3 450 0,91 409,57 5 4 600 0,79 474,00 Завдання 4 Вихідні дані: Загальна площа квартири – 88 м2 Кількість мешканців у квартирі – 2 чол. Кількість метрів загальної площі квартири, що підлягає безплатній передачі за законом: на чоловіка – 21 м на сім”ю – 10 м Відновлена вартість 1 м2 загальної площі квартири – 800 грн. Пільгі відсутні. Завдання 5 Вихідні дані: Загальна площа квартири – 85 м2 Кількість мешканців у квартирі – 2 чол. Кількість метрів загальної площі квартири, що підлягає безплатній передачі за законом: на чоловіка – 21 м на сім”ю – 10 м Відновлена вартість 1 м2 загальної площі квартири – 750 грн. Розмір встановленого коефіцієнта споживчої якості - 2,7. Завдання 6 Вихідні дані для визначення коефіцієнту споживчої якості квартири (будинку): Місце знаходження будинку Матеріал стін будинку Висота приміщень, м Види благоустрою Поверх кваритри в будинку Київ Кам"яні стіни з цеглами 2,5 Всі види благоустрою 3/5

 12. Задачі
  Задача №1 Визначити фондовіддачу, фондоємність основних засобів у звітному періоді та порівняти їх з базовими значеннями. Розрахувати коефіцієнти оновлення та вибуття основних засобів. Визначити за який термін відбудеться повне оновлення основних засобів при збереженні даного темпу руху. Вихідні дані: 1. Товарна продукція у базисному періоді тис. грн. 15780 2. Фондовіддача у базисному періоді грн. 5,6 3. Збільшення обсягу товарної продукції у звітному періоді % 13 4. Вартість основних засобів на початок звітного періоду тис. грн. 2560 5. Обсяг та термін введення в дію нових основних засобів тис. грн. 430 з 1,09 6. Обсяг та термін вивезених з експлуатації спрацьованих основних засобів тис. грн. 125 з 1,03 Проаналізувати отримані значення. Задача №2 Розрахувати показники обігових коштів у плановому році та визначити умовну їх економію внаслідок прискорення їх обігу 1. Обсяг реалізації продукції у звітному році тис. грн. 2766,7 2. Середньорічний залишок обігових коштів у звітному році тис. грн. 184,45 3. Збільшення обсягу реалізації продукції у плановому році % 2,6 4. Прискорення оборотності обігових коштів у плановому році днів 6 Проаналізувати отримані значення. Задача №4 Розрахувати запланований процент зниження витрат підприємства на виробництво та реалізацію продукції. Визначити витрати підприємства на одиницю продукції у плановому році. 1. Витрати підприємства на одиницю продукції грн. 90 2. Структура витрат підприємства: - матеріальні витрати - заробітна плата основних робітників - витрати на управління та обслуговування підприємства % % % 87 10 3 3. В плановому році очікуються наступні зміни: а) підвищення продуктивності праці основних виробничих робітників б) підвищення обсягу виробництва в) збільшення заробітної плати виробничих робітників г) ціни на матеріали підвищаться (+) знизяться (-) д) зменшення норм використання матеріалів е) підвищення витрат на управління та обслуговування виробництва % % % % % % 5 6 2.0 -1.6 1,5 1 Проаналізувати отримані значення у плановому році: Задача №5 Розрахувати у плановому році розмір чистого прибутку, рентабельність виробництва і рентабельність продукції. Вихідні дані: 1. Залишки готової продукції на початок планового року: - в оптових цінах - в витратах підприємства тис. грн. тис. грн. 1300 1250 2. Залишки готової продукції на кінець планового року: - в оптових цінах - в витратах підприємства тис. грн. тис. грн. 820 720 3. Обсяг виробництва в плановому році: - в оптових цінах - в витратах підприємства млн. грн. млн. грн. 21.5 21.12 4. Середньорічна вартість основних засобів у плановому році млн. грн. 3.22 5. Середньорічний норматив обігових коштів у плановому році млн. грн. 1.9 6. Відрахування у бюджет з прибутку у плановому році тис. грн. 80 7. Інший прибуток у плановому році тис. грн. 50 Проаналізувати отримані значення.

 13. Задачі
  Завдання 1 В ящику 40 куль: 28 червоних і 12 синіх. З ящика навмання вийма¬ють одну кулю. Визначити ймовірність того, що ця куля: а) червона; б) синя. У класі навчається 30 учнів: 12 хлопчиків і 18 дівчаток. З класу навмання ви-бирають учня. Знайти ймовірність того, що цей учень: а) хлопчик; б) дівчинка. Завдання 2 Завдання 2. Для контролю якості виготовлення продукції відібрано виробів. Ймовірність того, що взятий навмання виріб є неякісним, дорівнює . Знайти ймовірність того, що серед вибраних виробів буде не менше і не бі-льше неякісних. Завдання З Задано ряд розподілу добового попиту на певний продукт X. Знайти чи-слові характеристики цієї дискретної випадкової величини: а) математичне сподівання М(Х); б) дисперсію D(X); в) середні квадратичне відхилення і X. Завдання 4 Знаючи, що випадкова величина X підпорядковується біноміальному закону розподілу з параметрами п, р, записати ряд розподілу цієї величини і знайти основні числові характеристики: а) математичне сподівання М(Х); б) дисперсію D(X) в) середні квадратичне відхилення і X.. Завдання 5. Неперервна випадкова величина задана інтегральною функцією роз-поділу . Записати диференціальну функцію розподілу, знайти пара-метр та визначити ймовірність попадання величини в інтервал . Завдання 6 Задано вибірку, яка характеризує місячний прибуток підприємців (у тисячах гривень). • Скласти варіаційний ряд вибірки. • Побудувати гістограму та полігон частот, розбивши інтервал на чотири-шість рівних підінтервалів. • Обчислити моду, медіану, середнє арифметичне, дисперсію та ексцес варіаційного ряду. 2. 42, 52, 47, 43, 46, 53, 43, 50, 47, 49, 51, 45, 46, 50, 51, 45, 52, 47, 42, 54. Завдання 7 Перевірити, чи справджується статистична гіпотеза про нормальний розподіл генеральної сукупності за даними вибірки.

 14. Задачі
  Задача 1. Попит на міжбанківські кредити з різними показниками характеризується даними: Термін, днів 1 7 14 30 Разом Кількість наданих кредитів, % до підсумку 48 16 6 30 100 Визначте моду терміну кредитів. Задача 2. Якість орної землі в області характеризується даними: Оцінка землі, балів До 45 45 – 55 55 – 65 65 – 75 75 і більше Разом % до загальної площі 5 2 45 15 10 100 Визначте середнє лінійне відхилення оцінок якості орної землі. Задача 3. За результатами опитування домогосподарок (в рамках маркетингового опитування) 135 з 225 віддають перевагу споживанню чаю у разових пакетах. З імовірністю 0,954 визначте похибку вибірки для частки домогосподарок, які є потенційними покупцями чаю у разових упаковках, %.

 15. Задачі
  Задача №1 Визначити фондовіддачу, фондоємність основних засобів у звітному періоді та порівняти їх з базовими значеннями. Розрахувати коефіцієнти оновлення та вибуття основних засобів. Визначити за який термін відбудеться повне оновлення основних засобів при збереженні даного темпу руху. Вихідні дані: 1. Товарна продукція у базисному періоді тис. грн. 15780 2. Фондовіддача у базисному періоді грн. 5,6 3. Збільшення обсягу товарної продукції у звітному періоді % 13 4. Вартість основних засобів на початок звітного періоду тис. грн. 2560 5. Обсяг та термін введення в дію нових основних засобів тис. грн. 430 з 1,09 6. Обсяг та термін вивезених з експлуатації спрацьованих основних засобів тис. грн. 125 з 1,03 Проаналізувати отримані значення. Задача №2 Розрахувати показники обігових коштів у плановому році та визначити умовну їх економію внаслідок прискорення їх обігу 1. Обсяг реалізації продукції у звітному році тис. грн. 2766,7 2. Середньорічний залишок обігових коштів у звітному році тис. грн. 184,45 3. Збільшення обсягу реалізації продукції у плановому році % 2,6 4. Прискорення оборотності обігових коштів у плановому році днів 6 Проаналізувати отримані значення. Задача №4 Розрахувати запланований процент зниження витрат підприємства на виробництво та реалізацію продукції. Визначити витрати підприємства на одиницю продукції у плановому році. 1. Витрати підприємства на одиницю продукції грн. 90 2. Структура витрат підприємства: - матеріальні витрати - заробітна плата основних робітників - витрати на управління та обслуговування підприємства % % % 87 10 3 3. В плановому році очікуються наступні зміни: а) підвищення продуктивності праці основних виробничих робітників б) підвищення обсягу виробництва в) збільшення заробітної плати виробничих робітників г) ціни на матеріали підвищаться (+) знизяться (-) д) зменшення норм використання матеріалів е) підвищення витрат на управління та обслуговування виробництва % % % % % % 5 6 2.0 -1.6 1,5 1 Проаналізувати отримані значення у плановому році: Задача №5 Розрахувати у плановому році розмір чистого прибутку, рентабельність виробництва і рентабельність продукції. Вихідні дані: 1. Залишки готової продукції на початок планового року: - в оптових цінах - в витратах підприємства тис. грн. тис. грн. 1300 1250 2. Залишки готової продукції на кінець планового року: - в оптових цінах - в витратах підприємства тис. грн. тис. грн. 820 720 3. Обсяг виробництва в плановому році: - в оптових цінах - в витратах підприємства млн. грн. млн. грн. 21.5 21.12 4. Середньорічна вартість основних засобів у плановому році млн. грн. 3.22 5. Середньорічний норматив обігових коштів у плановому році млн. грн. 1.9 6. Відрахування у бюджет з прибутку у плановому році тис. грн. 80 7. Інший прибуток у плановому році тис. грн. 50 Проаналізувати отримані значення.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua