Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Практичне завдання "Звітність підприємств" (ID:25425)
| Размер: 191 кб. | Объем: 50 стр. | Стоимость: 135 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание12. III. Практичне завдання для контрольної роботи 2
Для виконання навчального завдання наведені умовні дані підприємства "Омега" за вересень звітного року, див, табл. 1 додатку 2. Підприємство відноситься до сфери матеріального виробництва.

Методичні вказівки до написання контрольної роботи 2
Користуючись даними, наведеними в таблицях 1 та 2 додатку 2, зробити записи в журналі обліку господарських операцій підприємства за місяць. По кожній операції необхідно визначити кореспонденцію рахунків, здійснити самостійні розрахунки, а результати поставити у колонках, де стоїть знак питання.
Усі затрати підприємства у Таблиці 2 поділяються на прямі та адміністративні. Прямі затрати відображаються по дебету рахунка 23 (проводки 27, 29, 39, 41, 43, 45, 48,49), адміністративні затрати відображаються по дебету рахунка 92 (проводки 24, 26, 28, 37,40, 42,44).
До прямих затрат віднесені:
• заробітна плата робітників,
• відрахування на соціальне страхування від цієї заробітної плати, матеріальні затрати,
• амортизація виробничого обладнання.
До складу адміністративних затрат включені витрати на відрядження адміністративно-управлінського персоналу (АУП), заробітна плата АУП і відрахування на соціальне страхування від цієї заробітної плати, заробітна плата АУП і відрахування на соціальне страхування від цієї заробітної плати.
Адміністративні затрати не включаються до собівартості продукції, відносяться до затрат періоду та списуються прямо на рахунок фінансових результатів, (проводка.56).
Нарахування податку на прибуток (проводки 57 і 58) здійснюється з податкового обліку. Податок на прибуток відноситься на затрати (рахунок98) з наступним списанням по дебету рахунка 79 "Фінансові результати".
Бухгалтерський прибуток визначається як кредитове сальдо рахунка 791 "Результати основної діяльності".
Далі зробити записи в Головній книзі, підрахувати дебетові обороти і визначити залишки по рахунках на кінець місяця.
Скласти оборотну відомість за вересень.
Користуючись даними Таблиці І журналу обліку господарських операцій та оборотної відомості, заповнити фінансову звітність:
- "Баланс" (форма 1),
- "Звіт про фінансові результати" (форма 2),
- "Звіт про рух грошових коштів" (форма 3),
- "Звіт про власний капітал" (форма 4)
- «Примітки до фін. Звітності » (форма 5),
- Заповнити податкову (декларація з податку на прибуток, декларація з ПДВ), спеціальну(розрахунок комунального податку, звіт про відрахування в фонд соц. Забезпечення: пенс. Фонд і соц. страх) та статистичну звітність (форма 1 ОЗ, АМОРТИЗАЦІЯ).
- провести аналіз фінансового стану підприємства "Омега" за 2ХХХ рік При заповненні форми 1 "Баланс" необхідно звернути особливу увагу на такі моменти:
1) у рядках 120 "Незавершене виробництво" і 130 "Готова продукція" до залишків незавершеного виробництва і до вартості готової продукції, відповідно, не включені адміністративні витрати;
2) залишки по рахунках 301 "Каса в національній валюті", 311 "Поточні рахунки в національній валюті" 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" відображаються в-рядку 230;
3) залишки по рахунках 643 "Податкові зобов'язання" і 644 "Податковий кредит", 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" відображаються у рядках 550, 610 відповідно.
При заповненні форми 2 "Звіт про фінансові результати" необхідно звернути увагу на наступне:
1) у рядку 010 відображаються кредитові обороти рахунка 701 (проводка 52);
2) у рядку 015 відображається ПДВ, який вираховується із доходу (проводка 53);
3) собівартість реалізованої продукції (рядок 040) відображена по дебету рахунка 901 (проводка 54) і списана потім по дебету рахунка 791; до собівартості не включені адміністративні витрати, вони відображені у рядку 070;
4) прибуток від операційної діяльності, одержаний як кредитове сальдо рахунка 791 до відображення податку на прибуток або як різниця між рядками 050 й 070; прибуток від звичайної діяльності (рядок 170) дорівнює прибутку від операційної діяльності, оскільки інші види діяльності в завданні не розглядаються; чистий прибуток (рядок 220), одержаний після вирахування податку на прибуток (рядок 180, проводки 57, 58) з прибутку до оподаткування (рядок 170);
5) для заповнення II розділу форми 2 "Елементи операційних витрат", витрати за елементами визначаються як кредитові обороти відповідних рахунків ("Виробничі запаси", "Розрахунки з оплати праці" тощо), списані в дебет рахунків обліку виробничих та адміністративних витрат -23 і 92.
В завданні затрати за елементами визначались відповідно:
- матеріальні затрати (рядок 230) - з проводки 46;
- затрати на оплату праці (рядок 240) - проводки 26-29;
- відрахування на соціальні заходи (рядок 250) - проводки 37-45
(перевірте: рядок 250 повинен дорівнювати 37,74% від рядка 240);
- амортизація (рядок 260) - проводка 49;
- інші затрати (рядок 270) - проводка 24.
Підсумок за рядками 280 повинен відповідати сумі затрат по рахунках 23 і 92.
Виконання завдання передбачає оформлення його у вигляді закінченої студентом роботи, яка має:
- титульний аркуш (див. додаток 1 до робочої навчальної програми); зміст роботи, зміст конкретного завдання студента; вступ - обґрунтування необхідності розкриття теми;
- основна частина - розкриття змісту виконаного завдання;
- висновок (висновки) з розглянутого питання;
- література;
- додатки.
Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, до розгляду не приймається.
Контрольна робота повинна бути оформлена на аркушах паперу формату A4, зшита або скріплена іншим способом.

Виконання контрольної роботи 5
Таблиця 3. Оборотно-сальдова відомість підприємства «Омега» за вересень 2011 року. 7
Баланс 8
Звіт про фінансові результати 10
Звіт про рух грошових коштів 12
Звіт про власний капітал 15
Примітки до річної фінансової звітності 17
Декларація з податку на прибуток за вересень 2011 року 23
ДЕКЛАРАЦІЯ з Податку на додану вартість за вересень 2011 р. 26
Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України 29
Вихідні дані для Варіанту 1 з розрахованими показниками 40
Вихідні дані для виконання практичного завдання (початкові) 44
Список використаної літератури 48
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Практичне завдання звітність підприємств
  Варіант 2 Практична частина. Завдання. 2 Практична частина. Завдання. Скласти: - початковий баланс, - оборотно-сальдову відомість за поточний звітний період, - заповнити Головну книгу, - скласти обов’язковий пакет фінансової, податкової і спеціальної звітності підприємства. Робота виконується студентами на базі матеріалів базового підприємства (за місцем роботи). В разі відсутності базового підприємства за основу береться віртуальне (умовне) підприємство (табл.. 1) Використана спеціальна література повинна бути останніх років видання. Таблиці, рисунки, розрахунки, фрагменти (витяги) з різних документів, регістрів, актів тощо оформлюються як додатки до роботи. Обов’язковими додатками мають бути зразки тих джерел, які в текстової частині розкривають сутність процесу формалізації звітності підприємства. Контрольна робота оформлюється на зшитих аркушів паперу формату А4 (210*297 мм). Вхідна інформація для виконання контрольної роботи (на базі віртуального підприємства ПАБ «Сиріус») Таблиця 1 1. Інвентарний баланс на 01.01. поточного року № запису Стаття (назва показнику) Сума, тис. грн. 1 2 3 РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА 1 Основні засоби і інші необоротні матеріальні активи: Первісна вартість 450 Знос 50 Залишкова вартість 400 2 Поточна дебіторська заборгованість покупців 15 3 Незавершене виробництво 7 4 Капітальні інвестиції 238 5 Фінансові інвестиціі в непов’язані сторони: Довгострокові 155 Поточні 6 6 Заборгованість за виданими авансами постачальникам 21 ............... Виконання завдання 5 Література 18

 2. Практичне завдання звітність підприємств вар 2
  Варіант 2 (4,12,29) 2 Практична частина. Завдання. 2 Скласти: - початковий баланс, - оборотно-сальдову відомість за поточний звітний період, - заповнити Головну книгу, - скласти обов’язковий пакет фінансової, податкової і спеціальної звітності підприємства. Робота виконується студентами на базі матеріалів базового підприємства (за місцем роботи). В разі відсутності базового підприємства за основу береться віртуальне (умовне) підприємство (табл.. 1) Використана спеціальна література повинна бути останніх років видання. Таблиці, рисунки, розрахунки, фрагменти (витяги) з різних документів, регістрів, актів тощо оформлюються як додатки до роботи. Обов’язковими додатками мають бути зразки тих джерел, які в текстової частині розкривають сутність процесу формалізації звітності підприємства. Контрольна робота оформлюється на зшитих аркушів паперу формату А4 (210*297 мм). Вхідна інформація для виконання контрольної роботи (на базі віртуального підприємства ПАБ «Сиріус») Таблиця 1 1. Інвентарний баланс на 01.01. поточного року № запису Стаття (назва показнику) Сума, тис. грн. 1 2 3 РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА 1 Основні засоби і інші необоротні матеріальні активи: Первісна вартість 450 Знос 50 Залишкова вартість 400 2 Поточна дебіторська заборгованість покупців 15 3 Незавершене виробництво 7 4 Капітальні інвестиції 238 5 Фінансові інвестиціі в непов’язані сторони: Довгострокові 155 Поточні 6 6 Заборгованість за виданими авансами постачальникам 21 ............. Виконання завдання 5 Література 16

 3. Практичне завдання з оподаткування підприємств
  Підприємство-резидент «Рондо» на підставі договору купівлі-продажу з підприємством-нерезидентом «Glori» одержало товар на суму 15569 дол. США, у тому числі транспортні послуги на території України на 1210 дол. США (відповідно до рахунку-фактури). Даний товар обкладається митом за ставкою 9%, ставка митного збору 0,2%. Курс НБУ на дату оформлення вантажної митної декларації 7,75 грн/дол. США. Необхідно розрахувати фактурну вартість товару, митну вартість, суми мита, митного збору та ПДВ.

 4. Практичне завдання "фінанси підприємств"
  Зміст та обсяги контрольної роботи. Контрольна робота здійснюється за наведеним нижче планом: План контрольної роботи. Вступ Розділ 1 .Загальна характеристика підприємства Розділ 2. Аналіз стану майна та джерел його формування. Розділ 3 .Аналіз фінансової стійкості підприємства 3.1. За критерієм покриття запасів стабільними джерелами фінансування. 3.2. За критерієм ліквідності. 3.3. За структурою джерел формування майна підприємства Розділ 4. Аналіз ділової активності Розділ 5. Аналіз рентабельності Розділ б.Прогнозування імовірності банкрутства підприємства Висновки та пропозиції з покращення показників фінансового стану підприємства Список використаної літератури Додатки У Вступі розкривається значення аналізу фінансового стану підприємства, місце результа-тів аналізу при розробці управлінських рішень. Обсяг 1-2 сторінки. У розділі "Загальна характеристика підприємства" необхідно навести Інформацію про вид діяль-ності (галузь), назву підприємства, його форму власності, місце на ринку, основних конкурентів, коло споживачів продукції (робіт, послуг) підприємства, обсяги реалізації продукції у минулих періодах (останнє — не обов'язково). Обсяг 1-3 сторінки. У розділі "Аналіз стану майна та джерел його формування" слід скласти порівняльний аналі-тичний баланс^дшйснити необхідні розрахунки і зробити відповідні висновки. Складання порівняльного балансу розглянуто у вказівках до виконання. Обсяг 2-4 сторінки. У розділі "Аналіз фінансової стійкості підприємства" потрібно провести необхідні розра-хунки показників станом на початок та на кінець звітного періоду і зробити висновки. Обсяг підрозділу "Аналіз фінансової стійкості підприємства за критерієм покриття запа-сів стабільними джерелами фінансування" становить 2-3 сторінки. Обсяг підрозділу "Аналіз фінансової стійкості підприємства за критерієм ліквідності" ста-новить 2-3 сторінки. Обсяг підрозділу "Аналіз фінансової стійкості підприємства за структурою джерел форму-вання майна підприємства" становить 2-3 сторінки. У розділі "Аналіз ділової активності" слід провести розрахунки показників за період , що ана-лізується, та зробити необхідні висновки. Обсяг розділу становить 2-3 сторінки. У розділі "Аналіз рентабельності" слід провести розрахунки показників за період , що аналізується, та зробити необхідні висновки. Обсяг розділу становить 2-3 сторінки. У розділі "Прогнозування імовірності банкрутства підприємства" необхідно провести розра-хунки та зробити відповідні висновки. Обсяг розділу - 2-3 сторінки. У Висновках необхідно сформулювати загальну оцінку фінансового стану підприємства, мож-ливі напрямки його покращення та імовірність банкрутства підприємства, якщо керівництво підприємства не змінить своєї фінансової політики. Обсяг 2-3 сторінки. У Додатках необхідно навести заповнені форми №1 Баланс та №2 Звіт про фінансові результати, які слугували вихідними даними для виконання контрольної роботи. Оформлення контрольної роботи Робота виконується на аркушах формату А4 у друкованому вигляді або від руки з додержанням наступних вимог: Поля: ліве - 25 мм, верхнє, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм. Робота починається з титульної сторінки. На другій сторінці викладається зміст (план) роботи із за-значенням сторінок початку розділів та підрозділів. З третьої сторінки викладається текст контрольної робо-ти. Нумерація сторінок контрольної роботи наскрізна: перша сторінка — титульна ( на ній номер не про-ставляється), друга — зміст і т.д. Номер сторінки проставляється у правому верхньому куті. Цифровий матеріал, як правило, оформляється у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати на-зву, що відображає її зміст. В кінці назви таблиці крапка не ставиться. Всі таблиці слід нумерувати. Пра-воруч над назвою з прописної букви пишуть слово "Таблиця" та її порядковий номер. Знак № перед цифрою не ставиться. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці у дано-му розділі. Наприклад: Таблиця 1.3 (третя таблиця першого розділу). Формули, які наводяться в роботі, слід нумерувати арабськими цифрами. Формули вирівнюються по центру сторінки відносно тексту. Порядковий номер наводиться в дужках праворуч від формули. Він повинен складатися з номера розділу і порядкового номера формули. Наприклад: (1.3) (третя формула першого розділу). ВСТУП 3 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 5 2 АНАЛІЗ СТАНУ МАЙНА ТА ДЖЕРЕЛ ЙОГО ФОРМУВАННЯ 10 3 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 15 3.1 За критерієм покриття запасів стабільними джерелами фінансування 15 3.2 За критерієм ліквідності 18 3.3 За структурою джерел формування майна підприємства 22 4 АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ 27 5 АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 31 6 ПРОГНОЗУВАННЯ ІМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 38 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ З ПОКРАЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 41 ЛІТЕРАТУРА 46

 5. Сутність та необхідність запасів для підприємств. Практичне завдання: Варіант 9.
  1. Сутність та класифікація запасів 3 2. Моделі оптимізації ступеня ризику та деякі стратегії формування запасів 10 3. Задача 16 В умовах ринкової економіки головним фактором впливу на обсяги виробництва є попит. Обсяг попиту на продукцію виробництва визначається, як загальна кількість продукції, яку бажають придбати споживачі продукції за одиницю часу при визначених умовах (детермінантах попиту). Функція залежності обсягу попиту від основних детермінантів має вигляд:... Список використаної літератури 20

 6. Звітність підприємств
  1. Класифікація звітності, види звітності на сучасному етапі та взаємозв'язок між ними 3 2. Визначення економічних елементів операційних витрат у Звіті про фінансові результати 11 Література 16

 7. Звітність підприємств
  Вступ 3 1. Склад і структура річної та поточної звітності в Україні. Загальна характеристика форм звітності. 5 2. Структура і зміст звіту про фінансові результати. Джерела даних для його складання. Узгодження з новими формами звітності. 17 Висновки 29 Список використаної літератури 31 Додатки 34

 8. Звітність підприємств Варіант 10
  Завдання 1 На підставі вступного балансу (на 31 грудня 200__ року) та наведених нижче господарських операцій ТОВ “Ремонт Авто” за 200_ рік необхідно скласти бухгалтерську звітність підприємства станом на 1 квітня 200_ року у складі форм №№ 1М, 2М. БАЛАНС на 31 грудня 200_ року, тис.грн Статті Сума Незавершене будівництво 0,9 Основні засоби 10,0 Знос 3,5 Довгострокові фінансові інвестиції 38,00 Виробничі запаси 4,0 Інша поточна дебіторська заборгованість 2,7 Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 5,5 Інші оборотні активи 1,9 Статутний капітал ? Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 12,0 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 11,8 Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом 11,0 зі страхування 0,95 з оплати праці 22,5 Витрати майбутніх періодів 1,8 Таблиця 1 Журнал операций ТОВ «Ремонт Авто» за январь 200_ р., грн № з/п Зміст операцій Сума 1 Касова виручка (отримана протягом місяця) 9407,34 4 Виручка від послуг здано на розр./рах. ? 5 Виплачено зарплату на картки 20350,50 8 Отримано оплату за послуги 31972,42 10 ПДВ ? 11 Послуги банку 319,27 12 Оплачено за отримані послуги 3223,00 13 Сплачено: ? -постачальникам 840,80 - кредиторам 527,2 -податки 11127,19 -пенсійний фонд 471,51 -соцстрах 195,6 № з/п Зміст операцій Сума -ФСС НВВ 417,21 -безробіття 104,74 14 Пред’явленно рахунки за надані послуги 43014,66 15 ПДВ в послугах ? 16 Виконанні послуги визнанні доходом звітного періоду ? 17 ассового матеріали: -ч/з підзвітних осіб 297,00 ПДВ ? -молоко за шкідливі умови (передоплата) 185,35 ПДВ ? -мастильні матеріали - -ПДВ - -запчастини 5939,43 -ПДВ ? -інструменти - -ПДВ - -матеріали 80,65 -ПДВ ? 18 Нарахованна з/пл за січень: - адмін. Та обслугов. Персоналу 4533,55 - робітникам 19128,73 - лікарнянні за рахунок підприємства 182,79 - лікарняні за рах. Соцстрах. 201,04 - Харчування ліквідаторам ЧАЕС 620,0 19 Утриманно з з/пл. - податок з доходів фізичних осіб 2983,08 - пенсійне страхування 479,71 - соціальне страхування 119,58 - на випадок безробіття 106,46 -утримана позика 200,00 - аліменти 423,64 20 Нарахованно на з/пл. ФСС НВВ 423,21 21 Нарахованно оплату за оренду за січень2003р. 4420,75 22 - ПДВ ? 23 ТО ассового аппарату 25,50 24 - ПДВ ? 26 Інформац. Консультативні послуги - 27 Заправка катриджа 2500,00 28 -ПДВ ? 29 Нарахованно єдиний податок 2219,00 30 Нараховано аморт. ОЗ 100,75 Списуються витрати майб.періода (подписка) 60,00 31 Отримане молоко списується на витрати ? ПДВ ? 34 Матеріали списуються для виконання послуг 5939,43 35 Адміністративні витрати списуються на зменшення доходу 36 Списуються в реалізацію послуг прямі витрати 37 Собівартість списується на зменшення доходу 38 Фінансовий результат

 9. Задачі звітність підприємств
  Задача 1 3 Визначити собівартість реалізованих товарів і суму валового прибутку за наведеними нижче даними. По яких статтях Звіту про фінансові результати відображаються визначені показники, 1. Дохід від реалізації товарів (з ПДВ) 1200 2. Залишок товарів на 01.01.2004 р. 200 3. Чисті надходження ; - валове придбання товарів; 900 - знижки отримані ; 30 - повернення та уцінка придбаних товарів ; 20 - транспортні витрати на доставку товарів ; 40 - усього чисті надходження ; ? 4. Залишок товарів на 31.01.2004 р. 100 5. Собівартість реалізованих товарів. ? Задача 2 4 Згідно з наведеними даними заповните Баланс (форма N1): Ns Статті балансу Сума, грн.. 1 2 3 1. Витрати майбутніх періодів 2, Готова продукція. 3400 3. Довгострокові кредити банків. 10000 4. Доходи майбутніх періодів. 5, Запасні частини. 9500 б. Знос нематеріальних активів. 400 7. Знос основних засобів. 5000 8, Інший додатковий капітал. 300 9. Каса в національній валюті. 2800 10, Короткострокові кредити банків. 3000 11. Матеріали. 12. Незавершене виробництво. 6200 13, Нематеріальні активи ( первісна вартість). 8400 14 Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток). 200 15. Основні засоби ( первісна вартість). 25000 16. Пайовий капітал. 500 17. Поточна дебіторська заборгованість. 3400 18. Поточний рахунок в іноземній валюті. 19. Поточний рахунок в національній валюті. 10100 20. Резервний капітал. 21. Розрахунки з бюджетом. 550 22. Розрахунки з оплати праці. 4500 23. Розрахунки з позабюджетних платежів. и, Розрахунки зі страхування. 350 26. Статутний капітал, 43400 ВАЛЮТА БАЛАНСУ 63400 Додаток А Додаток Б

 10. Практичне завдання
  По даним підприємства визначити суму комунального податку, який сплачує підприємство. Розрахунки подати в динаміці за два останні роки. Навести розрахунок визначення середньоспискової чисельності працюючих.

 11. Практичне завдання з ПР
  ПР Реклама Пропаганда Маркетинг Об’єкт Суб’єкт Цілі Громадськість Час Вартість Довіра Можливість оцінки ефективності Потрібно заповнити таблицю, зробити порівняння. Таку роботу потрібно зробити для 6 одногрупників, зробіть так, щоб хоч трохи відрізнялось, візьміть різні джерела літератури

 12. Практичне завдання з ПР
  ПР Реклама Пропаганда Маркетинг Об’єкт Суб’єкт Цілі Громадськість Час Вартість Довіра Можливість оцінки ефективності Потрібно заповнити таблицю, зробити порівняння. Таку роботу потрібно зробити для 6 одногрупників, зробіть так, щоб хоч трохи відрізнялось, візьміть різні джерела літератури

 13. Практичне завдання з ПР
  ПР Реклама Пропаганда Маркетинг Об’єкт Суб’єкт Цілі Громадськість Час Вартість Довіра Можливість оцінки ефективності Потрібно заповнити таблицю, зробити порівняння. Таку роботу потрібно зробити для 6 одногрупників, зробіть так, щоб хоч трохи відрізнялось, візьміть різні джерела літератури

 14. Практичне завдання з ПР
  ПР Реклама Пропаганда Маркетинг Об’єкт Суб’єкт Цілі Громадськість Час Вартість Довіра Можливість оцінки ефективності Потрібно заповнити таблицю, зробити порівняння. Таку роботу потрібно зробити для 6 одногрупників, зробіть так, щоб хоч трохи відрізнялось, візьміть різні джерела літератури

 15. Практичне завдання
  Снабжение продукции фирмой «Альфа» фирм-заказчиков «В» и «С» осуществляется по системе «точно в срок» регулярно 1 числа каждого месяца. Срок оплаты контракта поставки продукции составляет 60 дней. Фактическое количество дней оплаты контрактов фирмами-заказчиками по месяцам представлено в таблице 2. Таблица 2. Месяцы года 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Срок оплаты, дн. Фирма В 58 62 93 98 56 51 75 50 68 68 76 90 Фирма С 50 86 90 57 83 60 48 82 97 55 66 100 На базе данных о фактических сроках оплаты контрактов поставки продукции фирмами-заказчиками «В» и «С» необходимо: - оценить с помощью статистического метода уровень риска несвоевременной оплаты контрактов фирмами; - выбрать фирму с наименьшим уровнем риска; - предложить мероприятия по снижению риска несвоевременной оплаты контрактов.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua