Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота звітність підприємства (10 варіант) (ID:25426)
| Размер: 157 кб. | Объем: 41 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеЗАВДАННЯ 1

На підставі вступного балансу (на 31 грудня 200__ року) та наведених нижче господарських операцій ТОВ “Ремонт Авто” за 200_ рік необхідно скласти бухгалтерську звітність підприємства станом на 1 квітня 200_ року у складі форм №№ 1М, 2М.

БАЛАНС на 31 грудня 200_ року, тис.грн

Статті Варіант
10
Незавершене будівництво 0,9
Основні засоби 10,0
Знос 3,5
Довгострокові фінансові інвестиції 38,00
Виробничі запаси 4,0
Інша поточна дебіторська заборгованість 2,7
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 5,5
Інші оборотні активи 1,9
Статутний капітал ?
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 12,0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 11,8
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 11,0
зі страхування 0,95
з оплати праці 22,5
Витрати майбутніх періодів 1,8

Журнал операций ТОВ "Ремонт Авто" за январь 200_ р., грн
№ з/п Зміст операцій Варіант
10
1 Касова виручка (отримана протягом місяця) 9407,34
4 Виручка від послуг здано на розр./рах. ?
5 Виплачено зарплату на картки 20350,50
8 Отримано оплату за послуги 31972,42
10 ПДВ ?
11 Послуги банку 319,27
12 Оплачено за отримані послуги 3223,00
13 Сплачено: ?
-постачальникам 840,80
- кредиторам 527,2
-податки 11127,19
-пенсійний фонд 471,51
-соцстрах 195,6
№ з/п Зміст операцій Варіант
10
-ФСС НВВ 417,21
-безробіття 104,74
14 Пред’явленно рахунки за надані послуги 43014,66
15 ПДВ в послугах ?
16 Виконанні послуги визнанні доходом звітного періоду ?
17 Закупленно матеріали:
-ч/з підзвітних осіб 297,00
ПДВ ?
-молоко за шкідливі умови (передоплата) 185,35
ПДВ ?
-мастильні матеріали -
-ПДВ -
-запчастини 5939,43
-ПДВ ?
-інструменти -
-ПДВ -
-матеріали 80,65
-ПДВ ?
18 Нарахованна з/пл за січень:
- адмін. та обслугов. Персоналу 4533,55
- робітникам 19128,73
- лікарнянні за рахунок підприємства 182,79
- лікарняні за рах. соцстрах. 201,04
- Харчування ліквідаторам ЧАЕС 620,0
19 Утриманно з з/пл.
- податок з доходів фізичних осіб 2983,08
- пенсійне страхування 479,71
- соціальне страхування 119,58
- на випадок безробіття 106,46
-утримана позика 200,00
- аліменти 423,64
20 Нарахованно на з/пл. ФСС НВВ 423,21
21 Нарахованно оплату за оренду за січень2003р. 4420,75
22 - ПДВ ?
23 ТО касового аппарату 25,50
24 - ПДВ ?
26 Інформац. Консультативні послуги -
27 Заправка катриджа 2500,00
28 -ПДВ ?
29 Нарахованно єдиний податок 2219,00
30 Нараховано аморт. ОЗ 100,75
Списуються витрати майб.періода (подписка) 60,00
31 Отримане молоко списується на витрати ?
ПДВ ?
34 Матеріали списуються для виконання послуг 5939,43
35 Адміністративні витрати списуються на зменшення доходу
36 Списуються в реалізацію послуг прямі витрати
37 Собівартість списується на зменшення доходу
38 Фінансовий результат


Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Звітність підприємства Варіант 2
  1. Зміст, мета, принципи підготовки фінансової звітності. 3 Практичні частина. Варіант 2. 9 Завдання 1. Залишки на рахунках ВАТ „АЛВІ" за станом на 31.12.200_р. були такими: № Назва рахунку Сума (тис. грн.) 1 Витрати на збут 14310 2 Розрахунки з оплати праці 990 3 Товари на складі 2585 4 Видатки з податку на прибуток від звичайної діяльності 2944 5 Каса в національній валюті 685 6 Емісійний дохід 13560 7 Поточні рахунки в національній валюті 68760 8 Розрахунки з податку на прибуток 2944 9 Статутний капітал 91 440 10 Вилучені акції 5400 11 Розрахунки з вітчизняними партнерами (дебітори) 4560 12 Інший додатковий капітал 10842 13 Розрахунки з вітчизняними партнерами (кредитори) 12870 14 Знос основних засобів 12600 15 Основні засоби 70290 16 Резерв сумнівних боргів 168 17 Адміністративні витрати 3360 18 Дохід від реалізації товарів (за вирахуванням ПДВ) 52920 19 Собівартість реалізованих товарів 25440… Завдання 2. Наведена інформація про доходи та витрати підприємства за 200_р. Завдання 3. Складіть звіт про рух грошових коштів підприємства „Z" із застосуванням непрямого методу на основі наведених даних. Підприємство „Z" займається торгівельною діяльністю. Залишок коштів на рахунку підприємства за станом на 1 січня 2003 року становив 143 тис. грн, а прибуток до оподаткування за 2003 рік - 1141 тис. грн. Завдання 4. ВАТ „ВС" на початок 2003 року має такий власний капітал: Список використаної літератури. 22

 2. Звітність підприємства Варіант 6
  Вихідні дані 5 № варіанта Літери, з яких починаються прізвища студентів Завдання варіанта контрольної роботи, за операціями 8 та 9 додатку 2 Списано продажну вартість реалізованих товарів, в тис. грн. , в т.ч. ПДВ 1 А, Б, В Сума 150000 грн., в т.ч. ПДВ - 25000 грн. 2 Г, Д, Е Сума 156000 грн., в т.ч. ПДВ - 26000 грн. 3 Є, Ж, З Сума 162000 грн., в т.ч. ПДВ - 27000 грн. 4 І, Ї, Й Сума 168000 грн., в т.ч. ПДВ - 28000 грн. 5 К, Л, М Сума 180000 грн., в т.ч. ПДВ - 30000 грн. 6 Н, О, П Сума 180000 грн., в т.ч. ПДВ - 30000 грн. 7 Р, С, Т Сума 186000 грн., в т.ч. ПДВ - 31000 грн. 8 У, Ф, Х Сума 192000 грн., в т.ч. ПДВ - 32000 грн. 9 Ц, Ч, Ш Сума 198000 грн., в т.ч. ПДВ - 33000 грн. 10 Щ, Ю, Я Сума 204000 грн., в т.ч. ПДВ - 34000 грн. Методичні вказівки до написання контрольної роботи Користуючись даними, наведеними в Таблиці 2 додатку 2, зробити записи в журналі обліку господарських операцій за місяць. По кожній операції необхідно визначити кореспонденцію рахунків, а цифри за операціями 8 та 9 самостійно розрахувати, виходячи з встановлених даних за відповідним варіантом і поставити у розрахунку з операціях, починаючи з операції 19. Заповнити фінансову звітність підприємства Промінь”: - "Баланс" (форма 1), - "Звіт про фінансові результати" (форма 2), - “Звіт про рух грошових коштів” (форма 3), - “Звіт про власний капітал” (форма 4) Виконання завдання передбачає оформлення його у вигляді закінченої студентом роботи, яка має: - титульний аркуш (див. додаток 1 до робочої навчальної програми); - зміст роботи, зміст конкретного варіанта завдання студента; - вступ – обґрунтування необхідності розкриття теми; - основна частина – розкриття змісту виконаного завдання; - висновок (висновки) з розглянутого питання; - література; - додатки. Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, до розгляду не приймається. Контрольна робота повинна бути оформлена на аркушах паперу формату А4, зшита або скріплена іншим способом. Дано: 1. Дані про підприємство, табл. 1 : Таблиця 1 Характеристика діяльності підприємства Показники Зміст характеристики підприємства Назва ЗАТ “Промінь” Територія М. Київ Форма власності Колективна Галузь Торгівля Вид економічної діяльності Роздрібна торгівля Одиниця виміру грн., коп. Адреса Україна, 03149, м. Київ, вул. Портова, буд. 13 2. Господарські операції підприємства “Промінь” за 2ХХХ р., табл. 2. Господарські операції підприємства “Промінь”, здійснені протягом 2ХХХ р. Таблиця 2. Но-мер опе-ра-ції Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, грн. При-мітки 1 2 3 4 5 6 1 Придбано принтер Deskjet 610С вартістю 595 грн. ПДВ 119 грн. 595,00 119,00 2 Отримано від учасників у погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу: ксерокс Canon - 1000,00 грн. комп`ютер Funai - 1500,00 грн. 2500,00 .............. 1. Інші вихідні дані Підприємство використовує рахунки класу 8 та 9. Ставка податку на прибуток підприємств - 30 %. Нарахування дивідендів з суми чистого прибутку - 10 % чистого прибутку. Відрахування чистого прибутку до резервного капіталу підприємства - 5 % від суми чистого прибутку без суми дивідендів. Завдання: За даними, викладеними вище: 1) здійснити бухгалтерські проведення за господарськими операціями (заповнити стовпчики 3 та 4 табл. 2) 2) заповнити Головну Книгу (використовуючи табл. 2 та 3 виконати відповідні записи у таблицях 4.1 – 4.37) 3) заповнити оборотно-сальдову відомість за формою табл. 5 Таблиця 5 Оборотно-сальдова відомість операцій підприємства “Промінь” за 2ХХХ рік №№ субрахунків Назва рахунків та субрахунків с-до на початок, Д-т с-до на початок,К-т оборот за рік, Д-т оборот за рік, К-т с-до на кінець, Д-т с-до на кінець, К-т 1 2 3 4 5 6 7 8 - Разом 4) використовуючи дані табл. 1, 2, 3, 4, 5 та допоміжних розрахунків скласти фінансову звітність підприємства “Промінь”: Баланс Звіт про фінансові результати Звіт про рух грошових коштів Звіт про власний капітал Розв’язання 11 Список літератури 39

 3. Звітність підприємства Варіант 5
  Вихідні дані 5 № варіанта Літери, з яких починаються прізвища студентів Завдання варіанта контрольної роботи, за операціями 8 та 9 додатку 2 Списано продажну вартість реалізованих товарів, в тис. грн. , в т.ч. ПДВ 1 А, Б, В Сума 150000 грн., в т.ч. ПДВ - 25000 грн. 2 Г, Д, Е Сума 156000 грн., в т.ч. ПДВ - 26000 грн. 3 Є, Ж, З Сума 162000 грн., в т.ч. ПДВ - 27000 грн. 4 І, Ї, Й Сума 168000 грн., в т.ч. ПДВ - 28000 грн. 5 К, Л, М Сума 174000 грн., в т.ч. ПДВ - 29000 грн. 6 Н, О, П Сума 180000 грн., в т.ч. ПДВ - 30000 грн. 7 Р, С, Т Сума 186000 грн., в т.ч. ПДВ - 31000 грн. 8 У, Ф, Х Сума 192000 грн., в т.ч. ПДВ - 32000 грн. 9 Ц, Ч, Ш Сума 198000 грн., в т.ч. ПДВ - 33000 грн. 10 Щ, Ю, Я Сума 204000 грн., в т.ч. ПДВ - 34000 грн. Методичні вказівки до написання контрольної роботи Користуючись даними, наведеними в Таблиці 2 додатку 2, зробити записи в журналі обліку господарських операцій за місяць. По кожній операції необхідно визначити кореспонденцію рахунків, а цифри за операціями 8 та 9 самостійно розрахувати, виходячи з встановлених даних за відповідним варіантом і поставити у розрахунку з операціях, починаючи з операції 19. Заповнити фінансову звітність підприємства Промінь”: - "Баланс" (форма 1), - "Звіт про фінансові результати" (форма 2), - “Звіт про рух грошових коштів” (форма 3), - “Звіт про власний капітал” (форма 4) Виконання завдання передбачає оформлення його у вигляді закінченої студентом роботи, яка має: - титульний аркуш (див. додаток 1 до робочої навчальної програми); - зміст роботи, зміст конкретного варіанта завдання студента; - вступ – обґрунтування необхідності розкриття теми; - основна частина – розкриття змісту виконаного завдання; - висновок (висновки) з розглянутого питання; - література; - додатки. Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, до розгляду не приймається. Контрольна робота повинна бути оформлена на аркушах паперу формату А4, зшита або скріплена іншим способом. Дано: 1. Дані про підприємство, табл. 1 : Таблиця 1 Характеристика діяльності підприємства Показники Зміст характеристики підприємства Назва ЗАТ “Промінь” Територія М. Київ Форма власності Колективна Галузь Торгівля Вид економічної діяльності Роздрібна торгівля Одиниця виміру грн., коп. Адреса Україна, 03149, м. Київ, вул. Портова, буд. 13 ............ Розв’язання 11 Список літератури 39

 4. Звітність підприємств Варіант 10
  Завдання 1 На підставі вступного балансу (на 31 грудня 200__ року) та наведених нижче господарських операцій ТОВ “Ремонт Авто” за 200_ рік необхідно скласти бухгалтерську звітність підприємства станом на 1 квітня 200_ року у складі форм №№ 1М, 2М. БАЛАНС на 31 грудня 200_ року, тис.грн Статті Сума Незавершене будівництво 0,9 Основні засоби 10,0 Знос 3,5 Довгострокові фінансові інвестиції 38,00 Виробничі запаси 4,0 Інша поточна дебіторська заборгованість 2,7 Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 5,5 Інші оборотні активи 1,9 Статутний капітал ? Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 12,0 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 11,8 Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом 11,0 зі страхування 0,95 з оплати праці 22,5 Витрати майбутніх періодів 1,8 Таблиця 1 Журнал операций ТОВ «Ремонт Авто» за январь 200_ р., грн № з/п Зміст операцій Сума 1 Касова виручка (отримана протягом місяця) 9407,34 4 Виручка від послуг здано на розр./рах. ? 5 Виплачено зарплату на картки 20350,50 8 Отримано оплату за послуги 31972,42 10 ПДВ ? 11 Послуги банку 319,27 12 Оплачено за отримані послуги 3223,00 13 Сплачено: ? -постачальникам 840,80 - кредиторам 527,2 -податки 11127,19 -пенсійний фонд 471,51 -соцстрах 195,6 № з/п Зміст операцій Сума -ФСС НВВ 417,21 -безробіття 104,74 14 Пред’явленно рахунки за надані послуги 43014,66 15 ПДВ в послугах ? 16 Виконанні послуги визнанні доходом звітного періоду ? 17 ассового матеріали: -ч/з підзвітних осіб 297,00 ПДВ ? -молоко за шкідливі умови (передоплата) 185,35 ПДВ ? -мастильні матеріали - -ПДВ - -запчастини 5939,43 -ПДВ ? -інструменти - -ПДВ - -матеріали 80,65 -ПДВ ? 18 Нарахованна з/пл за січень: - адмін. Та обслугов. Персоналу 4533,55 - робітникам 19128,73 - лікарнянні за рахунок підприємства 182,79 - лікарняні за рах. Соцстрах. 201,04 - Харчування ліквідаторам ЧАЕС 620,0 19 Утриманно з з/пл. - податок з доходів фізичних осіб 2983,08 - пенсійне страхування 479,71 - соціальне страхування 119,58 - на випадок безробіття 106,46 -утримана позика 200,00 - аліменти 423,64 20 Нарахованно на з/пл. ФСС НВВ 423,21 21 Нарахованно оплату за оренду за січень2003р. 4420,75 22 - ПДВ ? 23 ТО ассового аппарату 25,50 24 - ПДВ ? 26 Інформац. Консультативні послуги - 27 Заправка катриджа 2500,00 28 -ПДВ ? 29 Нарахованно єдиний податок 2219,00 30 Нараховано аморт. ОЗ 100,75 Списуються витрати майб.періода (подписка) 60,00 31 Отримане молоко списується на витрати ? ПДВ ? 34 Матеріали списуються для виконання послуг 5939,43 35 Адміністративні витрати списуються на зменшення доходу 36 Списуються в реалізацію послуг прямі витрати 37 Собівартість списується на зменшення доходу 38 Фінансовий результат

 5. БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ варіант 1
  II. Завдання для контрольної роботи та порядок її виконання Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв'язання одного з варіантів практичного завдання. Номери практичних завдань кожному студенту визначаються по першій літері його ПРІЗВИЩА згідно з наступною таблицею При виконанні будь-якого варіанта змінюються лише дані за операціями 8 та 9: Варіанти завдань контрольної роботи № варіанта Літери, з яких починаються прізвища студентів Завдання варіанта контрольної роботи, за операціями 8 та 9 додатку 2 Списано продажну вартість реалізованих товарів, в тис. грн. , в т.ч. ПДВ 1 А, Б, В Сума 150000 грн., в т.ч. ПДВ - 25000 грн. 2 Г, Д, Е Сума 156000 грн., в т.ч. ПДВ - 26000 грн. 3 Є, Ж, З Сума 162000 грн., в т.ч. ПДВ - 27000 грн. 4 І, Ї, Й Сума 168000 грн., в т.ч. ПДВ - 28000 грн. 5 К, Л, М Сума 174000 грн., в т.ч. ПДВ - 29000 грн. 6 Н, О, П Сума 180000 грн., в т.ч. ПДВ - 30000 грн. 7 Р, С, Т Сума 186000 грн., в т.ч. ПДВ - 31000 грн. 8 У, Ф, Х Сума 192000 грн., в т.ч. ПДВ - 32000 грн. 9 Ц, Ч, Ш Сума 198000 грн., в т.ч. ПДВ - 33000 грн. 10 Щ, Ю, Я Сума 204000 грн., в т.ч. ПДВ - 34000 грн. При розв'язанні практичних завдань спочатку необхідно уважно ознайомитись з їх умовами, а потім послідовно виконати всі підрахунки. Для полегшення студенту далі подаються спеціальні поради. В роботі необхідно обов'язково вказати номер практичного завдання, а також дату виконання роботи і поставити власний підпис. Повністю виконану контрольну роботу слід надати до Академії у встановлені графіком термін. III. Практичне завдання для контрольної роботи Для виконання навчального завдання наведені умовні дані підприємства "Промінь" за вересень звітного року. Підприємство відноситься до сфери роздрібної торгівлі. Методичні вказівки до написання контрольної роботи Користуючись даними, наведеними в Таблиці 2 додатку 2, зробити записи в журналі обліку господарських операцій за місяць. По кожній операції необхідно визначити кореспонденцію рахунків, а цифри за операціями 8 та 9 самостійно розрахувати, виходячи з встановлених даних за відповідним варіантом і поставити у розрахунку з операціях, починаючи з операції 19. Заповнити фінансову звітність підприємства Промінь”: - "Баланс" (форма 1), - "Звіт про фінансові результати" (форма 2), - “Звіт про рух грошових коштів” (форма 3), “Звіт про власний капітал” (форма 4) Виконання завдання передбачає оформлення його у вигляді закінченої студентом роботи, яка має: - титульний аркуш (див. додаток 1 до робочої навчальної програми); - зміст роботи, зміст конкретного варіанта завдання студента; - вступ – обґрунтування необхідності розкриття теми; - основна частина – розкриття змісту виконаного завдання; - висновок (висновки) з розглянутого питання; - література; - додатки. Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, до розгляду не приймається. Контрольна робота повинна бути оформлена на аркушах паперу формату А4, зшита або скріплена іншим способом.

 6. Контрольна робота з економіки підприємства варіант 8
  1. Міжнародна підприємницька діяльність. 3 2. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства. 5 3. Формування та використання виробничої потужності поліграфічного підприємства. 10 4 Практика державного і договірного регулювання заробітної плати. 16 5. Розв’язати задачі 20 5.1. 20 5.1. Визначте річну суму амортизаційних відрахувань і норму амортизації, якщо первинна вартість устаткування - 12 тис. грн., термін його служби - 6 років, витрати на модернізацію складають 2 тис. гри., витрати па демонтаж - 1 тис. грн., залишкова вартість устаткування - 1,5 тис. грн. 5.2. 20 5.2. Обчисліть виробничу потужність цеху офсетного друку, у якому встановлено шість чотири-фарбових машин. Режимний фонд часу для однієї машини – 2 008 год. Час простоїв на технічних зупинках - 120 год., на технологічних зупинках - 8 % від режимного фонду часу. Норма часу на приладку чотирьох форм - 115 хв., норма часу на друкування 1 тис. арк. прог. — 9,3 хв. Середній наклад продукції — 30 тис. прим. Формат продукції —75*90 1/8 см., максимальний формат задрукованої поверхні - 75*98 см. 5.3. 22 5.3. Визначити коефіцієнт змінності роботи 160 одиниць виробничого устаткування, коефіцієнти інтенсивного, екстенсивного та інтегрального завантаження, якщо: • режим роботи - дві зміни; • тривалість зміни - 6 год.; • кількість робочих діб - 260; • фактичний час роботи одиниці устаткування – 2 700 год. в рік; • випуск продукції - 230 тис. шт. на рік; • виробнича потужність —290 тис. шт. на рік. Література. 24

 7. Контрольна робота з економіки підприємства Варіант 5
  1. Загальна сутнісна характеристика основних фондів підприємства 3 2. Методики розрахунків і економічний зміст показників руху персоналу підприємства 10 3. Задача 17 Балансова вартість виробничих основних фондів підприємства на початок року становила 70 млн. грн. У червні планується ввести в експлуатацію основні фонди вартістю 1650 тис.грн. У листопаді буде придбана за $2400 тис. і введена в дію нова виробнича лінія. Витрати по її транспортуванню і монтажу становитимуть 10% ціни техніки. З 12 жовтня цього ж року будуть виведені основні фонди на загальну суму 2,5 млн. грн. Умовний обмінний курс: $1,0 = 5,0 грн. Розрахувати показники відтворення і ефективності використання основних фондів. Література 19

 8. Контрольна робота з економіки підприємства Варіант 1
  1. Поняття підприємства, цілі, напрямки діяльності, класифікація, нормативно-правові основи функціонування 3 2. Методики розрахунків і економічний зміст показників продуктивності праці 14 3. Задача. 18 На підприємстві вартість основних виробничих фондів на початок звітного року становила 8136 тис.грн. З 10.05 цього ж року вибуло основних фондів на суму 1235 тис.грн. з 21.10 введено в дію основних фондів на суму 1450 тис.грн.. Обсяг реалізованої продукції становив 9132 тис.грн., а середньоспискова чисельність працюючих - 250 чол. Розрахувати показники: відтворення основних фондів, технічної озброєності праці і ефективності використання основних фондів. Сформулювати відповідні висновки. Література 20

 9. Контрольна робота з економіки підприємства. Варіант № 7
  1. Вкажіть класифікацію та види підприємств, охарактеризуйте особливості їх функціонування 3 2. Дайте характеристику особливостям оцінки вартості об’єктів нерухомості 7 Задача 1 11 Розрахуйте чисельність основних працівників на плановий рік. Задача 2 12 Розрахуйте чисельність основних працівників на плановий рік. Задача 3 12 Розрахуйте заробітну плату одного робітника за місяць, фонд оплати праці за квартал та суму нарахувань на заробітну плату за цей період: Список використаної літератури 15

 10. Контрольна робота фінанси підприємства Варіант 2
  1. Нормування оборотних засобів 2 2. Характеристика, класифікація і структура основних виробничих фондів 7 Завдання .3. 12 Визначити показники, які характеризують видову структуру основних фондів цеху і їх використання. Вихідні дані: Цех випускає три види продукції в обсязі 1000 шт., 1500 шт., та 800 піт. за ціною 130 грн., 80 грн., та 140 грн. відповідно. Основні виробничі фонди на початок року: 320 тис грн. Планується приріст основних фондів: з 1 лютого 61тис.грн.; з 1 вересня 24 тис. грн. Завдання 4. 13 Планується вибуття основних фондів: з 1 березня 29 тис. грн.; з 1 листопада 18 тис. грн Визначити як будуть використані оборотні засоби в плановому періоді, якщо передбачається збільшити обсяг реалізації на 10 %, а число обертів на 2. У звіти о І періоді обсяг реалізації склав 42 тис. грн., середньорічний залишок оборотних засобів 14 тис. грн. Завдання 5. 13 Визначити норматив оборотних засобів у запасах комплектуючих виробів: Вид комплектуючих Річні запаси, грн. Інтервал поставки, дні Мікросхеми 25000 10 Резистори 1700 6 Література 15

 11. Звітність підприємства
  1. Структура активу балансу. 3 2. Формування і облік резервів наступних витрат і платежів. 6 ЗАВДАННЯ 2. 12 На підставі вступного балансу (на 31 грудня 200__ року) та наведених нижче господарських операцій ТОВ “Ремонт Авто” за 200_ рік необхідно скласти бухгалтерську звітність підприємства станом на 1 квітня 200_ року у складі форм №№ 1М, 2М. Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ "Ремонт Авто" за січень № з/п Зміст господарської операції Сума, грн. Бухгалтерський запис Д-т К-т 1 2 3 4 5 1 Касова виручка (отримана протягом місяця) 8107,40 301 703 4 Виручка від послуг здано на розр./рах. 8107,40 311 301 5 Виплачено зарплату на картки 20273,12 313 311 20273,12 661 313 8 Отримано оплату за послуги 35749,42 311 377 ............. ЗАВДАННЯ 3. 18 На підставі вступного балансу (на 31 грудня 200__ року) та наведених нижче господарських операцій ВАТ “Харчовик” за 200_ рік необхідно скласти бухгалтерську звітність підприємства станом на 1 квітня 200_ року у складі форм №№ 1 - 5 Журнал операцiй ВАТ "Харчовик" за 1 кв. 200_ р., грн № п/п Зміст операції Проводка Сума, грн. Д-т К-т 1 Придбання запасів за кошти (перша подія – передоплата Проведена передоплата постачальникам 371 311 12000,00 Нараховано податковий кредит з ПДВ 641 644 2000,00 Отримані виробничі запаси 201 631 10000,00 Відображено податковий кредит з ПДВ 644 631 2000,00 2 Придбання запасів за кошти (перша подія – отримання запасів) Отримані виробничі запаси 201 631 100000,00 Нараховано податковий кредит з ПДВ 641 631 20000,00 Проведена оплата постачальникам 631 311 120000,00 ................... Список використаної літератури. 46

 12. Звітність підприємства
  Вступ 3 1. Структура Звіту про власний капітал. 4 2. Порядок подання Декларації з податку на прибуток. 9 Практична частина 14 На основі даних оборотного балансу скласти Баланс та Звіт про фінансові результати (тис. грн.) Оборотний 6aланс рахунок Варіанти Г23 Сальдо на початок Оборот за період Д-т К-т Д-т К-т 1 2 3 4 5 10 48600 - 867,4 1300 11 400 - - - ... Скласти Звіт про власний капітал за 2007 рік на основі балансових даних і господарських операцій, що вплинули на структуру і розмір власного капіталу. Список використаної літератури. 24

 13. Звітність підприємства
  1. Питання № 3. Склад, структура та характеристика звітності з питань розрахунків із фондами соціального страхування 3 2. Питання № 13. Загальна характеристика пасиву балансу 14 3. Питання № 33. Склад податкової звітності, правила та періодичність її подання 17 Список використаної літератури 24

 14. Звітність підприємства
  І. Теоретичні питання 3 1.1. Склад та елементи фінансової звітності 3 1.2. Принципи підготовки фінансової звітності та розкриття інформації 12 ІІ. Практичне завдання 16 Вихідні дані – Варіант 6 16 На підставі вихідних даних про господарську діяльність підприємства за звітний рік (звітний період), наведених у таблицях 1-2 , необхідно скласти і заповнити такі форми фінансової звітності: - форму 1 «Баланс»; - форму 2 «Звіт про фінансові результати»; - форму 3 «Звіт про рух коштів»; - форму 4 «Звіт про власний капітал». Усі вищевказані форми фінансової звітності заповнюються в гривнях з точністю до одного десяткового знаку. 1. Стан залишків на початок звітного періоду (варіант 6) Складемо таблицю залишків звітного періоду, враховуючи варіант № 6 (табл. 2.3). Таблиця 2.3 Стан залишків на початок звітного періоду № рахунка Сальдо на початок звітного періоду дебет кредит 10 7000-6 = 6994 - 131 - 136 20 531-6=525 - 23 80-6=74 - .... Завдання 19 1. Стан залишків на початок звітного періоду (варіант 6) 20 2. Журнал господарських операцій 21 3. Синтетичні рахунки 24 3. Оборотно-сальдова відомість 29 4. Форми звітності 30 Баланс 30 Список літератури 44

 15. Звітність підприємства
  1. Питання № 6. Загальні положення порядку заповнення звітних форм 3 2. Питання № 16. Порядок визначення показників податку на додану вартість, суми акцизних зборів та інших вирахувань з доходу 14 3. Питання № 36. Характеристика структури і складу відомості про нараховані та виплачені особам сум доходів і сум утриманих з них податків 19 Список використаної літератури 24

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua