Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Звітність підприємств Варіант 10 (ID:25427)
| Размер: 168 кб. | Объем: 41 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеЗавдання 1

На підставі вступного балансу (на 31 грудня 200__ року) та наведених нижче господарських операцій ТОВ “Ремонт Авто” за 200_ рік необхідно скласти бухгалтерську звітність підприємства станом на 1 квітня 200_ року у складі форм №№ 1М, 2М.

БАЛАНС на 31 грудня 200_ року, тис.грн

Статті Сума
Незавершене будівництво 0,9
Основні засоби 10,0
Знос 3,5
Довгострокові фінансові інвестиції 38,00
Виробничі запаси 4,0
Інша поточна дебіторська заборгованість 2,7
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 5,5
Інші оборотні активи 1,9
Статутний капітал ?
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 12,0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 11,8
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 11,0
зі страхування 0,95
з оплати праці 22,5
Витрати майбутніх періодів 1,8Таблиця 1
Журнал операций ТОВ «Ремонт Авто» за январь 200_ р., грн
№ з/п Зміст операцій Сума
1 Касова виручка (отримана протягом місяця) 9407,34
4 Виручка від послуг здано на розр./рах. ?
5 Виплачено зарплату на картки 20350,50
8 Отримано оплату за послуги 31972,42
10 ПДВ ?
11 Послуги банку 319,27
12 Оплачено за отримані послуги 3223,00
13 Сплачено: ?
-постачальникам 840,80
- кредиторам 527,2
-податки 11127,19
-пенсійний фонд 471,51
-соцстрах 195,6
№ з/п Зміст операцій Сума
-ФСС НВВ 417,21
-безробіття 104,74
14 Пред’явленно рахунки за надані послуги 43014,66
15 ПДВ в послугах ?
16 Виконанні послуги визнанні доходом звітного періоду ?
17 ассового матеріали:
-ч/з підзвітних осіб 297,00
ПДВ ?
-молоко за шкідливі умови (передоплата) 185,35
ПДВ ?
-мастильні матеріали -
-ПДВ -
-запчастини 5939,43
-ПДВ ?
-інструменти -
-ПДВ -
-матеріали 80,65
-ПДВ ?
18 Нарахованна з/пл за січень:
- адмін. Та обслугов. Персоналу 4533,55
- робітникам 19128,73
- лікарнянні за рахунок підприємства 182,79
- лікарняні за рах. Соцстрах. 201,04
- Харчування ліквідаторам ЧАЕС 620,0
19 Утриманно з з/пл.
- податок з доходів фізичних осіб 2983,08
- пенсійне страхування 479,71
- соціальне страхування 119,58
- на випадок безробіття 106,46
-утримана позика 200,00
- аліменти 423,64
20 Нарахованно на з/пл. ФСС НВВ 423,21
21 Нарахованно оплату за оренду за січень2003р. 4420,75
22 - ПДВ ?
23 ТО ассового аппарату 25,50
24 - ПДВ ?
26 Інформац. Консультативні послуги -
27 Заправка катриджа 2500,00
28 -ПДВ ?
29 Нарахованно єдиний податок 2219,00
30 Нараховано аморт. ОЗ 100,75
Списуються витрати майб.періода (подписка) 60,00
31 Отримане молоко списується на витрати ?
ПДВ ?
34 Матеріали списуються для виконання послуг 5939,43
35 Адміністративні витрати списуються на зменшення доходу
36 Списуються в реалізацію послуг прямі витрати
37 Собівартість списується на зменшення доходу
38 Фінансовий результатЗаказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Звітність підприємств
  Вступ 3 1. Склад і структура річної та поточної звітності в Україні. Загальна характеристика форм звітності. 5 2. Структура і зміст звіту про фінансові результати. Джерела даних для його складання. Узгодження з новими формами звітності. 17 Висновки 29 Список використаної літератури 31 Додатки 34

 2. Звітність підприємств
  1. Класифікація звітності, види звітності на сучасному етапі та взаємозв'язок між ними 3 2. Визначення економічних елементів операційних витрат у Звіті про фінансові результати 11 Література 16

 3. Задачі звітність підприємств
  Задача 1 3 Визначити собівартість реалізованих товарів і суму валового прибутку за наведеними нижче даними. По яких статтях Звіту про фінансові результати відображаються визначені показники, 1. Дохід від реалізації товарів (з ПДВ) 1200 2. Залишок товарів на 01.01.2004 р. 200 3. Чисті надходження ; - валове придбання товарів; 900 - знижки отримані ; 30 - повернення та уцінка придбаних товарів ; 20 - транспортні витрати на доставку товарів ; 40 - усього чисті надходження ; ? 4. Залишок товарів на 31.01.2004 р. 100 5. Собівартість реалізованих товарів. ? Задача 2 4 Згідно з наведеними даними заповните Баланс (форма N1): Ns Статті балансу Сума, грн.. 1 2 3 1. Витрати майбутніх періодів 2, Готова продукція. 3400 3. Довгострокові кредити банків. 10000 4. Доходи майбутніх періодів. 5, Запасні частини. 9500 б. Знос нематеріальних активів. 400 7. Знос основних засобів. 5000 8, Інший додатковий капітал. 300 9. Каса в національній валюті. 2800 10, Короткострокові кредити банків. 3000 11. Матеріали. 12. Незавершене виробництво. 6200 13, Нематеріальні активи ( первісна вартість). 8400 14 Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток). 200 15. Основні засоби ( первісна вартість). 25000 16. Пайовий капітал. 500 17. Поточна дебіторська заборгованість. 3400 18. Поточний рахунок в іноземній валюті. 19. Поточний рахунок в національній валюті. 10100 20. Резервний капітал. 21. Розрахунки з бюджетом. 550 22. Розрахунки з оплати праці. 4500 23. Розрахунки з позабюджетних платежів. и, Розрахунки зі страхування. 350 26. Статутний капітал, 43400 ВАЛЮТА БАЛАНСУ 63400 Додаток А Додаток Б

 4. Практичне завдання "Звітність підприємств"
  12. III. Практичне завдання для контрольної роботи 2 Для виконання навчального завдання наведені умовні дані підприємства "Омега" за вересень звітного року, див, табл. 1 додатку 2. Підприємство відноситься до сфери матеріального виробництва. Методичні вказівки до написання контрольної роботи 2 Користуючись даними, наведеними в таблицях 1 та 2 додатку 2, зробити записи в журналі обліку господарських операцій підприємства за місяць. По кожній операції необхідно визначити кореспонденцію рахунків, здійснити самостійні розрахунки, а результати поставити у колонках, де стоїть знак питання. Усі затрати підприємства у Таблиці 2 поділяються на прямі та адміністративні. Прямі затрати відображаються по дебету рахунка 23 (проводки 27, 29, 39, 41, 43, 45, 48,49), адміністративні затрати відображаються по дебету рахунка 92 (проводки 24, 26, 28, 37,40, 42,44). До прямих затрат віднесені: • заробітна плата робітників, • відрахування на соціальне страхування від цієї заробітної плати, матеріальні затрати, • амортизація виробничого обладнання. До складу адміністративних затрат включені витрати на відрядження адміністративно-управлінського персоналу (АУП), заробітна плата АУП і відрахування на соціальне страхування від цієї заробітної плати, заробітна плата АУП і відрахування на соціальне страхування від цієї заробітної плати. Адміністративні затрати не включаються до собівартості продукції, відносяться до затрат періоду та списуються прямо на рахунок фінансових результатів, (проводка.56). Нарахування податку на прибуток (проводки 57 і 58) здійснюється з податкового обліку. Податок на прибуток відноситься на затрати (рахунок98) з наступним списанням по дебету рахунка 79 "Фінансові результати". Бухгалтерський прибуток визначається як кредитове сальдо рахунка 791 "Результати основної діяльності". Далі зробити записи в Головній книзі, підрахувати дебетові обороти і визначити залишки по рахунках на кінець місяця. Скласти оборотну відомість за вересень. Користуючись даними Таблиці І журналу обліку господарських операцій та оборотної відомості, заповнити фінансову звітність: - "Баланс" (форма 1), - "Звіт про фінансові результати" (форма 2), - "Звіт про рух грошових коштів" (форма 3), - "Звіт про власний капітал" (форма 4) - «Примітки до фін. Звітності » (форма 5), - Заповнити податкову (декларація з податку на прибуток, декларація з ПДВ), спеціальну(розрахунок комунального податку, звіт про відрахування в фонд соц. Забезпечення: пенс. Фонд і соц. страх) та статистичну звітність (форма 1 ОЗ, АМОРТИЗАЦІЯ). - провести аналіз фінансового стану підприємства "Омега" за 2ХХХ рік При заповненні форми 1 "Баланс" необхідно звернути особливу увагу на такі моменти: 1) у рядках 120 "Незавершене виробництво" і 130 "Готова продукція" до залишків незавершеного виробництва і до вартості готової продукції, відповідно, не включені адміністративні витрати; 2) залишки по рахунках 301 "Каса в національній валюті", 311 "Поточні рахунки в національній валюті" 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" відображаються в-рядку 230; 3) залишки по рахунках 643 "Податкові зобов'язання" і 644 "Податковий кредит", 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" відображаються у рядках 550, 610 відповідно. При заповненні форми 2 "Звіт про фінансові результати" необхідно звернути увагу на наступне: 1) у рядку 010 відображаються кредитові обороти рахунка 701 (проводка 52); 2) у рядку 015 відображається ПДВ, який вираховується із доходу (проводка 53); 3) собівартість реалізованої продукції (рядок 040) відображена по дебету рахунка 901 (проводка 54) і списана потім по дебету рахунка 791; до собівартості не включені адміністративні витрати, вони відображені у рядку 070; 4) прибуток від операційної діяльності, одержаний як кредитове сальдо рахунка 791 до відображення податку на прибуток або як різниця між рядками 050 й 070; прибуток від звичайної діяльності (рядок 170) дорівнює прибутку від операційної діяльності, оскільки інші види діяльності в завданні не розглядаються; чистий прибуток (рядок 220), одержаний після вирахування податку на прибуток (рядок 180, проводки 57, 58) з прибутку до оподаткування (рядок 170); 5) для заповнення II розділу форми 2 "Елементи операційних витрат", витрати за елементами визначаються як кредитові обороти відповідних рахунків ("Виробничі запаси", "Розрахунки з оплати праці" тощо), списані в дебет рахунків обліку виробничих та адміністративних витрат -23 і 92. В завданні затрати за елементами визначались відповідно: - матеріальні затрати (рядок 230) - з проводки 46; - затрати на оплату праці (рядок 240) - проводки 26-29; - відрахування на соціальні заходи (рядок 250) - проводки 37-45 (перевірте: рядок 250 повинен дорівнювати 37,74% від рядка 240); - амортизація (рядок 260) - проводка 49; - інші затрати (рядок 270) - проводка 24. Підсумок за рядками 280 повинен відповідати сумі затрат по рахунках 23 і 92. Виконання завдання передбачає оформлення його у вигляді закінченої студентом роботи, яка має: - титульний аркуш (див. додаток 1 до робочої навчальної програми); зміст роботи, зміст конкретного завдання студента; вступ - обґрунтування необхідності розкриття теми; - основна частина - розкриття змісту виконаного завдання; - висновок (висновки) з розглянутого питання; - література; - додатки. Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, до розгляду не приймається. Контрольна робота повинна бути оформлена на аркушах паперу формату A4, зшита або скріплена іншим способом. Виконання контрольної роботи 5 Таблиця 3. Оборотно-сальдова відомість підприємства «Омега» за вересень 2011 року. 7 Баланс 8 Звіт про фінансові результати 10 Звіт про рух грошових коштів 12 Звіт про власний капітал 15 Примітки до річної фінансової звітності 17 Декларація з податку на прибуток за вересень 2011 року 23 ДЕКЛАРАЦІЯ з Податку на додану вартість за вересень 2011 р. 26 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України 29 Вихідні дані для Варіанту 1 з розрахованими показниками 40 Вихідні дані для виконання практичного завдання (початкові) 44 Список використаної літератури 48

 5. Практичне завдання звітність підприємств
  Варіант 2 Практична частина. Завдання. 2 Практична частина. Завдання. Скласти: - початковий баланс, - оборотно-сальдову відомість за поточний звітний період, - заповнити Головну книгу, - скласти обов’язковий пакет фінансової, податкової і спеціальної звітності підприємства. Робота виконується студентами на базі матеріалів базового підприємства (за місцем роботи). В разі відсутності базового підприємства за основу береться віртуальне (умовне) підприємство (табл.. 1) Використана спеціальна література повинна бути останніх років видання. Таблиці, рисунки, розрахунки, фрагменти (витяги) з різних документів, регістрів, актів тощо оформлюються як додатки до роботи. Обов’язковими додатками мають бути зразки тих джерел, які в текстової частині розкривають сутність процесу формалізації звітності підприємства. Контрольна робота оформлюється на зшитих аркушів паперу формату А4 (210*297 мм). Вхідна інформація для виконання контрольної роботи (на базі віртуального підприємства ПАБ «Сиріус») Таблиця 1 1. Інвентарний баланс на 01.01. поточного року № запису Стаття (назва показнику) Сума, тис. грн. 1 2 3 РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА 1 Основні засоби і інші необоротні матеріальні активи: Первісна вартість 450 Знос 50 Залишкова вартість 400 2 Поточна дебіторська заборгованість покупців 15 3 Незавершене виробництво 7 4 Капітальні інвестиції 238 5 Фінансові інвестиціі в непов’язані сторони: Довгострокові 155 Поточні 6 6 Заборгованість за виданими авансами постачальникам 21 ............... Виконання завдання 5 Література 18

 6. Практичне завдання звітність підприємств вар 2
  Варіант 2 (4,12,29) 2 Практична частина. Завдання. 2 Скласти: - початковий баланс, - оборотно-сальдову відомість за поточний звітний період, - заповнити Головну книгу, - скласти обов’язковий пакет фінансової, податкової і спеціальної звітності підприємства. Робота виконується студентами на базі матеріалів базового підприємства (за місцем роботи). В разі відсутності базового підприємства за основу береться віртуальне (умовне) підприємство (табл.. 1) Використана спеціальна література повинна бути останніх років видання. Таблиці, рисунки, розрахунки, фрагменти (витяги) з різних документів, регістрів, актів тощо оформлюються як додатки до роботи. Обов’язковими додатками мають бути зразки тих джерел, які в текстової частині розкривають сутність процесу формалізації звітності підприємства. Контрольна робота оформлюється на зшитих аркушів паперу формату А4 (210*297 мм). Вхідна інформація для виконання контрольної роботи (на базі віртуального підприємства ПАБ «Сиріус») Таблиця 1 1. Інвентарний баланс на 01.01. поточного року № запису Стаття (назва показнику) Сума, тис. грн. 1 2 3 РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА 1 Основні засоби і інші необоротні матеріальні активи: Первісна вартість 450 Знос 50 Залишкова вартість 400 2 Поточна дебіторська заборгованість покупців 15 3 Незавершене виробництво 7 4 Капітальні інвестиції 238 5 Фінансові інвестиціі в непов’язані сторони: Довгострокові 155 Поточні 6 6 Заборгованість за виданими авансами постачальникам 21 ............. Виконання завдання 5 Література 16

 7. БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ варіант 1
  II. Завдання для контрольної роботи та порядок її виконання Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв'язання одного з варіантів практичного завдання. Номери практичних завдань кожному студенту визначаються по першій літері його ПРІЗВИЩА згідно з наступною таблицею При виконанні будь-якого варіанта змінюються лише дані за операціями 8 та 9: Варіанти завдань контрольної роботи № варіанта Літери, з яких починаються прізвища студентів Завдання варіанта контрольної роботи, за операціями 8 та 9 додатку 2 Списано продажну вартість реалізованих товарів, в тис. грн. , в т.ч. ПДВ 1 А, Б, В Сума 150000 грн., в т.ч. ПДВ - 25000 грн. 2 Г, Д, Е Сума 156000 грн., в т.ч. ПДВ - 26000 грн. 3 Є, Ж, З Сума 162000 грн., в т.ч. ПДВ - 27000 грн. 4 І, Ї, Й Сума 168000 грн., в т.ч. ПДВ - 28000 грн. 5 К, Л, М Сума 174000 грн., в т.ч. ПДВ - 29000 грн. 6 Н, О, П Сума 180000 грн., в т.ч. ПДВ - 30000 грн. 7 Р, С, Т Сума 186000 грн., в т.ч. ПДВ - 31000 грн. 8 У, Ф, Х Сума 192000 грн., в т.ч. ПДВ - 32000 грн. 9 Ц, Ч, Ш Сума 198000 грн., в т.ч. ПДВ - 33000 грн. 10 Щ, Ю, Я Сума 204000 грн., в т.ч. ПДВ - 34000 грн. При розв'язанні практичних завдань спочатку необхідно уважно ознайомитись з їх умовами, а потім послідовно виконати всі підрахунки. Для полегшення студенту далі подаються спеціальні поради. В роботі необхідно обов'язково вказати номер практичного завдання, а також дату виконання роботи і поставити власний підпис. Повністю виконану контрольну роботу слід надати до Академії у встановлені графіком термін. III. Практичне завдання для контрольної роботи Для виконання навчального завдання наведені умовні дані підприємства "Промінь" за вересень звітного року. Підприємство відноситься до сфери роздрібної торгівлі. Методичні вказівки до написання контрольної роботи Користуючись даними, наведеними в Таблиці 2 додатку 2, зробити записи в журналі обліку господарських операцій за місяць. По кожній операції необхідно визначити кореспонденцію рахунків, а цифри за операціями 8 та 9 самостійно розрахувати, виходячи з встановлених даних за відповідним варіантом і поставити у розрахунку з операціях, починаючи з операції 19. Заповнити фінансову звітність підприємства Промінь”: - "Баланс" (форма 1), - "Звіт про фінансові результати" (форма 2), - “Звіт про рух грошових коштів” (форма 3), “Звіт про власний капітал” (форма 4) Виконання завдання передбачає оформлення його у вигляді закінченої студентом роботи, яка має: - титульний аркуш (див. додаток 1 до робочої навчальної програми); - зміст роботи, зміст конкретного варіанта завдання студента; - вступ – обґрунтування необхідності розкриття теми; - основна частина – розкриття змісту виконаного завдання; - висновок (висновки) з розглянутого питання; - література; - додатки. Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, до розгляду не приймається. Контрольна робота повинна бути оформлена на аркушах паперу формату А4, зшита або скріплена іншим способом.

 8. Звітність підприємства Варіант 5
  Вихідні дані 5 № варіанта Літери, з яких починаються прізвища студентів Завдання варіанта контрольної роботи, за операціями 8 та 9 додатку 2 Списано продажну вартість реалізованих товарів, в тис. грн. , в т.ч. ПДВ 1 А, Б, В Сума 150000 грн., в т.ч. ПДВ - 25000 грн. 2 Г, Д, Е Сума 156000 грн., в т.ч. ПДВ - 26000 грн. 3 Є, Ж, З Сума 162000 грн., в т.ч. ПДВ - 27000 грн. 4 І, Ї, Й Сума 168000 грн., в т.ч. ПДВ - 28000 грн. 5 К, Л, М Сума 174000 грн., в т.ч. ПДВ - 29000 грн. 6 Н, О, П Сума 180000 грн., в т.ч. ПДВ - 30000 грн. 7 Р, С, Т Сума 186000 грн., в т.ч. ПДВ - 31000 грн. 8 У, Ф, Х Сума 192000 грн., в т.ч. ПДВ - 32000 грн. 9 Ц, Ч, Ш Сума 198000 грн., в т.ч. ПДВ - 33000 грн. 10 Щ, Ю, Я Сума 204000 грн., в т.ч. ПДВ - 34000 грн. Методичні вказівки до написання контрольної роботи Користуючись даними, наведеними в Таблиці 2 додатку 2, зробити записи в журналі обліку господарських операцій за місяць. По кожній операції необхідно визначити кореспонденцію рахунків, а цифри за операціями 8 та 9 самостійно розрахувати, виходячи з встановлених даних за відповідним варіантом і поставити у розрахунку з операціях, починаючи з операції 19. Заповнити фінансову звітність підприємства Промінь”: - "Баланс" (форма 1), - "Звіт про фінансові результати" (форма 2), - “Звіт про рух грошових коштів” (форма 3), - “Звіт про власний капітал” (форма 4) Виконання завдання передбачає оформлення його у вигляді закінченої студентом роботи, яка має: - титульний аркуш (див. додаток 1 до робочої навчальної програми); - зміст роботи, зміст конкретного варіанта завдання студента; - вступ – обґрунтування необхідності розкриття теми; - основна частина – розкриття змісту виконаного завдання; - висновок (висновки) з розглянутого питання; - література; - додатки. Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, до розгляду не приймається. Контрольна робота повинна бути оформлена на аркушах паперу формату А4, зшита або скріплена іншим способом. Дано: 1. Дані про підприємство, табл. 1 : Таблиця 1 Характеристика діяльності підприємства Показники Зміст характеристики підприємства Назва ЗАТ “Промінь” Територія М. Київ Форма власності Колективна Галузь Торгівля Вид економічної діяльності Роздрібна торгівля Одиниця виміру грн., коп. Адреса Україна, 03149, м. Київ, вул. Портова, буд. 13 ............ Розв’язання 11 Список літератури 39

 9. Звітність підприємства Варіант 6
  Вихідні дані 5 № варіанта Літери, з яких починаються прізвища студентів Завдання варіанта контрольної роботи, за операціями 8 та 9 додатку 2 Списано продажну вартість реалізованих товарів, в тис. грн. , в т.ч. ПДВ 1 А, Б, В Сума 150000 грн., в т.ч. ПДВ - 25000 грн. 2 Г, Д, Е Сума 156000 грн., в т.ч. ПДВ - 26000 грн. 3 Є, Ж, З Сума 162000 грн., в т.ч. ПДВ - 27000 грн. 4 І, Ї, Й Сума 168000 грн., в т.ч. ПДВ - 28000 грн. 5 К, Л, М Сума 180000 грн., в т.ч. ПДВ - 30000 грн. 6 Н, О, П Сума 180000 грн., в т.ч. ПДВ - 30000 грн. 7 Р, С, Т Сума 186000 грн., в т.ч. ПДВ - 31000 грн. 8 У, Ф, Х Сума 192000 грн., в т.ч. ПДВ - 32000 грн. 9 Ц, Ч, Ш Сума 198000 грн., в т.ч. ПДВ - 33000 грн. 10 Щ, Ю, Я Сума 204000 грн., в т.ч. ПДВ - 34000 грн. Методичні вказівки до написання контрольної роботи Користуючись даними, наведеними в Таблиці 2 додатку 2, зробити записи в журналі обліку господарських операцій за місяць. По кожній операції необхідно визначити кореспонденцію рахунків, а цифри за операціями 8 та 9 самостійно розрахувати, виходячи з встановлених даних за відповідним варіантом і поставити у розрахунку з операціях, починаючи з операції 19. Заповнити фінансову звітність підприємства Промінь”: - "Баланс" (форма 1), - "Звіт про фінансові результати" (форма 2), - “Звіт про рух грошових коштів” (форма 3), - “Звіт про власний капітал” (форма 4) Виконання завдання передбачає оформлення його у вигляді закінченої студентом роботи, яка має: - титульний аркуш (див. додаток 1 до робочої навчальної програми); - зміст роботи, зміст конкретного варіанта завдання студента; - вступ – обґрунтування необхідності розкриття теми; - основна частина – розкриття змісту виконаного завдання; - висновок (висновки) з розглянутого питання; - література; - додатки. Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, до розгляду не приймається. Контрольна робота повинна бути оформлена на аркушах паперу формату А4, зшита або скріплена іншим способом. Дано: 1. Дані про підприємство, табл. 1 : Таблиця 1 Характеристика діяльності підприємства Показники Зміст характеристики підприємства Назва ЗАТ “Промінь” Територія М. Київ Форма власності Колективна Галузь Торгівля Вид економічної діяльності Роздрібна торгівля Одиниця виміру грн., коп. Адреса Україна, 03149, м. Київ, вул. Портова, буд. 13 2. Господарські операції підприємства “Промінь” за 2ХХХ р., табл. 2. Господарські операції підприємства “Промінь”, здійснені протягом 2ХХХ р. Таблиця 2. Но-мер опе-ра-ції Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, грн. При-мітки 1 2 3 4 5 6 1 Придбано принтер Deskjet 610С вартістю 595 грн. ПДВ 119 грн. 595,00 119,00 2 Отримано від учасників у погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу: ксерокс Canon - 1000,00 грн. комп`ютер Funai - 1500,00 грн. 2500,00 .............. 1. Інші вихідні дані Підприємство використовує рахунки класу 8 та 9. Ставка податку на прибуток підприємств - 30 %. Нарахування дивідендів з суми чистого прибутку - 10 % чистого прибутку. Відрахування чистого прибутку до резервного капіталу підприємства - 5 % від суми чистого прибутку без суми дивідендів. Завдання: За даними, викладеними вище: 1) здійснити бухгалтерські проведення за господарськими операціями (заповнити стовпчики 3 та 4 табл. 2) 2) заповнити Головну Книгу (використовуючи табл. 2 та 3 виконати відповідні записи у таблицях 4.1 – 4.37) 3) заповнити оборотно-сальдову відомість за формою табл. 5 Таблиця 5 Оборотно-сальдова відомість операцій підприємства “Промінь” за 2ХХХ рік №№ субрахунків Назва рахунків та субрахунків с-до на початок, Д-т с-до на початок,К-т оборот за рік, Д-т оборот за рік, К-т с-до на кінець, Д-т с-до на кінець, К-т 1 2 3 4 5 6 7 8 - Разом 4) використовуючи дані табл. 1, 2, 3, 4, 5 та допоміжних розрахунків скласти фінансову звітність підприємства “Промінь”: Баланс Звіт про фінансові результати Звіт про рух грошових коштів Звіт про власний капітал Розв’язання 11 Список літератури 39

 10. Звітність підприємства Варіант 2
  1. Зміст, мета, принципи підготовки фінансової звітності. 3 Практичні частина. Варіант 2. 9 Завдання 1. Залишки на рахунках ВАТ „АЛВІ" за станом на 31.12.200_р. були такими: № Назва рахунку Сума (тис. грн.) 1 Витрати на збут 14310 2 Розрахунки з оплати праці 990 3 Товари на складі 2585 4 Видатки з податку на прибуток від звичайної діяльності 2944 5 Каса в національній валюті 685 6 Емісійний дохід 13560 7 Поточні рахунки в національній валюті 68760 8 Розрахунки з податку на прибуток 2944 9 Статутний капітал 91 440 10 Вилучені акції 5400 11 Розрахунки з вітчизняними партнерами (дебітори) 4560 12 Інший додатковий капітал 10842 13 Розрахунки з вітчизняними партнерами (кредитори) 12870 14 Знос основних засобів 12600 15 Основні засоби 70290 16 Резерв сумнівних боргів 168 17 Адміністративні витрати 3360 18 Дохід від реалізації товарів (за вирахуванням ПДВ) 52920 19 Собівартість реалізованих товарів 25440… Завдання 2. Наведена інформація про доходи та витрати підприємства за 200_р. Завдання 3. Складіть звіт про рух грошових коштів підприємства „Z" із застосуванням непрямого методу на основі наведених даних. Підприємство „Z" займається торгівельною діяльністю. Залишок коштів на рахунку підприємства за станом на 1 січня 2003 року становив 143 тис. грн, а прибуток до оподаткування за 2003 рік - 1141 тис. грн. Завдання 4. ВАТ „ВС" на початок 2003 року має такий власний капітал: Список використаної літератури. 22

 11. Контрольна робота звітність підприємства (10 варіант)
  ЗАВДАННЯ 1 На підставі вступного балансу (на 31 грудня 200__ року) та наведених нижче господарських операцій ТОВ “Ремонт Авто” за 200_ рік необхідно скласти бухгалтерську звітність підприємства станом на 1 квітня 200_ року у складі форм №№ 1М, 2М. БАЛАНС на 31 грудня 200_ року, тис.грн Статті Варіант 10 Незавершене будівництво 0,9 Основні засоби 10,0 Знос 3,5 Довгострокові фінансові інвестиції 38,00 Виробничі запаси 4,0 Інша поточна дебіторська заборгованість 2,7 Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 5,5 Інші оборотні активи 1,9 Статутний капітал ? Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 12,0 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 11,8 Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом 11,0 зі страхування 0,95 з оплати праці 22,5 Витрати майбутніх періодів 1,8 Журнал операций ТОВ "Ремонт Авто" за январь 200_ р., грн № з/п Зміст операцій Варіант 10 1 Касова виручка (отримана протягом місяця) 9407,34 4 Виручка від послуг здано на розр./рах. ? 5 Виплачено зарплату на картки 20350,50 8 Отримано оплату за послуги 31972,42 10 ПДВ ? 11 Послуги банку 319,27 12 Оплачено за отримані послуги 3223,00 13 Сплачено: ? -постачальникам 840,80 - кредиторам 527,2 -податки 11127,19 -пенсійний фонд 471,51 -соцстрах 195,6 № з/п Зміст операцій Варіант 10 -ФСС НВВ 417,21 -безробіття 104,74 14 Пред’явленно рахунки за надані послуги 43014,66 15 ПДВ в послугах ? 16 Виконанні послуги визнанні доходом звітного періоду ? 17 Закупленно матеріали: -ч/з підзвітних осіб 297,00 ПДВ ? -молоко за шкідливі умови (передоплата) 185,35 ПДВ ? -мастильні матеріали - -ПДВ - -запчастини 5939,43 -ПДВ ? -інструменти - -ПДВ - -матеріали 80,65 -ПДВ ? 18 Нарахованна з/пл за січень: - адмін. та обслугов. Персоналу 4533,55 - робітникам 19128,73 - лікарнянні за рахунок підприємства 182,79 - лікарняні за рах. соцстрах. 201,04 - Харчування ліквідаторам ЧАЕС 620,0 19 Утриманно з з/пл. - податок з доходів фізичних осіб 2983,08 - пенсійне страхування 479,71 - соціальне страхування 119,58 - на випадок безробіття 106,46 -утримана позика 200,00 - аліменти 423,64 20 Нарахованно на з/пл. ФСС НВВ 423,21 21 Нарахованно оплату за оренду за січень2003р. 4420,75 22 - ПДВ ? 23 ТО касового аппарату 25,50 24 - ПДВ ? 26 Інформац. Консультативні послуги - 27 Заправка катриджа 2500,00 28 -ПДВ ? 29 Нарахованно єдиний податок 2219,00 30 Нараховано аморт. ОЗ 100,75 Списуються витрати майб.періода (подписка) 60,00 31 Отримане молоко списується на витрати ? ПДВ ? 34 Матеріали списуються для виконання послуг 5939,43 35 Адміністративні витрати списуються на зменшення доходу 36 Списуються в реалізацію послуг прямі витрати 37 Собівартість списується на зменшення доходу 38 Фінансовий результат

 12. Оподаткування підприємств Варіант 7
  1. Платники податку на прибуток підприємств 3 2. Податок з власників транспортних засобів: платники податку, ставки податку, порядок обчислення та сплати 8 3. Що таке податкове зобов’язання та податковий кредит при справлянні податку на додану вартість 14 4. Комунальний податок: ставки, порядок нарахування і сплати 22 5. Практичне завдання 29 Виконати практичне завдання та заповнити декларацію на додану вартість. В звітному кварталі 2009 р. підприємством було проведено наступні господарські операції (табл. 1). Таблиця 1 Господарські операції за IV квартал 2009 №пп Назва операції Варіант 7 1 2 3 1 Виручка від реалізації 478125 2 Собівартість реалізованого товару 14689 3 Отримано аванс від п-ва "Б" (в т.ч. ПДВ), грн. 457896 4 Отримано по імпорту 10 шт комп'ютерів . нараховано мито (10%) нараховано ПДВ сплачено ПДВ Сплачено мито $125000 ... Список використаної літератури 35

 13. Фінанси підприємств. Варіант 4
  1. Активний капітал підприємства та його склад 3 2. Поточне планування фінансових потреб підрпиємства 7 Список використаної літератури 16

 14. Фінанси підприємств. Варіант 11
  1. Основи безготівкових розрахунків у системі зовнішньоекономічної діяльності 3 2. Балансовий прибуток підприємства та шляхи його зростання 10 Список використаної літератури 16

 15. Контрольна робота з фінансів підприємств. Варіант 6
  1. Поняття та порядок обчислення рентабельності. 3 2. Операції підприємств з векселями 9 3. Задача 15 Визначити приріст рентабельність від зниження собівартості продукції і зміни середньорічної вартості основних виробничих фондів, якщо в базисному році маємо такі дані: Назва ви-робу Річний обсяг виробництва, шт. Оптова ціна, тис. грн. Собівартість тис. грн. А 850 0,80 0,60 Б 1240 0,75 0,69 - Середньорічна вартість основних виробничих фондів 1100 тис. грн. - Середньорічна вартість оборотних коштів 380 тис. грн. - У звітному періоді собівартість одиниці продукції становить з виробу: А- 0,59 тис. грн. Б -0,67тис.грн. - Введено основних виробничих фондів у травні на 90 тис. грн. - Вибуло основних виробничих фондів у вересні на 50 тис. грн. Перелік використаної літератури 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua