Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: Задачі з економетрії (ID:25676)
| Размер: 162 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 22.11.2013 |
СодержаниеЗадача 1.
Дано сумісний розподіл двох випадкових величин ξ1 і ξ2. Знайти:
1. Одновимірні розподіли ξ1 і ξ2 та їхні основні числові характеристики (математичне сподівання, дисперсію, середнє квадратичне відхилення);
2. Умовний розподіл ξ2 при умові, що ξ1 = х2, та відповідні числові характеристики;
3. Коефіцієнт кореляції між ξ1 і ξ2.
Таблиця.
ξ1
ξ2 y1 y2 y3 y4
-m-2 -m 0 n
x1 -3-m m/100 (m+1)/100 (31-n)/100 (32-n)/100
x2 0 n/100 (n+1)/100 (13-2m)/100 (14-2m)/100
x3 m+n (2m-1)/100 (m+1)/100 (7-m)/100 1/100
Варіант завдання: m = 2 , n = 7

Задача 2.
Дано обсяги реалізації послуг туристичною фірмою за 10 останніх років
Таблиця 1.
Номер року Обсяг послуг Номер року Обсяг послуг
1 =(m+n)/10 6 =(3m+n+9)/10
2 =(2m+n+3)/10 7 =(m+n+14)/10
3 =(3m+n+5)/10 8 =(m+n+15)/10
4 =(2m+n+7)/10 9 =(2m+n+16)/10
5 =(2m+n+10)/10 10 =(3m+n+8)/10
Варіант: m = 2; n=7.
1. Записати лінійну економетричну модель, яка виражає залежність обсягу реалізації послуг від року.
2. Знайти точкові оцінки коефіцієнтів моделі, записати вибіркове рівняння лінійної регресії.
3. Перевірити значимість коефіцієнтів та визначити для них довірчі інтервали за допомогою двостороннього t-критерію Стьюдента для рівня значимості α = 0.05 (α =5%). Знайти відносну похибку.
4. Знайти точкову оцінку коефіцієнта кореляції, перевірити його значимість за допомогою двостороннього t-критерію Стьюдента для рівня значимості (α = 0.05), визначити коефіцієнт детермінації. Оцінити адекватність моделі.
5. Перевірити адекватність одержаної моделі за допомогою F – критерію Фішера (α = 0.05).
6. Знайти точкову та інтервальну оцінки прогнозного значення обсягу реалізації послуг для наступного (6 –го) року, і довірчий інтервал для математичного сподівання прогнозного значення ( α = 0.05). Визначити відносні похибки прогнозованих значень.
7. Побудувати пряму лінію вибіркової регресії, нанести точки, що відповідають даним спостережень.
8. Обчислення проводити з точністю 0,0001; коефіцієнти вибіркового рівняння лінійної регресії b0 і b1, довірчі інтервали для b0 і b1, та прогнозних значень y6 і M6 знаходити з точністю 0,01.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Реферат з економетрії
  Вступ. 1. Поняття про математичну модель економічного об’єкту. 2. Означення мультіколеніарності, її теоретичні та практичні наслідки. Висновок Література.

 2. Контрольна з економетрії
  1. Історія розвитку економіко-математичних методів і моделей. 3 2. Моделі міжгалузевого балансу. 8 Задача. 13 По восьми робітникам промислового підприємства мають місце такі дані...Вибрати вид рівняльної регресії, розрахувати параметри рівняння регресії, дати графічне зображення залежності, розрахувати коефіцієнт тісноти кореляційного зв’язку між чинниками. Список використаної літератури: 16

 3. Задача з економетрії
  Нехай ξ – прибуток туристичної фірми. У таблиці дані про прибуток за 50 місяців (у млн.. грн..). номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг 1 =m+n-1 11 =m+n+2 21 =m+n+4 31 =m+n-10 41 =m+n+7 2 =m+n-7 12 =m+n-1 22 =m+n+3 32 =m+n 42 =m+n-2 3 =m+n 13 =m+n-4 23 =m+n+3 33 =m+n 43 =m+n-8 4 =m+n+6 14 =m+n-6 24 =m+n-1 34 =m+n+1 44 =m+n-5 5 =m+n+2 15 =m+n+4 25 =m+n-4 35 =m+n+4 45 =m+n-1 6 =m+n+2 16 =m+n+4 26 =m+n-6 36 =m+n+4 46 =m+n+12 7 =m+n+1 17 =m+n+13 27 =m+n+3 37 =m+n-3 47 =m+n+9 8 =m+n-2 18 =m+n+8 28 =m+n+9 38 =m+n+3 48 =m+n+6 9 =m+n+5 19 =m+n+8 29 =m+n+5 39 =m+n+6 49 =m+n+13 10 =m+n+10 20 =m+n+5 30 =m+n+7 40 =m+n+6 50 =m+n+5 Для нашого варіанту m=1, n=3. Провести статистичну обробку цих даних: 1) Побудувати інтервальний статистичний розподіл вибірки. Використовуючи 8 проміжків; 2) Знайти емпіричну функцію розподілу випадкової величини ξ та побудувати її графік; 3) Побудувати гістограму відносних частот; 4) Знайти вибіркові значення точкових оцінок для математичного сподівання, дисперсії та середнього квадратичного відхилення випадкової величини ξ; 5) Висунути гіпотезу про закон розподілу випадкової величини ξ та перевірити її за критерієм Пірсона для рівня значимості α = 0,05; 6) Знайти довірчі інтервали для математичного сподівання та середнього квадратичного відхилення випадкової величини ξ із довірчою імовірністю γ = 0,95. Обчислити відносну похибку. Обчислення проводити у п. 1-4 та 6 з точністю до 10-2 , у п.5 – з точністю до 10-4.

 4. Задача з економетрії
  Задача 1. Нехай ξ – прибуток туристичної фірми. У таблиці дані про прибуток за 50 місяців (у млн.. грн..). номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг 1 =m+n-1 11 =m+n+2 21 =m+n+4 31 =m+n-10 41 =m+n+7 2 =m+n-7 12 =m+n-1 22 =m+n+3 32 =m+n 42 =m+n-2 3 =m+n 13 =m+n-4 23 =m+n+3 33 =m+n 43 =m+n-8 4 =m+n+6 14 =m+n-6 24 =m+n-1 34 =m+n+1 44 =m+n-5 5 =m+n+2 15 =m+n+4 25 =m+n-4 35 =m+n+4 45 =m+n-1 6 =m+n+2 16 =m+n+4 26 =m+n-6 36 =m+n+4 46 =m+n+12 7 =m+n+1 17 =m+n+13 27 =m+n+3 37 =m+n-3 47 =m+n+9 8 =m+n-2 18 =m+n+8 28 =m+n+9 38 =m+n+3 48 =m+n+6 9 =m+n+5 19 =m+n+8 29 =m+n+5 39 =m+n+6 49 =m+n+13 10 =m+n+10 20 =m+n+5 30 =m+n+7 40 =m+n+6 50 =m+n+5 Для нашого варіанту m=1, n=6. Провести статистичну обробку цих даних: 1) Побудувати інтервальний статистичний розподіл вибірки. Використовуючи 8 проміжків; 2) Знайти емпіричну функцію розподілу випадкової величини ξ та побудувати її графік; 3) Побудувати гістограму відносних частот; 4) Знайти вибіркові значення точкових оцінок для математичного сподівання, дисперсії та середнього квадратичного відхилення випадкової величини ξ; 5) Висунути гіпотезу про закон розподілу випадкової величини ξ та перевірити її за критерієм Пірсона для рівня значимості α = 0,05; 6) Знайти довірчі інтервали для математичного сподівання та середнього квадратичного відхилення випадкової величини ξ із довірчою імовірністю γ = 0,95. Обчислити відносну похибку. Обчислення проводити у п. 1-4 та 6 з точністю до 10-2 , у п.5 – з точністю до 10-4.

 5. Контрольна робота з економетрії
  1. Статистична база економетричних досліджень, збирання і класифікація даних 3 2. Суть методу найменших квадратів 5 3. Перевірка простої регресійної моделі на адекватність 7 4. Коефіцієнти множинної кореляції та детермінації в багатофакторній регресійній моделі 9 5. Поняття про гомо- та гетероскедастичність. Їх вплив на оцінювання параметрів 11 6. Метод Ейткена оцінювання параметрів лінійної економетричної моделі за наявності автокореляції 13 7. Поняття про системи одночасних регресійних рівнянь 15 8. Dummy-змінні та їх застосування в економетричних дослідженнях 17 Література 19

 6. Задачі
  Завдання 1 Визначення пріоритетності (інвестиційна привабливість) для придбання акцій підприємства. Розрахунки виконуємо як сума місць, яке зайняло підприємство по показниках рентабельності власного капіталу, рентабельності продажів і коефіцієнту капіталізації. Завдання 2 На основі звітних даних (балансу) конкретного підприємства здійснити оцінку вартості цілісного майнового комплексу. Завдання 3 Під час роботи комісії з приватизації до неї надійшли заяви на придбання акцій у такій кількості: № п/п Кількість заявників Кількість заявлених акцій, шт. Максимальна ціна однієї акції, грн. Загальна вартість запропонованих до оплати акцій, грн. 1 1 150 0,78 117,00 2 2 200 0,80 159,12 3 5 550 0,88 481,34 4 3 450 0,91 409,57 5 4 600 0,79 474,00 Завдання 4 Вихідні дані: Загальна площа квартири – 88 м2 Кількість мешканців у квартирі – 2 чол. Кількість метрів загальної площі квартири, що підлягає безплатній передачі за законом: на чоловіка – 21 м на сім”ю – 10 м Відновлена вартість 1 м2 загальної площі квартири – 800 грн. Пільгі відсутні. Завдання 5 Вихідні дані: Загальна площа квартири – 85 м2 Кількість мешканців у квартирі – 2 чол. Кількість метрів загальної площі квартири, що підлягає безплатній передачі за законом: на чоловіка – 21 м на сім”ю – 10 м Відновлена вартість 1 м2 загальної площі квартири – 750 грн. Розмір встановленого коефіцієнта споживчої якості - 2,7. Завдання 6 Вихідні дані для визначення коефіцієнту споживчої якості квартири (будинку): Місце знаходження будинку Матеріал стін будинку Висота приміщень, м Види благоустрою Поверх кваритри в будинку Київ Кам"яні стіни з цеглами 2,5 Всі види благоустрою 3/5

 7. Задачі
  Задача №1 Визначити фондовіддачу, фондоємність основних засобів у звітному періоді та порівняти їх з базовими значеннями. Розрахувати коефіцієнти оновлення та вибуття основних засобів. Визначити за який термін відбудеться повне оновлення основних засобів при збереженні даного темпу руху. Вихідні дані: 1. Товарна продукція у базисному періоді тис. грн. 15780 2. Фондовіддача у базисному періоді грн. 5,6 3. Збільшення обсягу товарної продукції у звітному періоді % 13 4. Вартість основних засобів на початок звітного періоду тис. грн. 2560 5. Обсяг та термін введення в дію нових основних засобів тис. грн. 430 з 1,09 6. Обсяг та термін вивезених з експлуатації спрацьованих основних засобів тис. грн. 125 з 1,03 Проаналізувати отримані значення. Задача №2 Розрахувати показники обігових коштів у плановому році та визначити умовну їх економію внаслідок прискорення їх обігу 1. Обсяг реалізації продукції у звітному році тис. грн. 2766,7 2. Середньорічний залишок обігових коштів у звітному році тис. грн. 184,45 3. Збільшення обсягу реалізації продукції у плановому році % 2,6 4. Прискорення оборотності обігових коштів у плановому році днів 6 Проаналізувати отримані значення. Задача №4 Розрахувати запланований процент зниження витрат підприємства на виробництво та реалізацію продукції. Визначити витрати підприємства на одиницю продукції у плановому році. 1. Витрати підприємства на одиницю продукції грн. 90 2. Структура витрат підприємства: - матеріальні витрати - заробітна плата основних робітників - витрати на управління та обслуговування підприємства % % % 87 10 3 3. В плановому році очікуються наступні зміни: а) підвищення продуктивності праці основних виробничих робітників б) підвищення обсягу виробництва в) збільшення заробітної плати виробничих робітників г) ціни на матеріали підвищаться (+) знизяться (-) д) зменшення норм використання матеріалів е) підвищення витрат на управління та обслуговування виробництва % % % % % % 5 6 2.0 -1.6 1,5 1 Проаналізувати отримані значення у плановому році: Задача №5 Розрахувати у плановому році розмір чистого прибутку, рентабельність виробництва і рентабельність продукції. Вихідні дані: 1. Залишки готової продукції на початок планового року: - в оптових цінах - в витратах підприємства тис. грн. тис. грн. 1300 1250 2. Залишки готової продукції на кінець планового року: - в оптових цінах - в витратах підприємства тис. грн. тис. грн. 820 720 3. Обсяг виробництва в плановому році: - в оптових цінах - в витратах підприємства млн. грн. млн. грн. 21.5 21.12 4. Середньорічна вартість основних засобів у плановому році млн. грн. 3.22 5. Середньорічний норматив обігових коштів у плановому році млн. грн. 1.9 6. Відрахування у бюджет з прибутку у плановому році тис. грн. 80 7. Інший прибуток у плановому році тис. грн. 50 Проаналізувати отримані значення.

 8. Задачі
  Задача 1 Визначити величину рендиту по акціях та виявити найбільш доходну акцію. Критерієм вибору є найбільша величина рендиту. Дані для розрахунку: По першій акції: Дивіденд – 85% Номінал – 500 грн. Ринковий курс 15 тис. грн..Подругій акції: Дивіденд – 90% Номінал – 1000 грн. Ринковий курс 20000 грн. Розвязання: Рендит (rendit) – відносний показник прибутковості цінних паперів. Розраховується як відношення виплаченого дивіденду до поточного курсу акції (у процентах). Дивіденд розраховується від номінальної вартості акції. Задача 2 Розрахуйте необхідні показники, проаналізуйте фондовіддачу нематеріальних активів і визначте рівень економії (додаткової потреби) внаслідок збільшення (зменшення) фондовіддачі коштів, які вкладені в нематеріальні активи. Данідлярозрахунку Показники Період Відхилення Базисний Звітний Виручка,тис.грн. 660 700 Середньорічна вартість нематеріальних активів, тис.грн. 17 25 Фондовіддача нематеріальних активів, тис.грн. Фондоємкістьпродукції,тис.грн. Задача 1. Визначити суму амортизаційних відрахувань на повне відшкодування та на капітальний ремонт окремо по підприємству. Дані для розрахунку: 1. Середньорічна вартість ОВФ на початок планового року – 2100 тис. грн.. 2. Введення в дію нових ОВФ планується у червні місяці га суму 200 тис. грн. 3. Ліквідація ОВФ запланована на жовтень місяць на суму 100 тис. грн. 4. Середня норма амортизаційних відрахувань від вартості ОВФ підприємства на плануємий рік 25%, у тому числі на капремонт – 10%. Задача 2. Проаналізувати рівень самофінансування та вибрати найбільш фінансово стійкий суб‘єкт господарювання. Дані для розрахунку. № пп Показники Суб‘єкт господарювання № 1 №2 1. Статутний капітал 200 260 2. Резервний фонд 10 5 3. Фонди спеціального призначення 8 15 4. Всього власні кошти 218 280 5. Чистий прибуток 70 80 6. Прибуток, що направляється на накопичення 20 10 7. Амортизаційні відрахування 30 40 8. Запозичені кошти 10 10 9. Кредиторська заборгованість та інші запозичені кошти 50 70 10. Коефіцієнт фінансової стійкості 3,63 3,50 11. Коефіцієнт самофінансування 0,83 0,63 12. Коефіцієнт стійкості процесу самофінансування 0,23 0,19 13. Рівень рентабельності процесу самофінансування 0,46 0,43 Задача № 1 Розрахуйте суму власних та запозичених коштів, коефіцієнт автономії, фінансової стійкості та фінансового леверіджу суб’єкта господарювання виходячи з даних: 1. Власні кошти збільшились за рік на 500 тис. грн. (з 2 000 тис. грн.. до 2 500 тис. грн.); 2. Запозичені кошти збільшуються за рік на 200 тис. грн. (з 1 400 тис. грн.. до 1 600 тис. грн.); 3. Рентабельність підприємства – 30 % 4. Процентна ставка за користування кредитом – 24 % 5. Ставка податку на прибуток – 25 % Задача № 2 За даними таблиці проаналізувати рівень самофінансування та вибрати найбільш фінансово стійкий суб’єкт господарювання. № п/п Показник Суб’єкти господарювання, відхилення № 1 № 2 1 Статутний капітал, тис. грн. 100 150 2 Резервний фонд, тис. грн. 6 7 3 Фонди спеціального призначення, тис. грн. 10 5 4 Власні кошти, всього, тис. грн. 116 162 5 Чистий прибуток, тис. грн. 60 90 6 Прибуток, що направляється на накопичення, тис. грн. 10 30 7 Амортизаційні відрахування, тис. грн. 10 25 8 Запозичені кошти, тис. грн. 20 30 9 Кредиторська заборгованість та ін. запозичені кошти, тис. грн. 50 60 10 Коефіцієнт фінансової стійкості 1,66 1,80 11 Коефіцієнт самофінансування 0,29 0,61 12 Коефіцієнт стійкості процесу самофінансування 0,17 0,34 13 Рівень рентабельності процесу самофінансування 0,60 0,71 Задача 1 Оцінити економічну ефективність інвестиційного продукту, визначивши показники: чистий приведений дохід (ЧПД), індекс дохідності (ІД), період окупності (ПО) та внутрішню норму дохідності (ВНД). Дані для розрахунку: - об’єм інвестованих коштів – 8000 грн. - період експлуатації інвестиційного проекту – 2 роки. - сума чистого грошового потоку, всього 12000 грн., в т.ч. - перший рік – 5000 грн. - другий рік – 7000 грн. - ставка % прийнята – 12 % Задача 2 Вирішити, чи доцільно провести обмін конвертованої облігації на звичайну акцію. Дані для розрахунку: - облігаційна вартість конвертованої облігації складає – 56000 грн. - ринковий курс акцій – 1200 грн.; - коефіцієнт конверсії облігацій – 5 Задача 1 Визначити норматив обігових коштів на запас матеріалів на плануємий рік у днях та в грошовому виразі аналітичним методом. Дані для розрахунку: Ціна середніх фактичних залишків матеріалів за даними бухгалтерського обліку за звітний рік –63 тис. грн., у тому числі залишкових матеріалів - 8тис. грн. Одноденні фактичні витрати матеріалів - 2 тис. грн. Витрати матеріалів згідно кошторису витрат на виробництво IV кварталу планового року - 165тис. грн. Задача 2 Визначити рентабельність від реалізації кожного виду путівок, рентабельність продаж та рентабельність туристичної фірми, виходячи з даних: 1. Реалізація путівок у плановому році: Види путівок Кількість шт. Повна собівартість одиниці, грн. Ціна за одиницю грн. ТМ№ 1 12 110 160 ТМ№2 22 100 165 ТМ№3 27 85 148 2. % за депозит 28 тис.грн. 3. Сума за здачу приміщення в оренду 7 тис.грн. 4. Податок на прибуток 25% 5. Середньовічна вартість основних засобів 260 тис.грн. 6. Середньорічна вартість нормованих оборотних засобів 80 тис.грн Задача 1. Оцінити економічну ефективність інвестиційного проекту, визначив показники: чистий приведений дохід (ЧПД), індекс дохідності (ІД), період окупності (ПО) та внутрішню норму дохідності (ВНД) Дані для розрахунку: - Об'єм інвестованих коштів - 8000 грн , - Період експлуатації інвестиційного проекту - 2 роки. - Сума чистого грошового потоку, всього 10000 грн., в т ч - перший рік - 4000 грн ; - другий рік - 6000 грн. , - ставка % прийнята - 12% Задача 2. Вирішити, чи доцільно провести обмін конвертованої облігації на звичайну акцію. Дані для розрахунку: - Облігаційна вартість конвертованої облігації складає – 56 000 грн., - Ринковий курс акцій – 1 200 грн . - Коефіцієнт конверсії облігації - 5. Задача 1 Визначити прибуток від реалізації путівок, балансовий прибуток, чистий прибуток та прибуток що залишається у розпорядженні туристичної фірми. Таблиця 1 – Реалізація путівок у плановому році Види путівок Кількість, штук Повна собівартість одиниці, грн. Ціна за одиницю, грн. ТП1 50 900 1200 ТП2 80 950 1250 Дані для розрахунку: доходи від позареалізаційних операцій – 75 тис. грн., витрати від позареалізаційних операцій – 15 тис. грн., сума % за депозит – 12 тис. грн., податок на прибуток – 25%, пеня та штрафні санкції до сплати у бюджет – 5 тис. грн. Задача 2 Визначити курс облігації. Дані для розрахунку: – Готівкова вартість облігації – 25 тис. грн.; – До погашення облігації залишилось 3 роки; – Сума річного доходу за облігацією складає – 2,4 тис. грн.; – Ставка позичкового проценту – 25 %.

 9. Задачі
  Варіант 10 Задача 1 Знайти коефіцієнт структурних зрушень у виробництві товарів групи Б та обсяги їх виробництва у 1995 та 2001 роках. (Результати занести в таблицю). Якщо відомо, що частка товарів групи Б в 1995 р. складала 28,8%, а в 2001р. – 30,8%; обсяги промислового виробництва в 2001 р. становили 60,6млрд. грн., а темпи прискорення 2001 р. в порівнянні з 1995 р. склали 1,4. Задача 2 Обсяги добування вугілля у Донбасі на кінець року склали 80 млн. тонн.; від інших постачальників отримують 2 млн. тонн, місцеве використання складає 42 млн. тонн, залишки вугілля на кінець року – 6 млн. тонн. Перевезення донецького вугілля всіма видами транспорту складає 95% сумарного об’єму перевезень вугілля в країні. Залізницею перевозиться 90% вугілля, в т.ч. 97% донецького вугілля. Визначити обсяги перевезень донецького вугілля залізницею. Задача 3 Зробити порівняння по областях: 1) коефіцієнтів забезпеченості населення закладами культури (бібліотеками); 2) коефіцієнтів забезпеченості медичним персоналом; 3) густоти населення. Отримані результати пояснити. Якщо в 2001 р. чисельність населення І-ї області складала – 4000,2 тис. чол., ІІ-ої – 1600,8 тис., в Україні – 48415,5 тис. чол. Кількість бібліотек в цілому в країні – 20400, у І-й області – 650, у ІІ-й області - 1003. Кількість медичного персоналу в цілому по країні – 225,7 тис. чол., в І-й області – 10,2 тис., у ІІ-й області – 14,1 тис. чол. Площа І-ої області – 26,5 тис. км2, ІІ-ої області – 33,1. Задача 4 За даними статистичного щорічника визначити екологічне навантаження на територію Запорізької та Тернопільської областей та порівняти із середнім по країні показником, а також визначити динамічні зміни викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (пояснити тенденцію). Задача 5 За даними статистичного щорічника розрахувати для Запорізької та Тернопільської областей: 1) коефіцієнти народжуваності, смертності та природного руху населення (та порівняти їх із коефіцієнтами по країні), 2) чисельність населення областей через 5 років, за умови, що тенденції не зміняться 3) чисельність населення областей через 5 років, за умови, що коефіцієнт природного руху зросте на 10%.

 10. Задачі
  Індивідуальне завдання № 3 2 Визначити облікову та явочну кількість робітників і працюючих та показники з праці на швейному підприємстві, використовуючи дані: 2 Таблиця 1 2 Вихідні дані 2 Рішення 3 Індивідуальне завдання 4.1 4 Визначити фонд оплати праці в швейному цеху, використовуючи дані таблиці і попереднього завдання. 4 Таблиця 2 4 Вихідні дані 4 Рішення 4 Індивідуальне завдання 4.2 5 Визначити заробітну плату робітника за місяць. 5 Для робітників відрядників швейного цеху встановлені наступні показники преміювання: 5 - за виконання завдання потоком – 10%; 5 - за кожний процент перевиконання – 2% при умові виконання норм виробітку робітником; 5 - за здавання продукції з першого пред’явлення – 15% (ліміт здавання продукції з першого пред’явлення – 97%); 5 - за ритмічність роботи по декадам: І – 5%, ІІ – 3%, ІІІ – 2%. 5 Часова тарифна ставка відрядника І розряду – 5,5 грн. 5 Таблиця 3 5 Вихідні дані 5 Продовження таблиці 3 6 Рішення 6

 11. Задачі
  ВАРІАНТ 1 Задача 1. За роботою токаря механічного цеху велося спостереження. Зміна розпочалася о 8-00. Усі затрати робочого часу токаря і перерви зафіксовано у листку спостереження. Загальна тривалість зміни 480 хв. Затрати робочого часу Поточний час Годин Хвилин Початок роботи 8 00 Змащування верстата 8 06 Отримує креслення і завдання 8 11 Отримує інструмент 8 14 Інструктаж майстра 8 18 Отримує заготовки 8 27 Налагоджування верстата 8 40 Оброблення деталей 10 20 Заміна різця 10 24 Оброблення деталей 11 48 Розмова з сусідом 11 53 Пішов на обід 12 00 Обідня перерва 13 00 Пішов за інструментом 13 04 Заміна інструмента 13 07 Оброблення деталей 14 22 Особисті потреби 14 26 Заміна інструмента 14 31 Заміна ременю привода 14 50 Оброблення деталей 16 35 Здавання деталей контролерові 16 43 Прибирання стружки 16 50 Прибирання робочого місця 16 55 Пішов з робочого місця до закінчення роботи 17 00 За даними таблиці розробити баланс робочого часу та визначити: Час підготовчо-завершальної роботи токаря; Оперативний час роботи; Час обслуговування робочого місця; Час роботи устаткування; Коефіцієнт використання робочого часу; Коефіцієнт завантаження робітника. Задача 2. За результатами хронометражу були отримані наступні дані: Завдання теоретичного блоку (для заочної форми навчання) Зробіть фотографію робочого часу працівника Вашого підприємства, розрахуйте баланс робочого часу та визначіть раціональність витрат робочого часу даного працівника. Розробіть пропозиції щодо покращення ефективності витрат робочого часу. Задача 3. Розрахувати норму керування,якщо відомо: - Коефіцієнт, який враховує тип виробництва 0,89 - Чисельність основних виробничих робітників 18 - з них 5осіб виконують роботи за ІІІ розрядом, 9 осіб – за ІУ та 4 за У розрядом.

 12. Задачі
  1. Основи зовнішньоекономічної діяльності 3 Умови завдання. Підприємство ТОВ «ХСС» займається перевезенням ва-нтажів по Україні та країнам Європи. Автотранспортна техніка закуповується у Німеччині. За вересень 2011 року було придбано 2 сідлових тягача «MAN»: 1. 04.09.2011 року за 55 000 євро; 2. 15.09.2011 року за 40 000 євро. Також у Російську Федерацію було реалізовано сідловий тягач «DAF» за ціною 300 000 грн. Авансовий звіт кожного водія, який забирав автомобілі в Німеччині скла-дався: 1. Добові: 50 євро*7 діб; 2. Паливо: 400 л дизельного палива за ціною 2 євро за літр; 3. Проживання: 200 євро. Авансовий звіт водія, який вів автомобіль до РФ складався у гривні: 1. Добові: 250 грн.*2 доби; 2. Паливо: 150 л дизельного палива за ціною 10 грн. за літр. Необхідно визначити рівень накладних витрат при здійсненні експортно-імпортних операцій. 2. Операційний менеджмент 5 Задача 1 5 Умови завдання. Визначте найбільш ефективний варіант руху предметів праці, який забезпечує найменшу тривалість технологічного циклу. Побудуйте графіки руху партії деталей по операціям і розрахуйте трива-лість технологічного циклу при різних видах руху, якщо відомо, що партія де-талей складається з n штук, технологічний процес обробки включає m опера-цій. Кожна операція виконується на одному верстаті. Вихідні дані для розрахунків вказані у таблиці 1. Таблиця 1. Вихідні дані Показники Варіант 6 1. Кількість предметів у партії (n), шт. 3 2. Кількість операцій (m) 6 3. Тривалість обробки 1 предмета пра-ці на операції (ti), хв. 1 операція 2 2 операція 5 3 операція 1 4 операція 3 5 операція 4 6 операція 2 Задача 2 8 Умови завдання. Дані про реалізацію продукції та додаткове обстеження ринку показали зміну попиту на конкретний виріб. Керівництво магазину ви-рішило змінити ціну на продукцію. Використовуючи дані, наведені у таблиці 2, необхідно: 1. Обґрунтувати доцільність діяльності магазину за допомогою ви-значення точки беззбитковості для реалізації продукції та пред-ставити результати розрахунку графічно. 2. Визначити, який фінансовий результат отримає магазин при ба-зовому обсязі реалізації продукції. 3. Прорахувати, скільки одиниць продукції треба реалізувати, щоб отримати чистий прибуток у розмірі 10 000 грн., за умови, що за реалізацію одиниці продукції були введені комісійні у розмірі 3 грн.; 4. Визначити, який фінансовий результат отримає магазин при ба-зовому обсязі реалізації продукції, якщо воно змінить ціну; 5. Оцінити вигідність зміни ціни на продукцію, якщо магазин пра-цює в умовах інфляції; 6. Визначити, при якому обсязі реалізації продукції магазин в умо-вах інфляції отримає базовий прибуток (результат розрахунку п.2), якщо він змінить ціну реалізації продукції; 7. Обґрунтувати доцільність проведення додаткової рекламної компанії у розмірі 7 000 грн., водночас ціни на продукцію пови-нні бути збільшені на 7%. Таблиця 2. Вихідні дані Показники Варіант 7 1. Обсяг реалізації продукції, шт. 10150 2. Ціна 1 виробу, грн. 30 3. Змінні витрати на 1 виріб, грн. 22 4. Постійні витрати, тис. грн. 72,33 5. Інфляція, % 3 6. Зміна ціни у % при її збільшенні 2 Задача 3 11 Умови завдання. Підприємство спеціалізується на виготовленні жіночо-го одягу. В таблиці 3 наведений перелік робіт по підготовці виробництва до випуску нової продукції. Побудувати сітьовий графік та визначити його пара-метри аналітичним та табличними способами. Показати критичний шлях на сі-тьовому графіку та визначити його тривалість. Таблиця 3. Вихідні дані Код роботи Код попередніх робіт відповідно до варіанту Тривалість робіт відпо-відно до варіанту, днів Задача 4 13 Умови завдання. Використовуючи дані, наведені у таблиці 4, визначити: 1. Витрати підприємства на постачання запасів; 2. Витрати підприємства на зберігання запасів; 3. Сумарні витрати підприємства; 4. Оптимальний обсяг партії замовлення; 5. Навести графік залежності витрат на постачання, зберігання та сумар-них витрат від обсягу партії замовлення. Таблиця 4. Вихідні дані Показники Варіант 9 Сумарна чиста потреба в ресурсі на визначений період, од. 290 Період, тижні 4 Кількість тижнів у році 52 Питомі витрати на зберігання одиниці запасу в одиниці часу, грн. 1 Питомі витрати на постачання партії запасів, грн. 150 Задача 5 15 Умови завдання. Керівництво підприємства, яке нейтральне до ризику, приймає рішення купувати продукцію чи виробляти самостійно. У випадку закупівлі продукції при високому попиті, ймовірність якого а1, підприємство отримає додаткові надходження р1. При низькому попиті на про-дукцію (ймовірність якого а2) додаткові надходження складатимуть р2. У разі самостійного виробництва продукції при низькому попиті додат-кові надходження складатимуть р3, а при високому попиті – р4. Використовуючи вихідні дані таблиці 5: 1. Побудувати «дерево рішень» та обґрунтувати, який варіант доці-льно обрати підприємству (купувати чи виробляти самостійно); 2. Пояснити, чи зміниться вибір варіанту, якщо врахувати наступну додаткову інформацію: необхідні витрати на закупівлю продук-ції становлять v1, а витрати на виробництво – v2. У випадку висо-кого попиту при самостійному виробництві необхідні додаткові інвестиції на розширення підприємства – v3, але при цьому дода-ткові надходження становитимуть – р5. Таблиця 5. Вихідні дані Показник Варіант 10 1. Ймовірність: Високого попиту 0,5 Низького попиту 0,5 2. Надходження: Р1, тис. грн. 100 Р2, тис. грн. 12 Р3, тис. грн. 4,5 Р4, тис. грн. 17 Р5, тис. грн. 3,25 3. Витрати: V1, тис. грн. 6 V2, тис. грн. 5 V3, тис. грн. 2 3. Страхування 17 Задача 1 17 Умови завдання. Визначити обсяг резерву незароблених премій страхо-вика за долі перестраховика і резерви незароблених премій страховика на 01.02.07 та 01.06.07, виходячи з даних, указаних у таблиці 6. Таблиця 6. Вихідні дані Період місяць/рік Надходження страхових премій за договорами страхування, тис.грн. Надходження страхових премій за договорами пе-рестрахування, тис.грн. Страхові премії, які належать пе-рестраховикам, тис.грн. Травень 2006 240 120 90 Червень 2006 360 - - Липень 2006 240 240 120 Серпень 2006 480 360 240 Вересень 2006 120 - - Жовтень 2006 600 120 360 Листопад 2006 - 240 - Грудень 2006 720 - 480 Січень 2007 - 600 - Лютий 2007 90 - 60 Березень 2007 240 360 120 Варіант 12 19 Умови завдання. Визначити величину прибутку від страхової діяльності, виходячи з наступних даних, вказаних у таблиці 7. Таблиця 7. Вихідні дані Показники Значення показника, тис. грн. Сума заробленої страхової премії 1750 Сума резерву незароблених премій на 01.01.2006 430 Доля перестраховика в резерві незаро-бленої премії страховика на 13.12.2006 Сума резерву збитків 210 Сума комісійних винагороди за пере-дачу ризиків в перестрахування 180 Сума сплаченого відшкодування 470 Відрахування в централізовані резерви 360 Доходи від депозитів 810 Доходи від врегулювання регресивних претензій щодо особи, винної в скоєн-ні страхової події 280 Варіант 22 20 Умови завдання. Визначити розмір податку на прибуток, що має бути сплачений страховою компанією, виходячи з даних таблиці 8. Таблиця 8. Вихідні дані Показники Значення показника, тис. грн. Сума резерву незароблених премій на 01.01.2006 810 Сума резерву незароблених премій на 31.12.2006 430 Сума премій, що надійшли протягом року по договорах страхування 780 Сума премій, що надійшли протягом року по договорах перестрахування 930 Сума премій, сплачених перестрахо-виком, протягом року 450 Сума комісійної винагороди за пере-дачу ризиків перестрахування 245 Відрахування в централізовані резерв-ні фонди 530 Доходи від оренди майна 70 Перелік літератури 22

 13. Задачі
  Організація вексельного обігу Задача: 1. Визначте суму платежу за векселем, номіналом 360 тис. евро, що виписаний терміном через 120 днів після пред’явлення, а був пред’явлений через 60 днів після виписування відсоткова ставка у тексті становить 20 % річних. Вкажіть за яких умов можна помістити відсоткову ставку. Фінансовий менеджмент Задача: 1. Компанія “Коллаген” розглядає два взаємовиключних проекти. Очікувані чисті грошові потоки проектів наступні: Рік Проект ”А” Проект ”В” 0 ($46 800) ($63 600) 1 (21 600) 20 400 2 43 200 20 400 3 43 200 20 400 4 43 200 20 400 5 (28 800) 20 400 1). Намалюйте контури NPV для проектів “А” та “В”. 2). Розрахуйте IRR та MIRR кожного проекту, припускаючи, що вартість капіталу дорівнює 13%. 3). При якій ставці контури NPV перетинаються? Задача: 2. Як інвестор може отримати очікувану ставку дохідності в 0,115 річних, вклавши кошти в ризиковий актив 1(Е(r) = 0,14; стандартне відхилення = 0,20 і безризиковий актив (r = 0,07). Яким буде стандартне відхилення такого портфеля? Порівняйте це значення зі стандартним відхиленням ризикового активу 2 (Е(r) =0,08; стандартне відхилення = 0,15). Задача: 4. Виходячи з нижченаведених даних розрахуйте показники інвестиційної привабливості акцій і оберіть найбільш доцільний об’єкт для фінансових інвестицій. Обґрунтуйте свій вибір. Показники Акція товариства"Темп" Акція товариства 'Світанок" Акція товариства "Аура" Обсяг реалізованої продукції АТ, тис.грн 980 260 320 Сума чистого прибутку, тис.грн 120 30 60 Кількість випущених товариством простих акцій, тис.грн 250 200 100 Номінальна ціна акції, грн 1 0,25 0,5 Курсова ціна акції, грн 1,25 0,4 0,75 Частка чистого прибутку, спрямована на виплату дивідендів, % 40 30 25 Темп приросту дивідендів, % 5 2 - Необхідна ставка доходу, % 25 25 25

 14. ЗАДАЧІ
  Задача 2.1. Дано координати точок , , . Знайти: 1) напрямні косинуси вектора ; 2) кут між векторами і ; 3) рівняння площини, яка проходить через точку перпендикулярно до вектора . Задача 4.2. Обчислити границі (не користуючись правилом Лопіталя): Задача 9.1. Знайти найбільше і найменше значення функції на відрізку. Задача 10.1. а) Функція витрат підприємства має вигляд . Знайти маргінальну вартість при , , . Знайти як змінилася маргінальна вартість на кожну одиницю продукції при . б) Знайти еластичність попиту та вказати стан доходу підприємства при , якщо заданий зв'язок між кількістю виготовлених та проданих виробів та вартістю кожного виробу : Задача 12.1. Для функції знайти градієнт в точці і похідну за напрямком , .

 15. ЗАДАЧІ
  Задача 2.20. Дано координати точок , , . Знайти: 1) напрямні косинуси вектора ; 2) кут між векторами і ; 3) рівняння площини, яка проходить через точку перпендикулярно до вектора . Задача 4.20. Обчислити границі (не користуючись правилом Лопіталя): Задача 9.20. Знайти найбільше і найменше значення функції на відрізку. , Задача 10.20. а) Знайти маргінальний доход виробництва 300 одиниць виробів, якщо кількість виготовлених та проданих виробів та роздрібна вартість кожного виробу пов’язані рівністю . б) Знайти еластичність попиту та вказати стан доходу підприємства при , якщо заданий зв'язок між кількістю виготовлених та проданих виробів та вартістю кожного виробу : . Задача 12.20. Для функції знайти градієнт в точці і похідну за напрямком , .

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua