Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Українська мова за професійним спрямуванням Вар. 1 (ID:25867)
| Размер: 19 кб. | Объем: 4 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 25.11.2013 |
Содержание1. Прочитайте текст. Чи згодні Ви з висловленою думкою? Відповідь обґрунтуйте.
Сьогодні культура і мова виявилися об'єднаними в цари¬ні духовних вартостей у кожної людини і всього суспільства. Мабуть, ніхто не буде заперечувати, що в низькій культурі мови виявляються виразні ознаки бездуховності... Мовна не¬грамотність, невміння написати елементарний текст, пере¬класти його з української мови на російську і навпаки чомусь перестали сприйматися як пляма на службовому мундирі.
Мовна культура — це надійна опора у вираженні неза¬лежності думки, розвиненості людських почуттів, у вихован¬ні діяльного, справжнього патріотизму. Культура мови пе¬редбачає вироблення етичних норм міжнаціонального спілкування, які характеризують загальну культуру нашого су¬часника (В. Русанівський. Культура української мови).
2. Утворіть від іменників прикметники з суфіксами -ськ(ий), -цьк(ий), -зьк(ий) поясніть різні морфонологічні явища.
Прага, Сиваш, Запоріжжя, Кривий Ріг, Черкаси, Золо¬тоноша, Монастирище, Дамаск, Польща, Чехія, таджик, волох, Гамбург, Мекка, Голландія, Рига, Париж, Чернівці, Київ, Лейпциг, словак, Ніцца, казах, тюрки, Овруч, Сиракузи, Лодзь, Ясси, Волга, Кавказ, Черемош, француз, студент, Вільнюс, Острог, латиш, Хортиця, моряк, ткач, птах, боягуз, залісся, парубок, молодець, Цюрих, киргиз, убогий, Случ.
3. Перепишіть речення, вибравши з дужок правильний варіант слова.
1. В акціонерному товаристві посада голови (виборна, виборча). 2. Злочин було скоєно у стані (ефекту, афекту). 3.Студенти нашої групи охоче виконували (громадянські, громадські) доручення. 4. Мій товариш працює в страховій (компанії, кампанії). 5. Ця земельна (дільниця, ділянка) передана у власність громадянам. 6. Ми повинні дотримуватися не лише правил, але й знати (виключення, винятки) з них. 7. Після перемоги над фашистськими загарбниками цю людину (ославлювали, уславлювали) всі селяни. 8.Для проведення перевірки було створено (авторитарну, авторитетну) комісію. 9. У столиці України дуже багато (пам'ятників, пам'яток) архітектури. 10. Рятувальниками було запропоновано (виключити, вимкнути) двигун.
4. Автобіографія; заплатити внески; згідно з законом; заходи щодо поліпшення умов проживання у гуртожитку; іспит з історії; після завершення занять;
5. Погрупуйте слова-терміни за галузями знань. Значення незрозумілих слів з'ясуйте за тлумачним словником чи словником іншомовних слів.
Ринок, брокер, консенсус, система...
6. Визначте, за яким принципом української орфографії написані підкреслені слова. Розставте розділові знаки в реченнях.
Фірма Sony пропонує величезний вибір дизайнерських ...
7. Випишіть підкреслені слова, вставляючи апостроф.
1. У газу, наприклад повітр...я. немає ні форми ні фіксованого об...ему.
2. Діагоналі — це прямі лінії, які з...єднують протилежні кути.
3. Сонячний годинник з...явився у 3500 р. до н.е.

8. Із поданих речень випишіть слова з орфограмою на подвоєння та подовження приголосних.
1. Одна з найцікавіших для науки знахідок — похова(н, нн)я двох хлопчиків на річці Сунгір, північ Ро(с, сс)ії, 23 тисячі років тому. 2. У стародавньої людини об'єктами поклоні(н, нн)я були камені (особливо незвичайних розмірів і форм), дерева (або
9.
10. Знайдіть та випишіть зайве слово, поясніть правопис:
а) (ні)хто, ні(в)кого, ні(з)яким;
б) (хтозна)хто, хто(сь), (будь)хто;Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Українська мова за професійним спрямуванням. Вар. 8
  1. Укажіть правильний варіант визначень понять «професія», «спеціальність», «фах», «кваліфікація», «ремесло», інші перекласифікуйте. 2. Від назв населених пунктів утворіть назви їх жителів. 3. Знайдіть українські відповідники до російських фразеологізмів. 4. Із пар слів утворіть прикметникові словосполучення. 5. Перекладіть фізико-математичний текст українською мовою. Поясніть правопис термінів в обох мовах. 6. З'ясуйте, за яким принципом пишуть орфограми у словах, підкресліть їх. 7. Перепишіть речення, поставивши, де потрібно, знак м'якшення. Поясніть його вживання. 8. Вставте пропущені букви, з'ясуйте правопис префіксів. 9. Запишіть складні слова так, щоб першим компонентом був числівник, написаний літерами. 10. До дієприкметників додайте частку не і побудуйте з ними речення так, щоб в одному випадку частка не з дієприкметником писалася разом, в інших — окремо.

 2. Українська мова за професійним спрямуванням Вар. 5
  1. Перекладіть подані словосполучення українською мовою. Складіть з ними речення (на вибір) 3 Компания, специализирующаяся на Меры по увеличению сбыта товаров 2. Поясніть, якими способами утворено слова, що входять до терміносполук 4 4. Назвіть текст і поділіть його на абзаци. Дайте відповідь на запитання: що таке логічність мовлення? 6 5. Перекладіть термінологічні словосполучення українською мовою. Поясніть правопис слів іншомовного походження 7 6. Визначте, за яким принципом пишуть підкреслені слова у висловах видатних людей. Завдання виконайте, заповнивши таблицю 9 7. За допомогою суфікса -ськ-(ий) утворіть від іменників прикметники і поясніть їх правопис 10 8. Доберіть антоніми. З'ясуйте правила написання префіксів 11 9. Запишіть слова з пів-, напів-, полу- у дві колонки відповідно до правил написання. Уведіть ці слова в речення 13 10. Складіть словосполучення зі словами. Поясніть їх правопис 14 Список літератури 16

 3. Українська мова за професійним спрямуванням. Вар. 29
  1. Утворіть словосполучення, додавши числівникова у називному та родовому відмінках. Зверніть увагу на акцентування іменників. Один платник, одного платника; 2. У документах із бухгалтерського обліку часто сплутують поняття: «нестача» і «недостача»; «виручка» і «виторг»; «лишок» і «надлишок»; «становить» і «складає»; «закупка» і «закупка». Дайте письмові відповіді на запитання, зробивши правильний вибір вказаних вище слів. Що було виявлено під час перевірки бухгалтерією низки продовольчих магазинів? Під час перевірки бухгалтерією низки продовольчих магазинів було виявлено недостачу. 3. Перепишіть речення, займенники в дужках поставте у правильній формі. Наш університет має свою базу відпочинку, оздоровчо-профілактичний санаторій. Експеримент вашої фірми не дав жодних результатів. Інформація — це відомості про що-небудь, стан і хід подій, нові відомості про 4. Перепишіть, замінивши цифри словами. а) На тридцять сьомому кілометрі; дванадцятого класу; тридцять сім учня; шістдесят дев’ять дня; тридцять шостого року; на двохсот тридцяти п’яти аркушах; у п’ятисот шістдесяти сьомі документах; вісімсот дев’яносто четверта сторінка; тринадцяте жовтня одна тисяча дев’ятисот сімдесят восьмого року; сорока 5. Складіть тексти документів (лист-прохання, лист-подяка, лист-запрошення тощо), використовуючи шанобливі звертальні вислови. Вельмишановний добродію. Шановний пане голово. 6. Запишіть речення історико-правової тематики. Підкресліть слова з орфограмою «апостроф», пояснивши його вживання. 1. Абсентеїзм — нез'явлення виборців на виборчі дільниці для здійснення акту голосування. 2. Демократична держава повинна забезпечити реальність і невід'ємність прав людини. 7. Вставте пропущені букви. Згрупуйте слова відповідно до правил правопису. Антисубсидиційне розслідування, банківська холдингова група, апеляційне узгодження, бюджетна 8. Запишіть речення. Підкресліть складноскорочені слова, розшифруйте ці назви. 1. На початку 1919 року Червона армія пішла у наступ на УНР — почалася друга більшовицько-українська війна. 2. У другій половині 20-х років перед СРСР повстало питання темпів, джерел та пріоритетів соціально- 9. Складіть або доберіть із фахової літератури речення з поданими займенниками і однозвучними з ними словами: а) сполучником і займенником: абищо — аби що, абичий — аби чий, абиякий — аби який, абихто — аби хто; 10. Прочитайте речення на фізико-математичну тематику. На місці крапок у словах вставте літеру и чи і. Поясніть значення підкреслених слів. 1. Архімед був одним з найвидатніших інженерів і математиків Давньої Греції. Він народився у місті Сіракузи

 4. Українська мова за професійним спрямуванням вар 13
  1. Речення з дієприслівниковими та дієприкметниковими зворотами у ділових текстах 2 2. Синонімічне багатство української мови. Синоніми та евфемізми у професійному мовленні 3 3. Практичне завдання 3 3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (назвіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю) 3 3.2. Доберіть українські відповідники до слів іншомовного походження 3 3.3. Виправте мовні огріхи у словосполученнях з керуванням 3 3.4. Перепишіть. Числа і скорочення запишіть повними словами, поставивши числівники в потрібному відмінку 3 3.5. Узгодьте власну назву із загальним іменником. Поясніть вибір відмінкової форми власної назви при загальному іменникові 3 Література 3

 5. Українська мова за професійним спрямуванням
  1. Розкрийте поняття літературної мови. Наведіть стилістично різноманітні зразки української літературної мови - зв'язні висловлення, кожне з яких відповідає певному стилеві і становить абзац 3 2. Поданні іменники запишіть у формі родового відмінка однини. Щодо кожного слова наведіть правило, яке визначає вживання відповідного закінчення 7 3. З'ясуйте, які з поданих означень сполучаються з поняттям "керівництво", а які утворюють терміносполуку з поняттям "керування 8 4. Визначте спосіб і форму ступенювання наведених прикметників 9 5. Список використаних джерел 10

 6. Українська мова за професійним спрямуванням
  1. Запишіть слова у дві колонки: 1) ті, що вимовляють чітко; 2) ті, що вимовляють з наближенням 3 2. Замініть синоніми стрижневим словом, яке є носієм основного значення, спільного для всього синонімічного ряду, використовуючи слова з довідки. 3 Ощадливість, бережливість Хотіння, жадання, прагнення 3. Поставте іменники у формі місцевого відмінка однини, вкажіть варіанти. З'ясуйте, чи змінюється форма при використанні різних прийменників (в, на, по, при) 4 4. Порівняйте вживання словосполучень із прийменником по в російській і українській мовах. Складіть із україномовними словосполученнями речення. 5 5. Поясніть, чи обов'язково слід уживати іншомовні слова у словосполученнях. Запропонуйте до них власне українські відповідники. 7 6. Перепишіть текст, вставляючи пропущені літери на позначення голосних звуків. 8 7. Випишіть із текстів періодичних видань або ділової кореспонденції слова (10—15) з орфограмою «Сполуки літер у суфіксах -ЗЬК-, -ЦЬК-, -СЬК-, -ЗТВ-, -ЦТВ-, -СТВ-». 9 8. Перекладіть дієслова українською мовою. Прокоментуйте вживання іншомовних суфіксів -ир (-ір) в українській мові. 9 9. У професійному, діловому мовленні застосовують різні варіанти скорочення прикметників: графічні, буквені абревіатури, складноскорочені слова, скорочення змішаної форми тощо. Відповідно до правил запропонуйте скорочені варіанти поданих словосполучень. 11 10. Перепишіть, поставте, де потрібно, лапки. 12 Список літератури 13

 7. Українська мова за професійним спрямуванням Варіант № 2
  1. Використання юридичної термінології в діловому мовленні 3 2. Наказ як розпорядчий документ, його реквізити та правила написання 7 3. Напишіть оголошення про вечір, присвячений Дню юриста 15 4. Перекладіть українською мовою 16 5. Підберіть форми слова й однокореневі слова, у яких відбулося чергування приголосних 17 Список літератури 18

 8. Українська мова вар. 5
  1. Українська мова як державна. Мовне законодавство та мовна політика України. 3 2. Особливості творення й уживання форм ступенів порівняння якісних прикметників у фахових текстах. 4 3. Практичне завдання. 6 3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (укажіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю). 6 Справа № 14876, 2006 р. ВИРОК ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 28 лютого 2006 року Мелітопольський районний суд Запорізької області у складі: 3.2. До поданих слів доберіть антоніми. З'ясуйте правила написання префіксів. 7 Знизу - зверху, заперечувати - погоджуватись, доводити - заперечувати, премалий- применшений, привезти - відвезти, виправити - закреслити, віддалення - 3.3. До поданих незмінюваних іменників доберіть прикметники, користуючись за потреби словником іншомовних слів. 7 Зразок: кольрабі – поживна кольрабі. Рудий Динго, набожний кюре, красиве Осло (місто),близький візаві, велике кольє, 3.4. Записати у формі родового, давального та орудного відмінків подані імена, по батькові та прізвища. 7 Василь Володимирович Волошин-Калько - Василя Володимировича Волошин- 3.5. Напишіть цифри словами. 8 До 376 додати 8 – до трьохсот сімдесят шести додати вісім; від 498 відняти 69 – від чотирьохсот дев’яносто вісім відняти шістдесят дев'ять; від 3685 відняти 4 від Література 9

 9. Українська мова вар. 5
  1. Українська мова як державна. Мовне законодавство та мовна політика України. 3 2. Особливості творення й уживання форм ступенів порівняння якісних прикметників у фахових текстах. 7 3. Практичне завдання. 11 3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (укажіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю). 11 3.2. До поданих слів доберіть антоніми. З'ясуйте правила написання префіксів. 12 3.3. До поданих незмінюваних іменників доберіть прикметники, користуючись за потреби словником іншомовних слів. 12 3.4. Записати у формі родового, давального та орудного відмінків подані імена, по батькові та прізвища. 13 3.5. Напишіть цифри словами. 13 Література 14

 10. Українська мова (за арспрямуванням) вар. 8
  1. Стилістичні особливості вживання іменників у фаховому мовленні. 3 2. Акцентуаційні норми української мови. 15 3. Практичне завдання. 16 3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (укажіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю). У Росії формула «української зради» або нелояльності щодо Москви позначається трьома прізвищами: «Мазепа – Петлюра – Бандера». Це майже як «Мир – Труд – Май», «Православие – Самодержавие – Народность» або «Свобода 3.2. Поставте наголос у словах. За потреби скористайтесь словником. Одинадцять, чотирнадцять, сімдесят, вісімдесят, псевдонім, порядковий, фаховий, черговий, типовий, дробовий, кілометрів, випадок, разом, перепустка, 3.3. Віднайдіть нормативні відповідники до поданих ненормативних дієприкметників. Агітуючий - агітатор, Початкуючий - початківець, Мітингуючий – мітингувальник, Атакуючий - наступальний, знеболюючий - знеболювальний, можливо, похідні слова (іменники, дієприкметники). Зразок: рихтовка – рихтування, рихтувальник, рихтований. Копировать – копіювати – копіювання, копіювальник, копіювальний Иллюстрировать – ілюструвати – ілюстрування, ілюстрований Игнорировать – ігнорувати – ігнорування, ігноруючи 5. Провідміняйте кількісні числівники 47 685; 6,39. Сорок сім тисяч шістсот вісімдесят п’ять - Сорок сім тисяч шістсот вісімдесят Література 21

 11. Контрольна робота з української мови за професійним спрямуванням
  1. Правила реферування наукового тексту 3 2. Написати і проаналізувати (пояснити реквізити і мовні правила) текст контракту – продажу 9 3. Складіть речення за поданими словами: покажчик – показник 12 Висновок 12 Література 13

 12. Українська мова
  1. Лексико – семантичний спосіб творення слів 3 2. Правопис сполучників 5 3. Вставні слова і речення 8 Список літератури 13

 13. Кр українська мова
  1. Охарактеризуйте типові помилки, пов’язані з уживанням прийменників у фахових військових текстах. з’ясуйте причини порушення норм; подайте зразки нормативного вживання зворотів військовими. 3 2. Яку літеру – и чи і – треба вставити замість крапок? Запишіть слова. 7 3. Перекладіть українською типові мовні звороти, уживані в текстах пояснювальних записок. 8 4. Провідміняйте сполуку, утворену Вашим прізвищем, іменем і по батькові. Зважте на можливий паралелізм закінчень у давальному й місцевому відмінках. 9 5. Складіть резюме. Прокоментуйте оформлення основних компонентів резюме. 10 Список використаної літератури 12

 14. Українська мова
  1. За якими ознаками класифікуються ділові документи? Назвіть групи документів за традиційною класифікацією. 3 2. Подайте дефініцію понять, номінованих термінами: тур, флотель, туроператор, контракт, гідропарк, віза, транзит, експедитор. 8 3. Відредагуйте запропоновані вислови: 8 4. Укладіть пояснювальну записку від власного імені про причину невчасної ліквідації академзаборгованості - заліку з .... 9 5. Перекладіть уривок фахового тексту з російської мови на українську. Розставте розділові знаки. Поясніть написання підкреслених слів. 10 Література: 12

 15. Українська мова
  1. Складіть зразок заяви про надання матеріальної допомоги 3 2. Знайдіть українські відповідники до слів 4 3. Перекладіть українською мовою 5 4. Записати речення фонетичною транскрипцією. Зробити фонетичний розбір підкреслених слів 6 5. Вставити пропущені букви. Розкрити дужки, пояснити правопис слів, зробити морфемний розбір підкреслених слів 7 6. Записати правильно складні слова. Пояснити їх правопис 8 7. Наведені іменники поставити в орудному відмінку однини, пояснити правопис відмінкових закінчень 9 Список використаної літератури 11

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua