Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Індивідуальне завдання для слухачів з науки УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ (ID:27225)
| Размер: 54 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 13.10.2014 |
СодержаниеІ. Оцінити специфіку соціальної структури її різноманітних зрізів в виробничій організації та її ієрархії (Характеристика соціальних проблем в організації ВАТ "ххх" наведена нижче)
а) проаналізувати, - стан соціальнної структури підприємства, який включає, кількість та якість соціальних груп працівників що володіють певними соціальними ознаками: рівнем освіти, професії, стажем роботи, національною приналежністю, демографічними характеристиками тощо.
б) охарактеризувати специфіку соціальної структури підприємства визначити і сформулювати соціальні проблеми в сформованих соціальних групах
ІІ. Визначитись з поточними та перспективними заходами щодо посилення соціального захисту працівників і запропонувати можливі джерела їх фінансування
ІІІ. Розробити план ефективного соціального розвитку підприємства, підтвердивши його аналітичними розрахунками, діаграмами, схемами, отриманими в результаті аналізу та додатковими матеріалами і власними розробками
Зробити висновки
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Індивідуальне завдання для виконання студентами заочної форми навчання магістерської програми 8201/2 «Державне управління економікою»
  Індивідуальне завдання для виконання студентами заочної форми навчання магістерської програми 8201/2 «Державне управління економікою» 1. Завдання виконується на прикладі конкретного АТ, назва та код ЄДРПОУ якого нада-ється викладачем перед початком вивчення дисципліни. 2. Студент самостійно отримує необхідні для виконання завдання дані з загальнодоступної інформаційної системи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, яка розміщена на Інтернет ресурсі: http://www.stockmarket.gov.ua/ua 3. Для виконання завдання береться звітність АТ за останні 3 роки, причому останнім є той рік, який передує року, у якому вивчається дисципліна. 4. Звітність АТ, за якою виконувалося завдання, є невід’ємною частиною аналітичного звіту, який готується за результатами виконання завдання. 5. Про виконання завдання студент звітує у письмовій формі. Звіт друкується на аркушах формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір кеглю – 14, поля – 2 см, нумерація сторінок – у верхньому правому куті, міжрядковий інтервал – 1,5. На титульному аркуші студент записує назву міністерства, університету, факультету, навчальної дисципліни, вказує власне прізвище, ініціали, шифр академічної групи. Граничний термін подання звіту про виконання завдання на кафедру менеджменту (корпус 1, кімната 244) - за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії. Звіти, що надійдуть на кафедру пізніше встановленого терміну, не розглядаються і не оціню-ються. Завдання: 1. Проаналізувати фінансову звітність АТ та примітки до неї за 3 роки. Розрахувати та проана-лізувати динаміку основних показників фінансово-господарського стану АТ, які свідчать про ефективність роботи правління у напрямку реалізації інтересів акціонерів. Заповнити таблицю 1. 2. Підготувати аналітичний звіт, у якому обов’язково мають бути висвітлені наступні пи-тання: - динаміка статутного капіталу та власного капіталу АТ; - стабільність фінансового стану АТ, рівень його платоспроможності у динаміці; - динаміка прибутковості товариства та його цінних паперів; - дивідендні виплати; - структура витрат, динаміка нарощування адміністративних витрат; - структура доходних джерел АТ (частка грошових надходжень від основних ви-дів діяльності); динаміка доходів (відсутність/наявність різких коливань); - динаміка розміру чистих активів АТ; - структура дебіторської заборгованості та динаміка нарощування резерву сум-нівних боргів. Таблиця 1 Динаміка основних показників розвитку АТ _________ у 20__ - 20__ рр. Показники Од. виміру 20__ 20__ 20__ Приріст до базового року, % 1 2 3 4 5 6 Обсяг доходу, всього: тис. грн. у тому числі від реалізації продукції тис. грн. - питома вага доходу від реалізації продукції у загальній сумі доходів % Середньорічна вартість основних засобів, загалом у тому числі: тис. грн. Виробничого призначення, всього у т.ч.: тис. грн. - будівлі та споруди тис. грн. - машини та обладнання тис. грн. - транспортні засоби тис. грн. - інші тис. грн. Невиробничого призначення, всього у т.ч.: тис. грн. - будівлі та споруди тис. грн. - машини та обладнання тис. грн. - транспортні засоби тис. грн. - інші тис. грн. Частка машин і обладнання у загальній сумі осно-вних засобів % Фондовіддача основних засобів грн. Фондовіддача машин і обладнання грн. Обсяг загальних витрат на виробництво у т.ч. тис. грн. ­ матеріальні витрати тис. грн. ­ оплата праці з відрахуваннями тис. грн. ­ амортизація тис. грн. ­ інші витрати тис. грн. Адміністративні витрати тис. грн. Витрати на збут тис. грн. Обсяг прибутку, всього тис. грн. - у тому числі від реалізації продукції тис. грн. Рентабельність продукції % Рентабельність активів % Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком грн. Основні засоби: Вартість на початок року тис. грн. Вартість на кінець року тис. грн. Знос % Надійшло за рік тис. грн. Вибуло за рік тис. грн. Коефіцієнт оновлення % Дебіторська заборгованість за чистою реалізацій-ною вартістю на кінець року тис. грн. Кредиторська заборгованість на кінець року тис. грн. Перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською тис. грн. Резерв сумнівних боргів тис. грн. Резервний капітал тис. грн. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) тис. грн. Власний капітал тис. грн. Коефіцієнт стійкості економічного зростання 3. Зробити висновок про інвестиційну привабливість акцій АТ, проаналізувати відповід-ність АТ умовам лістингу акцій (відповідно до порядку функціонування фондових бірж в Україні), заповнити табл. 2 та зробити обґрунтований висновок про можливість включення акцій АТ до лістингу в Україні. Таблиця 2 Відповідність АТ __________ умовам лістингу Показник 1 рівень лістингу 2 рівень лістингу АТ___________ Строк існування АТ, років 3 1 вартість чистих активів, млн. грн. 50 10 річний дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній рік , млн. грн. 100 50 відсутні збитки За два з останніх 3-х років Останній рік ринкова капіталізація, млн. грн. 100 50 кількість акціонерів, осіб 500 100 Чи дотримується Принципів корпоративного управління України так так 4. Порівняти функції органів управління АТ, визначити основні проблеми у розподілі повнова-жень, у т.ч. суперечності принципам корпоративного управління України та Закону України «Про акціонерні товариства» (ті, які необхідно усунути за час дії перехідних положень зако-ну). Заповнити таблицю 3: Таблиця 3 Розподіл компетенції між органами управління АТ Перелік функцій Хто виконує Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Проаналізувати перелік внутрішніх документів, які прийняті у АТ. Висунути власні аргументо-вані пропозиції щодо того, які внутрішні документи потрібно розробити АТ. Критерії та шкала оцінювання якості виконання індивідуального завдання Номер питання Оцінка за 100-бальною шкалою Критерії оцінювання №1 3 3 Табл.1 заповнена повністю (відповідними формам звітності даними) і правильно. До уваги взято показники за 3 останні роки діяльності товариства. 2 Табл.1 заповнена повністю (відповідними формам звітності даними), але з окре-мими помилками при розрахунку показників. До уваги взято показники за 3 останні роки діяльності товариства. 1 Табл.1 заповнена не повністю (або не відповідними формам звітності даними) і половина її показників розраховані не правильно. До уваги взято показники за 2 чи меншу кількість років, або не за останні роки діяльності товариства. 0 Більшість показників табл. 1 розраховані неправильно, а сама таблиця заповнена не повністю (або не відповідними формам звітності даними) №2 3 3 Підготовлений аналітичний звіт містить відповіді на усі запитання, поставлені у завданні. Розраховано показники динаміки. Зроблено висновки, у яких на-голошується на важливості тих чи інших показників для акціонерів та ін-ших стейкхолдерів товариства. 2 Підготовлений аналітичний звіт містить відповіді на усі запитання, поставлені у завданні. 1 Підготовлений аналітичний звіт містить відповіді на окремі запитання, поставлені у завданні. 0 Аналітичний звіт не підготовлено, або він не містить відповіді принаймні на по-ловину запитань, зазначених у завданні. №3 1 1 Правильно заповнена табл..2 та зроблено правильний висновок щодо рівня інвес-тиційної привабливості акцій товариства 0 Табл.2 заповнена не правильно, або не містить висновку щодо рівня інвестиційної привабливості акцій товариства №4 2 2 Табл.3 заповнена правильно, у аналізі таблиці визначено правильно основні про-блеми у розподілі повноважень, у т.ч. суперечності принципам корпорати-вного управління України та Закону України «Про акціонерні товариства». 1 Табл.3 заповнена правильно, але її аналіз не містить опису проблем у розподілі повноважень, у т.ч. щодо суперечностей вимогам принципів корпоративно-го управління України та Закону України «Про акціонерні товариства» 0 Табл..3 заповнена неправильно, відсутній аналіз проблем у розподілі повнова-жень, у т.ч. щодо відповідності такого розподілу повноважень вимогам Принципів корпоративного управління України та Закону України «Про акціонерні товариства» №5 1 1 Наведено вичерпний перелік внутрішніх документів, які прийняті у АТ, та зробле-но власні аргументовані пропозиції щодо того, які внутрішні документи по-трібно розробити АТ, з огляду на найкращу практику корпоративного управ-ління 0 Відсутній вичерпний перелік внутрішніх документів, які прийняті у АТ. Не зроб-лено власні аргументовані пропозиції щодо того, які внутрішні документи потрібно розробити АТ. Всього: 10

 2. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ”
  I. Описання конкретної ситуації. Економічний відділ акціонерного товариства складається з 6 осіб і тільки жінок. Керівником підрозділу є Гречка О.В. - жінка середнього (передпенсійного) віку, давно працює в даній організації і успішно справляється зі своїми обов'язками. У відділ не так давно (близько року) прийшов на роботу новий співробітник – Коряк Л.І. - молода, симпатична жінка, яка закінчує економічний інститут. Її прихід був зустрінутий досить доброзичливо з боку всіх співробітників відділу і, в першу чергу начальника, у якої є дочка такого ж віку. Начальник відділу Гречка О.В. деякий час "по-материнськи" опікала нову співробітницю, але потім настав перелом у їхніх взаєминах, і з незрозумілих для Коряк Л.І. причин відносини різко погіршилися. Гречка О.В. стала постійно чіплятися до Коряк Л.І., намагаючись принизити її як особистість, не давала спокійно працювати. Для Коряк Л.І. постало питання: що робити і чи не перейти їй на роботу в інший підрозділ? Інші співробітниці відділу зовнішньо ніяк не реагували на ситуацію, що склалася. За своїм характером Гречка О.В. досить владна людина, давно знаходиться на керівній посаді. II. Діагностика конфлікту. 1. Перерахуйте всі соціальні взаємодії, що виникли між учасниками описаної ситуації. 2. Відобразіть за допомогою матриць варіанти трансактних комбінацій. 3. Перелічіть конфліктогени, які знайшли місце в даній ситуації. 4. Визначте конфлікти, що мають місце в описаній ситуації, та відберіть один з них для подальшого аналізу. 5. Обґрунтуйте формулу, за якою відбувався розвиток конфлікту, обраного для подальшого аналізу. 6. Назвіть причини конфлікту (об’єктивного та суб’єктивного характеру). Визначте головну причину конфлікту. 7. Складіть карту конфлікту. 8. Визначте поведінкову стратегію і тактичні прийоми головних учасників конфлікту, які використовувались ними протягом усього конфлікту. 9. Визначте стратегії розв’язання конфлікту за умови, що всі необхідні підстави для розв’язання конфлікту присутні. 10. Розробіть варіанти рішень (заходів), які:

 3. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА»
  ЗАВДАННЯ 1 Розрахувати зміну рівня фінансової рентабельності підприємства на кінець року порівняно з початком, яка відбулася за рахунок зміни:  рівня рентабельності продажу;  продуктивності функціонування активів;  зміни рівня фінансового ризику на підприємстві. Розрахунки представити в табличній формі (табл.). Зробити висновки. ЗАВДАННЯ 2 Розрахувати зміну рівня економічної рентабельності підприємства на кінець року порівняно з початком, яка відбулася за рахунок зміни:  Рівня рентабельності продажу;  Швидкості обороту дебіторської заборгованості;  Частки дебіторської заборгованості в оборотних активах підприємства;  Рівня ліквідності;  Частки короткострокових зобов’язань в структурі позикового капіталу;  Коефіцієнту структури капіталу;  Коефіцієнту автономії. Розрахунки представити в табличній формі (табл.). Зробити висновки.

 4. Письмове індивідуальне завдання
  Ознайомитися з практичною діяльністю фахівців уповноваженого банку і на прикладах реальних операцій (з додаванням копій відповідних документів) лаконічно, самостійно описати їх дії (включаючи бухгалтерські записи по рахунках) щодо: І. виконання міжнародних торговельних розрахунків як імпортерами так і експортерами у формах: 1) документарного акредитиву; 2) документарного інкасо або «чистого» інкасо чеків і перевідних векселів; 3) банківського переказу. ІІ. як продажу так і купівлі іноземної валюти на внутрішньому або зовнішньому міжбанківських ринках на умовах: 1) споту; 2) форварда чи ф'ючерса.

 5. Індивідуальне завдання з міжнародної економіки
  1. Використовуючи дані Держкомстату (www.ukrstat.gov.ua) заповніть таблицю. Таблиця Макроекономічні показники розвитку України за 1998-2006 роки Роки Валовий внутрішній продукт, млн. грн. Експорт, млн. дол. США Імпорт, млн. дол. США Валютний курс, грн. дол. США Чисельність населення, млн. осіб Визначте : 1. Показники імпортної та експортної квоти України 2. Ступінь відкритості національної економіки та залежності її розвитку від міжнародної торгівлі за визначений період 3. Показники зовнішньоторговельного обороту та сальдо торговельного балансу України за період 1998- 2006 років; 4. Ступінь інтенсивності зовнішньої торгівлі; 5. Темпи зміни показників , що характеризують роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку України. Зведемо розрахунки в наступну таблицю: Роки ЕК ІК К відкр ЕДН ІДН КЗТО СТБ ТЗЕ ТЗІ

 6. Індивідуальне завдання Оцінка потенціалу підприємства
  Теорія: 1. Схема керування підприємством 3 2. Методи й форми діагностики потенціалу підприємства 5 3. Діагностика діяльності підприємства на основі рейтингового аналізу 9 4. Методи діагностики ймовірності банкрутства 11 5. Список використаної літератури 13 Практика (на прикладі конкретного підприємства): ВСТУП 15 1. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 18 2. КОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 20 2.1. Аналіз обсягів операційної діяльності підприємства 20 2.2. Аналіз стану фондів підприємства 22 2.3. Аналіз оборотних коштів підприємства 25 2.4. Аналіз трудових ресурсів підприємства та систем матеріального стимулювання на ньому 27 Система соціальних пільг, наданих за рахунок Підприємства відображено в таблиці 5. 30 Безкоштовне користування спортивним інвентарем 30 2.5. Аналіз фінансових результатів операційної системи діяльності підприємства 32 Оцінка фінансової стабільності підприємства складає основу аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. 32 2.6. Фінансовий аналіз господарської діяльності 34 2.7. Аналіз капіталу підприємства 41 ВИСНОВКИ 44 1. Схема керування підприємством 45 2. Методи й форми діагностики потенціалу підприємства 47 3. Діагностика діяльності підприємства на основі рейтингового аналізу 50 4. Методи діагностики ймовірності банкрутства 51 ДОДАТКИ 56

 7. Індивідуальне завдання №3 Фінансова модель підприємства
  План Вступ 3 1. Фінансова політика ТОВ „Підрядт” 4 2. Облікова політика підприємства 5 3. Фінансова модель компанії 6 4. Оцінка ефективності фінансової моделі 9 Висновки 14 Література 16 Підприємство займається виробництвом асфальто-бетонних сумішей та будівництвом і ремонтом автомобільних доріг

 8. Індивідуальне завдання №3 Фінансова модель підприємства варіант 2
  Вступ 3 1. Фінансова політика ТОВ “Автодорожн” 4 2. Облікова політика підприємства 5 3. Фінансова модель компанії 5 4. Оцінка ефективності фінансової моделі 9 Висновки 12 Література 15 Дорожньо-будівельне підприємство

 9. Індивідуальне завдання з конституційного права зарубіжних країн
  1. Співвідношення конституцій, органічних законів і конституційних законів у державному (конституційному) праві зарубіжних країн 3 2. Порівняльна таблиця (статус і повноваження парламентів: України і Великобританії) 7 Література 10

 10. Індивідуальне завдання з дісципліни «Паблік-рілейшенз у бізнесі»
  1.Титул 3 2. Вступ 4 3. Результати ситуативного аналізу щодо PR-роботи ПАТ «Назва» з контактними аудиторіями 12 4. Календарна сітка інформаційної моделі 20 5. Інформаційні матеріали для PR-кампанії 29 6. Висновок 38 Література 40

 11. Індивідуальне завдання з міжнародної економіки (Російська Федерація)
  Блок 1. Рівень соціально-економічного розвитку за методиками ООН та Світового Банку 2 Блок 2. Зовнішня торгівля країни 3 Блок 3. Міжнародні фінансові потоки країни 11 Блок 4. Рівень зовнішньої заборгованості за методикою БМР-ОЕСР-Світового Банку 17 Блок 5. Ринок праці та міграційний капітал країни 17 Блок 6. Технологічний та інфраструктурний розвиток країни 20 Блок 7. Глобалізація 22 Блок 8. Вплив неекономічних факторів 23 SWOT-аналіз Російської Федерації 24 Джерела інформації 27

 12. Організаційно-економічне управління розвитком підприємства
  Вступ 4 Розділ І. Теоретичні аспекти управління розвитком підприємства 5 1.1. Сутність економічного розвитку підприємств 5 1.2. Методологія оцінки організаційно-економічного розвитку підприємства «ххх» 10 Розділ ІІ. Аналіз організаційно-економічного розвитку підприємства «ххх» 14 2.1. Оцінка організаційного управління розвитком підприємства «ххх» 14 2.2. Характеристика управління трудовими ресурсами підприємства «ххх» 15 2.3. Аналіз ефективності управління активами підприємства «ххх» 17 Розділ ІІІ. Напрями вдосконалення організаційно-економічного управління розвитком підприємства «ххх» 31 Висновки 43 Список використаної літератури 46 Додатки 49

 13. Управління розвитком дитячо-юнацького туризму в Україні
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ 7 1.1. Історія виникнення і розвиток дитячо-юнацького і молодіжного туризму 7 1.2. Специфіка і основні напрямки розвитку дитячо-юнацького і молодіжного туризму 20 1.3. Ресурси (природні, соціально-економічні) і мотиваційні чинники розвитку дитячо-юнацького і молодіжного туризму 27 1.4. Зв’язок спорту і молодіжного туризму 40 РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО І МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ 47 2.1. Нормативно-правове регулювання, як один з механізмів управління дитячо-юнацьким і молодіжним туризмом 47 2.2. Аналіз сучасного стану розвитку дитячо-юнацького туризму і молодіжного туризму та його структура 63 2.3. Розвиток спортивного туризму як невід’ємна складова молодіжного туризму 70 2.4. Управління розвитком дитячо-юнацького туризму і молодіжного туризму 77 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО І МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ 87 3.1. Проблеми розвитку і управління дитячо-юнацьким і молодіжним туризмом 87 3.2. Перспективи розвитку і вдосконалення управління 91 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 100 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 105 ДОДАТКИ 112

 14. Предмет і завдання науки логіки
  Вступ 3 1. Предмет і завдання логіки 4 2. Логіка як наука 7 3. Значення логіки 11 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 15. Індивідуальне завдання ( відкрити умовне мале підприємство з виробництва кріпильних деталей( болти, гайки и т.д.)
  Відкрити умовне мале підприємство з виробництва кріпильних деталей - Характеристика сировини; - Характеристика продукції; Характеристика технології - Характеристика та вартість обладнання; - Персонал, його заробітна плата - Амортизація основних фондів - Собівартість продукції - Рентабельність (прибутковість) Література

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua